طراحی و تدوین مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه های استعداد محور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

چکیده

مطالعه حاضر، به منظور طراحی مدل فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی برای دانشگاه­های استعداد محور انجام گردید. نوع پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش تحقیق، آمیخته (کیفی-کمی) در دو مرحله می­باشد. در مرحله کیفی  با استفاده از مصاحبه‏های نیمه ساختار یافته در بین 18 نفر از مدیران و اعضای هیات علمی دانشگاه­های اصفهان، علوم پزشکی و صنعتی اصفهان به روش نمونه­گیری هدفمند و با توجه به معیار اشباع داده­ها، مولفه­های مدیریت استعداد شناسایی و به روش تحلیل محتوا و با رویکرد قیاسی – استقرایی تحلیل شد. در مرحله کمی، آزمون الگو  با رویکرد پیمایشی انجام شد. جامعه آماری در این بخش شامل تمامی اعضای هیات علمی که از سال 89 تا 94 در این سه دانشگاه جذب   شده­اند ، بود. برای نمونه­گیری از روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای متناسب با حجم استفاده شد. حجم نمونه 130 نفر با استفاده از فرمول کوکران برآورد شد. سپس از طریق بکارگیری پرسشنامه محقق ساخته و با استفاده از رویکرد مدل­سازی معادلات ساختاری واریانس­محور، بعد از آنکه روایی محتوایی پرسشنامه با استفاده از نظر متخصصان و کارشناسان تأیید قرار گرفت، اعتبار همگرا 53/0 و پایایی پرسشنامه  بر اساس ضریب آلفای کرونباخ 81/0 وپایایی ترکیبی 83/0بدست آمد. 107 کد از داده­های تحقیق کیفی استخراج شد که در7 طبقه اصلی دسته­بندی گردید. یافته­های بخش کمی نیز سازه فرایند مدیریت استعداد را که شامل هفت بعد مجزا، «شناسایی و تعیین نیازهای استعدادی، کشف منابع استعداد، جذب استعدادها، توسعه توانایی­های بالقوه استعدادها، بکارگیری استراتژیک استعدادها، حفظ و نگهداری استعدادها، ارزیابی و همراستایی فعالیت­های مدیریت استعداد» می باشد، را تایید کرد. در نهایت با توجه به داده­های حاصل از تحقیق کیفی و کمی مدلی برای فرایند مدیریت استعداد اعضای هیات علمی در دانشگاه­ها، پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Development of Faculty Talent Management Process Model for Talent-driven Universities

نویسندگان [English]

  • Farzaneh Eghbal 1
  • Reza Hovida 2
  • Seyed ali Siyadat 2
  • Hosein Samavatiyan 2
  • Mohammad Hosein Yarmohammadiyan 3
1 PhD Student,Educational Administration, Isfahan University, Isfahan, Iran.
2 Isfahan University, Isfahan, Iran
3 Isfahan University of Medical Sciences,Isfahan, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
The current paper was to design talent management process model for university faculty members of talent-driven universities. This is an applied qualitative-quantitative study in two stages. In the qualitative phase, the components of talent management were identified using semi-structured interviews with 18 managers and faculty members of Isfahan University, Isfahan Medical Sciences University and Isfahan University of Technology through purposive sampling method with regard to data saturation, and analyzed using content analysis method and deductive inductive approach. In the quantitative phase, the pattern was tested in a survey. The target population includes all faculty members hired by the three universities from 2010 to 2015, respectively. Stratified random sampling method proportional to size was used. The sample size of 130 was calculated using Cochran formula. Then validity and reliability of the questionnaire were evaluated using a questionnaire and variance based structural equation modeling approach. The number of 107 Codes of qualitative research data was extracted and classified in 7 categories. The quantitative findings of this talent management process consisted of seven distinct dimensions of “identifying talent needs, discovery of talent sources, talent attraction, talent potential development, strategic use of talent, talent retention, talent assessment and consistency of talent management activities”.  In the end, given qualitative and quantitative data a model for talent management process of faculty members in universities was proposed. 
 
Introduction
Today, technological and financial sources are no more the only merit of talent-driven organizations; rather, it is believed that human resource is the main competitive advantage and organizational capital. Thus, talent-driven organizations focus on the valuable role of talents in organization; in addition, desired management is critically significant. 
In the current competitive status and the context mostly characterized with consecutive changes and frequent innovations, the organizations may succeed that recognize the strategic role of human resources and afford expertise, knowledge-oriented, competent, elite, and capable human resources (Armestrang, 2006:18).
As organizations are ensured qualified individuals at proper occupational positions by talent management (Collings and Mellahi, 2009; 307); therefore, it is critically important to account for universities and higher education performances playing a strategic role in developing and meeting national objectives. Regarding faculty members are important assets of any university (Daigle & Jarmon, 1997) known as main forces of higher education commitments, knowledge development and technology authorities, trainers (educators) of educating community experts, and in general, development-oriented individuals in terms of overall dimensions of higher education and universities (Hosseininasab, 1994), it may be stated that despite permanent changes in higher education and several recruitment opportunities, recruited faculty members are of the largest sources of universities and faculties. Hence, it is necessary to plan and implement talent management process of faculty members at talent-driven universities such that the best are considered and selected. Further, the best who are the academic elites must be identified, and attracted. Thus, this paper initially reviews literature of talent management; then, it discusses features of talent-driven organizations.
 
Research methodology
As research objective is to provide a practical model of talent management process of faculty members at talent-oriented universities; hence, the research applied mix methodology. Research statistical population in term of quality included managers and faculty members of University of Isfahan, University of Medical Sciences, and Isfahan University of Technology. 35 individuals were identified through purposive sampling method; then, according to data saturation criterion and repeated information, 18 individuals were provided by semi-structured interviews. In this interview, the researcher asked pre-determined similar questions by theoretical basics. However, more items were raised during interviews respecting to the interview condition in order to get extended and deeper information of the audience. The interviews were recorded, written down, and typed; then, the text data were coded through MAXQDA ver. 2017. Quality analysis led to extracting 224 codes. 107 codes were finally extracted following multiple review and code integration based on similarity in several steps. Thus, research main themes were extracted through seven classifications. 
Research quantitative statistical population included 562 individuals of all faculty members attracted in University of Isfahan, Medical Sciences University, and University of Technology from 2010-2015 according to regulations of ‘faculty member attraction at universities and higher education institutes by later recommendations approved by Supreme Council of Cultural Revolution in sessions 608 and 623 in 10 July 2007 and 29 April 2008. 130 research samples were selected through stratified random sampling method through using Cochran formula.  Data were analyzed using inferential statistics and modeling structural equations. Validity was verified based on library studying and aid of experts. Reliability was examined using Cronbach alpha coefficient; and the questionnaire internal correlation and research standard constructs were investigated by confirmatory factor analysis. As alpha coefficient obtained 0.97-0.99 for all constructs, the results indicated the questionnaire internal consistency and reliability.
 
Discussion and conclusion
The objective of this research was to plan a model for faculty members’ talent management process in talent-driven universities. According to research findings, 7 main classes and 22 subclasses were obtained including identification of talent requirement (identifying the existing gaps between current and future talents of the organization, determining staff general competence, determining staff specific competence); discovering talent sources (talent supply chain management, talent discovering approach, evaluation of talent sourcing options); talent attraction (competence level evaluation (screening and selection), effective factors of talent attraction); talent development (increased potential of learning in organization, education programming along high performance, learning evaluation); talent strategic employing (talent alignment with staff expectations and organization objectives, talent integration and reintegration); talent maintenance (university support, research atmosphere at university, occupational conditions, occupational development); consistency and assessment of management activities (assessment focused on competency framework, evaluation plan focused on insight enhancement, evaluation of significant factors of human resource health); and talent management process of faculty members. It is found out that the aforementioned provided by scholars are consistent with faculty members’ talent management process. At quantitative stage, model was tested according to qualitative findings based on modeling structural equations; factor loading values confirmed all components of talent management process variable.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent Management
  • competencies
  • faculty member
  • talent-driven universities
1-Armstrong,  M . (2006).Human resource management practice, published by Kogan Page Limited,London  and Philadelphia10th.
2-Chiz, P., Thomas, R., and Kerig, L. (2008). Talent-Driven Organizations. Translated by Naveh Ibrahim , A., and Keshvari, H. Tehran: Iran Technological Research and Training Center. (In Persian)
3-Collings, D, Mellahi  K.(2009).Strategic Talent Management: A review and research agenda. Human Resource Management Review .no. 19(3):304-313.
4-Daigle, S. L. & Jarmon, C. G. (1997). Building The Campus Infrastructure That Really Counts. Education Review, Vol. 32, Issue 4, 35.
5-Duttagupta, R. (2005): Identifying and managing your assets: Talent management, Pricewaterhouse Coopers, London
6-Hartmann Evi & Edda Feisel & Holger Schober(2010). Talent managementof western MNCs in china: balancing global integration and local responsiveness,Journal of World Business, no. 45, pp. 169-178..
7-Hosseininasab. D. (1994). Improved Performance of Faculty Members at Universities. Tehran: Higher Education research and training institute. (In Persian)
8-Lepak D. P. & Snell S. A.(2002). Examining the human resource architecture: The relationships among human capital, employment, and human resource, configurations, Journal of Management, 28, 517–543.
9-Lewis R. & Heckman R.(2006). Talent management: A critical review, Human Resource Management Review, 16: 139–154.
10-Michaels, E., Handfield-Jones, H. and Axelrod, B. (2001), The War for Talent, Boston: Harvard Business School Press.
11-Nopasand asil, M., Malek akhlagh, A., and Ashegh hosseini, M. (2014. Studying the relationship between talent management and organizational performance. Quarterly of Human Resources Management Research, University of Imam Hossein, 6 (1), 31-51. (In Persian)
12-Nunn, Nathan, (2007). "Historical legacies: A model linking Africa's past to its current underdevelopment," Journal of Development Economics, Elsevier, 83(1), pp. 157-175,
13-Oehley A M. (2007).The Development and Evaluation of a Partial Talent Management Competency Model, Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Masters of Arts at Stellenbosch University.
14-Paul Iles & Xin Chuai & David Preece(2010). Talent Management and HRM in Multinational companies in Beijing: Definitions, differences and drivers, Journal of World Business, 45 ,179–189.
15-Phillips R. & Roper, O.(2009). A framework for talent management in real estate: Emerald Group, Journal of Corporate Real Estate, Vol. 11, No. 1, pp.
16-Qasemi, M., Javadzadeh, M., and Beigi, R. (2015). The Effect of Talent Management on Organizational Learning Capability by the Mediatory Role of Organizational Intelligence. General Management Research, 8 (30), 145-164. (In Persian)
17Schweyer, A. (2004): Talent management systems: best practices in technology solutions for recruitment, retention and workforce planning, New York: Wiley                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
18-Sweem, S. L. (2009). Leveraging employee engagement through a talent management strategy : Optimizing human capital through human resources and organization development strategy a field study.  Available AT: Http:// www.umi.com/pqdauto
19-Walker J.(2002). Perspectives: Talent pools: the best and the rest, Human Resource Planning, 25(3): 12–14.