مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانش‏آموخته کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

شایستگی از دیرباز مورد توجه آئین انسان‌ساز اسلام و به‌تبع، فرهنگ ایرانیِ پس از اسلام بوده است. با توجه به اینکه مبحث مدل‌های شایستگی مدیران منابع انسانی با رویکرد اسلامی، کمتر مورد توجه پژوهش‏گران قرارگرفته است، لذا این تحقیق در صدد ارائه‏ی مدل مفهومی شایستگی مدیران منابع انسانی در چارچوب نظام ارزشی اسلام در دانشگاه سیستان و بلوچستان می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل 113 نفر از مدیران، کارشناسان، اعضای هیات علمی و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی (ارشد و دکتری) دانشگاه در حوزه مدیریت منابع انسانی، بود که تعداد 80 پرسش نامه به  عنوان نمونه‏ی آماری گردآوری و مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ابتداً با مطالعات کتابخانه‏ای، مبانی نظری و پیشینه پژوهش مورد بررسی قرار گرفت، سپس با توجه به اطلاعات گردآوری‌شده، مفاهیم اصلی پژوهش (شامل توانمندی‌‌ها و ویژگی‌های فردی، دانش و آگاهی، مهارت‌ها و نگرش‌های مدیران منابع انسانی) استخراج و در چارچوب نظام ارزشی اسلامی، عملیاتی گردید، که در کل ۱۰ بعد و ۴۳ شاخص استخراج شد. سپس پرسشنامه محقق ساخته طراحی، پخش و جمع‌آوری گردید و داده‏ها به کمک  نرم‌افزار SPSS 19، و روش‌های آماری T تک نمونه‌ای و آزمون فریدمن مورد تحلیل قرار گرفت. یافته‏های پژوهش، علاوه بر تایید مفاهیم و ابعاد شناسایی شده به عنوان ابعاد مدل،  نشان داد که مفهوم مهارت‏های مدیران در حوزه مدیریت منابع انسانی و مفهوم توانمندی‏ها و ویژگی‏های فردی مدیران دارای بیشترین و مفهوم دانش و آگاهی مدیران دارای کمترین اهمیت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Conceptual model of Competence Human Resourse Managers within the Value System of Islam in University of Sistan and Baluchestan.

نویسندگان [English]

  • Abdolmajid Imani 1
  • Samaneh Ghodrati 2
چکیده [English]

Competency, has long been attractive of the ordinance man-made of Islam and consequently, Iranian culture has been after Islam. According to subject of competency models of human resource managers with Islamic approach, it has been fewer attractive for researchers, so this research want to offering competency model of human resource managers within Islamic value system in the university of Sistan and Baluchestan (USB). In this research, statistical society, covering 113 people of managers and Expert, Professor, PhD student and Masters student in human resource management (HRM) area of usb; then total of 80 questionnaires were collected and analyzed as a sample. In this research, beginning, examined the library studies, foundations theoretical and history of research, then, according to collected information, the main concepts research (contains capabilities and individual features, knowledge, skills and attitudes of human resources (HR) managers) discover, and became operational within Islamic value system that in total, extracted decahedron ( ten – sides ) and forty-three indicators. Then, this questionnaire, made, designed, broadcasted and were collected and all the data, Analyzed with software, SPSS 19, "T single – sample'' methods and friedman test. Findings and research, in addition to the approved concepts and dimensions identified as dimensions, showed that concept of skill and ability are more important and knowledge and awareness are less important.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Human Resources Management
  • Competency
  • Managerial competencies
  • Competency models