رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی از طریق نقش میانجی هوش سازمانی در دانشگاه‌های دولتی منتخب اصفهان

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی دانشگاه اصفهان

2 دانشیار دانشگاه اصفهان

3 استاد دانشگاه اصفهان

چکیده

پژوهش حاضر با هدف تعیین رابطه بین مهارت‏های مدیریت کوانتومی و قابلیت‏های چابکی سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی در مدیران دانشگاه‌های دولتی منتخب شهر اصفهان انجام شده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی همبستگی، مبتنی بر معادلات ساختاری است، و جامعه آماری شامل کلیه مدیران دانشگاه‌های دولتی منتخب شهر اصفهان در سال 1394 بوده است. حجم نمونه از بین 286 نفر طبق فرمول کوکران 165 نفر، به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای برآورد شده و 151 نفر در تحلیل استفاده شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه،‌ مهارتهای مدیریت کوانتومی، قابلیتهای چابکی سازمانی و هوش سازمانی، استفاده شده است، روایی صوری و محتوایی پرسشنامه‌ها به تأیید متخصصین و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تاییدی، و پایایی آنها نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب 92/.، 93/.، و 97/. محاسبه گردید. برای تجزیه‌ و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و مدل‌یابی معادلات ساختاری با استفاده از نرم ‌افزارهای آماری Spss23 ، Amos23 و EQS استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان داد، مهارتهای مدیریت کوانتومی با ضریب مسیر (33/0r=) بر چابکی سازمانی، و با ضریب مسیر (41/0 r=) بر هوش سازمانی، و هوش سازمانی با ضریب مسیر (78/0 r=) بر چابکی سازمانی تأثیر گذار بوده است، و هوش سازمانی رابطه بین مهارتهای مدیریت کوانتومی و قابلیتهای چابکی سازمانی مدیران دانشگاههای منتخب اصفهان را بطور کامل میانجی­گری می کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Quantum Management Skills and Organizational Agility Capabilities with the Mediating Role of Organizational Intelligence in the Selected State-universities of Isfahan.

نویسندگان [English]

  • mohammad hosen salimi 1
  • saeed rajaeepour 2
  • seyed ali siyadat 3
  • hamid bidram 2
چکیده [English]

This study aimed to determine the relation between quantum management skills and organizational agility capabilities with the mediating role of organizational intelligence. The method of research was a descriptive and correlational based on Structural Equation Modeling (SEM), and the statistical population consisting of all administrators from state universities of Isfahan in academic year 2015. Out of 286 managers, 165 people were selected through stratified random sampling, according to Cochran formula and 151 respondents were used in analyzed.Three questionnaires were used for collecting data: Quantum management skills, Organizational agility capabilities and Organizational intelligence. Their reliability was computed via Cronbach's alpha coefficients and it was r = 0.97, 0.93, 0.92, respectively. In turn, their content validity and construct validity were confirmed. Statistical SPSS 23, Amos23, and EQS were employed for data analysis. Findings indicated that quantum management skills were affected with path coefficient (r=.33) on organizational agility capabilities with path coefficient (r=.41) on organizational intelligence and organizational intelligence with a path coefficient of (r=.78) on organizational agility capabilities and organizational intelligence mediates relation between Quantum management skills and organizational agility capabilities of the selected university managers.[1]- Structural Equation Modeling

کلیدواژه‌ها [English]

  • quantum management
  • Organizational Agility
  • Organizational intelligence
  • university managers (administrators)
1-ابیلی , خ ؛ رومیانی ، ی ؛ صحرائی بیرانوند ، م. (1394). تأثیر تسهیم دانش بر چابکی سازمانی کارکنان آموزشی و پژوهشی با نقش میانجی هوش سازمانی (مورد: دانشگاه علوم پزشکی تهران) . مدیریت بهداشت و درمان. 6(3)،65-55
2-آقابابایی ، ر ؛ هویدا ، ر؛ و رجایی پور ، س .(1392). رابطه راهبردهای رهبری مثبت گرا و مولفه های سازمان کوانتومی ، راهبردهای آموزش درعلوم پزشکی،6 (3) ،169 -165
3-پهلوان شریف ، س ، مهدویان ، و .(1394). مدل سازی معادلات ساختاری باAmos  ، تهران ، انتشارات بیشه
4-جعفرنژاد، ا؛ شهایی، ب . (1389). مقدمه ای بر چابکی سازمانی و تولید چابک. تهران: انتشارات مهربان نشر.
5-حیدری ، م ؛ سیادت ، س، ع؛ هویدا، ر؛ و شاهین، آ.(1392). رابطه‌ی توانمندسازهای تعالی سازمانی و قابلیت‌های چابکی سازمانی در دانشگاه‌های دولتی شهر اصفهان ، فصلنامه علمی- پژوهشی « رهیافتی نو در مدیریت آموزشی »، 5 (17)،38-21.
6-خزاعی امین ، ع.(1392). بررسی رابطه بین هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بین کارشناسان و مدیران کارخانه سیمان سیستان ،پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده مدیریت و حسابداری .
7-خورشید،ص،پاشازاده ، ع .(1393).اثر سبک رهبری تحول آفرین بر قابلیت یادگیری سازمانی با ملاحظه نقش میانجی هوش سازمانی ،پژوهش نامه مدیریت تحول ،6(11). 28 -1
8-ذبیحی, م ؛ طباطبایی , س، س ؛ قمری,م ؛و اسدی,  م،ح. (1393). تعیین رابطه هوش سازمانی و چابکی سازمانی در بیمارستان‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد.  مجله پیاورد سلامت.9(1)،54-43.
9-رضوی ، ا .(1392).بررسی رابطه مهارتهای کوانتومی مدیران بر اساس مدل شلتون وموفقیت مدیران بارویکرد مدیریت کیفیت اروپایی، شرکت گاز استان خراسان رضوی ،پایان نامه کارشناسی ارشد ،مدیریت منابع انسانی، دانشگاه آزاداسلامی خراسان رضوی.
10-شاهین، آ؛ لله گانی، ز. (1390). بررسی مفهوم و کاربرد چابکی در بخش خدمات، هشتمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی صنایع. تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
11-شیرین نژاد ، ا .(1392). رابطه هوش سازمانی با چابکی سازمانی ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ارومیه ، دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی.
12-قاسمی ، م ، جوادزاده ، م، بیگی راد ، ا .(1394). تأثیر مدیریت استعداد بر قابلیت یادگیری سازمانی با نقش میانجی هوش سازمانی. پژوهشهای مدیریت عمومی،8،(30) ، 164-145  
13-قاسمی، و .(1392) مدل سازی معادله ساختاری در پژوهش های اجتماعی با کاربرد Amos Graphics. تهران . انتشارات : جامعه شناسان.
14-ملک زاده، غ.(1389).هوش سازمانی، یک ابزار قدرتمند در مدیریت شرکت های دانش محور.فصلنامه تخصصی پارکها و مراکز رشد، 31،37-22
15-ملک زاده، غ.(1393). مقدمه ای بر هوش سازمانی و سازمانهای هوشمند، مشهد، انتشارات اسفند.
16-Albrecht, K. (2003). Organizational intelligence and knowledge management: thinking outside the silos. 2 (1): 4- 16.
17-Albrecht, K. (2003). Organizational intelligence survey. Institute of Management.‏
18-Cochran W. (1977) Sampling Techniques 3rd Edition, New York ,Wiley publishers
19-Cronquist, B. (2004). Organizational intelligence; a dynamic knowledge creating activity embedded in organizational routines. Informatics Research Group, Kristiansted University, Sweden.
20-Dove, R. (2001). Response ability. The Language, Culture and Structure of the Agile Enterprise, New York.‏
21-Galagher, E.N (2014).social support and emotional intelligence as predictors of subjective well-being. Journal Personality and Individual Differences, 44(7), 1551-1561
22-Glynn, M. A. (1996). Innovative genius: A framework for relating individual and organizational intelligences to innovation. Academy of management review, 21(4), 1081-1111.‏
23-Goldman, S. L., Nagel, R. N., & Preiss, K. (1995). Agile competitors and virtual organizations measuring agility and infrastructure for agility Van Nastran Reinhold.
24-Halal, William. E. (2005). Organizational intelligence: what is it and how can managers use it. Berrett-Koehler The new Management, 3 (2), 12-13.
25-Harris, G. (2009). The art of quantum planning: Lessons from quantum physics for breakthrough strategy, innovation, and leadership. Berrett-Koehler Publishers.‏
26-Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970) Determining sample size for research activities. Educational and Psychological Measurement, Vol.30, 607-610
27-Liebowitz, J. (2001). Knowledge management and its link to artificial intelligence. Expert systems with applications, 20(1), 1-6.‏
28-Matheson, D., & Matheson, J. E. (1998). The Smart Organization: Creating Value through Strategic R&D. Harvard Business Press.‏
29-Matsuda, T. (1992).Organizational intelligence significance as a process and as a product. Processing of International Conference of Economics/Management and Information Technology. Tokyo. Japan
30-Pemberton, J, & Stonehouse, G. (2005). The organizational characteristics of knowledge-centricity. Innovations of Knowledge Management, 99.‏
31-Preacher, K. J., & Hayes, A. F. (2008). Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behavior research methods, 40(3), 879-891.‏
32-Ravichandran,T. (2007).IT Competencies, Innovation Capacity and Organizational Agility: Performance Impact and the Moderating Effects of Environmental Characteristics- Lally School of Management & Technology Rensselaer Polytechnic Institute-Submitted. To CIST, INFORMS.
33-Richards, C. W. (1996). Agile manufacturing: beyond lean? Production Inventory Management Journal, 37 (2), 60-64.
34-Rigby, C., Day, M., Forrester, P., & Burnett, J. (2001). Agile supply: Rethinking systems, systems thinking, systems practice. International Journal of Agile Management Systems, 2/3, 178-186.
35-Roberts, N. and Grover, V. (2012), “Investigating firm's customer agility and firm performance: The importance of aligning sense and respond capabilities”. Journal of Business Research, 65(5), 579–585
36-Schwaninger, M. (2003). A cybernetic model to enhance organizational intelligence. Systems Analysis Modelling Simulation, 43(1), 53-65.‏
37-Sharifi, H., & Zhang, Z. (2000). A methodology for achieving agility in manufacturing organisations. International Journal of Operations & Production Management, 20(4), 496-513.‏
38- Shelton, C. (1999). Quantum Leaps: 7 Skills for Workplace ReCreation. Routledge .   
39-Shelton, C. D., & Darling, J. R. (2004). From chaos to order: Exploring new frontiers in conflict management. Organization Development Journal, 22(3), 22-41.‏
40-Shelton, C. K., & Darling, J. R. (2001). The quantum skills model in management: A new paradigm to enhance effective leadership. Leadership & Organization Development Journal, 22(6), 264-273.‏
41-Yaghoubi, N.M, Rahat Dahmardeh,M. (2010). Analytical approach to effective factors on organizational agility. Journal of Basic and Applied Scientific Research. 1(1)76-87
42-Yolles, M. (2005). Organisational intelligence. Journal of workplace learning, 17(1/2), 99-114.‏
43-Yusuf, Y. Y., Sarhadi, M., & Gunasekaran, A. (1999). Agile manufacturing: The drivers, concepts and attributes. International Journal of production economics, 62(1), 33-43.‏