دوره و شماره: دوره 15، شماره 57، آذر 1401، صفحه 5-300 (پژوهشی)) 
فراتحلیل پیامدهای مسئولیت اجتماعی در سازمان‌های ایرانی

صفحه 31-58

10.22111/jmr.2022.40000.5611

وجه الله قربانی زاده؛ ناهید زمانی؛ میرعلی سیدنقوی؛ رضا واعظی


بومی‌سازی مدل مدیریت سبز برای سازمانهای دولتی(مطالعه موردی شرکت ارتباطات زیرساخت)

صفحه 143-170

10.22111/jmr.2021.33122.4972

علی آوج؛ حبیب ابراهیم پور؛ شهرام میرزائی دریانی؛ اسحق رسولی؛ زهرا فتوره چی


ارائه مدل ساختاری عوامل پیشگیری فساد اداری

صفحه 291-317

10.22111/jmr.2022.38885.5504

هدایت اله سلطانی؛ مهران مختاری بایع کلائی؛ یوسف تقی پوریان گیلانی؛ بهزاد فرخ سرشت