دوره و شماره: دوره 15، شماره 56، مرداد 1401، صفحه 5-332 ((پژوهشی)) 
رصد ویژگی‌های استادان مشتاق دانشگاه‌های دولتی ایران

صفحه 5-28

10.22111/jmr.2022.40582.5654

افسانه دهقانپور فراشاه؛ علی اصغر پورعزت؛ علیرضا دهقانپور فراشاه