دوره و شماره: دوره 15، شماره 55، خرداد 1401، صفحه 5-320 ((پژوهشی)) 
شناسایی مهارت‏های نرم مورد نیاز نیروی کار پرستاری بیمارستان در سلسه مراتب سازمانی

صفحه 37-65

10.22111/jmr.2022.40281.5631

شیلا منظم ابراهیم پور؛ فریبرز رحیم نیا؛ علیرضا پویا؛ محمد مهدی فراحی؛ مرتضی پاکدامن


ارائه الگوی حقوق شهروندی درسازمان‌های دولتی ایران

صفحه 179-205

10.22111/jmr.2021.36801.5319

الله کرم نصیری؛ بیژن عبدالهی؛ سعید جعفری نیا؛ مهدی خیراندیش


ارائه الگوی راهبردی ایجاد برند سبز: یک مطالعه فراترکیب

صفحه 247-276

10.22111/jmr.2021.38257.5458

رضا نوروزی اجیرلو؛ میرزا حسن حسینی؛ احسان جمالی؛ فاطمه عیدی