دوره و شماره: دوره 11، شماره 42، اسفند 1397، صفحه 5-294 (مقاله پژوهشی ) 
اعتباریابی ابعاد و مؤلفه‌های فرهنگ ریسک: کاربرد دلفی فازی

صفحه 5-31

10.22111/jmr.2019.4514

ابوالحسن فقیهی؛ آرین قلی پور؛ محمد ابویی‌اردکان؛ حسن قالیباف ‌اصل؛ اصغر اسدی


گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری

صفحه 33-60

10.22111/jmr.2019.4515

محمدجواد دهقان اشکذری؛ طاهره میرعمادی؛ سید سپهر قاضی نوری؛ قاسم رمضان‌پور نرگسی


عوامل زمینه‌ای مؤثر بر آموزش‌های مجازی دانشگاهی در ایران

صفحه 229-246

10.22111/jmr.2019.4523

احمد قائم مقامی تبریزی؛ امین رضا کمالیان؛ حبیب ا... رودساز؛ مقصود امیری