دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، بهار 1397، صفحه 5-273 (مقاله پژوهشی )