طراحی مدلی برای سناریونگاری بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران کلیدی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه اقتصاد بین رشته‌ای، دانشکده اقتصاد، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 استادیار، گروه فناوری‌های بین رشته‌ای، دانشکده علوم و فناوری‌های نوین، دانشگاه تهران، تهران

3 دانشیار، گروه مدیریت اجرایی ، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی دکترای آینده پژوهی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

سناریونگاری، تکنیکی است که با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌های محیطی، چندین چشم­انداز متفاوت از آینده را ارائه می­دهد. سناریوها آینده‌هایی که امکان وقوع آن‌ها محتمل است را در قالب داستان‌هایی بیان نموده و روایت‌های بدیلی درباره‌ی موقعیت‌های مرتبط با آینده ارائه می­دهند. سناریونویسی یکی از بهترین و قوی‌ترین ابزارها برای شناخت و بررسی علمی آینده است که با استفاده از آن می‌توان تغییرات و عدم قطعیت‌های محیطی آینده را شناسایی و بررسی نمود. با توجه به اهمیت سناریونگاری و تأثیرات آن بر برنامه‌های کلان کشور، سازمان‌ها، بنگاه‌ها و ...، موفقیت و کارآمدی فرآیندهای سناریونگاری همواره از دغدغه‌های دست‌اندرکاران مدیریت کشورها بوده و هست. با توجه به نقش کلیدی بازیگران در آینده‌نگاری، این پژوهش در پی آن است که در جهت توسعه‌ی روش‌های موجود، رفتار بازیگران را در هر کدام از عوامل کلیدی آینده­ساز استخراج نماید و سپس اقدام به سناریونگاری نماید. روش نمونه­گیری پژوهش حاضر به صورت گلوله برفی بوده و از ابزار مصاحبه و پرسشنامه جهت جمع­آوری اطلاعات استفاده گردید. بدین منظور، نمونه آماری 12 نفری از خبرگان و پژوهشگران حوزه­ی آینده­پژوهی جهت مصاحبه و نمونه آماری 43 نفری برای تکمیل پرسشنامه انتخاب گردیدند و چارچوب‌های سناریونگاری موجود توسط پژوهشگران و صاحب‌نظران این حوزه بررسی و چارچوب جدیدی برای مطالعه سناریونگاری به دست آمده و اعتبار آن توسط جمعی از خبرگان این حوزه تأیید شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Model for Scenarios Based on Identifying Key Factors and Analyzing the Key Actors' Interactions.

نویسندگان [English]

  • Farhad Rahbar 1
  • Amir Ali Saifoddin-e Asl 2
  • Mohammad Ali Shahhosseini 3
  • Eesa Niazi 4
1 Professor, Department of Interdisciplinary Economics, Faculty of Economics, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Interdisciplinary Technology, Faculty of Science and Technology, Tehran University, Tehran, Iran
3 Associate Professor, Executive Management Department, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
4 Ph.D. Candidate of Futures Studies, University of Tehran, Faculty of Management, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Scenario planning is a technique that, given environmental uncertainties, offers several perspectives different from the future. The scenarios present the possible future scenarios in stories and provide alternative narratives about future-related situations. Scenario planning is one of the best and most powerful tools for future scientific knowledge that can be used to identify and review future changes and uncertainties in the future. Given the importance of scenario analysis and its effects on the country's macro-programs, organizations, firms, etc., the success and effectiveness of scenario-making processes has always been a concern for the management of countries. Considering the key role of casters in the future, this research seeks to extract the behavior of the actors in each of the key elements of the future, in order to develop existing methods, and then proceed with scenarios. To this end, the scenarios that were developed by researchers and experts in this field were reviewed and a new framework for studying scenario was obtained and validated by a team of experts in this area.
Introduction
An overview of scripting literature suggests that in none of the proposed methods consider the behavior of important actors as one of the future factors. Research in the literature of research shows that in all of these methods, first of all, it is to identify the key factors and then the forces of progression and identification of the uncertainty And eventually scenario with the choice of logic governing the scenario. In this regard, Zali and Sajadi (2017), Nazemi et al. (2017), Zali and Zamanipour (2016), Shakouri et al (2015), Bilali (2012) and Zali (2009) Made Therefore, in view of the key role of the cast in the future, this research seeks to extract the behavior of the actors in each of the identified key factors in order to develop existing methods and then proceed with scenario analysis. Regarding the consideration of the role of key actors in the scriptwriting process, Ali Zare Mirk-Abad, in his doctoral dissertation, has devised a scenario based on the viewer's perspective, in which the performance of the actors by him was conducted only in a perfectly qualitative manner (Q method).
Case Study
In this research, a sample of 12 experts and researchers in the field of future research was selected for interview and a sample of 43 people were selected to complete the questionnaire. The framework of the scenarios available by researchers and experts in this field was reviewed and a new framework for studying the obtained scenarios was obtained. And its credibility was confirmed by a group of experts in the field.
Materials and Methods
In this research, both field and library methods have been used to collect information. In the present study, since the main focus of the proposed framework is on the minds of experts and is depicted in the various stages of the proposed framework, the wisdom in the minds of experts, the selection of experts is of particular importance. In the current study, the number of samples selected for interview was equal to 12 people selected by snowball method. In the process of selecting an example, qualitative researchers can use a snowball sampling method in which a participant in our research leads to other participants or snowball. With this number of interviews, the investigator's diagnosis was that the collected data reached a saturated point and there was no need for further interviews. In choosing this sample number, issues such as time, availability of interviewees and their degree of cooperation have been considered. Finally, in order to measure the model through scrolling, a questionnaire consisting of 21 questions was sent to validate the model to 43 experts and researchers in the field of futures studies. Finally, 17 valid questionnaires were collected.
Discussion and Results
In this article, the approach to studying the behavior of actors is based on the approach of the French school (Michel Godet) and the method of MACTOR, which was done for the first time. In the meantime, the scenario approach in his treatise is based on the Scenario model of the Global Business Network or the Schwartz model, but in the proposed model, this paper describes the scenario development approach based on the model. In the scenario model, according to Michel Godet, all the points mentioned in the Peter Schwartz model are accepted. But in one case, his approach to the subject is deeply rooted in Schwartz's method, and this involves the need for formal analysis in parts of the scenario process, which is, of course, not very different. For example, in the methodology, the exact identification of the subject of futures studies with strategic planning in the first step and the search for effective variables (Schwartz's forces and forces) is necessary in steps two and three. But in order to search for variables or factors and the effect of one on the other, Godet also recommended the formal method of structural analysis in addition to setting up a futuristic studio (Schwartz scenario group) and extensive consultation with practitioners and experts. Or, in the search for possible or probable scenarios or futures, which, like the Schwartz analysis axes, are composed of various combinations of variables, has also benefited from the analysis of morphology.
Conclusion
This paper attempts to use the meta-combination method to propose a suitable framework for performing scenario-based studies. To this end, the scenario frameworks presented by researchers and experts in this field were reviewed and a new framework for studying scenario was obtained. The difference in the framework provided with other frameworks is to consider the behavior of key actors and to provide strategic options for policy making.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures Studies
  • Scenario Planning
  • MICMAC
  • MACTOR
  • Scenario Wizard
  • MULTIPOL
1-Abbasi Shahkouh, K., Soltani Delgosha, M., Vahidyan, M., Abdollahi, A. (2008). Provide a process framework for Futurism based on the Metro-system approach. Journal of Management Science of Iran. 3 (11): 45-72(In Persian)
2-Balasubramanyam, V.N. (2006), Foreign Direct Investment and Growth in EP and US Countries, Economic Journal, 106(2): 92-105.
2-Bazargan, A. (2010). Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods: Common Approaches in Behavioral Sciences. Tehran: Didar. (In Persian)
3-Beheshti, M. B., and Zali, N., (2011). Identification of key regional development factors with scenario-based planning approach, case study: East Azarbaijan Province, Quarterly Journal of Space Planning and Management (Lecturer in Humanities). 15 (1): 56-78.  (In Persian).
4-Belali, M. (2012). Identifying the key factors affecting the future of the organization by analyzing the interactions of trends. Journal of Research in Communication, 8(71): 9-22 (In Persian)
5-Bekelz, W. (2003). Foundations of Futures Studies: Human Science for a New Era: History, Purposes.
6-Bezold., C (2010). Lessons from using scenarios for strategic Foresight. Technol Forecast Soc Change. 77(5):151-173.  
7-Bishop, P; Hines, A; Collins, T; (2007); The current state of scenario development: an overview of techniques; foresight; 9(1): 5-25
8-Bradfield, R. Wright, G. Burt, G. Cairns, G. and Van Der Heijden, K. (2005), The origins and evolution of scenario techniques in long range business planning, Futures, 37(4): 795-812
9-Brugha, R., Varvasovsky, Z., (2000). Stakeholder analysis: a review. Health Policy and Planning, 15(4): 239-246.
10-Chambers, R. (1997).Whose reality counts?: putting the first last. Intermediate Technology Publications Ltd (ITP).Checkland, P., 1981. Systems Thinking, Systems Practice. John Wiley, Chichester.
11-Dator, J. (1988). The futures lies behind! Thirty years of teaching futures studies. American behavioral scientist, 9(3): 298-319
12-Fraser, E., Hubacek, K., (2007). The challenge of land use change: international In: Steininger, K., Cogoy, M. (Eds.), The Economics of Sustainable Development: International Perspectives. Edward Elgar, Cheltenham.
13-Freeman, R. E. (2010).Strategic management: A stakeholder approach. Basic Books, New York.
14-Friedman, A., Miles, S., (2006). Stakeholders: Theory and Practice. Oxford University Press, Oxford.
15-Frooman, J., (1999). Stackeholder influence strategies. Academy of Management Review 24(5): 191–205. 
16- Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario planning as a Strategic Management Tool, France, Economica publish.
17-Godet, M., Roubelat, F. (1996): Creating the future: The use and misuse of scenarios, in: Long Range Planning. 29(2): 25-39
18-Godet, M., Durance, Ph. & Gerber, A. (2008). Strategic Foresight La Prospective Use and Misuse of Scenario Building. Paris, LIPSOR Working Paper (#10).
19-Goodwin, P. & Wright, G. (2001). Enhancing strategy evaluation in scenario planning: a role for decision analysis, Journal of management studies, 38(1): 1- 16.
20-Gordon, T. (1994).Cross-impact matrix: An Illustration of their Use for Policy Analysis, Fututures.
21-Heinecke, A. Schwager, M. (1995): Die Szenario-Technik als Instrument der strategischen Planung, Braunschweig.
22-Heger, T., Rohrbeck, R., (2012). Strategic foresight for collaborative exploration of new business fields, Technological Forecasting & Social Change 16(3): 819–831
23-Heinecke, A., Schwager, M. (1995): Die Szenario-Technik als Instrument der strategischen Planung, Braunschweig.
24-Hopkins, D., & Massy, W. (1981). Planning models for colleges and universities. Stanford: Stanford University Press.
25-Inayatullah, S. (2007). Questioning the Future, Tamkang University, Taiwan Slaughter, Richard. 1996. New Thinking for a New Millennium. Routledge & London and New York.
26-Johnson, N., Lilja, N., Ashby, J. A., & Garcia, J. A. (2004.). The practice of participatory research and gender analysis in natural resource management. InNatural Resources Forum, Blackwell Publishing Ltd. 28(3): 189-200
27-Lashkarbloqi, M. (2013). Designing a Process Model Developing a Persistent Strategy in Uncertainty Using Structural Interpretative Modeling. Doctoral dissertation, Faculty of Management, Shahid Beheshti University. (In Persian)
28-Leeflang, R., & Postma, T. (2000). Strategic learning with scenarios.European Management Journal, 15(6):633-647
29-Lindgren, M. (2003). Scenario Planning: the link between future and strategy, palgrave macmillan.
30-Little, J. (1970). A scenario construction process. Journal of Requirements Engineering, 5(1): 38-61.
31-Millett, S. (2003), The future of scenarios: challenges and opportunities, Strategy & Leadership. 31(2): 16-24.
32-Millett, S. The future of scenarios: challenges and opportunities, Strategy and Leadership. 32 (2):16–24
33-Miles, L., & Keenan, M. (2003). Organising a Technology Foresight Exercise”, Technology Foresight for Organizers, Ankara, Turkey.
34-Mietzner, D., & Reger, G. (2004). Scenario Approaches: history, differences, advantages and disadvantages. In EU-US Seminar: New Technology Foresight, Forecasting and Assessment Methods, Seville, 24(3): 41-43.
35-Nazemi, A., Ghadiri, R. (2006). Foresight from concept to run. New Industries Center, Tehran.
36-Nazemi, A., Nouri, H., Khorrami, M. A. and Samadi, H. (2017). Iran scenarios in 2017. Journal of Strategic Studies in Public Policy. 7(22): 145-155.
37-Peterson, GD., Cumming, GS. & Carpenter, S. R. (2003). Scenario planning: a tool for Conservation in an Uncertain World, Conservation biology, 17(2): 358- 366.
38-Prell, C., Hubacek, K., Reed, M.S., Burt, T.P., Holden, J., Jin, N., Quinn, C., Sendzimir, J.Termansen, M., (2007). If you have a hammer everything looks like a nail:‘traditional’ versus participatory model building. Interdisciplinary Science Reviews. 32(5), 1–20
39-Rabbani, Taha (2012). Application of Future Studies Approach and Strategic Thinking in Urban Development Planning. Master's Thesis, Faculty of Geography, University of Tehran (In Persian).
40-Reed, M. S., Graves, A., Dandy, N., Posthumus, H., Hubacek, K., Morris, J., … & Stringer, L. C. (2009). Who’s in and why? A typology of stakeholder analysis methods for natural resource
41-Robertson, R. (2007). Anticipatory Systems in Retrospect and Prospect. In Facets of Systems Science. 45(6): 537-557
42-Schoemaker, P.J.H. (1995). Scenario planning: a tool for strategic thinking. Sloon Management Review, 36(2). 25-40.
43-Shearer, B.R. (2005). Foresight in science and technology. echnology Analysis & Strategic Management, 7(2), 56-132.
44-Schwartz, P. (1996).The art of the long view: paths to strategic insight for yourself and your company. Broadway Business.
45-Schwab, P., Cerutti, F., Von Reibnitz, C. (1999): Foresight-using scenarios to shape the future of agriculture research, in: Foresigh. 5(4): 55-64.
46-Shakoori, Sh., Bonyadi Naeini, A. (2016). Future scenario of the male industry of applied programmers in Iran with a futuristic approach. Quarterly Journal of Technology Development Management. 3(3):111-139.
47-Stoney, C., & Winstanley, D. (2001). Stakeholding: confusion or utopia? Mapping the conceptual terrain. Journal of Management studies, 38(5), 603-626.
48-Towfiq, F., (2013). Planning in Iran and its future prospects. Institute of Management and Planning in Iran. Tehran (In Persian).
49-Van der Heijden, K. (1996), Scenarios: The Art of Strategic Conversation, John Wiley & Sons, New York.
50-Weimer-Jehle, W. (2006). Cross impact (CIB), Science Direct,Technological forecasting & social change, 73(4): 102-127.
51-Yama Kawa & et al, (2012). Critical factors for the expansion of broadband in developing countries: The case of Peru, Telecommunications Policy. 36 (2): 560–570
52-Zali, N. (2009). A prospective regional development with a scenario planning approach (case study: East Azarbaijan Province), Ph.D., Faculty of Humanities and Social Sciences, Tabriz University (In Persian).
53-Zali, N., Zamanipour, M. (2016). Presentation and implementation of a new model for scenario planning in the regional planning (Case study: Mazandaran province). Geography and Urban Development, 18(3): 1-24. (In Persian).
54-Zali, N., Sajjadi, S. A. (2018). Identification of Key Factors Affecting Regional Development (Case Study: Kohgiluyeh and Burj-Ahmad Province). Regional Planning Schedule. 7 (26): 25-40. (In Persian)
55-Zare Mirkabad, A. (2016). Providing a Supportive Approach to Developing a Perspective-Based Scenario (Case Study: Iran's Aeronautical Industry, 1404). Doctoral dissertation, Faculty of Management, University of Tehran. (In Persian)