بررسی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نگرش‌های شغلی با میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت منابع انسانی دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

هدف از پژوهش حاضر مطالعه‌ی تأثیر رهبری تحول‌آفرین بر نگرش شغلی با توجه به نقش میانجی توانمندسازی روان‌شناختی است. پژوهش پیش رو از لحاظ هدف کاربردی است و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی شمرده می‌شود. در این پژوهش ابتدا مدل نظری و فرضیه‌های بین متغیرها توسعه داده شد. سپس به کمک مدل معادلات ساختاری، فرضیه‌های پژوهش بررسی شدند. جامعة آماری تحقیق دانشجویان دانشگاه علوم انتظامی امین است. به این منظور نمونه‌ای برابر با 165 نفر بر اساس جدول مورگان و با بهره‌مندی از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به دست آمد. برای جمع‌آوری اطلاعات سبک رهبری تحول‌آفرین از پرسشنامه باس و اولیو (2000)، توانمندسازی روان‌شناختی از پرسش‌نامه اسپریتزر(1995)، رضایت شغلی کارکنان از شاخص توصیف شغلی (JDI) و تعهد سازمانی از پرسشنامه آلن و می یر(1990) استفاده شد، علاوه بر روایی محتوا از روایی سازه نیز استفاده شد و برای سنجش پایایی نیز از آلفای کرونباخ بهره گرفته شد. آلفای کرونباخ برای هر یک از رهبری تحول‌آفرین برابر با 79/0، توانمندسازی روان‌شناختی برابر با 80/0 و نگرش شغلی (تعهد سازمانی برابر با 85/0 و رضایت شغلی برابر با 84/0) به دست آمد که مبین سطح پایایی مطلوب پرسشنامه‌ها بوده است. نتایج به‌دست‌آمده از این پژوهش نشان داد، رهبری تحول‌آفرین بر نگرش شغلی کارکنان تأثیر دارد. همچنین نقش میانجی‌گری توانمندسازی روان‌شناختی در ارتباط رهبری تحول‌آفرین با نگرش شغلی کارکنان به تأیید رسید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Transformation-Creating Leadership`s Effect on Occupational Attitude with Mediation of Psychological Empowerment

نویسنده [English]

  • Hajieh Rajabi Farjad
Assistant professor, Amin Police Universit.
چکیده [English]

Abstract
Purpose of this study was to investigate the effect of transformation-creating leadership style on the occupational attitude regarding to the role of psychological empowerment mediation. The present research is applied one in terms of goal, and correlational descriptive one in terms of the method. In this study, first theoretical model and hypotheses between variables were developed. Then by the help of structural equations model, the research hypothesis studied.
Statistical universe of the research is the students of Amin Police University. For this purpose, a sample of 165 students based on the Morgan table and using the simple random sampling method, obtained. In order to gather information on the transformation-creating leadership ,Bass and Olive (2000), psychological empowerment ,Spritzer (1995), job satisfaction of employees, index of job descriptor (JDI), and organizational commitment, Allan and Meyer(1990) questionnaires are used . In addition to content's validity, construct`s validity also is used and to evaluate reliability, Cronbach`s Alfa is used. Cronbach`s Alfa for each of the variables in transformation-creating leadership(0/79), psychological empowerment (0/80)and occupational attitude of employees (organizational commitment (0/85)and job satisfaction(0/84)) which indicate the optimum level of reliability of the questionnaires. The results of this research show that transformation-creating leadership has an impact on employees` occupational attitudes. Also, the mediating role of psychological empowerment in the relationship of transformation-creating leadership with employees` occupation attitudes is confirmed.
 
Introduction
Employees are regarded as the capital of each organization, and achieving to organizational goals depends on the proper management of these valuable resources. Employees have a lot of differences in their individual and social behaviors, and what is often more important for managers of organizations is how to regulate the behavior with employees through knowledge of different variables affecting their attitude towards the job and organization. Occupational and organizational attitude is a kind of person's perception of his organization and job ,that is caused by factors such as the nature of the job and organization, surrounding human resources, the organizational and environmental factors and personal factors (Azimi et al., 2012). The attitudes and behaviors of employees, which are the most important elements that constitute the organization, affect their capabilities and motivations. Non-participation of employees in providing appropriate educational services ,is only part of the challenges faced by the studied community and its stakeholders; in other words, , the studied community must accurately identify the characteristics and needs of the staff ,and provide needed requirements for competing in this environment in an organizational system so that create its own competitiveness.
According to the importance of the role of cognitive and behavioral processes in employee`s empowerment, as well as the lack of a research that put the study of psychological empowerment and its components from the angle of their role with job satisfaction, organizational commitment and transformational leadership on its agenda.
Case study
Statistical universe of this research were students of Amin Police University. For this purpose, a sample of 165 people, based on Morgan's table, using simple random sampling method, was obtained.
Materials and Methods
This research is applied one in terms of goal, and has a descriptive correlation method. To collect information about the transformation-creating leadership, the Bass & Olive qquestionnaire (2004) with 20 items and four indicators of ideal characteristics, ideal behaviors, inspirational motivation, mental stimulation and personal observation; about psychological empowerment ,from the Spritzer questionnaire (1995) with 24 items and four elements of significance, competence, self-determination and effect, about job satisfaction of the employees from occupational description index (JDI) with five components of payment, promotion opportunities, supervisor, policies and procedures, membership of the working group, working conditions and job benefits, and finally organizational commitment with 24  questions and three components of emotional commitment, continuous commitment and normative commitment, all based on the Likert`s five- option spectrum were used. To acquire more confidence from level of questionnaires` reliability, the questionnaires were implemented on a sample of 30 people and Cronbach's Alpha for each of the variables (transformational leadership, psychological empowerment, and job attitude (organizational commitment and job satisfaction) were 0.79, 0.88, 0.85 and 0.84) respectfully, which indicate the optimal level of reliability of the questionnaires.
Also in this study, structural equation modeling method has been used to test the model and research hypothesis.
Discussion and   Results
In the framework of the proposed model of this research, four hypotheses have been extracted:
1-Transformation-creating leadership has an impact on students' psychological empowerment.
The effect of transformation-creating leadership on psychological empowerment is (0.7), then it can be concluded that variable of transformation-creating leadership influences psychological empowerment.
2-Psychological empowerment has an impact on students' attitudes toward work.The effect of psychological empowerment on the job attitude is (0.36). Therefore, it can be concluded that variable of psychological empowerment affects the attitude of the job.
3-Transformation-creating leadership has an impact on the student's attitude of work.The effect of transformation-creating leadership on job attitude is (0.23), so it can be concluded that variable of transformation-creating leadership has an impact on job attitudes.
4-Psychological empowerment is effective as an intermediating variable in the relationship between transformation-creating leadership and job attitude.
In addition to the direct effect, transformation-creating leadership indirectly and through psychological empowerment, affects the attitude of the work, which has a greater effect (0.25) than direct effect (0.23). Therefore, it can be concluded that the variable of psychological empowerment has a minor mediation effect on relationship between style of transformation-creating leadership and occupational attitude, which is also supported by the fourth hypothesis of the research.
Conclusion
Findings of the research showed that transformation-creating leadership has a positive and significant effect on employees' occupational attitude. The results are in line with the studies by Avolio et al. (2004), Hechenau et al. (2006) and Konorti (2008).  Findings of the research showed that transformation-creating leadership has a positive and significant effect on the psychological empowerment of employees. Findings of the research are based on studies conducted by (Levin, 2010; MacKenzie et al., 2001).
Analysis of the data showed that psychological empowerment has a positive and significant effect on employees' attitude of work, thus, it is consistent with the findings of researchers such as Thomas and Timon, Spritz and colleagues, Leiden et al. Findings of the research showed that psychological empowerment is considered as a mediator variable and minor. Also these findings were consistent with studies by Li and Tian (2006).
According to the findings of this research, this research can be a guide for university`s administrators in order to have a positive attitude toward students' education through a closer look and applying transformation-creating leadership and providing a suitable platform for empowerment of students. Accordingly, in order to strengthen the positive attitude of students, the following are suggested:
• For managers and supervisors of different sections, training workshops will be held to improve transformation-creating leadership.
• Students need to be aware of the environment in which they are studying, so that students feel well connected with the organization. Senior executives should try to investigate issues through group meetings and, through modeling, sharing information with students, can increase mutual trust and students feel that they are important to the organization, and thus the extent of their involvement in Study increases.

کلیدواژه‌ها [English]

  • occupational attitude
  • transformation-creating leadership
  • psychological empowerment
  • organizational commitment and job satisfaction
1-Agarwal,S. Erramilli, M.K, C.S (2003).”Market Orientation and Performance in Services Firms: Role of Innovation”, Journal of services Marketing, No. 1, PP.68-82.
2-Akroyd D, Legg J, Jackwski M, Adams R, (2009), “The impact of selectedorganizational variables and managerial leadership on radiation therapists’organizational commitment”, Radiography; 15, pp.113-120.
3-Allameh, S.M, Heydari, M. & Davoodi, S.M. (2012). Studying the relationship between transformational leadership and psychological empowerment of teachers in Abade Township. Procedia - Social and Behavioral Sciences, (31), 224-230.
4-Asgariyan M. (1999), Human relations and organizational behavior (applications).Tehran: Amirkabir Publication; (In Persian).
5-Avolio, B. J. Zhu, W. Koh, W& Bhatia, P. (2004). Transformational leadership and organizational commitment. Journal of Organizational Behavior, 25: 951- 968.
6- Azimi, H., Goodarzi, Gh.R., Ansari, M.E.,  Peeriyaesh, R. and Zarrin, S. (2012). Designing a Questionnaire for Assessing the Organizational and Organizational Attitude of Government Employees, Strategic Management Thought, 5 (1), 169-200. (In Persian)
7-Allen, N J. & Meyer, J P.(1990). The measurement and antecedents of  affective, continuance and normative commitment to the organization.  Journal of Occupational Psychology, 63:1- 18.
8- Bass, B. M, (1990).From transactional to transformational leadership: learning to share the vision. Organizational Dynamics, Vol. 18 No. 3, : 19 -31.
9-Bass, B. M. & Avolio, B. J. (2000).  MLQ Multifactor Leadership QuestionnaireRedwood City: Mind Garden.
10-Beer,V. Guerrilla.(1991).Tactics for employee empowerment. Performance empowerment Quarterly, 4(4),62-70.
11-Benkhoff, B, (1997). Disentangling organizational commitment: The dangers of the OCQ for research and policy. Personnel Review, 1/2 (26), 114-131.
12-Bennis,w.&Nanus,B.(1985) Leaders: The strategies for taking charge, New York: Harper & Row.
13-Boxell,C.T,(1996).The Strategic HRM debate & the resurces based view of the firm. HRM Journal, 6(3)59-75.
14-Bozorg zadeh M, Sadat-Tosi A, (1998). Review job satisfaction and organizational commitment managers and Sepah trainingcenters. Tehran: Setad Moshtarak Sepah Publication, (In Persian).
15-Bennis, W. and Nanus, B, (1985).Leaders: The Strategies of Taking Charge. Harper & Row, New York, NY.
16-Carless, A. S (2004). Dose psychological empowerment mediate the relationship between psychological climate and job satisfaction. Journal of Business and Psychology, Vol.18, No. 4, pp.405-425.
17-Cichy R, Cha J, Kim S, (2009), “The relationship between organizationalcommitment and contextual performance among private club leaders”,International journal of Hospitality Management; 28, 53-62.
18-Flannery, K. Resnick, B. Galik, E. Lipscomb, J. & McPhaul, K. (2012). Reliability and Validity Assessment of the Job Attitude Scale. Geriatric Nursing, 33 (6): 465-472.
19-Foruzandeh Dehkordi, L.; Shakhseyan, F., Hosseini, F. S. (2012). Identifying the religious teachings affecting the formation of credible evolutionary leadership based on the comparative study of Islamic and Western texts (using the Fuzzy Delphi technique). Public Management Research; 5 (18), 109-133. (In Persian)
20-Ghorbani Zadeh, V. (2012). The Relationship of Spiritual and Ethical Evolution with Transformational Leadership, Journal of Ethics in Science and Technology, 8 (2), 1-13. (In Persian)
21-Gill, A. & Fitzgerald, S. (2010). The relationship between transformational leadership and employee desire for empowerment. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 22(2), 263-273
22- Gol parvar, M., Vakili, N., Atashpour, S. H. (2013). The relationship between goal difficulty and transformational leadership with organizational citizenship behavior and affective commitment. Daneshvar behavior behavior, behavior, management and progress, 2 (15) (50), 177-190. (In Persian)
23-Guleryuz G, Guney S, Aydm E, Asan O,(2008), “The mediating effect of jobsatisfaction between emotional intelligence and organizationalcommitment of nurses: Aquestionnaire survey”, International Journal ofNursing Studies; 45, 1625-1635.
24- Hassan pour, A., Abbasi, T., Norouzi, M. (2011). Investigating the Role of Leadership Leadership in Empowerment of Employees. Management Research in Iran, 15 (1), 70: 159-180. (In Persian)
25- Hassanzadeh, A.; Rajaipour, S.; Nouri, A. (2014). Investigating the maturity level of Khorasan Razavi gas company in the process of performance management based on the maturity model of employees' capabilities of transparency of role and psychological empowerment, the perspective of public administration, 2 (14), 135-155. (In Persian)
26-HeydarAli, H (2003). Preparing and Establishing Standard Scales of Job Satisfaction, Tehran: Public Management Center for Public Administration. (In Persian)
27-Houte,V. (2006). “Tracking and teacher satisfaction”. Journal of Educational Research. 99 (3), PP.247-254.
28-Jaramillo, f. Nixon, R. Sms, P.(2005). The Effect of Law Enforcement Stress on Organizational Commitment, an International Journal of Police Strategie and Management, 28, 321-336.
29- Katou, A. A. (2015). “Transformational leadership and organisational performance: Three serially mediating mechanisms”. Employee Relations, 37(3), 329-353.
30- Katsikea, E. Theodosiou, M. Perdikis, N. & Kehagias, J. (2011). The effects of organizational structure and job characteristics on export sales managers’ job satisfaction and organizational commitment. Journal of World Business, 46 (2): 221–233.
31-Khalesi, N.; Salehi, M.; Moradi; F.; Ahdinejad; B.; Mohammadi; R.; Rouhani, B. (2013). Relationship between Servant Leadership and Occupational Engagement of the Staffs of Educational and Therapeutic Hospitals Affiliated to Kurdistan University of Medical Sciences. Health Management: 15 (47), 23-32.  (In Persian)
32-Konorti, E.(2008). Transformational Leadership Model. Journal of American Academy of Business, The 3D, Cambridge. 14, (1): 10
33-Levine, E.(2010). Emotion and power (as social influence): Their impact on organizational citizenship and counterproductive individual and organizational behavior. Human Resource Management Review, 20:4–17.
34-Li-Chaoping, Tian-Bao, S.K. (2006). Transformational Leadership and Employee Work Attitudes The Mediating Effects of Multidimensional Psychological Empowerment. Acta Psychological Sinica, 38(2), 297–307.
35-Lotfi, F., Mokhtarpour, S., Momeni Rad, A., Amini, M., Kojuri, J. (2013). A Survey on the Leadership Style of Managers of Departments of Shiraz Medical School and Its Relationship with Organizational Commitment. Hormozgan Medical Journal. 16 (3), 233-239. (In Persian)
36-MacKenzie, S. B. Podsakoff, P. M. & Rich, G. A. (2001). Transformational and transactional leadership and salesperson performance. Journal of the Academy of Marketing Science, 29: 115–134.
37-Mamman, A. Kamoche, K. & Bakuwa, R. (2012). Diversity, organizationalcommitment and organizational citizenship behavior: An organizing framework. Human Resource Management Review, 22 (4): 285-302.
38-Marques-Quinteiro, P. Curral, L. (2012). “Goal orientation and work role performance: Predicting adaptive work role performance through self-leadership strategies”. Journal of Psychology, 146(6), 559-577.
39-Mir Kamali, S.M. &  Chopani, H., Hayat, A. A., Gholamzadeh, H. (2013). Investigating the Effect of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior of the Student Forces of the National Iranian Oil Company, Journal of Resource Management Researches, 2 (5), 137-155. . (In Persian)
40-Nazem, F., Hadad pour, S. (2014). Presentation of Organizational Justice Structure Based on Transformational and Pragmatic Leadership Styles in Islamic Azad University. New Approach in Educational Management, 4 (13), 51-66 . (In Persian)
41-Neill J, Harrison M, Cleveland J, Almeida D, Stawski R,Crouter.A,,(2009),“Work– family climate, organizational commitment and turnover:Multilevel contagion effects of leaders”, Journal of Vocational Behavior; 74, pp.18-29.
42-Omidi, A., Safari, S., & Moradi, M. R. (2012), The Relationship between Participatory Motivation, Psychological Empowerment and Emotional Commitment among Physical Education Staff, Sport Management Journal, 4 (15), Winter:69-85. (In Persina)
43-Patrick, A. & Laschinger, H. K(2006). The effect of structural empowerment and perceived organizational support on middle level nurse managers‟ role satisfaction. Journal of Nursing Management, Vol.14,No.1,pp 13-22.
44-Podsakoff, PM. & MacKenzie, S. B. & Paine, JB. & Bachrach, DG. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management. 26(3): 513–563.
45-Ramezani Nejad, R.; Hematinejad, M. A., Andam, R., Zare, S.; Sadeghpour, N.(2012). The Relationship between Transformational Leadership and Practicing Leadership with Schoolchildren's Organizational Commitment, Research in Sport Management and Motor Behavior, 1 (1):63-72.  (In Persian)
46-Rosseau, D. M, (2004), Psychological Contracts in Workplace: Understanding the Ties the Motivate, Academy of Management Executives, 18, 120-127
47-Saadi, H.O.; khayati, M. (2015). An explanation of the role of the intermediary of organizational citizenship behaviors in the relationship between job attitudes and learning organization, public administration, 6 (3), 522-503.  (In Persian)
48-Shah Heydari; R, Kamalian, A.R. (2013). Investigating the relationship between organizational justice and psychological empowerment. Management of Organizational Culture .10 (25), 175-201. (In Persian)
49-Samadi Myrakalei, H. Aghajani, H., Samadi Mirekali, H. (2013). The Relationship between Transformational Leadership and Psychological Empowerment of Employees (Case Study: Babolsar School of Education). Journal of Management and Leadership, 7 (1), 117-138.
50-Soroush, M. (2003). Comparison of Job Satisfaction, Organizational Commitment and their Correlation with Selection of Individual Characteristics Between Educational Authorities of Schools, Managers of Khorasan Educational Institutions, Master's Degree, Tehran University of Technology. (In Persian)
51-Spector, P. Borman, W. Cimino, C. (2004). “Emotional intelligence and leadership styles, Department of Psychology College of Arts and Sciences”. Available at Shannon Webb.
52-Spreitzer, G. M. & Kizilos, M. A. & Nason, S.W. (1997). A Dimensional Analysis of the Relationship between Psychological Empowerment and Effectiveness Satisfaction, and Strain. Journal of Management. 23(5): 679-704.
53-Spreitzer, G.M. (1995). Psychological empowerment in the workplace: Dimensions, measurement, and validation. Academy of Management Journal, 38(5): 1442–1465.
54-Thomas, K. W. & Tymon, W. G. Jr. (1994). Does empowerment always work: Understanding the role of intrinsic motivation and personal interpretation? Journal of Management Systems, 6(2),pp 1–13.
55-Torkyan tabar, M. (2005). A Survey on Job Satisfaction of Librarians in Public and Academic Libraries of Kohkilouyeh and Boyerahmad Province, Master's Degree in Library and Information Science, Islamic Azad University, Ahvaz Science and Research Branch.  (In Persian)
56-Van Dyne, L. & Graham, J.W. & Dienesch, R.M. (1994). Organizational citizenship behavior: Construct redefinition, measurement.validation, Academy of Management Journal. 37(4): 765-802.
57-Vecchio, R. P. Justin, J. E. Pearce, C. L. (2012). “The utility of transactional and transformational leadership for predicting performance and satisfaction within a path‐goal theory framework”. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 81(1), 71-82.
58-Walumbwa, F.O. Wu, C. & Orwa, B, (2008). “Contingent reward transactional leadership, work attitudes, and organizational citizenship behavior: The role of procedural justice climate perceptions and strength”. Leadership Quarterly, 19, 251-265.
59-Wang, G. Oh, I. S. Courtright, S. H. Colbert, A. E. (2011). “Transformational leadership and performance across criteria and levels: A meta-analytic review of 25 years of research”. Group & Organization Management, 36(2), 223-270.
60-Yucel, I. & Bektas, C. (2012). Job satisfaction, organizational commitment and demographic characteristics among teachers in Turkey: Younger is better? Social and Behavioral Sciences, 46, 1598 – 1608.
61-zahedi, S.S., Kheirandish, M. (2009). The Impact of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behavior. Quarterly Journal of Human Resource Management in Oil Industry, 2 (5), 9-29.  (In Persian)