دوره و شماره: دوره 11، شماره 41، آذر 1397، صفحه 5-336 (مقاله پژوهشی ) 
رهبری دانشگاهی بر پایه کارآفرینی مدیر

صفحه 165-189

10.22111/jmr.2018.4455

فرشته اسدزاده؛ محمود اکرامی؛ سید فرهاد افتخارزاده؛ عباس خورشیدی