تبیین نقش انگیزه خدمت رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی (مطالعه ی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه مدیریت، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

چکیده

انگیزه خدمت­رسانی عمومی مفهومی نسبتا جدید است که برای تبیین تفاوت انگیزه افراد برای پیوستن به بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی وارد ادبیات مدیریت دولتی شده و مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته است. هدف این تحقیق تبیین نقش انگیزه خدمت­رسانی عمومی در رفتار شهروندی سازمانی با نقش میانجی تعهد سازمانی بوده است. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری این تحقیق کلیه کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان بودند که نمونه­ای به حجم 213 نفر از آنها به شیوه طبقه­ای تصادفی انتخاب شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها، سه پرسشنامه استاندارد انگیزه خدمت­رسانی عمومی پری، رفتار شهروندی سازمانی اورگان و تعهد سازمانی آلن و می­یر بود. پایایی پرسشنامه­ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ و ضریب پایایی ترکیبی تایید شد و برای تعیین روایی نیز از تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. داده­ها به کمک نرم­افزار لیزرل و مدل­سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد و یافته­ها نشان داد که انگیزه خدمت­رسانی عمومی بر رفتار شهروندی سازمانی تاثیر معناداری دارد. انگیزه خدمت­رسانی عمومی بر تعهد سازمانی تاثیر معناداری دارد. همچنین تعهد سازمانی بر رفتار شهروندی سازمانی اثر معناداری داشته و نیز تعهد سازمانی در رابطه میان انگیزه خدمت­رسانی عمومی و رفتار شهروندی سازمانی در نقش میانجی ظاهر می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Explanation of Role of Public Service Motivation in Organizational Citizenship Behavior with the Mediating Role of Organizational Commitment (case study: Agricultural Jihad of Hormozgan province)

نویسندگان [English]

  • Mohammad Montazeri 1
  • Mohammad Ghasemi 2
1 Assistant Professor, Department of Management, Payam Noor niversity,Tehran,Iran.
2 Associate Professor, Department of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Public service motivation is a relatively new concept that has been entered into public administration literature to explain the difference between individuals' motivation to join the public sector in comparison with the private sector. The aim of this study was explaining the role of public service motivation in organizational citizenship behavior by mediating role of organizational commitment. This research was applied one in terms of purpose, and in terms of method was descriptive and correlative. The statistical population of this research were all employees of the Agricultural Jihad Organization of Hormozgan province, that 213 people were selected according to stratified random sampling method. Data collection tool were three standard questionnaires including Perry's public service motivation questionnaire (1996), organizational citizenship behavior of Oregon (2004) and Allen and Meyer's organizational commitment (1991). The reliability of the questionnaire was confirmed by Cronbach's alpha coefficient and the composite reliability, and to determine validity was used confirmatory factor analysis. The data were analyzed by Lisrel software and structural equation modeling. Findings showed that public services motivation has a significant impact on organizational citizenship behavior. Public service motivation has a significant impact on organizational commitment. Also organizational commitment has a significant effect on organizational citizenship behavior. Also organizational commitment appears as mediator in the relationship between public service motivation and organizational citizenship behavior.
 
 
Introduction
Studying of organizational citizenship behavior and factors affecting it, is necessary because of the importance of such behaviors to respond to changing demands in the dynamic and turbulent environment and markets (Podsakoff et al., 2009; Liu et al., 2012). Accordingly, many researches have focused on organizational citizenship behaviors (Afsar & Badir, 2016;  et al., 2016; Bottomley et al., 2016; Chan et al., 2017). In other hand, a new concept has entered in public administration literature that some researches have indicated that has direct and indirect effects on organizational citizenship behavior. The concept of public service motivation that introduced by Perry and Wise (1990), is based on the assumption that public sector employees have different motivational dimensions than private sector employees (Older &, 2008; Kim et al., 2014; Kim & Kim, 2016). In response to the question of what factors motivates people to enter to public sector, this concept determines four factors including attraction to policy making, commitment to public interest, compassion, and self-sacrifice (Perry &, 1990). Public service motivation is often found in research as an independent variable (Simone et al., 2016) and this assumption exist that public service motivation is positively related to individual performance and outcomes such as organizational commitment (Crewson, 1997; Kim, 2012) and organizational citizenship behavior (Kim, 2006; Pandey et al., 2008). Accordingly, the aim of this study was to investigate the effect of public service motivation on organizational citizenship behavior through the mediating role of organizational commitment in the Agricultural Jihad organization of Hormozgan province.
Case study
The statistical population of this research was all employees of Hormozgan Agricultural Jihad Organization. Based on Krejcie and Morgan table, the statistical sample size of 213 people was determined. Since the statistical society was heterogeneous in terms of service, the sample was randomly selected and the research questionnaire was distributed among them and the same number was collected and analyzed.
Materials and Methods
In order to collect the required data, three standard questionnaires with a five-choice Likert option are completely disagree with the score of 1 to completely agree with the score of 5.
To measure public service motivation, the standard 24-item questionnaire of Perry (1996) was used. In order to collect information about organizational citizenship behavior, the standard questionnaire of Organ (2004) with 15 items was used. To assess organizational commitment, Allen & Meyer (1991) standard questionnaire has been used.
To test the reliability of the questionnaires, Cronbach's alpha test was used using SPSS software and composite reliability (CR) index using LISREL8.5 software. Cronbach's alpha was used to assess the inherent consistency of the scale. Both of them was higher than 0.8 and it is considered appropriate, although in many studies alpha and CR higher than 0.7 is also well-accepted (Harris & Harris, 2007).
Discussion and Results
This study aimed to investigate the effect of public services motivation on organizational citizenship behavior with regard to the mediating role of organizational commitment in Agricultural Jihad Organization of Hormozgan province. Findings showed that organizational commitment in relationship between public service motivation and organizational citizenship behavior appears as mediating variable. Employees with a higher public service motivation are committed to the organization and have more willingness to stay longer in organization (Bright, 2008; Homberg et al., 2014), and this commitment, in turn, causes them to go beyond their role and conduct citizenship behaviors ( Pooja et al., 2016).
The positive effect of public service motivation on citizenship behavior was one of the other results of this study. This finding fits with the results of Ferdousipour (2016) and Caillier (2015) which found a positive relationship between public service motivation and organizational citizenship behavior. The results of this study also showed that public service motivation has a significant impact on organizational commitment. In this regard, Taylor (2007) also found in his study as "the effect of public service motivation on job outcomes in Australia" that employees with a higher public service motivation were satisfied, were committed to their organizations and were motivated to perform better. Finally, the results of the study showed that organizational commitment has a positive effect on organizational citizenship behavior. This finding is consistent with the results of many researches, such as Colquitt et al (2013), and Pooja et al (2016).
Conclusion
According to the results of this research, managers are proposed to increase their employee’s public service motivation and organizational commitment to encourage them to conduct organizational citizenship behaviors. Determining the range of stimulations and motives that are exclusively exist in public and governmental organizations and especially Jihad Organization, can help managers to improve public service motivation of employees and increase their willingness to conduct citizenship behaviors. In this regard, efforts to create and strengthen the feeling of compassion and sacrifice and commitment to public interest in employees have special importance. Managers need to use effective mechanisms such as employee’s participation in setting organizatioanl goals and plans related to public interest as well as providing the concepts of public service motivation in checklists of employees ' performance evaluation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Service Motivation
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Organizational Commitment
1-Afsar, B., & Badir, F. Y. (2016). Person–organization fit, perceived organizational support, and organizational citizenship behavior: The role of job embeddedness. Journal of Human Resources in Hospitality & Tourism, 15(3), 252-278.
2-Agarwal, P. (2016). Redefining the organizational citizenship behavior. International Journal of Organizational Analysis, 24(5), 956–984.
3-Ahmed, M. M., & Filadelfo, L. (2016). Public Service Motivation and OrganizationalPerformance in Mexico: Testing the Mediating Effects of Organizational Citizenship Behaviors. International Journal of Public Administration, 39, 40–48.
4-Allen, N. J., & Meyer, J. P. (1990). The measurement and antecedents of affective, continuance and normative commitment to the organization. Journal of Occupational Psychology, 63, 1–18.
5-Alonso, P. & Lewis, G. B. (2001). Public service motivation and job performance evidence from the federal sector. The American Review of Public Administration, 31(4), 363-380.
6-Angle, H. L., & Perry, J. L. (1981). An empirical assessment of organizational commitment and organizational effectiveness. Administrative Science Quarterly, 26(1), 1-13.
7-Balfour, D., & Wechsler, B. (1996). Organizational Commitment: Antecedents and Outcomes in Public Organizations. Public Productivity and Management Review, 19 (3), 256–277.
8-Bottomley, P., Ahmed, M. M., Seymour, G., & Filadelfo. L. (2016). The Impact of Transformational Leadership on Organizational Citizenship Behaviors: The Contingent Role of Public Service Motivation.British Journal of Management, 27, 390–405.
9-Bowling, N. (2010). Effects of Job Satisfaction and Conscientiousness on Extra-Role Behaviors. Journal of Business and Psychology, 25(1), 119–130.
10-Brewer, G. A., Selden, S. C., & Facer, R. L. (2000). Individual conceptions of public service motivation.Public Administration Review, 60(3), 254–264.
11-Bright, L. (2008). Does public service motivation really make a difference on the job satisfaction and turnover intentions of public employees? The American Review of Public Administration, 38(2), 149-166.
12-Caillier, G. J. (2015). Towards a better understanding of public service motivation and mission valence in public agencies. Public Management Review, 17(9), 1217-1236.
13-Camilleri, E. (2006). Toward developing an organizational commitment-public service motivation model for the Maltese public service employees. Public Policy and Administration, 21(1), 63-84.
14-Chan, S. H., & Lai, H. Y. (2017). Understanding the link between communication satisfaction, perceived justice and organizational citizenship behavior. Journal of Business Research, 70 (2017), 214–223.
15-Chen, C. A., & Hsieh, C. W. (2015). Knowledge sharing motivation in the public sector: the role of public service motivation. International Review of Administrative Sciences, 81(4), 812–832.
16-Colquitt, J. A., Scott, B. A., Rodell, J. B., Long, D. M., Zapata, C. P., Conlon, D. E., & Wesson, M. J. (2013). Justice at the millennium, a decade later: A meta-analytic test of social exchange and affect-based perspectives. Journal of Applied Psychology, 98, 199-236.
17-Crewson, P. E. (1997). Public-service motivation: building empirical evidence of incidence and effect. Journal of Public Administration Research and Theory, 7(4), 499-518.
18-Falkenburg, K., & Schyns, B. (2007). Work satisfaction, organizational commitment and work behaviors. Management Research News, 30(10), 708–723.
19-Ferdousipour, L. (2016). The relationship among public service motivation, Civic-organizational behavior (OBC), and service quality. Iranian Journal of Business studies, (9) 1, 1-20. (In Persian)
20-Fronell, C., & Larcker, D. F. (1981). Evaluating structural equation models with unobservable variables and measurement error. Journal of marketing research, (1981), 39-50.
21-Ghosh, R., Reio, T. G., & Haynes, R. K. (2012). Mentoring and organizational citizenship behavior: Estimating the mediating effects of organization-based self-esteem and affective commitment. Human Resource Development Quarterly, 23, 41-63.
22-Harris, R. B. and Harris, K. J. (2007). A Test of competing models of the relationships among perceptions of organizational politics, perceived organizational support, and individual outcomes. The Journal of Social Psychology, 147, 631-655.
23-Homberg, F., Tabvuma, V. & Heine, K. (2014). Motivation in public sector organizations – introduction to the special issue. EBHRM: Global Forum for Empirical Scholarship, 2(1), 1-5.
24-Houston. D. J. (2006). ‘Walking the walk’ of public service motivation: Public employees and charitable gifts of time, blood, and money. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(1), 67–86.
25-Johnson, R. E. & Chang, C. H. (2006). ‘I’ is to continuance as ‘we’ is to affective: The relevance of the self-concept for organizational commitment. Journal of Organizational Behavior, 27, 549-570.
26-Kim, S. (2005). Individual-level factors and organizational performance in government organizations. Journal of Public Administration Research and Theory, 15(2), 245-262.
27-Kim, S. (2006). Public service motivation and organizational citizenship behavior in Korea. International Journal of Manpower, 27(8), 722-740.
28-Kim, S. (2012). Does person-organization fit matter in the public sector? Testing the mediating effect of person-organization fit in the relationship between public service motivation and work attitudes. Public Administration Review, 72, 830–840.
29-Kim, Y. J., & Kim, E. S. (2016). Exploring the interrelationship between public service motivation and corruption theories. Evidence-based HRM: a Global Forum for Empirical Scholarship, 4(2), 181-186.
30-Kim, Y. K., Eisenberger, R., & Baik, K. (2016). Perceived organizational support and affective organizational commitment: Moderating influenceof perceived organizational competence.Journal of Organizational Behavior, 2016, 1-26.
31-Lavelle, J. J., Brockner, J., Konovsky, M. A., Price, K. H., Henley, A. B., Taneja, A., & Vinekar, V. (2009). Commitment, procedural fairness, and organizational citizenship behavior: A multi foci analysis. Journal of Organizational Behavior, 30, 337-357.
32-LePine, J. A., Erez, A., & Johnson, D. E. (2002). The Nature and Dimensionality of Organizational Citizenship Behavior: A Critical Review and Meta-Analysis. Journal of Applied Psychology, 87(1), 52–65.
33-Liu, B. C., & Tang, T. L. (2011). Does the Love of Money Moderate the Relationship between Public Service Motivation and Job Satisfaction? The Case of Chinese Professionals in the Public Sector. Public Administration Review, 2011, 718-727.
34-Liu, Y., & Cohen, A. (2010). Values, commitment, and OCB among Chinese employees. International Journal of Intercultural Relations, 34, 493-506.
35-Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1984). Testing the side-bet theory of organizational commitment: some methodological considerations. Journal of Applied Psychology, 69(3), 372-380.
36-Meyer, J. P., & Allen, N. J. (1991). A three-component conceptualization of organizational commitment. Human Resource Management Review, 1(1), 61-89.
37-Meyer, J. P., Allen, N. J., & Smith, C. A. (1993). Commitment to Organizations and Occupations: Extensions and Test of a Three-Component conceptualization. Journal of Applied Psychology, 78(4), 53-68.
38-Montazeri, M., & Ghorbanizadeh, V. (2012). Interactive relationship between public service motivation and job satisfaction and organizational commitment of public organizations' managers. Research of Human Capital Management Journal, 1(2), 61-79. (In Persian)
39-Moon, T. W., Hur, W. M., & Jun, J. K. (2013). The role of perceived organizational support on emotional labor in the airline industry. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 25(1), 105–123.
40-Mory, L., Wirtz, W. B., & Gottel, V. (2016). Factors of internal corporate social responsibility and the effect on organizational commitment. The International Journal of Human Resource Management, 27(13), 1393-1425.
41-Mowday, R., Steers, R., & Porter, L. (1979). The measurement of organizational commitment. Journal of Vacational Behavior, 14(4), 224-247.
42-Naff, K.C. and Crum, J. (1999), “Working for America does public service motivation make a difference? Review of Public Personnel Administration, 19(4), 5-16.
43-Nikoofar, M., & Mazaheri, M. (2017). The role of Dimensions of 0rganization Development in the Organization Commitment of Faculty Members of Physical Education of Universities of the Country. Public Management Researches, 10(36): 211-232. (In Persian)
44-Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington, MA: Lexington Books.
45-Pandey, S. K., Wright, B. E., & Moynihan, D. P. (2008). Public service motivation and interpersonal citizenship behavior in public organizations: Testing a preliminary model. International Public Management Journal, 11, 89–108.
46-Park, C. H., Song, J. H., Yoon, S. W., & Kim, J. (2013). A missing link: Psychological ownership as a mediator between transformational leadership and organizational citizenship behavior. Human Resource Development International, 16, 558-574.
47-Perry, J. L. & Hondeghem, A. (2008). Motivation in Public Management: The Call of Public Service. Oxford University Press, New York, NY.
48-Perry, J. L. & Wise, L. R. (1990). The motivational bases of public service. Public Administration Review, 50(3), 367-373.
49-Perry, J. L. (1996). Measuring Public Service Motivation: An assessment of construct reliability and validity. Journal of Public Administration Research and Theory, 6 (1), 5-22.
50-Podsakoff, P. M., Mackenzie, B. S., Puine, B. J., & Bachrach, G. D. (2009). Organizational citizenship behaviors: a critical review of the theoretical and Empirical literature and suggestions for future research. Journal of management, 26(3), 513-563.
51-Pooja , A. A., Clercq, D. A., & Belausteguigoitia, I. (2016). Job Stressors and Organizational Citizenship Behavior: The Roles of Organizational Commitment and Social Interaction. Human Resource Development Quarterly, 2016, 1-33.
52-Pool, S., & Pool, B. (2007). A management development model: Measuring organizational commitment and its impact on job satisfaction among executives in a learning organization. Journal of Management Development, 26(4), 353-369.
53-Rurkkhum, S., & Bartlett, K. R. (2012). The relationship between employee engagement and organizational citizenship behavior in Thailand. Human Resource Development International, 15, 157-174.
54-Shrestha, K. A. & Mishra, K. A. (2015). Interactive Effects of Public Service Motivation and Organizational Politics on Nepali Civil Service Employees’ Organizational Commitment. Business Perspectives and Research, 3(1), 21–35.
55-Simone, S. D., Cicotto, G., Pinna, R., & Giustiniano, L. (2016). Engaging public servants Public service motivation, work engagement and work-related stress. Management Decision, 54(7), 1569-1594.
56-Sjahruddin, H., Achmed, A. & Normijati, S. (2013). Organizational Justice, Organizational Commitment and Trust in Manager as predictor of Organizational Citizenship Behavior. Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business, 4(12), 133-141.
57-Taylor, J. (2007). The impact of public service motives on work outcomes in Australia: a comparative multi-dimensional analysis. Public Administration, 85(4), 931-959.
58-Ucanok, B., & Karabati, S. (2013). The effects of values, work centrality, and organizational commitment on organizational citizenship behaviors: Evidence from Turkish SMEs. Human Resource Development Quarterly, 24, 89-129.
59-Vandenabeele, W. (2007). Towards a public administration theory of public service motivation: An institutional approach. Public Management Review, 9(4), 545–556.
60-Wright, B. E. & Grant, A. M. (2010). Unanswered questions about public service motivation: designing research to address key issues of emergence and effects. Public Administration Review, 70(5), 691-700.
61-Wright, B. E. & Pandey, S. K. (2008). Public service motivation and the assumption of person-organization fit testing the mediating effect of value congruence.  Administration & Society, 40(5), 502-521.
62-Yaghoubi, N. (2015). Predicting facets of employees' organizational citizenship behavior under effect of managers' spiritual leadership. Public Management Researches, 8(30): 75-98. (In Persian)