شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک‌ استقرار ERP در ایران با رویکرد نظریه‌ی چندزمینه‌ای

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت تحقیق در عملیات پردیس فارابی دانشگاه تهران

2 استاد گروه مدیریت صنعتی دانشگاه تربیت مدرس

3 استادیار مدیریت دولتی پردیس فارابی دانشگاه تهران

4 استادیار دانشکده مکانیک دانشگاه خواجه‌نصیر

5 استادیار مدیریت صنعتی پردیس فارابی دانشگاه تهران.

چکیده

با توجه به رشد روزافزون استقرار ERP در سازمان‌های ایرانی و با در نظر داشتن شرایط ویژه‌ای که در خصوص نصب، راه‌اندازی و بهره‌برداری از سامانه‌های اطلاعاتی سازمانی در کشور وجود دارد، این پژوهش بر آن است تا نخست با مطالعه‌ی ادبیات تحقیق و سپس با بهره‌گیری از نظرات خبرگان، پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در ایران را شناسایی و مورد بررسی قرار دهد. در واقع مهم‌ترین نوآوری این پژوهش، معرفی و بررسی مفهومی تحت عنوان پارامترهای اثرگذار بر عوامل ریسک است که تاکنون در ادبیات تحقیق استقرار ERP مورد توجه واقع نشده است. از این رو در این پژوهش در گام نخست، ادبیات تحقیق در حوزه‌ی ریسک استقرار ERP با رویکرد فراترکیب مورد بررسی دقیق قرار گرفت و پس از شناسایی چهارچوب اولیه‌، 9 نفر از خبرگان استقرار ERP در کشور شناسایی و با روش‌های نظریه داده­بنیاد و چندزمینه­ای نسبت به کشف و شناسایی پارامترهای ملی اثرگذار بر عوامل ریسک‌ استقرار اقدام شد. نتایج این پژوهش نشان از این امر دارد که ویژگی‌های فرهنگی کشور با فراوانی 64، سطح توسعه‌یافتگی کشور با فراوانی 38 و سطح روابط سیاسی بین‌المللی کشور با فراوانی 29 به ترتیب مهم‌ترین پارامترهای اثرگذار بر عوامل ریسک استقرار ERP در کشور هستند. همچنین نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که مدیران و تصمیم‌گیران سازمان‌های ایرانی می‌بایست در انتخاب سیستم‌های ERP بین‌المللی دقت نظر بیشتری داشته باشند تا اثرات منفی تحریم‌های سیاسی به حداقل برسند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying National effective parameters in ERP Implementation Risk Factors in Iran by Multi Grounded Approach

نویسندگان [English]

  • Babak Zendehdel Nobari 1
  • Adel Azar 2
  • Mohammad Hossein Rahmati 3
  • Mehrdad Kazerooni 4
  • Ahmad Reza Ghasemi 5
1 Department of Industrial Management, Farabi Campus, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Management, Faculty of Management and Economic, Tarbiat Modares Universit, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Farabi Campus, University of Tehran, Iran
4 Assistant professor, Department of manufacturing engineering, K.N. Toosi University of Technology, Iran
5 Assistant Professor, Department of Industrial Management, Farabi Campus, University of Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
Considering the increasing growth of ERP implementation in Iranian organizations and considering the specific conditions for installing, commissioning and exploiting organizational information systems in the country, this study seeks to first investigate the literature of research and then, by taking advantage of experts' views will identify and analyze the national parameters affecting the risk factors of ERP implementation in Iran. In fact the most important contribution of this research is the introduction of a novel concept called “ERP Risk Factors Affecting Parameters”, which has never been addressed in the ERP research literature.  Therefore, in the first step, research literature in the area of ERP implementation risks has been carefully considered and after identifying the initial framework, nine experts from ERP implementation in different industries in Iran were identified and national parameters affecting the risk factors of Implementation were discovered by grounded and multi grounded theories. The results of this study show that “the cultural conditions of the country” with abundance of 64, “the level of development of the country” with the frequency of 38, and “The level of international political relations of the country” with the frequency of 29 are the most important parameters affecting the risk factors of ERP implementation in the country. Also, the results of this study indicate that managers and decision makers of Iranian organizations should be more careful in choosing international ERP systems in order to minimize the negative effects of political sanctions.
Introduction
Approximately two decades have passed since the emerge of a concept called Enterprise Resource Planning (ERP) to the business world, and so far, many articles have been published on how successful implementation or failure factors in the research literature. However, one of the cases has been neglected so far is the study of the grounding factors affecting the risk factors of the implementation of this system. The research seeks to fill this gap with a new concept called “parameters affecting risk factors”. From the researcher's point of view, these parameters are divided into organizational and national divisions. The main goal of the paper is to identify the national parameters affecting risk factors in Iranian organizations, taking into account the concepts contained in the research literature.
Case Study
According to the exploratory nature of the research objectives, the meta-synthesis approach was selected. The sample of literature and studies on the subject of conditions affecting ERP implementation risk factors was chosen since 2000 to 2016.
Materials and Methods
The methodology of this research is exploratory, considering that so far no work has been done on the risk factors affecting parameters of ERP implementation. The research strategy is also qualitative. At the first step, the study achieves a basic framework by using Meta-Synthesis Method, which is further developed and, in the second step, research findings are improved by utilizing the Grounded and Multi Grounded Theories.
Findings
One of the most significant results of the present study is the integration of Iranian ERP implementation experts’ tacit knowledge with the results of research literature meta-synthesis approach on the national parameters affecting the risk factors of ERP implementation, which includes The level of development of the country, Economic conditions of the country, The level of international political relations of the country, The range of changes in the laws and regulations of the country And the cultural conditions of the country. In fact, these are five main ERP implementation risk factors national affecting parameters, derived from the research.
Discussion and Results
The main objective of this research is to identify the national parameters affecting the risk factors of ERP implementation. Using the Meta-Synthesis approach, in the first step the primary framework was obtained by examining 15 documents. After analyzing qualitative content and coding with meta-synthesis techniques in Maxqda Software, a semi-structured questionnaire was developed by the researcher. Then by identifying experts in consulting and implementing ERP in different industries of Iran, using the Grounded and Multi Grounded Theories, the model derived from the meta-synthesis phase was improved. As noted in the research findings, five main themes were identified as the most important national parameters affecting the risk factors of implementation.
In the following three codes, the experts' interviews were identified as the most important research codes that could be considered as a guide for evaluating the risks of ERP implementation in Iran:
- Cultural conditions of Iran
- Issues related to consulting and implementation of ERP in Iran
- Challenges of selecting international ERPs in Iran
Also, the accuracy of the counted codes in the process of Multi Grounded theory can highlight important points for implementers, managers and consultants, especially in Iran. For example, the code “the high rate of turnover for migration on developing countries” on the theme of “The level of development of the country” was not addressed before in the research literature on ERP implementation. However, countries such as Iran, which have high rates of immigration of educated workers, should pay attention to this point on the early stages of project planning; this point is intended for implementers and consultants. Because, many failures of implementations in Iran were due to the migration of one or more key work forces during the implementation and post-implementation phase. Another important result of the present research is the direct and indirect effects of international sanctions on costs, processes and quality of consultancy and implementation. Some managers in Iran think that the most important negative effect of sanctions in the ERP area is the complication of the licensing process from the company and the software selection phase, while in the opinion of the experts in this study, the effects of the sanctions can be extended to implementation and post- implementation phases. Because some modules require the presence of international advisers, for the reason of implementation complexity and the lack of similar domestic experiences, consultants are not willing to travel to Iran owing to fears of further deprivation by the US government and to be prevented traveling to other countries after a trip to Iran. On the other hand, even in the form of telecommunication, due to the identification of Internet IPs of Iran, the possibility of connection is not provided. Additionally granting remote access permissions to external advisers is contrary to the basic principles of information security standards. One of the other restrictions imposed by sanctions is the impossibility of direct costs payments to foreign partners, which will lead to secondary problems, such as delayed payments and increase of costs.
Conclusion
According to the results of the research, it is clear that the implementation of ERP system depends on the country's conditions in which the organization is located.  These conditions (national parameters), while affecting the ERP implementation risk factors , are often not under the control of the organization, and therefore decisions on the selection, implementation, and maintenance of ERP systems will be directly or indirectly affected by them. Given that international consultants and implementers generally are not familiar with the fluctuations of these national parameters (especially the political and cultural conditions of the country), it is the responsibility of Iranian advisers and decision makers to mitigate their effects by identifying and taking into account these parameters. In fact, the results of this study, on the one hand, can make the way flat for decision making and oversight in all stages of implementation (selection, implementation, and post-implementation) of ERP for internal organizational managers, and on the other hand, can help consultants and implementers manage ERP implementation's risks with respect to Iran's environmental conditions.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Enterprise Resource Planning (ERP) Implementation
  • Implementation Risk Factors
  • Meta-Synthesis
  • Multi Grounded Theory
  • Grounded Theory
1-Abolhosseini, A., & Mollahosseini, A. (2011). Analysis of ERP project implementation risk via fuzzy logic (case study: a company engaged in car industry). JOURNAL OF INDUSTRIAL MANAGEMENT, 6(15), 83-93.  (In Persian)
2-Alizadeh, A. R., & Hanafizadeh, P. (2007). The study of the critical success factors in the implementation of enterprise resource planning projects and their ranking. INDUSTRIAL ENGINEERING & MANAGEMENT SHARIF (SHARIF: ENGINEERING), 22(36), 87-99.  (In Persian)
3-Annamalai, C., & Ramayah, T. (2013). Does the organizational culture act as a moderator in Indian enterprise resource planning (ERP) projects? An empirical study. Journal of Manufacturing Technology Management, 24(4), 555-587.
4-Azar, A., & Jahanyan, S. (2013). Extracting a Framework Based on Multi-Aspectual Understanding for the ERP’s Success Evaluation. Management Research in Iran, 17(2), 105-124.  (In Persian)
5-Boholm, Å. (2003). The cultural nature of risk: Can there be an anthropology of uncertainty? Ethnos, 68(2), 159-178.
6-Chang, B., Kuo, C., Wu, C.-H., & Tzeng, G.-H(2015) Using fuzzy analytic network process to assess the risks in enterprise resource planning system implementation. Applied Soft Computing, 28, 196-207.
7-Dey, P. K., Clegg, B., & Cheffi, W. (2013). Risk management in enterprise resource planning implementation: a new risk assessment framework. Production Planning & Control, 24(1), 1-14.
8-Dezdar, S., & Ainin, S. (2011). The influence of organizational factors on successful ERP implementation. Management Decision, 49(6), 911-926.
9-Elkhani, N., Soltani, S., & Nazir Ahmad, M. (2014). The effects of transformational leadership and ERP system self-efficacy on ERP system usage. Journal of Enterprise Information Management, 27(6), 759-785.
10-Erwin, E. J., Brotherson, M. J., & Summers, J. A. (2011). Understanding qualitative metasynthesis: Issues and opportunities in early childhood intervention research. Journal of Early Intervention, 33(3), 186-200.
11-Garg, P., & Chauhan, A. (2015). Factors affecting the ERP implementation in Indian retail sector: A structural equation modelling approach. Benchmarking: an International Journal, 22(7), 1315-1340.
12-Ghasemi, A. R. (2013). Presenting H3SE Performance Excellence Model in Petrochemical Industry. (Ph.D), University of Tehran, (In Persian)
13-Glaser, B., & Strauss, A. (1967). The discovery of grounded theory Chicago. Adeline, USA.
14-Goldkuhl, G., & Cronholm, S. (2003). Multi-grounded theory–Adding theoretical grounding to grounded theory. Paper presented at the 2nd European Conference on Research Methodology for Business and Management Studies, Reading University, Reading, UK.
15-Gomnam Sefiddarboni, M., Naserzadeh, S. M. R., Rouhani, S., & ghaherdoost, A. R. (2015). Investigating mutual efects of critical failure factors of ERP implementation in Iranian industries with Grey-based DEMATEL method. Journal of Information Technology Management, 6(4), 649-674. (In Persian) doi:10.22059/jitm.2015.52455
16-Hakim, A., & Hakim, H. (2010). A practical model on controlling the ERP implementation risks. Information Systems, 35(2), 204-214.
17-Hanafizadeh, P., Dadbin, S., & barati, m. (2012). A Survey of the Implementation Aspects of Enterprise Resource Planning and Customer Relationship Management Systems in Iranian Companies. Journal of Information Technology Management, 4(11), 25-40. (In Persian) doi:10.22059/jitm.2012.24999
18-Huang, Z., & Palvia, P. (2001). ERP implementation issues in advanced and developing countries. Business Process Management Journal, 7(3), 276-284.
19-Iranzadeh, S. (2015). Explaining and selecting ERP and ranking the implementation affecting factors(Case study: Automotive parts of East Azarbaijan). Journal of productivity management, 9(34), 73-90. (In Persian)
20-Jarrar, Y. F., Al-Mudimigh, A., & Zairi, M. (2000). ERP implementation critical success factors-the role and impact of business process management. Paper presented at the Management of Innovation and Technology, 2000. ICMIT 2000. Proceedings of the 2000 IEEE International Conference on.
21-khadivar, a., babaei zakliki, m. a., & mousavi kiasari, z. (2017). The Role of IT Governance in ERP System Success. Organizational Resources Management Researchs, 7(3), 117-134. (In Persian)
22-Khanlari, A., & Kafaee, O. (2014a). Investigating the impact of Business Strategy on ERP post-implementation success, a study on Iranian Firms. Industrial Management, 6(2), 241-262. (In Persian) doi:10.22059/imj.2014.50701.
23-Khanlari, A., & Kafaee, O. (2014b). Investigating the impact of Organizational Structure on ERP post-implementation success, a study on Iranian Firms. Journal of Information Technology Management, 6(1), 47-70. (In Persian) doi:10.22059/jitm.2014.50050
24-Landis, J. R., & Koch, G. G. (1977). An application of hierarchical kappa-type statistics in the assessment of majority agreement among multiple observers. Biometrics, 363-374.
25-Lopez, C., & Salmeron, J. L. (2014). Dynamic risks modelling in ERP maintenance projects with FCM. Information Sciences, 256, 25-45.
26-Mahmoodi, J., & Ahmadi, F. (2008). Determining the Critical Success factors of ERP In governmental organizations of Iran. Quarterly Journal of Modern Economics and Business, 13, 67-88. (In Persian)
27-Markus, M. L., & Tanis, C. (2000). The enterprise systems experience-from adoption to success. Framing the domains of IT research: Glimpsing the future through the past, 173, 207-173.
28-Moalagh, M., Shahriari, G., & Zare Ravasan, A. (2013). The impacts of Organizational Culture on ERP Projects Implementation Success. IT Management Studies, 1(4), 88-111. (In Persian)
29-Mousakhani, M., Mirshojaei, S. H., HassanZadeh, R., & HaghKhah, D. (2014). Providing a Model for Measuring the Requirements of ERP Project Implementation (A Case Study of Qazvin Azad University). Journal of Development Management and Transformation, 19(1), 1-9. (In Persian)
30-Nayebzadeh, M., Saadatjoo, F., & Dehnavi, H. D. (2014). Identifying and Ranking Factors affecting the Successful Implementation of ERP by using Fuzzy Delphi and Fuzzy Analytical Hierarchy Process. International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, 4(2), 440.
31-O'Leary, D. E. (2002). Discussion of information system assurance for enterprise resource planning systems: unique risk considerations. Journal of Information systems, 16(s-1), 115-126.
32-Ojiako, U., Papadopoulos, T., Thumborisuthi, C., & Fan Yang, Y. (2012). Perception variability for categorised risk factors. Industrial management & data systems, 112(4), 600-618.
33-Poba-Nzaou, P., Raymond, L., & Fabi, B. (2008). Adoption and risk of ERP systems in manufacturing SMEs: a positivist case study. Business Process Management Journal, 14(4), 530-550.
34-Pooya, A., & Zahmatdoost, E. (2015). Identifying the success factors of the implementation of the integrated enterprise resource planning (ERP) system and finding and ranking the cause-and-effect relationships. Paper presented at the International Conference on New Directions in Management, Economics and Accounting. (In Persian)
35-Pooya, A. B., Maliheh. (2014). The Effect of Organizational Citizenship Behaviors on the Success of Enterprise Resource Planning (ERP) Information Systems. Iranian Journal of Information Processing Management, 29(2), 399-424. (In Persian)
36-Pouransafar, M., Cheperli, M., & Faraj Tabrizi, M. R. (2013). Failure Factors of ERP Projects in an Iranian Context. IOSR Journal of Business and Management, 9(4), 83-87.
37-Rasoolian, M. (2015). Vision, the critical factor of enterprise resource planning (ERP). Strategic Management Research, 21(58), 117-137. (In Persian)
38-Ravasan, A. Z., & Mansouri, T. (2014). A FCM-based dynamic modeling of ERP implementation critical failure factors. International Journal of Enterprise Information Systems (IJEIS), 10(1), 32-52.
39-Rittgen, P. (2007). Multi-grounded development of enterprise modeling methods: The case of SIMM. Paper presented at the Managing worldwide operations and communications with information technology. Vancouver: Information Resources Management Association International Conference, Idea Group.
40-Salimi, F., Dankbaar, B., & Davidrajuh, R. (2006). A comprehensive study on the differences in ERP implementation between manufacturing and service industry. Journal of International Technology and Information Management, 15(3), 2.
41-Schniederjans, D., & Yadav, S. (2013). Successful ERP implementation: an integrative model. Business Process Management Journal, 19(2), 364-398.
42-Seyyed Javadin, S. R., Safari, H., & Ebrahimi, A. (2016). Presenting a framework for identifying strategic risks in Investment Holding Companies. Journal of Business Management, 8(1), 89-116. (In Persian)
43-Sohrabi, B., Shami Zanjani, M., Farzaneh, M., & Reisi Vanani, I. (2012). Providing a system for evaluating the success of enterprise resource planning system implementation through using fuzzy inference approach. Management Research in Iran, 16(3), 105-130. (In Persian)
44-Strauss, A., & Corbin, J. (1998). Basics of qualitative research: Procedures and techniques for developing grounded theory. In: Thousand Oaks, CA: Sage.
45-Taherpour-Kalantari, H., Rahnavard, F., & Abolhasani, M. (2011). Identify Effective Critical Success Factors on ERP Implementation in Public Organizations. Journal of Management and Development Process, 24(2), 5-22. (In Persian)
46-Yeganerad, M., & Tahery, M. (2014). The mediating effect of organizational culture and knowledge sharing on transformational leadership and Enterprise Resource Planning (ERP) systems success at the University. Research on Educational Leadership and Management, 1(1), 137-163. (In Persian) doi:10.22054/jrlat.2014.115
47-Zeng, Y. (2010). Risk management for enterprise resource planning system implementations in project-based firms.
48-Zeraati Fard, L., & Molanazari, M. (2012). Examining the role of Innovation Diffusion factors on the implementation success of Enterprise Resource Planning systems. Empirical Research in Accounting, 2(2), 95-110. (In Persian) doi:10.22051/jera.2014.563