گونه شناسی نظریه‌های بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری سیاستگذاری علم و فناوری، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایرا

2 دانشیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

3 استاد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه تربیت مدرس

4 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

چکیده

این مقاله به تحلیل آن دسته از نظریه‌های نگرش نظام نوآوری می‌پردازد که بر شناخت بُعد بین‌المللی این نظام‌ها تمرکز دارند. مطالعات نظری و تجربی در خصوص بین‌المللی سازی نظام‌های نوآوری از اواخر دهه اول قرن بیست و یک، رو به گسترش نهاد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی، ۳۹ اثر پژوهشی که از سال ۱۹۹۱ تا سال ۲۰۱۷ در این زمینه منتشر شده‌، مورد بررسی قرار گرفته است. رویکرد روش تحلیل محتوا قیاسی بوده و برای مقوله بندی ساخت یافته، از مفاهیم چهارگانه نظام‌های نوآوری (ملی، منطقه‌ای، بخشی، فناورانه) و رویکردهای بین‌المللی سازی استفاده شده است. پس از سازمان‌دهی و تجزیه و تحلیل داده‌های گردآوری، مقاله به این نتیجه می‌رسد که می‌توان ادبیات بین‌المللی‌سازی نظام‌های نوآوری را به ۸ گونه مختلف تقسیم کرد. همچنین در سال‌های اخیر یک همگرایی بین گونه‌های مختلف بین‌المللی سازی مشاهده می‌شود که نمونه بارز آن مفهوم «نظام نوآوری جهانی» است. ادبیات بررسی شده، در خصوص کشورهای تازه صنعتی شده، به عنوان الگوهای موفق، نشان می‌دهد که این کشورها برای پر کردن شکاف و رسیدن به توسعه یافتگی، نگرش نظام‌های نوآوری را به همراه مشارکت بین‌المللی و حضور در شبکه‌های جهانی تولید و زنجیره‌های جهانی ارزش به کار برده‌اند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Typology of Theories of Innovation Systems Internationalization

نویسندگان [English]

  • MohammadJavad Dehghan Ashkezari 1
  • Tahereh Miremadi 2
  • SeyedSepehr Ghazinoori 3
  • Ghasem RamezanpourNargesi 4
1 Ph.D. Candidate, Faculty of Modern Technologies Studies, IROST, Tehran, Iran
2 Prof, Faculty of Modern Technologies Studies, IROST, Tehran, Iran
3 Prof, Faculty of Management and Economy, University of Tarbiat Modarres, Tehran, Iran
4 Prof, Faculty of Modern Technologies Studies, IROST, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract
This paper analyzes the part of innovations systems studies that focus on cognition of international dimension of such systems. The theoretical and practical studies on innovation system internationalization have increased from last of first decade of 21 century. In this paper 39 scientific articles, published from 1991 to 2017 have investigated, by using qualitative content analysis method. The approach of content analysis was deductive and for structured categorization we use quadruple notions of innovation systems (national, sectoral, sectoral and technological) beside internationalization approaches. After organizing analyzing of collected data we conclude that literature of innovation systems internationalization can divide to 8 different types. Also in recent years, we can see a conversion between different types of internationalization and a prominent example of this conversion is the notion of "global innovation system". The investigated literature about new industrialized countries, as successful samples, indicate this countries for the fulfillment of catchup process, have applied innovation systems attitude along with international involvement and attendance in global innovation networks and global value chains.
Introduction
The concept of innovation systems was introduced by Freeman and Lundvall in the 1980s with emphasis on the need for attention to institutions. This concept was quickly addressed by other researchers and many theoretical and experimental works were done on this subject.
In recent years, due to the development of globalization processes on the one hand and the expansion of innovation systems in developing countries, on the other hand, the internationalization of innovation systems has attracted the attention of many researchers and there is many critiques for not paying attention to it in the past. So far, various proposals have been presented by researchers to consider the international dimension in studies of innovation systems.
Since each scholar has different background and motivations, various types of internationalization of innovation systems have been created. In this paper, we try to present a typology of this emerging literature using the qualitative content analysis method.
Research Method
The present study was conducted on the basis of qualitative content analysis with a structuring approach, using a deductive method. The unit of analysis is manuscript. First we identify the works in the field of internationalization of innovation systems. Then two groups of theories were chosen as the basis for drawing up structured categorization matrix. First group of theories was the approaches to the innovation system (national, sectoral, technological and regional) and, second group of theories was the approaches to internationalization of the innovation system that we can distinguish between two approaches. In the first approach, named transnational bonds, innovation systems are created within the national boundaries, but as open systems, they have inputs (scientific, technological, financial, and ...) from outside the country. In the second approach, we have transnational (international or global) innovation systems consist of at least two or more countries.
By combining two internationalization approaches and four innovation systems approaches, we can reach to the structured categorization matrix.
Findings
We evaluated 39 studies carried out in the field of internationalization of innovation systems (theoretical and empirical), and then organized them based on the categorization matrix: 1. National innovation system by transnational links; 2. Transnational innovation system; 3. Sectoral innovation system by transnational links; 4. Transnational sectoral innovation system; 5. Regional system by transnational links; 6. Transnational regional innovation system; 7. Technological system by transnational links; 8. Transnational technological innovation system.
In addition to the predicted 8 type of studies, the concept of "global innovation systems" was a completely new conceptualization in innovation systems studies that introduced by Binz and Truffer in order to combining and converging various approaches to the innovations systems internationalization.
Results
Innovation systems perspective, is one of the most popular approaches in the past two decades for analyze the status of countries and suggest policy intervention for development. In recent years, various scholars with the help of other approaches and concepts in the literature, such as global production network, global value chain, and etc. develop the concept of innovation systems and considered the international dimension for it.
Literature review shows that in recent years there is a convergence between different types of internationalization, and the obvious example is the concept of the "global innovation system". Theoretical and empirical studies have shown that newly industrialized countries like Korea and Taiwan have applied the attitude of innovation systems with international participation in global production networks and global value chains. Instead of producing purely indigenous knowledge, these countries have gained knowledge through international partnerships and increased their capacity for innovation.
International participation is possible in various functions of innovation systems (knowledge production, knowledge diffusion, guidance of research, resource mobilization, entrepreneurial experiments, market formation and legitimacy). The creation of diverse international links accelerates the development of innovation systems. Targeted use of international links alongside the national innovation system will lead to the promotion of industries towards more value-added activities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation System
  • Globalization
  • Internationalization
  • Typology
1-   Abam, Z. (2008). An analysis on globalization of knowledge: A review on theories, approaches and challenges. Informology, 19, 7-28. (In Persian)
2-   Archibugi, D., & Iammarino, S. (2002). The globalization of technological innovation: definition and evidence. Review of International Political Economy, 9(1), 98-122.
3-   Archibugi, D., Howells, J., & Michie, J. (1999). Innovation systems in a global economy. Technology Analysis & Strategic Management, 11(4), 527-539.
4-   Bartholomew, S. (1997). National systems of biotechnology innovation: complex interdependence in the global system. Journal of international business studies, 241-266.
5-   Belussi, F., Sammarra, A., & Sedita, S. R. (2010). Learning at the boundaries in an “Open Regional Innovation System”: A focus on firms’ innovation strategies in the Emilia Romagna life science industry. Research Policy, 39(6), 710-721.
6-   Bento, N., & Fontes, M. (2015). Spatial diffusion and the formation of a technological innovation system in the receiving country: The case of wind energy in Portugal. Environmental Innovation and Societal Transitions, 15, 158-179.
7-   Bergek, A., Hekkert, M., Jacobsson, S., Markard, J., Sandén, B., & Truffer, B. (2015). Technological innovation systems in contexts: Conceptualizing contextual structures and interaction dynamics. Environmental Innovation and Societal Transitions, 16, 51-64.
8-   Binz, C., & Truffer, B. (2011-a). Sustainability transitions in global technological innovation systems - The case of water recycling technology. 8th International Globelics Conference.
9-   Binz, C., & Truffer, B. (2011-b). Technological innovation systems in multi-scalar space. Geographica Helvetica, 66(4), 254-260.
10-  Binz, C., & Truffer, B. (2017). Global Innovation Systems—A conceptual framework for innovation dynamics in transnational contexts. Research Policy.
11-  Binz, C., Truffer, B., & Coenen, L. (2014). Why space matters in technological innovation systems—Mapping global knowledge dynamics of membrane bioreactor technology. Research Policy, 43(1), 138-155.
12-  Breschi, S., & Malerba, F. (1997). Sectoral innovation systems: technological regimes, Schumpeterian dynamics, and spatial boundaries. Systems of innovation: Technologies, institutions and organizations, 130-156.
13-  Carlsson, B. (2006). Internationalization of innovation systems: A survey of the literature. Research policy, 35(1), 56-67.
14-  Carlsson, B., & Stankiewicz, R. (1991). On the nature, function and composition of technological systems. Journal of evolutionary economics, 1(2), 93-118.
15-  Chaminade, C., & Plechero, M. (2015). Do regions make a difference? Regional innovation systems and global innovation networks in the ICT industry. European Planning Studies, 23(2), 215-237.
16-  Chaminade, C., & Vang, J. (2008). Globalisation of knowledge production and regional innovation policy: Supporting specialized hubs in the Bangalore software industry. Research policy, 37(10), 1684-1696.
17-  Chiesa, V. (1996). Strategies for global R&D. Research-Technology Management, 39(5), 19-25.
18-  Cooke, P. (1992). Regional innovation systems: competitive regulation in the new Europe. Geoforum, 23(3), 365-382.
19-  Davenport, S., & Bibby, D. (1999). Rethinking a national innovation system: The small country as' SME'. Technology Analysis & Strategic Management, 11(3), 431-462.
20-  Ernst, D. (2002). Global production networks and the changing geography of innovation systems. Implications for developing countries. Economics of innovation and new technology, 11(6), 497-523.
21-  Ernst, D., & Kim, L. (2002). Global production networks, knowledge diffusion, and local capability formation. Research policy, 31(8), 1417-1429.
22-  Ernst, D., (1997). From Partial to Systemic Globalization. International Production Networks in the Electronics Industry, the Data Storage Industry Globalization Project Report , Graduate School of International Relations and Pacific Studies, University of California at San Diego.
23-  Fransman, M. (1995). Is national technology policy obsolete in a globalised world? The Japanese response. Cambridge journal of Economics, 19(1), 95-119.
24-  Gereffi, G., & Korzeniewicz, M. (Eds.). (1994). Commodity chains and global capitalism (No. 149). ABC-CLIO.
25-  Ghaedi, M.R. and Golshani A.R. (2016). Content analysis method: from quantity-orientation to quality-orientation. Journal of Psychological Models and Methods, 7(23), 57-82. (In Persian)
26-  Gosens, J., & Lu, Y. (2013). From lagging to leading? Technological innovation systems in emerging economies and the case of Chinese wind power. Energy Policy, 60, 234-250.
27-  Gosens, J., Lu, Y., & Coenen, L. (2013). Clean-tech innovation in emerging economies: transnational dimensions in technological innovation system formation. Technological Forecasting & Social Change.
28-  Gosens, J., Lu, Y., & Coenen, L. (2015). The role of transnational dimensions in emerging economy ‘Technological Innovation Systems’ for clean-tech. Journal of Cleaner Production, 86, 378-388.
29-  Humphrey, J., & Schmitz, H. (2000). Governance and upgrading: linking industrial cluster and global value chain research (Vol. 120). Brighton: Institute of Development Studies.
30-  Humphrey, J., & Schmitz, H. (2002). How does insertion in global value chains affect upgrading in industrial clusters?. Regional studies, 36(9), 1017-1027.
31-  Joseph, K. J. (2011). Sectoral innovation system in developing countries: the case of ICT in India. Handbook of innovation systems and developing countries: Building domestic capabilities in a global setting, 183-213.
32-  Jurowetzki, R., Lundvall, B. A., & Lema, R. (2015). Combining the Global Value Chain and the Innovation System perspectives. Aalborg University, IKE/DRUID, Denmark.
33-  Lundquist, K. J., & Trippl, M. (2013). Distance, proximity and types of cross-border innovation systems: A conceptual analysis. Regional Studies, 47(3), 450-460.
34-  Lundvall, B. A., Dosi, G., & Freeman, C. (1988). Innovation as an interactive process: from user-producer interaction to the national system of innovation. 1988, 349-369.
35-  Lundvall, B. Å., Joseph, K. J., Chaminade, C., & Vang, J. (Eds.). (2011). Handbook of innovation systems and developing countries: building domestic capabilities in a global setting. Edward Elgar Publishing.
36-  Malerba, F., & Nelson, R. (2010). Learning and catching up in different sectoral systems: evidence from six industries. Industrial and Corporate Change, 20(6), 1645-1675.
37-  Martínez-Noya, A., & García-Canal, E. (2014). International evidence on R&D services outsourcing practices by technological firms. The Multinational Business Review, 22(4), 372-393.
38-  Mayring, P. (2004). Qualitative Content Analysis. in: A Companion To Qualitative Research. Edited by Uwe Flick, Ernest Von Kardorff and Ines Steinke. London: Sage.
39-  Miremadi, T. (2015). A conceptual model for S&T diplomacy analysis at national level. Rahyaft, 59, 1-16. (In Persian)
40-  Mowery, D. C. (1998). The changing structure of the US national innovation system: implications for international conflict and cooperation in R&D policy. Research Policy, 27(6), 639-654.
41-  Mytelka, L. K. (2000). Local systems of innovation in a globalized world economy. Industry and innovation, 7(1), 15-32.
42-  Narula, R. (2002). The implications of growing cross-border interdependence for systems of innovation. merit-infonomics research memorandum series.
43-  Narula, R., & Guimón, J. (2009, December). The contribution of multinational enterprises to the upgrading of national innovation systems in the EU new member states: policy implications. In Global Forum on International Investment Conference, OECD, Paris.
44-  Narula, R., & Zanfei, A. (2005). Globalisation of innovation (pp. 318-345). Oxford: Oxford University Press.
45-  Niosi, J. (2000). Canada's national system of innovation. McGill-Queen's Press-MQUP.
46-  Niosi, J., & Bellon, B. (1994). The global interdependence of national innovation systems: Evidence, limits, and implications. Technology in Society, 16(2), 173-197.
47-  Padilla-Perez, R., Vang, J., & Chaminade, C. (2011). Regional innovation systems in developing countries: Integrating micro and meso-level capabilities. Handbook of Innovation Systems and Developing Countries: Building domestic capabilities in a global setting, 140.
48-  Pavitt, K., & Patel, P. (1999). Global corporations and national systems of innovation: who dominates whom?. Innovation policy in a global economy, 94-119.
49-  Pietrobelli, C., & Rabellotti, R. (2009). Innovation systems and global value chains. IV Globelics Conference at Mexico City.
50-  Pietrobelli, C., & Rabellotti, R. (2011). Global value chains meet innovation systems: are there learning opportunities for developing countries?. World development, 39(7), 1261-1269.
51-  Sachwald, F. (2008). Location choices within global innovation networks: the case of Europe. The Journal of Technology Transfer, 33(4), 364-378.
52-  Sagar, A. D., & Holdren, J. P. (2002). Assessing the global energy innovation system: some key issues. Energy Policy, 30(6), 465-469.
53-  Spencer, J. W. (2000). Knowledge flows in the global innovation system: do US firms share more scientific knowledge than their Japanese rivals?. Journal of International Business Studies, 31(3), 521-530.
54-  Spencer, J. W. (2003). Firms' knowledge‐sharing strategies in the global innovation system: empirical evidence from the flat panel display industry. Strategic Management Journal, 24(3), 217-233.
55-  Stein, J. G., and Stren, R. (2001). Knowledge networks in global society: Pathways to development. Networks of Knowledge: Collaborative Innovation in International Learning. JG Stein, R. Stren, J. Fitzgibbon and M. MacLean. Toronto, Ontario, Institute of Public Administration of Canada.
56-  Suurs, R. A. (2009). Motors of sustainable innovation: Towards a theory on the dynamics of technological innovation systems. Utrecht University.
57-  Szapiro, M., Vargas, M. A., Brito, M. M., & Cassiolato, J. E. (2016). Global value chains and national systems of innovation: policy implications for developing countries. Rio de Janeiro: UFRJ.
58-  Tabrizi, M. (2014). Qualitative content analysis in terms of deductive and inductive approaches. Quarterly Journal of Social Sciences, 64, 105-138.(In Persian)
59-  Trippl, M. (2006). Cross-Border Regional Innovation Systems. SRE - Discussion Papers, 2006/05. Institut für Regional- und Umweltwirtschaft, WU Vienna University of Economics and Business, Vienna.
60-  Trippl, M. (2010). Developing cross‐border regional innovation systems: key factors and challenges. Tijdschrift voor economische en sociale geografie, 101(2), 150-160.
61-  Vasseur, V., Kamp, L. M., & Negro, S. O. (2013). A comparative analysis of Photovoltaic Technological Innovation Systems including international dimensions: the cases of Japan and The Netherlands. Journal of cleaner production, 48, 200-210.
62-  Wieczorek, A. J., Hekkert, M. P., Coenen, L., & Harmsen, R. (2015). Broadening the national focus in technological innovation system analysis: The case of offshore wind. Environmental Innovation and Societal Transitions, 14, 128-148.
63-  Wieczorek, A. J., Raven, R., & Berkhout, F. (2015). Transnational linkages in sustainability experiments: A typology and the case of solar photovoltaic energy in India. Environmental Innovation and Societal Transitions, 17, 149-165