دوره و شماره: دوره 10، شماره 38، اسفند 1396، صفحه 5-276 
چارچوب اندازه گیری ارزش کسب وکار فناوری اطلاعات

صفحه 35-62

10.22111/jmr.2018.3716

کامران فیضی؛ محمدتقی تقوی فرد؛ ایمان رئیسی وانانی؛ مهدی محمودصالحی