ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه مدیریت دولتی، کرمان، ایران.

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه مدیریت دولتی، کرمان، ایران.

3 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمان، گروه اقتصاد، کرمان، ایران.

4 استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشکده ریاضی و کامپیوتر، بخش آمار، کرمان، ایران.

چکیده

یکی از آرمان‌های تمامی ملت‌ها و جوامع را توسعه و دستیابی به سطح بهتری از زندگی تشکیل می‌دهد. لذا، امروزه کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای، به عنوان چالشی اساسی در مسیر توسعه، مورد توجه دولت‌ها است. پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل بومی برای ارتقاء سطح توسعه‌یافتگی استان سیستان و بلوچستان با رویکرد توسعه پایدار، انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و توسعه‌ای، و از نظر روش، توصیفی از نوع همبستگی و ترکیبی از مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش در روش دلفی، خبرگان آگاه به موضوع بوده‌اند که از میان آنها تعداد ۸۰ خبره با روش نمونه‌برداری گلوله برفی انتخاب شده است. برای آزمون مدل ارائه شده نیز، جامعه آماری پژوهش شامل کلیه شاغلان دارای تحصیلات عالی در استان سیستان و بلوچستان بوده‌اند که با استفاده از روش نمونه‌برداری قضاوتی، تعداد ۳۸۲ نفر به عنوان نمونه انتخاب شده‌ و داده‌های مورد نیاز به‌وسیله پرسشنامه محقق ساخته جمع‌آوری گردیده است. روایی سازه، به وسیله تحلیل عاملی تأییدی ارزیابی گردیده است. پایایی ابزار تحقیق با روش آلفای کرونباخ برابر ۰٫۹۶۸ به‌دست آمده است که نشان‌دهنده قابلیت اعتماد قابل قبول پرسش‌نامه می‌باشد. نتایج تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری مناسب و با کمک نرم‌افزارهای SPSS و آموس منجر به ارائه مدل و نشان‌دهنده برازش مطلوب مدل ارائه شده می‌باشد. همچنین، مشخص شده است که متغیرهای اجتماعی، اقتصادی، و زیست‌محیطی، با توسعه پایدار در استان همبستگی معنادار دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Providing a Native Model for Promoting the Development Level of Sistan and Baluchestan Province with Sustainable Development Approach

نویسندگان [English]

  • Vahid Pourshahabi 1
  • Masoud Pourkiani 2
  • Mohsen Zayandeh roodi 3
  • Ayoub Sheikhi 4
1 Ph.D. Student, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
2 Assistant Professor, Department of Management, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran
3 Assistant Professor, Department of Economics, Kerman Branch, Islamic Azad University, Kerman, Iran.
4 Assistant Professor, Department of Statistics, Faculty of Mathematics and Computer, Shahid Bahonar University of Kerman, Kerman, Iran
چکیده [English]

Abstract
Today, the governments attention is to reducing regional disparities as a major challenge in the development. This study has been done with aims to provide local model to promote the development of the Sistan and Baluchestan province with sustainable development approach.
Introduction
Over the past half century, many efforts have been made to reach a satisfactory level of development that has been accompanied by relative successes and failures (Akhondi et al., 2014: 69). Since today the world and the life of the earth are in real danger due to improper exploitation of nature, destruction, pollution and, principally "uncertainty" (Aghayi, 2004: 11); in response to the deficiencies of the conventional concepts of development, the paradigm of "sustainable development" was presented to solve these problems (Maleki Nia et al., 2015: 2).  Considering the fact that according to the research, Sistan and Baluchestan Province, as one of the border provinces in the south-east of Iran, is in terms of the level of development among the provinces of the country in the last ranks (Pour Asghar Sangachin and et al., 2013; Sheikh Beigloo and et al., 2013; Taghvai et al., 2012; Nasr Elahi et al., 2012), and need to pay enough attention and make special decisions to eliminate the deprivation. Therefore, the main problem of this research is that: What are the development indicators of Sistan and Baluchestan province with sustainable development approach?
Case study
The main objective of this paper is to provide a native model for promoting the development level of Sistan and Baluchestan province with a sustainable development approach.
Materials and Methods
This research is applied and developmental in terms of purpose and it is a descriptive correlation method. Also, this research is a combination of library and field studies and Delphi technique is used to implement the field method. The data gathering tool in this research is a researcher-made questionnaire, which is based on five-choice Likert scale with a scale of 1 to5.
Discussion and Results
Several indices can be used to fit the model. One of the most important indicators is the RMSEA index. According to the results of the analysis of the research data, the RMSEA = 0.074. Since the RMSEA index is less than 0.1, so fitting the model is desirable. Models whose RMSEA is 0.1 or more are poorly fitted (Houman, 2015: 245). According to the findings of the analysis of the data of this research, the native model has three dimensions for promoting the development level of Sistan and Baluchestan Province with a sustainable development approach. These dimensions are 1- social, 2- economics, and 3- environmental. This model includes 23 indicators.
Conclusion
The relative priority given to different dimensions of sustainable development is different in each country, society, culture, and even in any situation and over time. For this reason, while sustainable development is a global challenge, studies have shown that practical responses can only be defined nationally and locally. This research was conducted in seven stages, seeking to provide a native model for promoting the development level of Sistan and Baluchestan province with a sustainable development approach. As the research findings show, the proposed model has been approved after various stages of this research. Therefore, in order to promote the development level of Sistan and Baluchestan province with sustainable development approach, according to the model obtained from this research, suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • sustainable development
  • Sistan and Baluchestan province
  • local model
1-Abasi Esfanjani, H. and Forouzandeh Dehkordi, L. (2015), Identifying and explaining the determinant factors in the commercialization of academic research using the three-dimensional model, Journal of Science and Technology Policy, Vol. 6, No. 4, 33-46. (In Persian)
2-Abdelhamid, M.S. and Beshara, I. and Ghoneim, M. (2015), "Strategic asset management: Assessment tool for educational building in Egypt", HBRC Journal, 11, 98–106.
3-Aghayi, S.D. (2004), Strategies for Sustainable Development in the United Nations, Journal of the Faculty of Law and Political Science, No. 59, 11-25. (In Persian)
4-Akhondi, M. and Pourshafei, H. and Rashedi, F. (2014), The role of human resources in sustainable development with the approach of higher education, Proceedings of the Second Conference on Higher Education and Sustainable Development, Institute for Research and Planning for Higher Education, Tehran, 67-84. (In Persian)
5-Alvani, M. and Rudgar Nejad, F. and Kiakejori, K. (2014), Development Management, Second Edition, Saffar Publications: Eshraghi, Tehran. (In Persian)
6-Alyami, S.H. and Rezgui, Y. and Kwan, A. (2015), "The development of sustainable assessment method for Saudi Arabia built environment: weighting system", Sustain Sci, 10, 167–178.
7-Amanpour, S. and Alizadeh, H. (2014), Evaluation of Sustainable Development Indicators in Kermanshah Province Using Regression Analysis and Fuzzy Hierarchy Analysis, Geography and Urban-Regional Planning, No. 9, 83-96. (In Persian)
8-Arabi, S.H. and Lashkari, A. (2005), Development in the Mirror of Developments, Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (SAMT), Tehran. (In Persian)
9-Arazmjoo, H. and Naseheifar, V. and Taghavifard, M.T. (2016), Key factors of successful implementation of the insurance industry development plan using the Fuzzy Delphi approach, Insurance research journal, Year 30, No. 1, 215-240. (In Persian)
10-Azar, A. and Faraji, H. (2002), Fuzzy Management Science, Iranian Center for Management Studies and Productivity, Tehran.
11-Azar, A. and Hamzeh Junaghani, S. and Ahmadi Nik Junaghani, P. (2015), Fuzzy Theory and its Application to Decision Making, Saffar Publishing, Tehran. (In Persian)
12-Brooks, K. W. (1979), "Delphi technique: Expanding applications", North Central Association Quarterly, 54 (3), 377-385.
13-Chia-Chien, H. (2007), "The Delphi Technique: Making Sense of Consensus. Practical Assessment", Research & Evaluation, Vol 12, No 10.
14-Chu, H.Ch. and Hwang, G.J. (2008), "A Delphi-based approach to developing expert systems with the cooperation of multiple experts", Expert Systems with Applications, 34, 2826–2840.
15-Chui, T.B. And Ahmad, M.Sh. And Ahmad Bassim, A.B. And Ahmad Zaimi, N. (2016), "Evaluation of Service Quality of Private Higher Education using Service Improvement Matrix", Social and Behavioral Sciences, 224, 132 – 140.
16-Custer, R. L., Scarcella, J. A., & Stewart, B. R. (1999), "The modified Delphi technique: A rotational modification", Journal of Vocational and Technical Education, 15 (2), 1-10.
17-Cyphert, F. R., & Gant, W. L. (1971), "The Delphi technique: A case study", Phi Delta Kappan, 52, 272-273.
18-Dadashpour, H. and Alizadeh, S. and Rafieian, M. (2014), Measuring the levels of development and spatial inequality in North Khorasan Province using Fuzzy Logic Model, Geography Magazine and Regional Development, No. 21, 103-120. (In Persian)
19-Dariah, A. R. And Syukri Salleh, M. And Shafiai, H. (2016), "A New Approach for Sustainable Development Goals in Islamic Perspective", Procedia - Social and Behavioral Sciences, 219, 159 – 166.
20-Delbecq, A. L., Van de Ven, A. H., & Gustafson, D. H. (1975), "Group techniques for program planning", Glenview, IL: Scott, Foresman, and Co., 85.
21-Feizpour, M.A. and Shah Mohamadi Mehrjerdi, A. (2015), Regional Differences in Relative Advantage and Sustainable Development Indicators, Journal of Economic and Regional Development, Twenty-first year, New Volume, Issue 8, 1-22. (In Persian)
22-Ghadiri Masoum, M. and Ghafarigilandeh, A. and Ahadi, M. (2012), Analysis of the gap in the process of sustainable rural development, Geographic perspective (Human studies), year 6, No. 17, 1-16. (In Persian)
23-Ghaedi, M.R. and Golshani, A. (2017), Content analysis method, from quantitative to qualitative, psychological methods and models, seventh year, number 23, 57-82. (In Persian)
24-Green, P. J. (1982), "The content of a college-level outdoor leadership course. Paper presented at the Conference of the Northwest District Association for the American Alliance for Health", Physical Education, Recreation, and Dance, Spokane, WA.
25-Hák, T. and Janousková, S. and Moldan, B. (2016), "Sustainable Development Goals: A need for relevant indicators", Ecological Indicators, 60, 565–573.
26-Hariri Akbari, M. (2009), Development Management, First Printing, Ney Publication, Tehran. (In Persian)
27-Houman, H. (2015), Structural Equation Modeling Using LaserL Software, Organization for the Study and Compilation of Humanities Books of Universities (SAMT), Tehran. (In Persian)
28-Karimi, M. and Vafai, A.A. (2014), Sustainable Development Security in the Border Areas (Case Study: Marivan City), Journal of Urban Planning and Research, Vol. 4, No. 15, 95-112. (In Persian)
29-Keeney, S. and Hasson, F. and McKenna, H. (2005), "Consulting the oracle: ten lessons from using the Delphi technique in nursing research", Journal of Advanced Nursing 53(2), 205–212.
30-Ludwig, B. (1997), Predicting the future: Have you considered using the Delphi methodology?, Journal of Extension, 35 (5), 1-4.
31-Ludwig, B. G. (1994), Internationalizing Extension: An exploration of the characteristics evident in a state university Extension system that achieves internationalization, doctoral dissertation, The Ohio State University, Columbus.
32-Malek Zadeh, G. and Kazemi, M. and Lagzian, M. (2014), Organizational Intelligence: Designing a Hierarchy Model for Iranian State Universities with a Demetal Approach, Transformation Management Research, Vol. 5, No. 10, 94-124. (In Persian)
33-Maleki Nia, E. and Bazargan, A. and Vaezi, M. and Ahmadian, M. (2015), Identifying and Prioritizing Components of Sustainable University, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol. 20, No. 3, 1-26. (In Persian)
34-Mirsepasi, N. and Tolouee Ashlaghi, A. and Memarzadeh, Gh. and Peidayi, M. (2011), Designing a human resource excellence model in Iranian governmental organizations using Fuzzy Delphi technique. Management Research, No. 87, 1-23. (In Persian)
35-Movasaghi, S.A. (2005), Development; The Conceptual and Theoretical Development, Journal of the Faculty of Law and Political Science, No. 63, 223-252. (In Persian)
36-Movasaghi, S.A. and Karamzadi, M. (2012), The Effect of Political Stability on Development, Political Quarterly, Journal of Faculty of Law and Political Science, Vol. 41, No. 3, 321-340. (In Persian)
37-Nasr Elahi, Kh. and Akbari, N. and Heidari, M. (2012), Comparative analysis of ranking methods in measuring development (Case study: cities of Khuzestan province), Land Planning, Third Year, No. 4, 65-93. (In Persian)
38-Pour Asghar Sangachin, F. and Salehi, E. and Dinavardi, M. (2013), Assessing the Development Level of Provinces of Iran with Factor Analysis Approach, Volume 4, Issue 2, 5-26. (In Persian)
39-Pourshahabi, V. (2016), Higher Education and Sustainable Development in the Age of Globalization, Second National Conference on A New Look at the Transformation and Innovation in Education, Kharazmi High-Tech Institute of Science and Technology, Shiraz, 1-7. (In Persian)
40-Rezai, A. (2011), Economic Growth and Development (Strategic Development and Planning), Terme Publishing House, Tehran. (In Persian)
41-Sardar Shahraki, A. and Karim, M.H. and Sheikh Taabar, M. (2014), Determination of Agricultural and Economic Development Levels in the Rural Region of Iran, Quarterly Journal of Village and Development, Vol. 16, No. 1, 21-36. (In Persian)
42-Scheibe, M., Skutsch, M., & Schofer, J. (1975), "Experiments in Delphi methodology", Reading, MA: Addison-Wesley Publishing Company, In H. A. Linstone, & M. Turoff (Eds.), 262-287.
43-Sheikh beigloo, R. (2012), Identifying the deprived areas of Iran using mixed ranking, Journal of Urban Research and Planning, Second Year, No. 7,  53-70. (In Persian)
44-Sheikh beigloo, R. and Taghvaei, M. (2014), Evaluation of the level of development of the cities of the country using multi-criteria decision making methods, Geography (International Journal of the Geographical Society of Iran), 11th year, No. 39, 138-157. (In Persian)
45-Sheikh beigloo, R. and Taqvaie, M. and Varesi, H.R. (2013), Spatial Analysis of Deprivation and Developmental Inequalities in Iranian Cities, Journal of Social Welfare, Vol. 12, No. 46, 189-214. (In Persian)
46-Taghvai, M. and Varesi, H.R. and Sheikh Biglo, R. (2012), Analysis of Regional Development inequalities in Iran, Human Geography Research, No. 78, 153-178. (In Persian)
47-Tan, F. and Lu, Zh. (2016), Assessing regional sustainable development through an integration ofnonlinear principal component analysis and Gram Schmidtorthogonalization, Ecological Indicators, 63, 71–81.
48-UNESCO. (2009), Review of Contexts and Structures for Education for Sustainable Development, Prepared by: Arjen Wals (Wageningen University, the Netherlands), Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0018/001849/184944e.pdf
49-Viera, A.L. (2015), Application of Laserl in Practice, translation of Rasoul Nowroozi Seyyed Hosseini and Hamid Ghasemi and Habib Honary, Hatmi Publications, Tehran. (In Persian)
50-Witkin, B. R., & Altschuld, J. W. (1995), Planning and conducting needs assessment: A practical guide, Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
51-Yaghoubi, N.M. and Dehghani, M. and Moghli, A. and Vazifah, Z. (2017), Balanced alignment and maturity approach in effective knowledge management. Public Administration Research, Ninth Year, No. 33, 61-84. (In Persian)
52-Zahedi, Sh. (2014), Sustainable Development, Organization for the Study and Compilation of Human Sciences Books of Universities (SAMT), Seventh Edition, Tehran. (In Persian)
53-Zakerian, M. and Mousavi, M. and Bagheri Kashkouli, A. (2014), Environmental issues and sustainable development of Yazd province cities, International Journal of Geographical Society, 11 th year, No. 39, 292-315. (In Persian)