الگوی جامع استعداد یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی استان سیستان وبلوچستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد زاهدان، دانشگاه آزاد اسلامی، زاهدان، ایران

2 استاد، گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه سیستان وبلوچستان، زاهدان

3 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد ، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

       نظام آموزش عالی به عنوان یک مرجع ایدئولوژیک وتمدن ساز، وظیفه حساس و تعیین کننده ای در توانمندسازی جوامع در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد. لازمة ایفای چنین نقش حساسی، برخورداری از مدیران و رهبرانی شایسته می باشد. لذا دغدغه اصلی نظام آموزش عالی در هزاره سوم، شناسایی، انتخاب و به کارگیری مدیران کارآمد، توانمند و شایسته است. از این رو پژوهش حاضر با هدف طراحی مدل جامع استعداد‏یابی و جانشین پروری در نظام آموزش عالی  بارویکرد پژوهش آمیخته انجام گرفت. برای این منظور در گام اول عوامل اولیه تشکیل دهنده مـدل با بررسی گسترده ادبیـات نظری (به روش مرور نظامند) و مصاحبه با  خبرگان (اساتید دانشگاهی صاحبنظر در حوزه مدیریت و همچنین مدیران ارشد دانشگاه و موسسات آموزش عالی) که به صورت نمونه گیری هدفمند و قضاوتی انتخاب شده­اند و با رویکرد تحلیل محتوا تلخیصی و جهت دار و تکنیک دلفی در قالب 91 مولفه شناسایی گردید. سپس با استفاده از تکنیک  دلفی، 15 مولفه فرعی تعیین و نهایی گردید. در گـام بعـدی به منظور برقراری ارتباط و توالی بین ابعاد و ارائه مدل ساختاری آنها، از روش مـدلسـازی ساختاری-تفسیری (ISM) بهره گرفته شد. در نهایت و براساس نظــرات خبرگــان و تجزیه وتحلیل های صورت گرفته، مدل جامع استعداد یابی و جانشین پروری در5 سطح (سطح اول شامل مولفه­های ساختار و فرایند، پست‏های کلیدی و مدل شایستگی، سطح دوم شامل جبران عملکرد، ارزیابی مدون، آموزش و پرورش،  شناخت آینده نگرانه، ارزیابی قابلیت­ها و سازگاری فرهنگی، سطح سوم رهبری تحول­گرا و خزانه جانشنی، سطح چهارم ایجاد انگیزش مشارکتی و سطح پنجم تعیین مسیر شغلی چند بعدی  و جذب) برای نظام آموزش عالی احصـا گردیـد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Comprehensive Model of Talent Identification and Replacement of the Higher Education System in Sistan and Baluchestan Province

نویسندگان [English]

  • Seyed Ali Davoudi 1
  • Noor Mohammad Yaghoubi 2
  • Abdolmajid Imani 3
1 Ph.D Candidate of Public Administration, Department of Public Administration, Zahedan Unit, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
2 Professor, Department of Public Administration, Faculty of Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan
3 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
The higher education system, as an ideological and ethical reference, has a crucial and decisive role in empowering societies in different economic, social and cultural spheres. The need for such a critical role is to have good managers and managers. Therefore, the main concern of the higher education system in the third millennium is to identify, select and apply efficient, empowered and effective managers. Therefore, the present research aims at designing a comprehensive model of talent and For this purpose, in the first step, the primary factors that compose the model are the extensive review of theoretical literature (through systematic review) and interviews with experts (academic professors in the field of management as well as senior managers of the university and higher education institutions) that are targeted and The judgments were selected and identified with the content analysis approach and the Delphi technique in the form of 91 components. Then, using the Delphi technique, 15 sub-components were determined and finalized. In the next step, the Structural-Interpretative Modeling (ISM) method was used to establish a relationship between dimensions and provide a structural model for them.. Finally, expert opinions and analysis, a comprehensive model of talent and successor in five levels (the first level includes structure and process components, key posts, competency model, second level including performance compensation, assessment, education and education , Anti-Semitism, Capability Evaluation, Cultural Adaptation, Third Level Leadership, Reserve Treasury, Level Four, Participatory Motivation, and Level Five, Determining the Multi-Dimensional Job Pathway and Recruitment) was introduced for the higher education system.
Introduction
Human resources today are the most important factor in the success of organizations. In this regard, one of the factors that gives the organization's human resources superior to its competitors is the ability of employees (Asmaili and Amiri, 2016) and the main reason for increasing organizational performance, while creating Continuous competitive advantage is also important in increasing productivity (Ardestani and Varzeshkar, 2016). With the intensification of national and international competitions between universities and higher educational institutions, global rankings, today, the outlook for higher education has varied greatly from the past, with competitive pressures and international growth affecting many universities around the world. , Including our country, have sought to find and implement globalization strategies (Filippo, Casani & Sanz-Casado, 2015: 185).
Among the criteria that cause the main difference of this research with other researches and in some ways they can be called as indicators of innovation and knowledge of research are: comprehensiveness of the model and taking into account all the dimensions and components affecting the process. Talent and successor Unlike other models that have often been considered dimensionally, the special focus of the model on dimensions and components of the suitability model, which has not been addressed in previous research either on this topic or in much A partial mention has been made, focusing on the value orientation of the human resources of the academic community in society Persian and Islamic universities and third and fourth generation universities and confirmation of the value dimensions in the model which provided the basis for a native proportional model. The research was based on the country's strategic and developmental plans and the documents of the Ministry of Science, Research and Technology With a futuristic approach. The most important aspect of the distinction and significant contribution of this research, the components of the succession treasury, is the participatory motivation of this model, which has not been considered in the previous studies, or is not considered in isolation, in the previous studies.
 
 
Materials and Methods
This research is descriptive in terms of purpose and in terms of applied results. In this research, which is carried out using mixed (qualitative and qualitative-quantitative) methods, the effective factors of the process of talent and succession in the higher education system are identified and are stratified by structural interpretation modeling.
Noblity and Hir (1988) argue that beyond this is a kind of qualitative study that extracts information and findings from other related studies with similar topics and provides a systematic approach to researchers by combining different qualitative research into the discovery of the subjects and metaphors of Hadid And fundamentally (Balouch and Rastegar, 2015).
Discussion and Results
In this research, with a comprehensive review of literature on the field of talent and reintegration inside and outside the country, 119 elements of the establishment of the system of nomination and nomination, using the content analysis (directional and analytic) and semi-structured interviews extracted The Delphi technique has been used by experts using the expert panel methodology, because it is considering introducing components that are in line with the specific conditions of universities and higher education institutions.
 After reviewing, combining and eliminating the same components, 92 main components related to the research topic were identified using the Kendall coordinate coefficient and Friedman method from a total of 92 components, based on the panel's viewpoint and based on the average (based on the basis of the average 35 items were identified and in the second stage, 35 questionnaires (35 items) were designed and reassigned to the panel of colleagues, based on the basis of the average score: 1 5, mean: 17/4, and again, the variables that received a score less than the average were also eliminated, and finally 15 components as the author
Conclusion
The role, importance and nature of universities and institutions of higher education are not limited to equipping and upgrading the level of scientific and practical expertise of students, but also in various fields of economic, political, religious, social life skills and so on. Management levels in higher education institutions by providing opportunities for participation, autonomy for educational groups, strengthening the field of creativity, strengthening the reward system, welcoming new ideas, providing conditions for the realization of new plans and adopting supportive methods, the field of contributions And increase individual and organizational innovations. That in turn It can have many effects on national and international scenes. On the other hand, one of the most important resources of each organization, which can provide a significant competitive advantage while maintaining a continuous competitive advantage, is the main source of value creation for the organization, its human resources. Hence, universities and institutions of higher education should focus on the quality of human resources in order to maintain, maintain and improve the performance of the organization and perform the tasks assigned to them, and with a proper and targeted planning process to identify, attract and promote creative, entrepreneurial and civilian human resources. Therefore, by studying the systematic literature of literature, as well as processes and models of talent and substitution, semi-structured interviews, Delphi technique, Kendall coefficient and Friedman test, 15 components are the main components of the talent and succession system and 3 components As a causative factor, the establishment of a model has been identified and agreed upon and consisted of causal factors (talent crisis (evolving workforce), strategic goals, responsiveness and flexibility), underlying factors (evolution leadership, structures, and processes). Cultural competence), modeling competency (futuristic cognition, identifying strategic positions, Key competencies), talent (capacity assessment, substitution treasury, need assessment, external identification and absorption), empowerment and development (compilation of a formal multidimensional career path, education and training, a systematic evaluation system) and maintenance ( System of compensation for performance, participatory motivation and outlook and the results) and then, using structural interpretative equations, prioritized and ranked, and a model is proposed to strengthen the quantitative and qualitative human resources of universities and higher education institutions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Talent
  • Succession Planning
  • excellent education system
  • Interpretive Structural Modelling (ISM)
1-Abasi S, Shiri A and Taban M(2015)."Identifying the Challenges for the Substitution of Iranian Higher Education Institutions from the Perspectives of Managers and Employees (Case Study: Ilam University Universities), Ministry of Science, Research and Technology, Ilam University, Faculty of Literature and Humanities 2015, Master's thesis(In Persian)
2-Abrahimi M, Aleki F & Abasi (2017 )." Investigating the Effect of Talent Management on Organizational Successor (Case Study: Managers of Mohaghegh Ardebil University) "Development of Human Resource Management and Support", Spring, No. 43" (In Persian)
3-Alwani S-M, Ardalan, O and Fateh Asghar M (2017)."Designing and developing a proper model of competencies of managers and commanders in the Army Army organization using the viewpoint of Imam Khamenei", Journal of Human Resource Management Researches at Imam Hossein University of Medical Sciences (Eighth, No. 1, No. 23), Spring 2017, pp. 1-30(In Persian)
4-Amirkhani A, Nazeryani M & Faraz M (2016)."The Effect of Succession Planning on the Employees’Performance based on the Balance Score Card with Regard to the Mediating Role of  Commitment"  . Research Journal of Management Reviews. Vol., 2 (1), 42-51, 2016 ,P.p42-51 Available online at http://www.rjmrjournal.com
5-Arab J & Khalili Tirtashi (2017).""A comparative study on the effect of succession management on organizational performance between Kashan University of Azad University and NARAGH Azad University", Islamic Azad University, Islamic Azad University, Naraq Branch, Faculty of Management, Master's thesis " (In Persian)
6-Ardestani, A-S and varzeshkar H (2016). "The Role of Human Capital in Increasing the Return on Investment Based on the Three-Branch Model", Journal of Human Resource Management Studies, Imam Hossein University of Technology, 8 (2), pp. 209-231(In Persian)
7-Asmaili M.R and Amiri Z (2016)."The Impact of Participatory Leadership on Talent Management", Journal of Management Studies (Improvement and Development), Vol. 25, No. 80, Spring and Summer, 95, pp. 47-64. (In Persian)
8-Beheshti Far M & Motaghi M (2009)."Leadership Channel Model", Tadbir Quarterly, No. 211, December, pp. 24-28
9-Charan, P., Shanka, R. & Baisya, R. (2008). Analysis of interactions among the variables of supply chain performance measurement system implementation. Business Process Management, 14(4): 512-529.
10-Fairney, J. S. (2010), "an examination of succession management in organizations during times of economic crisis. Pepperdine University", Doctoral dissertation.
11-Filippo, D De, Casani, F, Sanz-Casado, E, (2015)." University excellence initiatives in Spain , a possible strategy for optimising resources and improving local performance", Technological Forecasting & Social Change, Vol. 113, Pp.185-194.
12-Ghiasi Nodoshan S (2012)."The Implication of Establishment of a Survivor's System in University Management: A Model Based on the Data Theory of the Foundation", Journal of Research in Educational Systems, Year 6, No. 19(In Persian)
13-Ghiasi Nodoshan S(2016). "Leadership Initiative: Approach, Patterns and Strategies", Allameh Tabatabaei University Press(In Persina)
14-Hsiao, S-W., Ko, Y-C., Lo, C-H. and Chen, S-H. (2013). "An ISM, DEI, and ANP based approach for product family development", Advanced Engineering Informatics, 27, 131–148.
15-Jahangiri A & Mehrali A (2008)." Identify and prioritize the factors affecting employee retention Specialist of Social Sciences Organization, Humanities and Social Sciences Journal, Eighth Year, No. 29, 2008, p..37-56" (In Persian)
16-Javaherizadeh, A, Moghimi, S- M, Gholipour, A, Tahmasebi, R (2014). "Organizational talent management: identifying key characteristics and characteristics of employees". Management of Organizational Culture, 12 (2), 149-171(In Persian)
17-Kamali, F, Mostafavi Rad, F (2017). "The relationship between meritocracy and organizational development at the General Office of Sports and Youth of Fars Province", Second International Conference on Management and Accounting and Audit, June 2017, Tehran, Iran(In Persian)
18-Kersuliene, V., and Turskis, Z. (2014)."An integrated multi-criteria group decision making process:selection of the chief accountant", Procedia - Social and Behavioral Sciences, vol. 110, p. 897–904,
19-Khoreva, V. Vaiman, V.Van Zalk, M. (2017). "Talent management practice effectiveness :investigating employee perspective". Employee Relations, 39(1), 19-33.
20-Kim, Y., Williams, R., Rothwell, W. J., Penaloza, P., A(2014). "Strategic Model for Technical Talent Management: A Model Based on a Qualitative Case Study", International Society for Performance Improvement, Vol. 26, No. 4, pp. 93-121, 2014
21-Mensah, J.K (2015)."A coalesced framework of talent management and employee performance For further research and practice", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 64, No. 4, pp. 544-566,
22-Mousakhani M., Gharakhani D. (2013) "Identifyingand ranking of technology transfer factors by MADMtechniques", Journal of Development & Evolution Management, No. 15, pp. 1-8.
23-Oladapo, V. (2014). "The impact of talent management on retention". Journal of business studies quarterly, 5(3), 19-36.
24-Oloyed, O., Ayedun, C., & Ajibola, M. (2016)." Leadership Succession Planning: An Examination of Sole Proprietor Estate Surveying and Valuation Firms in Lagos Metropolis", Nigeria Covenant Journal of Research in the Built Environment (CJRBE), 4(1).
25-Parish R, Salarzahi H, Mohagli A, Roshan S- A(2017). "A Framework for Talent Management in the Tourism Industry", Journal of Human Resource Management Researches, Imam Hossein University of Medical Sciences, Eighth, No. 3, Serial number (25), pp. 1-29(In Persian)
26-Poorkiani,M, Beheshtifar,M &Nekoie-moghadam,M (2010). "Succesion Planning In Iranian Governmental Agencies" .Journal of American Science,6(12):736-741
27-Rana, G. Goel, A. K. Rastogi, R. (2013). "Talent management: a paradigm shift in Indian public sector. Strategic HR Review", 12(4), 197-202.
28-Saatchi M & Omidi S (2011)." Model of Human-Organizational Wealth Creation (Case Study: Tourism Industry)",Allameh Tabatabaee University, Master's thesis in Management (In Persian)
29-Shamsi H & Abasi A ( 2017).""Replacing planning with the EMATEL -ANP approach to talent management". Second International Conference on Management and Accounting and Auditing, June, Tehran, Iran " (In Persian)
30-Sharifi, J (2015). "Excellence and Excellence", Journal of Police Knowledge of Sistan and Baluchestan, Year 6, No. 15(In Persian)
31-Thunnissen, M(2016)."Talent management For what, how and how well? An empirical exploration of talent management in practice", Employee Relations, Vol. 38, No. 1,pp.57-72
32-Tonina, N.(2014)." Integrated Talent Management and Experience-Based Development,"Experience-Driven Leader Development, First Edition., John Wiley & Sons, pp. 299-307
33-Torkzadeh J and MohaMmadi G (2015). "Assessing the Competency of School Managers Based on Islamic Management Excellence Criteria (Teachers of Four Areas of Education in Shiraz)", Journal of Research in Educational Management Research, Seventh Year, Number 2, Winter 2015 (26), pp. 39-58(In Persian)
34-William, H., & Weare, J. (2015). "Succession planning in Academic Libraries" : A Reconsideration Administration and Organization, 34, 316-361.