دوره و شماره: دوره 10، شماره 35، خرداد 1396، صفحه 5-324 
واکاوی افتخار سازمانی: طراحی سنجه‌ای پژوهشی و اعتبارسنجی آن

صفحه 35-59

10.22111/jmr.2017.3252

علی نوری؛ حسن دانایی فرد؛ احمد خائف الهی؛ لطف الله فروزنده


تأثیر عملکرد برند بر رقابت پذیری برند با تبیین نقش فرصت طلبی فناورانه

صفحه 159-182

10.22111/jmr.2017.3300

داود فیض؛ علیرضا موتمنی؛ اسداله کرد نائیچ؛ عظیم زارعی؛ مهدی دهقانی سلطانی