بررسی تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه‏های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

2 عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه اصفهان

3 عضو هیات علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

       هدف پژوهش حاضر تعیین تأثیر رهبری هوشمند بر عملکرد آموزشیاعضای هیات علمی دانشگاه‏های دولتی شهر زاهدان با نقش میانجی تفکر انتقادی است. روش پژوهش از نوع توصیفی پیمایشی، مبتنی بر معادلات ساختاری است و جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیات علمی دانشگاه‏های دولتی شهر زاهدان می‏باشد، حجم نمونه از بین 666 نفر طبق فرمول کوکران و با استفاده از واریانس جامعه برابر با 120 نفر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه‏ای برآورد شده است. برای جمع آوری داده‏ها از پرسشنامه‏ها‏ی رهبری هوشمند (محقق ساخته )، تفکر انتقادی و عملکرد آموزشی (استاندارد) استفاده شده که روایی محتوایی به تایید متخصصان و روایی سازه از طریق تحلیل عاملی تایید گردید و پایایی نیز با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر با 97/0، 93/0و 99/0 محاسبه شد. برای تجزیه و تحلیل داده‏ها‏ از نرم افزارهای آماری spss23 و PLS استفاده شده است. یافته‏ها‏ی پژوهش نشان داد، رهبری هوشمند با ضریب مسیر ( 33/0) بر عملکرد آموزشی؛ و رهبری هوشمند با ضریب مسیر (58/0) بر تفکر انتقادی؛ و تفکر انتقادی با ضریب مسیر (28/0) بر عملکرد آموزشی تاثیر گذار بوده است.بنابراین،رهبریهوشمندباتأکیدبرمدیریتهدف،عواطفواحساسا؛معناوهدفمندی و توسعه روحیه کار تیمی و گروهی و پرورش و تقویت حس جستجوگریمیتواند بر عملکرد اعضای هیات علمی تاثیرگذار باشد وبرتوسعةروزافزون و همه جانبهدانشگاه‏ها‏ بیفزاید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the effect of intelligent leadership on educational performance of faculty members of public universities in Zahedan city with the mediating role of critical thinking

نویسندگان [English]

  • Aleme Keykha 1
  • Reza Hoveyda 2
  • noor mohammad Yghoubi 3
چکیده [English]

The purpose of the present research is to determine the effect of intelligent leadership on the educational performance of the faculty members of the public universities of Zahedan city, Iran, with the mediating role of critical thinking. This is a descriptive-correlational study based on structural equation and the statistical population consists of all the faculty members of the public universities of Zahedan city. The sample size out of 666 people was calculated to be 120 based on Cochran's formula via stratified random sampling. For data collection, a (researcher made) intelligent leadership questionnaire, critical thinking questionnaire, and (standard) educational performance questionnaire were used. The content validity of the questionnaires was confirmed by experts and the construct validity was confirmed using factor analysis. The reliability values of the questionnaires were calculated to be 0.97, 0.93 and 0.99, respectively using Cronbach's alpha coefficient. For data analysis, the SPSS23 and PLS statistical software were used. Research findings showed that intelligent leadership with a path coefficient of (0.33) was effective on educational performance; and intelligent leadership with a path coefficient of (0.58) was effective on critical thinking; and critical thinking with a path coefficient of (0.28) was effective on educational performance.
Introduction
Faculty members are of universities’ key elements largely contribute in outcomes of educational system. Since professors always communicate students, and regarding that much of the time students spend in school are at classes; hence, how the teachers reflect and perform may significantly influence students’ progress; and consequently, meet university objectives. In this regard, to achieve a proper perspective of the current situation and the issues universities may face in developed and developing countries, it is necessary to explore higher education system in detail and to determine effective components, elements, and factors contributing this domain. Thus, academic leaders, faculty members, thinking, and their performance are especially interested as the major effective factors of higher education system.
Research methodology
This is a descriptive- correlation study modeled based on structural equations model. Research statistical population included 666 faculty members of selected public universities of Zahedan city in 2016 (380 individuals from University of Sistan and Baluchestan and 286 individuals from Zahedan University of medical sciences). Research sample of 120 individuals (70 from University of Sistan and Baluchestan and 50 from Zahedan University of medical sciences) were randomly selected through stratified random sampling method using Cochran formula (1997). Data were collected through three questionnaires of intelligent leadership, critical thinking, and educational performance. Validity of the instrumentations was verified through content validity, and confirmatory factor analysis, as well using SPSS 23 and PLS. 
Once covariance errors were removed and fitness factors were examined, factor analysis was confirmed; further, reliability of research instrumentations was also obtained larger than 0.07 using Cronbach’s alpha test, indicating high validity of the questionnaires.
Discussion and conclusion
In the present research, measurement model of intelligent leadership on educational performance by the mediating role of critical thinking and critical thinking model on educational performance were confirmed. Fitting research conceptual model, it was assumed that intelligent leadership as the latent variable directly influences critical thinking and educational performance of faculty members. According to research results, impact factors of 0.46, 0.60, and 0.34 were obtained for intelligent leadership on educational performance, and critical thinking, as well as critical thinking on educational performance, respectively. Therefore, the results are largely consistent with Nooralizade and Hajovand (2008) who identified three rational, emotional, and spiritual leadership components for intelligent leadership. It is also consistent with the results of Sydänmaanlakka (2003), Sydänmaanlakka (2008), McKown (2012),  Guldenberg  and Kontath (2013), and Mattone (2013). According to research results, it is stated that intelligent leadership may reduce the gap between faculty members and academic leaders; and consequently, may facilitate growing critical thinking, which in return influences the performance of faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligent leadership
  • critical thinking
  • educational performance
  • faculty members
1-Ardalan, M.R., and Soltanzade, V. (2015). The effect of intelligent leadership on social entrepreneurship with the mediating role of organizational learning. Entrepreneurship development, 8 (3); pp. 493-512. (In Persian)
2-Ardalan, M.R., Qanbari, S., Nasiri valik nabi, F., and Beheshti rad, R. (2013). The effect of servicing leadership on improved organizational trust by the mediating role of empowerment. Journal of Educational assessment and evaluation, 1 (4). Pp. 55-81. (In Persian)
3-Bass, B.M (2010). “Theory, Research and Managerial Application”. Third Edition. The Free press. New York.
4-Daneshfard, K., and Sheidaei, M. (2012). Studying the relationship between teachers’ citizenship behavior and educational performance in Islamic Azad University, Bonab. Journal of Educational management studies. 3 (3). Pp. 129-149. (In Persian)
6-5-Ess, Charles (2004). Critical thinking and the Bible in the age of new media. USA: University Press of America.
7-Friedrich, T. L., & Mumford, M. D. (2009). The effects of conflicting information on creative thought: A source of performance improvements or decrements? Creativity Research Journal, 21, 265–281. http://dx.doi.org/10.1080/10400410902861430.
8-Guldenberg ,S &Kontath, H.(2013). Intelligent leadership in knowledge-based organizations: An empirical study .avaya austria GmbH,vienna twin Tower ,Astria .
9-Jahani, J. (2001). A review of philosophical foundations of Lipman critical thinking educational model. PhD thesis, Faculty of Psychology and Education, Tehran University. (In Persian)
10-Javidi kalate jafarabadi, T., Abdoli, A. (2010). Evolution of critical thinking in students of Ferdowsi University of Mashhad. Psychological and educational studies. 11 (2). Pp. 103-120. (In Persian)
11-Karimi, H. (2012). Prediction of critical thinking based on spiritual intelligence and creativity. M.A. thesis, University of Shiraz. (In Persina)
12-Keykhaei, A., Navidian, A., Tabasi, M.A., and Sargazi, Gh.H. (2002). Journal of East physician, 4 (3). Pp. 135-140.  (In Persian)
13-Lajavardi, S.J. (2008). Emotional intelligence and organizational leadership. Management mission, 27. (In Persian)
14-Mattone,J.(2013).intelligent leadership:what you need to know to unlock your full potential .American management association .
15-McKeown, A., & Bates,L. (2013). “Emotional intelligent leadership: Findings from a study of public library branch managers in Northern Ireland,,, Library Management, 34(6/7), pp462 – 485.
16-McKown,M.L.K.(2012). Improving Leadership Through Better Decision Making: Fostering Critical Thinking. AU/ACSC/0506/97-03.
17-Mohammad davoudi, A.H., and Ashtari, E. (2011). The relationship between spiritual leadership and organizational learning in high schools. Journal of educational leadership and managmenet. 5 (3). Pp. 31-49. (In Persian)
18-Mohammadi, T. and Farahbakhsh, S. (2014). Studying the relationship between intelligent leadership and teachers’ mental health by the mediating role of job stress management at second high schools in Khorramabad. Journal of Organizational and occupational advice. 6 (21). Pp. 95-112. (In Persian)
19-Mohammadkhani, K. (2010). Emotional intelligence- based leadership and effectiveness of faculty members. Social and cultural studies, Tehran. (Persian)
20-Moore, D.(2007). Critical Thinking and Intelligence Analysis, Second Printing (with revisions). National Defense Intelligence College ,Washington, DC.
21-Nooralizade, R., and Hajivand, A. (2008). Intelligent leadership (the third millennium new leadership model). Journal of police human development. 5 (16). Pp. 117- 126. (In Persian)
22-Qasemi, M. (2015). The relationship between intelligent leadership components and establishment of a comprehensive quality management system. M.A. thesis of educational management, Islamic Azad University of Saveh. (In Persian)
23-Rahnama, A., Mirzamohammadi, M.H., and Bijnovand, F. (2013). Studying the relationship between critical thinking and science production among faculty members of Shahed University. Learning and Education studies, research journal of Shahed University, 20 (3). Pp. 257-288.  (In Persian)
24-Rezak ,C.J. (2011). Developing Critical Thinking in Todays Leaders. Leadership White Paper.vol 10,NO 3.
25-Rutkauskas, V, & Stasytyte, V. (2013). “Leadership intelligence: how to get there?,,, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 75,pp 52 – 61.
26-Spooren P. & D. Mortelmans (2006). “Teacher Professionalism and Student Evaluation of Teaching: Will Better Teachers Receive Higher Ratings and Will Better Students Give Higher Ratings?” Educational Studies, 32(2): 201–214.
27-Sydänmaanlakka, P.(2003).Intelligent Ledership and  Ledership Competences Developing a leadership framework for intelligent organizations. Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy .Helsinki University of Technology.
28-Sydanmaanlakka,P.(2008). Intelligent leadershipe and creativity : suporting creativity through intelligent leadership .the 2 community meeting ,may,Buffalo ,New York .
29-Tang, H.W., Yin, M., & Nelson, D. (2010). “The relationship between emotional intelligence and leadership practices: A cross‐cultural study of academic leaders in Taiwan and the USA,,, Journal of Managerial Psychology, 25(8), pp899 – 926.
30-Tavousi, A.R. (2014). The relationship between intelligent leadership and components of teaching organization respecting to education department experts in Qom. M.A. thesis of educational management, Islamic Azad University of Saveh. (In Persian)
31-Yaghoubi, N.M., Moghadami, M., and Keykha, A. (2010). Studying the relationship between revolutionary leadership and organizational citizenship behavior among staffs. Journal of evolution management. 2 (4). (In Persian)
32-Yousefi saeidabadi, R., Yazdanpanah nouzari, A., and Qasemi, A. (2009). Studying critical thinking of faculty members of Mazandaran University of Medical Science. Journal of educational management studies. 1 (1). 89-112. (In Persian)
33-Ziyaei, M.S., Nargesiyan, A., and Abaghi, S. (2008). The role of spiritual leadership in empowering Tehran University staffs. Journal of public administration. 1 (1). Pp. 67-86. (In Persian)