دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، تیر 1390، صفحه 5-144