شناسایی و سنجش مؤلفه¬های هوش معنوی در محیط کار ؛ مطالعه موردی در بیمارستان لبافی¬نژاد تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2011.640

چکیده

معنا بخشی بـه زندگی فـردی و سازمانی کارکنان یکی از برنامه­های استراتژیک سازمان‌­ها محسوب می­‌شود. درک و آگاهی از معنای زندگی از طریق هوش­ منطقی و عاطفی حاصل نمی­شود و مستلزم استفاده از هوشی ورای دو هوش مزبور است که این هوش، هوش معنوی نامیده می­شود. بر این اساس، مقاله حاضر به شناسایی و سنجش مؤلفه­های هوش معنوی در محیط کار می­پردازد. سوال اصلی مقاله حاضر عبارت است از اینکه مولفه‌‌های اصلی هوش معنوی در جامعه آماری پژوهش حاضر کدامند؟ و الویت این مولفه­ها نسبت به یکدیگر چگونه است؟ جامعه آماری پژوهش مدیران و کارکنان بیمارستان لبافی­نژاد تهران می­باشد که با استفاده از روش نمونه­گیـری تصادفی ساده به تعیین نمونه پرداخته شد. روش گردآوری داده‌­ها پرسشنامه حضوری بوده و از روش تحقیق توصیفی- میدانی استفاد شده است. نتایج حاصله حاکی از شناسایی پانزده مؤلفه و اولویت متفاوت مؤلفه‌­ها در جامعه آماری است. در پایان با توجه به یافته­‌های پژوهش، پیشنهاداتی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Conceptualization of Spiritual Intelligence in Organization (Case Study in Labbafi Nejad Hospital of Tehran)

چکیده [English]

Organizations should give sense to individual and organizational life of employees and make a space for these aspects in their strategic plans. We can’t understand the meaning of life just through logical and affective reasoning (logical and affective intelligence) but we need some thing beyond this, some thing that we call it Spiritual Intelligence.hence; this paper deals whit identifying and measuring Spiritual Intelligence components in work environment. The main question is which the major Spiritual Intelligence components in this research population are and how their priority with together is. The population of the research consists of managers and employees of the Labbafinejad Hospital. Random order sampling is used to determine the sample of this research. Data collection is done by in-person questionnaire. The method research is field-descriptive. Finding results indicate that there are fifteen Spiritual Intelligence components in population and their priority is different. Finally, according research findings, some suggestions are presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • intelligence
  • Spiritual Intelligence
  • Spiritual Intelligence components
  • work environment
 
منابع فارسی
1-ساغروانی.سیما،(1388)،”هوش معنوی “، انتشارات آهنگ قلم
2-سهرابی.فرامرز،(1387)،”مبانی هوش معنوی “، فصلنامه سلامت روان، سال اول، شماره اول، صص14-18
3-صمدی.پروین،(1387)،”هوش معنوی “،اندیشه نوین تربیتی، دوره 2 شماره 3و4، صص99-114
4-عبداله زاده.حسن؛باقرپور.معصومه؛بوژمهرانی.سمانه؛لطفی.محدثه،(1388)،”هوش معنوی “، ترجمه و تالیف، انتشارات روان سنجی
5-غباری بناب، باقر و سلیمی.محمد و سلیانی.لیلا و نوری مقدم.ثنا (1386)،”هوش معنوی “، اندیشه نوین دینی، سال سوم،شماره دهم،صص125-147
6-فتاحی، مهدی و فرهنگی.علی اکبر (1387)، ”هوش معنوی ، وحدت بخش دیگر انواع هوش“، فصلنامه مدیریت و توسعه، سال دهم، شماره 37، صص 9-16
7-کدخدا. محمد؛ جهانی. حوریه،(1389)،” منطق­پذیری هوش معنوی در فرایند تصمیم­گیری“، سومین کنفرانس ملی خلاقیت شناسی، تریز ( TRIZ ) و مهندسی و مدیریت نوآوری ایران
 
منابع انگلیسی
1-Amram, joesph yosi, (2005), “Intelligence beyond IQ: The contribution of emotional and spiritual intelligences to effective business leadership”, institute of Transpersonal Psychology
2-Amram, Joseph yosi, (2007),”The seven dimensions of spiritual intelligence: An ecumenical, grounded theory”, presented at the 115th Annual Conference of the American
3-Amram, Joseph yosi, (2007),” What is Spiritual Intelligence”, Institute of Transpersonal Psychology, Palo Alto, CA
4-Amram, jeseph yosi, (2009),”The contribution of emotional& spiritual intelligence to effective business leadership”, for the degree of doctor of philosophy inclinical psychology. Institute of transpersonal psychology pal alto, California
5-Crichton. Jerome c, (2008), “A Qualitative study of Spiritual Intelligence in organizational leader”، presented to the Faculty of The Marshall Goldsmith School of Management SanFrancisco Bay Campus Alliant International University In Partial Fulfillment of the Requirements of the Degree Doctor of Philosophy
6-George. Mike, (2006), “Practical application of spiritual intelligence in the workplace”, Human resource management international digest, Vol 14, No. 5, Pp:3-5
7-Madhu. Jain & Purohit. prema,(2006), “Spiritual Intelligence: A Contemporary Concern With Regard to Living Status of the Senior Citizens”, university of Rajasthan, jaipur, journal of the indian Academy of Applied Psychology vol 32, No.32, p:227-233
8-King.D.B (2008), “Rethinking claims of spiritual intelligence: A definition, model, & measure”, Unpublished master’s thesis. Trent University. Peterborough, Ontario, Canada
9-King.D.B (2008), “Personal Meaning Production as a Component of Spiritual Intelligence”, Paper submitted for presentation at The 5th Biennial International Conference on Personal Meaning
10-Nasel. DD, (2004), “Spiritual orientation in relation to spiritual intelligence: A consideration of traditional cheristianity and new age”, individualistic spirituality: unpublished thesis. Australia: The university of south Australia
11-Santos.S, (2006), “What is spiritual intelligence?How it benefits a person?”,Pp:1-2
12-Selman .Victor; Selman .Ruth Corey; Selman. Jerry; Selman .Elsie, (2005), “Spiritual-Intelligence/-Quotient”, College Teaching Methods & Styles Journal, Volume 1, Number 3,Pp:23-31
13-Wikipedia, “Editing Spiritual intelligence”
14-Wigglesworth. Cindy, (2002), “Spiritual Intelligence & Leadership”, Conscious Pursuits. http://www.consciouspursuits.com/ Pp1-3
15-Yang.K, & Mao.X, (2007), “A study of nurses spiritual intelligence: A cross sectional questionnaire survey”, International journal if nursing study, 44,p:999_1010