کارآفرینی در بخش عمومی: رویکرد هم افزایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2011.637

چکیده

ضرورت کارآفرینی به عنوان مفهومی چند بعدی در گفتمان مدیریت دولتی نوین مورد توجه قرار گرفته است. کارآفرینی عمومی، پاسخگویی به شهروندان و عملکرد بخش عمومی را بهبود بخشیده و منجر به افزایش سرمایه اجتماعی می شود. این مقاله، به تبیین کارآفرینی عمومی و اهمیت آن پرداخته و الگویی برای تحقق کارآفرینی در بخش عمومی ارائه می دهد. برای ارائه الگو، در گام نخست از روش فراتحلیل(مرور پیشینه کارآفرینی در بخش دولتی و خصوصی) و در گام دوم، برای تایید مؤلفه­ها از 15خبره دانشگاهی کارآفرینی و 15 کارگزار عمومی(شهرداری تهران) نظر سنجی شده است. برای استخراج میزان تناسب مفهوم سازی شومپیتر برای بخش عمومی و عوامل اثرگذارتر بر کارآفرینی از آمار توصیفی(میانگین) استفاده شده است. یافته­ها نشان می­دهد که زایش کارآفرینی در بخش عمومی نتیجه رابطه هم افزای (نه رابطه مجموع صفر) فرد، سازمان و محیط است. این عوامل به همراه هم و در یک رابطه تعاملی و هم افزا موجد کارآفرینی هستند. بنابراین، هر چه نقطه اشتراک سه عنصر بیشتر باشد، زایش و توسعه کارآفرینی در بخش دولتی محتمل­تر است. نهایتاً، کارآفرینی منجر به بهبود عملکرد(رضایت شهروندان) می گردد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Entrepreneurship in Public Sector A: Synergistic Approach

چکیده [English]

 Necessity of entrepreneurship as a multidimensional concept in the discourse of new public management is considered. Public entrepreneurship improves accountability to citizens and public sector performance and can increase social capital. This paper explains the importance of entrepreneurship and entrepreneurship in the public sector and it provides a model for growth of entrepreneurship in the public sector. In The first step, to provide model is used exploration-Comparative method (reviewing literature of entrepreneurship in the public and private sectors) and the second step, to confirm the components of model has been polled 15 entrepreneurial academic experts and 15 Public officers (Tehran Municipality).To extract the proportion degree of Schumpeter’s conceptualization for public sector and important components was used the Mean Test. Results show that the synergistic relationship between the individual, organization and the environment (but not zero-sum relationship) leads to the growth of entrepreneurship in the public sector. These factors together in an interactive relationship can lead to entrepreneurship. So, whatever the amount is more common three elements, the development of entrepreneurship in the public sector is more likely. Ultimately, Entrepreneurship improves performance (citizen satisfaction).

کلیدواژه‌ها [English]

  • New Public Management
  • Entrepreneurship
  • Public Entrepreneurship
  • Synergistic Relation
  • performance
منابع فارسی

1-الوانی، سیّد مهدی(1388)، کارآفرینی: هم افزایی فرد، فرهنگ، جامعه، گزیده مدیریت، سال دهم، شماره 92، صص31-37.

2-محسنی، منوچهر(1379)، بررسی آگاهی ها، نگرش ها، و رفتارهای اجتماعی- فرهنگی در ایران، تهران، دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.

 منابع انگلیسی

1-Angel, HL and van de ven, AH (1989), Suggestions for managing the innovation journey in AH van de ven et. al. eds, Research on the management of innovation, Harper & Rowe, New York.

2-Antoncic, B., & Scarlat, C. (2005), Corporate entrepreneurship and organizational performance: A comparison between Slovenia and Romania. In Proceedings of the 6th international conference of the faculty of management Koper Congress Centre Bernardin, Slovenia, November, 71–89.

3-Bar, Shmuel (2004), Iran: Cultural Values, Self images and Negotiation Behavior, The Interdisciplinary Center Herzliya Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy Institute for Policy and Strategy, pp.1-51.

4-Begly, T., Boyd, D. (1987), Psychological characteristics associated with performance in entrepreneurial firms and small business. In, Journal of Business Venturing, Vol.2. p. 79 - 93.

5-Bellone, C. J., & Goerl, G. F. (1992). Reconciling public entrepreneurship and democracy. Public Administration Review, Vol. 52, 130-134.

6-Brockhaus, R. H. Sr. (1980), Risk Taking Propensity for Entrepreneurs. In, Academy of Management Journal, Vol. 23, p.509 - 520.

7-Caiden, G.E. and N.J. Caiden. (2002), ‘Toward more Democratic Governance: Modernizing the Administrative State in Australia, North America and the United Kingdom’, in E. Vigoda, Public Administration: An Interdisciplinary Critical Analysis. New York: Marcel Dekker.

8-Covin, J.G., & Slevin. D. P. (1991), A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior. Entrepreneurship Theory and Practice Vol. 16, No.1, pp. 7-25.

9-Cuervo, Alvaro (2005), Individual and Environmental Determinants of Entrepreneurship, International Entrepreneurship and Management Journal, Vol .1, 293-311.

10-De Carlo, J.F. and Lyons, P.R. (1979), A comparison of selected personal characteristics of minority and nonminority female entrepreneurs. Journal of Small Business Management, Vol. 17, PP.22-29.

11-Doig, J. W. and Hargrove, E. C. (1987), Leadership and Innovation: A Biographic Perspective on Entrepreneur in Government. Doig, J. W. and Hargrove, E. C., eds. Baltimore, London: Johns Hopkins University Press.

12-Edwards, C., Jones, G., Lawton, A., & Llewellyn, N. (2002), Public entrepreneurship: Rhetoric, reality, and context. International Journal of Public Administration, Vol.25, PP.1539-1554.

13-Fernando, R. Lalitha S.(2005), Entrepreneurship In Delivery Of Service In Public Sector Organization In Sri Lanka: Prospects For Administrative And Managerial Reforms, Senior Lecturer and Head of  Department of Public Administration, Faculty of Management Studies and Commerce, University of Sri Jayewardenepura, Sri Lanka.

14-Forster, J., Graham, P., & Wanna J. (1996), “The New Public Entrepreneurialism” in Wanna, J., Forster, J., & Graham, P (1996) Entrepreneurial Management in the Public Sector, South Melbourne, Victoria: Macmillan, pp. 1-14.

15-Gartner, W. B. (1985), A conceptual framework for describing the phenomenon of new venture creation. Academy of Management Review, Vol.10, 696-706.

16-Guth, W. D. and Ginsberg, A. (1990), Corporate Entrepreneurship. Strategic Management Journal (special issue), Vol. 11, pp.5-15.

17-Hornaday, John A. and Bunker, Charles S (1970), the nature of the entrepreneur. Personnel Psychology, Vol. 23, pp. 47-54.

18-Hornaday, J. A., & Aboud, J. (1973), Characteristics of successful entrepreneurs. Personnel Psychology, Vol. 24, pp 141–153.

19-Hornsby, J. S., Naffziger, D. W., Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1993), an interactive model of the corporate entrepreneurship process. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol .17, No.2, pp. 29–37.

20-Hull, D. L., Bosley, J. J. und Udell, G. G. (1980), Renewing the Hunt for the Heffalump, Identifying Potential Entrepreneurs by Personality Characteristics. Journal of Small Business, Vol 18, No.1, p. 11 - 18.

21-Inglehart, Ronald and Wayne Baker (1997), ‘Modernization, Cultural Change and the Persistence of Traditional Values.’ American Sociological Review, Vol. 65, pp.19-51.

22-Ireland R. Duane, Donald F. Kuratko and Michael H. Morris (2006), a health audit for corporate entrepreneurship: innovation at all levels: part II, Journal of Business Strategy, Vol. 27, No. 2, pp. 21-30.

23-Javidan, Mansour and Dastmalchian, Ali, (2004), culture and leadership in Iran: the land of individual achievers, strong family ties, and powerful elites, academy of management executive, vol.17, No.4, pp.127-141.

24-Jennings, D. F., & Lumpkin, J. R. (1989), functionally models corporate entrepreneurship: An empirical integrative analysis. Journal of Management, Vol. 15, 485.

25-Kao, J. J. (1989), Entrepreneurship, Creativity and Organization. Eaglewood Cliffs, NJ: Prentice Hall.

26-Kearney, C., His rich, R. and Roche, F. (2009), conceptual model of public sector corporate entrepreneurship Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 16, No. 1, pp. 26-46.

27-Kim, Youn Hee (2007), a Multidimensional Model of Public Entrepreneurship. http://proquest.umi.com / pqdweb? RQT=302 & cfc=1

28-King, p. j. (1991), policy entrepreneurs: catalysts in the policy innovation process. (Doctoral dissertation, university of Minnesota). Dissertation abstracts international, 50, 2633.

29-Klein, Peter G, Joseph T Mahoney, Anita M McGahan, Christos N Pitelis (2010), toward a theory of public entrepreneurship, European Management Review, Vol.7, pp.1–15.

30-Kuratko, D. F., & Montagno, R. V. (1989), the intrapreneurial spirit. Training and Development Journal, Vol. 43, No. 10, pp. 83-87.

31-Lewis, E, (1988), public entrepreneurship: toward a theory of bureaucratic political power, Bloomington: Indiana university press.

32-Linden, R. (1990), “from vision to reality: strategies of successful innovators in government. VA: chrlottesville, pp.12- 24.

33-Llewellyn, Nick and Jones, Geoff (2003),'Controversies and conceptual development’, Public Management Review, Vol. 5, No.2, pp.245- 266.

34-Luck and et al, (2010), Innovative and entrepreneurial activity in the public sector: The changing faces of public sector institutions, Innovation: management, policy & practice, Vol.12, pp.138–153.

35-Miller. D., & Friesen, P. H. (1982), Innovation in conservative and entrepreneurial firms: Two models of strategic momentum. Strategic Management Journal. 3, 1-25.

36-Moon, M. J. (1999), the pursuit of managerial entrepreneurship: Does organization matter? Public Administration Review, Vol. 59, pp.31-43.

37-Morris, M. H., & Jones, F. F. (1999), Entrepreneurship in established organizations: The case of the public sector. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol.24, pp. 71-91.

38-Morris, M.H., Kuratko, and D. F. (2002), corporate entrepreneurship: entrepreneurial development with organization. London. Thompson South Western.

39-Osborne, D., & Gaebler, T. (1992), Reinventing government: How the entrepreneurial spirit is transforming the public sector. New York, NY: William Patrick.

40-Praag, c and mirjam, v., (2005), some classical view on entrepreneurship, published by Elgar publishing inc., pp.11-32

41-Ramamurti, R. (1986), Public entrepreneurs: Who they are and how they operate. California Management Review, Vol. 28, pp. 142-158.

42-Rotter, J.B. (1976), Generalized expectancies for internal versus external Control of reinforcement.

43-Russell, R. D. (1999), Developing a Process Model of Intrapreneurial Systems: A Cognition Mapping Approach. Entrepreneurship Theory and Practice, Vol. 23, No.3, pp.65-85.

44-Sadler, R.J. (2000), "Corporate entrepreneurship in the public sector: the dance of the chameleon", Australian Journal of Public Administration, Vol. 59 No.2, pp.25-43.

45-Salazar, Guisette. (1997), Public Entrepreneurship: a Contradiction in Terms? Korean Review of Public Administration. , Vol. 2, No.1, pp. 125-139.

46-Sandberg, W.R., and Hofer, C.W. (1987), Improving new venture performance: the role of strategy, industry structure, and the entrepreneur. Journal of Business Venturing, Vol. 2, pp.5-28.

47-Shane, Scott (2003), A General Theory of Entrepreneurship Published by Edward Elgar Publishing Limited Glensanda House Montpellier Parade Cheltenham IVA Glos GL50 UK, p.9.

48-Shane, S., & Venkataraman, S. (2000), the promise of entrepreneurship as a field of research. Academy of Management Review, Vol.25, No.1, pp.217–226.

49-Stevenson HH, Gumpert D. (1985), the heart of entrepreneurship, Harvard Business Review, Vol.63, No.2, pp. 85–94.

50-Teske, Paul and Schneider, Mark. (1994), The Bureaucratic Entrepreneur: the Case of City Managers. Public Administrative Review, Vol.54, No 4 , pp.331-340.

51-Vigoda-Gadot , E., A. Shoham, N. Schwabski and A. Ruvio (2008), public sector innovation for Europe: A multinational of eight countries Explanation of Citizens Perspectives Public Administration Vol. 86, No. 2, 2008 (307–329).

52-Wagner, K. and Ziltener, A. (2008), The Nascent Entrepreneur at the Crossroads: Entrepreneurial Motives as Determinants for Different Types of Entrepreneurs, Discussion Papers on Entrepreneurship and Innovation are edited by the Swiss Institute for Entrepreneurship, Chur.

53-Zampetakis, Leonidas A., and Moustakis, Vassilis, (2007), International Journal of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 13 No. 1, pp. 19-38.

54-Zerbinati, S. and Souitaris, V. (2005), “Entrepreneurship in the public sector: a framework of analysis in European local governments”, Entrepreneurship and Regional Development, Vol. 17, pp.43-64.