دوره و شماره: دوره 7، شماره 24، تابستان 1393، صفحه 5-174