بررسی تأثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز (مطالعه مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1870

چکیده

در پی افزایش تقاضا برای محصولات سبز برخی شرکت ها با دروغ سبز ادعای تولید محصولات سازگار با محیط زیست دارند. آنها اطلاعات گزینشی در مورد ویژگی های زیست محیطی محصولاتشان ارائه می دهند بدون اینکه در مورد ویژگی­های منفی صحبت کنند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر دروغ سبز بر قصد خرید محصولات سبز با توجه به نقش کیفیت ادراک شده سبز، تبیلغات دهان به دهان و رضایت سبز است. این پژوهش کاربردی بوده، از حیث هدف توصیفی است. اعضای نمونه‌ی آماری این پژوهش، 351 نفر از مشتریان فروشگاه اینترنتی انتشارات اطلاعات بودند که از طریق ارسال پرسشنامه تحقیق به پست الکترونیک آنها مورد سنجش قرار گرفتند.  پایایی ابزار تحقیق به‌ وسیله بررسی سازگاری درونی و روایی آن از طریق روایی همگرا و روایی واگرا مورد سنجش و تایید قرار گرفت. جهت بررسی فرضیات تحقیق نیز از مدل معادلات ساختاری استفاده شد. در سطح اطمینان 05/0  نتایج نشان داد  دروغ سبز تأثیر منفی و معناداری بر کیفیت ادراک شده سبز و رضایت سبز دارد و همچنین تبلیغات دهان به دهان سبز تأثیر مثبت و معناداری بر  قصد خرید محصولات سبز دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Green Wash on Green Product Buying Intention (Case: Customer of internet store of information publication)

چکیده [English]

Following the increasing demand for green products, some companies claim falsely that they are producing eco-friendly products. They offer Selective information about the environmental characteristics of products without having to speak negatively about features. We aimed to evaluate the effect of green wash on the intention to buy green products with respect to the green perceived quality, green word of mouth and green satisfaction. This research is applicable and is descriptive in point of view of goal. Members of the sample contain 351 people who were customers of internet store of information publication. A questionnaire survey was emailed to them to analyze their response. Reliability of Research was investigated by the internal consistency and validity was explored through convergent validity and divergent validity. Finally all of them were approved. To investigate the research hypotheses, structural equation models were used. By The confidence level of 0.5 results showed a significant and negative impact of green wash on green perceived quality green satisfaction and also green word of mouth has a significant and positive impact on green intention to buy.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • green wash
  • green intention to buy
  • green word of mouth
  • green perceived quality
  • green satisfaction