ارائه الگوی نظام مند برای انتخاب راهبرد استوار با رویکرد آینده پژوهانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2014.1871

چکیده

هدف این پژوهش یافتن الگویی برای انتخاب استراتژی با نگاهی چندگانه به آینده است. بدین منظور، ابتدا با شناسایی عوامل محرک محیطی شکل­دهنده آینده، سناریوهایی را برای ترسیم آینده­های محتمل برای پردیس کیش دانشگاه تهران ترسیم گردیده و سپس جهت انجام یک برنامه ریزی راهبردی دقیق و هماهنگ در همه حوزه­های راهبردی، با استفاده از برنامه­ریزی خطی، بسته­های راهبردی بهینه برای هر سناریو ( شامل راهبرد‌های آموزشی، پژوهشی، بازاریابی، منابع انسانی و مالی ) و در نهایت بسته راهبردی استوار که در مجموع سناریوها از عمکرد قابل قبولی برخوردار باشد، انتخاب شده است. شیوه گردآوری اطلاعات مصاحبه و جامعه خبرگان این پژوهش همه برنامه ریزان و تصمیم گیرندگان پردیس کیش بوده اند که با روش نمونه­گیری گلوله برفی، از 13  مصاحبه جمع­آوری گردید. روایی محتوایی ابزار به کارگرفته شده(مصاحبه) نیز با قضاوت خبرگان این حوزه تأیید و از شیوه تحلیل محتوای کیفی، برای تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان می‌دهد که در هر سناریو، بسته بهینه منتخب، شامل راهبرد­هایی است که علاوه بر اینکه کاملا متناسب و هماهنگ­اند، با شرایط سناریوی مربوطه هم کاملا مطابق و سازگارند. همچنین یافته­ها حاکی از آنند که دو بسته راهبردی استوار منتخب که یکی با رویکرد مبتنی بر عملکرد و دیگری با رویکرد مبتنی بر تأسف انتخاب شده، در کلیه سناریوها از مطلوبیت مناسب برخوردارند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Robust Approach to Strategy Selection Considering Future Study Concepts

چکیده [English]

This paper proposes a methodology for selecting robust strategies in uncertain environments.  According to the future study approach, at first some scenarios are defined to capture different probable future conditions affecting business environment, which will lead to consider multiple perspectives in the planning process. In order to make the strategic planning process more reliable and integrating strategies in different fields, a package of strategies including education, research, marketing, finance and human resource is favorable. To assess the performance of each strategy in each scenario a fuzzy inference system is used. In addition for designing a robust package of strategies a linear programming model is formulated. Finally in order to select the best robust strategy package a min-max method considering two approaches (one based on performance and another based on regret) is applied. The results show that the optimized package for each scenario contains some strategies which not only are proportionate and aligned  but also are fit and relevant to conditions of related scenario. Also according to results the obtained robust packages have a desirable performance in all scenarios. In this study data gathering tool was interview and statistical population were all planners and decision makers of Kish international campus of University of Tehran. By snowball sampling method and interview with 13 people the requirement data have been gathered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • future study
  • Uncertainty
  • strategic planning
  • Scenario Planning
  • robust optimization