دوره و شماره: دوره 16، شماره 60، تیر 1402، صفحه 1-325 ((علمی-پژوهشی))