بررسی نقش واگذاری شرکت های دولتی در افزایش سودآوری و بازدهی آنها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2011.647

چکیده

خصوصی سازی حاکی از تغییر در تعادل بین حکومت - بازار ، به نفع بازار و فرآیندی است طولانی که تأثیرات خود را در بلندمدت بر جای می­گذارد و با توجه به اینکه هدف اصلی خصوصی­سازی افزایش کآرایی و بهبود عملکرد مالی و بازدهی شرکت­ها می­باشد، واگذاری فعالیت­های اقتصادی به بخش خصوصی و کناره­گیری دولت از فعالیت­های اقتصادی به­عنوان یکی از راه­حل­های قابل تصور برای رفع مشکلات اقتصادی و افزایش رشد در ایران عنوان شده است. از اینرو در این مقاله بدنبال بررسی رابطه بین خصوصی­سازی و افزایش سودآوری و بازدهی شرکت­های واگذار شده خواهیم بود. به منظور آزمون فرضیات تحقیق از آزمون­های آماری T جفت نمونه­ای (آزمون قبل و بعد) استفاده گردیده با توجه به نتایج بدست آمده، در مورد فرضیه اصلی اول(ابعاد سودآوری و اهرمی) با ملاحظه sig بدست آمده، پر واضح است که فرضیه ادعا با اطمینان 95­ درصد پذیرفته می­شود. لیکن فرضیه اول از نظر ابعاد نقدینگی و فعالیت مورد تأیید قرار نمی گیرند. در مورد فرضیه اصلی دوم، می­توان با اطمینان 95 گفت که بازدهی شرکت­های مورد بررسی، بعد از واگذاری بطور متوسط 15.95 درصد بیشتر از بازده بازار شده است. بر اساس یافته­های تحقیق، پیشنهاد می­گردد که شرکت­های عرضه اولیه، برای بهره­مندی کامل از آثار مثبت این تغییر، در صنعت مربوطه به کمک تحلیل پوششی داده­ها از طریق الگوریتم الگوگیری بررسی انجام دهند تا اولاً: فاصله آنها در سودآوری با سایر شرکت­های هم­صنعت مشخص شده وثانیاً : مشخص شود برای هدایت صحیح از کدام شرکت الگوگیری نماید. در این صورت بهینه­سازی تخصیص منابع به بهترین وجه انجام خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Survey Role of Transference of State-Owned Companies to Increase Their Profitability and Return

چکیده [English]

Privatization has become an important phenomenon in both developed and developing countries. This process Provide a change in the balance between governance-market, so it leaves effects in the long run, and given that the main aim of privatization to increase efficiency and improve financial performance and return of stock's corporate, Hence privatization can be considered as one of the conceivable solutions for economic problems. This study reviews the relationship between privatization and increased profitability and return transferred companies. The data were obtained from the annual financial reports of  ISOC in a period of six years before and six years after privatization .To  test the hypotheses was used of pair sample tests(pre-post test. The findings revealed that significant relationship between privatization process and financial performance. , in fact after analysis of hypothesis was determined, that about profitability ratios with certainty 95 percent of long-term financial performance transferred companies is better than before. And also the results second main hypothesis, were confirmed with 95 percent.

کلیدواژه‌ها [English]

  • privatization
  • profitability
  • initial public offering
  • return
منابع فارسی
1-افشانی، سید علیرضا،مرتضی نوریان و زینب حسینی رامشه(1387)."فرازی بر SPSS14 "، چاپ سوم، تهران، انتشارات:بیشه.
2-تقوی، مهدی و دیگران(1374)." خصوصی­سازی از تئوری تا عمل(مجموعه مقالات)"، تهران، انتشارات: آگاه.
3-سازمان بورس اوراق بهادار (1389). " امیدنامه­ شرکت­های واگذار شده طی سال­های 1383 تا 1388"، < قابل دسترس در سایت www.RDIS.ir و www.irbourse.com.>
4-سازمان خصوصی­سازی ایران(1389). " گزارش واگذاری شرکت­های دولتی(سالهای 70 تا88)"، < قابل دسترس در سایت www.IPO.ir.>
5-عباسی،منصوره(1388)."چالشها و الزامات خصوصی­سازی و اجرای سیاست­های اصل44 قانون اساسی"،چاپ اول،تهران،انتشارات: موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد.
6-قورچیان، نادر قلی و غلامرضا حیدری کرد زنگنه(1385)." ارائه مدلی جهت ارتقا و توسعه خصوصی سازی در ایران"، مجله پژوهشنامه اقتصادی،ص ص 219 -257، قابل دسترس در سایت: www.SID.ir.
7-کابلی­زاده، احمد و احمد توکلی(1384)."خصوصی­سازی مردمی- کارآیی همراه با عدالت"،چاپ اول، تهران، انتشارات: مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی.
8-نیکومرام هاشم، فرشاد هیبتی و فریدون رهنمای رودپشتی(1388)." مبانی مدیریت مالی-مفاهیم، کاربردها ونظریه­ها"،چاپ سوم، تهران، انتشارات ترمه.
 
منابع انگلیسی
1-Barabas, Jason(2006).” The Stock Market and Public Support for Social Security Privatization”, The Journal of Politics, Vol. 68, No. 1, February 2006, pp. 50–61.
2-Bdour, . Jamal Ibrahim& Mahmoud Hasan Qaqish and . Khalaf  Suleiman a'ani(2007).” The Effect of Privatization on the Efficiency of Financial Performance of State-Owned Enterprises: A Case Study of the Jordanian Cement Factories Company”, 7th Global Conference on Business & Economics.
3-Beltratti ,Andrea, Bernardo Bortolotti and Marianna Caccavaio(2010).” Fiat Privatization:The Non-Tradable Share Reform and Stock Market Fundamentals in China”, Bocconi University, Department of Finance, Via Roentgen 1, 20136, Milan, Italy.
4-Brown, J , John S. Earle, and Álmos Telegdy(2004).” Does Privatization Raise Productivity? Evidence from Comprehensive Panel Data on Manufacturing Firms in Hungary, Romania, Russia, and Ukraine”, Upjohn Institute Staff Working Paper 04-107, November 2004.
5-Brown, J , John S. Earle, and Álmos Telegdy(2004).” Does Privatization Raise Productivity? Evidence from Comprehensive Panel Data on Manufacturing Firms in Hungary, Romania, Russia, and Ukraine”, Upjohn Institute Staff Working Paper 04-107, November 2004.
6-D’Souza, Juliet and William L. Megginson (1999).” The Financial  and Operating  Performance Of Privatizaed Firms During The 1990”, Journal of Finance, August 1999.
7-Gupta,Nandini(2005).” Partial Privatization and Firm Performance”, The journal of finance, Vol. LX, No.2,APRL2005.
8-Megginson, William.L and Jeffry M. Netter(2001).” From State To Market:A Survey Of Empirical Studies On Privatization”, Forthcoming, Journal of Economic Literature (June 2001),pp2-88.
9-Osaman,zaroug(2009).” The Financial Performance of Privatized Enterprises in Sudan (1990-2002): An Empirical Study”, International Conference on The Role of the Private Sector In Development : As essment and Prospects, 23-25 March 2009, Beirut Lebbanon
10-Shahira Abdel Shahid(2002).” Privatization Status and Performance of Privatized Companies in Egypt”, THE JOURNAL OF FINANCE ,Version June 2002.
11-Veljanovski,cento.(1989).”Privatization & Competition(a market prospectus)”, institute of economic affairs,ed(1989).
12-Vong ,Anna P. I. and Y.J. Lin(2005).” Ownership Structure and Corporate erformance of China’s Privatized Enterprises”, Financial Journal of Faculty of Business Administration ,University of Macau,pp1-24.
13-World Bank Reports(2009).”The electronic version of the PB Report is available at< www.privatization.net”>.