بررسی رابطه هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم¬گیری اخلاقی با عملکرد سازمانی : پژوهشی در سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2011.645

چکیده

این مقاله ارتباط استراتژیهای منابع انسانی و استراتژی‌های تصمیم‌گیری اخلاقی را با عملکرد سازمانی مورد بررسی قرار می‌دهد. جامعه آماری پژوهش وزارت جهاد کشاورزی و نمونه آماری سازمانهای تحقیقاتی وزارت جهاد کشاورزی می‌باشد. واحدهای نمونه‌ای مورد مطالعه در سازمانها شامل134 نفر از مدیران، کارشناسان ارشد و اعضای هیئت علمی است که 118 کارمند مرد و 16 کارمند زن را در بر می‌گیرد. برای جمع‌آوری داده‌ها از سه پرسشنامه استراتژیهای منابع انسانی، استراتژیهای تصمیم‌گیری اخلاقی و استراتژیهای فرهنگ استفاده شده است. برای سنجش عملکرد، امتیاز عملکرد و بهره‌وری مؤسسات و مراکز طی دوره سه ساله 1385 تا 1387 مبنا قرار گرفته است. داد‌ه‌های جمع­آوری شده با استفاده از تحلیل واریانس و آزمون میانگین، تکنیک خودگردان سازی و آزمون تفاوت کای اسکوئر تجزیه و تحلیل  گردیده است. نتایج پژوهش نشانگر آن است که در سطح اطمینان 95% هماهنگی بین استراتژی منابع انسانی و استراتژی تصمیم‌گیری اخلاقی موجب بهبود عملکرد می‌شود. همینطور میانگین عملکرد سازمانی در سازمانهای دارای هماهنگی زیاد نسبت به هماهنگی متوسط و نیز میانگین عملکرد سازمانی در سازمانهای دارای هماهنگی متوسط نسبت به هماهنگی کم  بیشتر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship Between the Human Resources and Ethical Decision Making Strategies with Organizational Performance in Research Institutes of Ministry of Agriculture

چکیده [English]

This article intends to illuminate how the alignment of  human resources strategies and ethical decision making strategies affect firm performance. Data for this study were collected from research organizations. The sample includes 134 managers, experts and faculty members of  organizations. The basic method of inquiry was gathering data about the hypothesis through three questionnaires; after  completing the data, there were classified and analyzed so as to find the causal relationship between variables. The results revealed that there is a positive effect of  coordinated human resources strategies and ethical decision making strategies on organizational performance in the research institutes of  ministry of agriculture. The article concludes with a number of suggestions aimed at improving the organizational performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • strategic coordination
  • Ethics strategies
  • Human resources strategy
  • Strategic References Points
  • performance
منابع فارسی

1-اسکافی، امیررضا (1384). سازمان مبتنی بر نقاط مرجع استراتژیک(بررسی اثر هماهنگی راهبردی بر عملکرد سازمان)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران:دانشگاه علامه طباطبائی .

2-اعرابی، سید محمد(1385).استراتژی منابع انسانی،جزوه منتشر نشده، تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

3-باستان، مصطفی.(1384). عوامل ضروری در تدوین سامانه پاداش ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، تهران: دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی.

4-رحمان سرشت، حسین(1384) راهبردهای مدیریت، تهران: نشر‌ فرهنگی فن و هنر.

5-رضائیان، علی (1385). مبانی سازمان و مدیریت. تهران:نشر سمت،  چاپ هفتم.

 

منابع انگلیسی

1-Armstrong,M. (2008).”Strategic Human Resource Management: A Guide to Action”, London: Kogan Page Publishers.

2-Bamberger, P. & Figenbaum, A. (1996).”The role of strategic reference point in explaining the nature and consequences of human resource strategy”, Academy of management Review, 21 (4), 926-928..

3-Bamberger, P. & Meshowlam, L. (2000).”Human Resources strategy: Formulation, Implementation and Impact”, London : Sage Publication Inc.

4-Beer, M.; Eisenstat, R. & Spector, B. (2001).”Why change programs don,t produce change”, Harward Business Review, 45(22),154-161.

5-Buckly, M. R.; Beu, D. & Frink D. (2001).”Ethical Issues in Human Resources  Systems”,Human Resource  Management Review,11(1/2),11-29,93-111.

6-Burrel, G. & Morgan G.(1979).”Sociological paradigms & organizational analysis: elements of  the sociology of corporate life”, London: Heinemann educational books Ltd.

7-Clarke, S. (2001).“Information systems strategic management: an integrated approach”, New York: Routledge.

8-Cory, J. (2005).“Business Ethics :the Ethical Revolution of Minority Shareholders”, Boston:.Springer Science.

9-David, F.R. (2008).”Strategic Management”, New York: Prentice Hall.

10-Denison, D.R. & Neale W.S. (2006).”Denison Organizational Culture Survey,(Facilitator Guide)”, Washington: Denison Consulting..

11-Donaldson,T. & Davis, K. (1990).”Business Ethics”. Management Decision, 28(6
),23-24.

12-Fiegenbaum, A.; Hart, S. & Schendel, D. (1996).”Strategic reference point  theory”;  Strategic Management Journal,17(3), 219-235.

13-Fombrun, C, J.; Ticky, N. M. & Devanna, M.A. (2004). “Strategic Human Resource Management”, New York: Wiley.

14-Hall, R.H. (2009).”Organizations:Structures, processes and outcomes”, (9th Edition), New York:  Prentice Hall.

15-Hopkines, W. E. (1997).”Ethics, Diversity and Organizational Performance”, London: Sage Publication Inc.

16-Hosmer,  L.R.T.  (2006).” Ethics of Management”, New York: Richard D Irwin, Inc.

17-Hunger, J.D. & Wheelen, T.L. (2001).”Essentials of strategic management”,(2th ed.), New Jersy: Prentice-Hall.

18-Kaplan, R.S. & Norton, D.P. (2004).“Stratgey Maps: Converting Intangible Assets into Tangible Outcomes”, Boston: Harvard Business School Press.

19-Key, S. & Popkin, S.J. (1998).”Integrating Ethics in to management process”,Management  Decision, 36(5),331.

20-Lagon, Attracta,"Globalization & New Social & Ethical Accountabilities",(1999)online,KPMG,www.ncoss.org.au.bookshelf conference. Accessed 9 may2011.

21-Lapin, D. (2006)."Using Values & Ethics for Competitive Advantage, ", Los Angles: Strategic Business  Ethics Inc,(SBE), PP.2-3.

22-Malachowski, A. (2001).”Business Ethics:Critical Perspectives on business and Management”, New York: Routledge.

23-Petrick, J.A. & Quinn, J. (1999).”Nature And Value of  Management Ethics”,London: Sage Publication Inc.

24-Poesche, T. (2002).”Agile Manufacturing Straegy& Business Ethics”,Journal Of Business Ethics,38(4),307-326.

25-Provis, C.& Gramberg, B.V. (2004).”Ethics,Conflict and Human Resource Managers in New Economy”,. Victoria University of TechnologyPress,1(11),2-9.

26-Purcell, J. (2005).“Business Strategy & Human Resource Management”, University of Bath. School of Management, Working Paper Series,4(16), 28-
31.

27-Robbins S. P. (2003).“Organizational Behavior " ,New Delhi : Prentice Hall.

28- Schneider S.C.  & Barsoux, J. L. (2002). Managing Across Cultures ,New Jersy:,Prentice Hall.

29-Scott, W.R. (1998).”Organizations: Rational, natural, and open systems”; New Jersy: Prentice-Hall.

30-Trevino, L. & Nelson, K. (1999).”Managing Business Ethics" ,Ny: Wiley.

31-Walker, O.C., Boyd, H. w., Mullins, j.,(2001),Marketing Strategy:A decision focused approach,New York:‌McGraw-Hill.