بررسی نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی در رابطه بین نوآوری باز و گرایش کارآفرینانه شرکت های کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

2 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران

چکیده

     در جهان کنونی هر کدام از کشورها  به دنبال ربودن گوی پیشرفت از سایر رقبا هستند. بنابراین کشورهای در حال توسعه نیازمند استفاده از موتور محرکه قدرتمندی همچون گرایش کارآفرینانه است. ازاین‌رو هریک از کشورها که گرایش به کارآفرینی آن­ها بالاتر باشد در مسیر جلوتری قرار می­گیرد. در این مسیر پر تلاطم استفاده از تکنیک­های موجود در رویکرد نوآوری باز موفقیت بیشتری برای این کشورها به وجود می­آورد. از طرفی  شرکت­های کوچک و متوسط علاوه بر تأکید به نوآوی، نیازمند بهره‌بردن از منابع و امکانات موجود نیز هستند. بنابراین وجود دوسوتوانی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در این رابطه احساس می­شود. تحقیق حاضر از جنبه هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی_ پیمایشی است. در این تحقیق79 شرکت از 99 شرکت کوچک و متوسط فعال در شهرک صنعتی شهر زاهدان به عنوان نمونه بررسی شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از نرم افزارهای SPSS 16 و Smart PLS 2  استفاده شده و سپس پایایی و روایی پرسشنامه تأیید گردید. چهار فرضیه اصلی برای این تحقیق در نظر گرفته شده است که نتایج تحقیق نشان می­دهد که دوسوتوانی سازمانی به عنوان متغیر میانجی در رابطه بین گرایش­کارآفرینانه و نوآوری باز در شرکت­های کوچک و متوسط تأثیر مثبت و معناداری دارد.
نتایج حاصل از این تحقیق نشان می‌دهد که گرایش کارآفرینانه بر نوآوری باز اثر می‌گذارد. بنابراین فرضیه اصلی تحقیق تأیید می‌شود. در نهایت پس از بررسی چهار فرضیه اصلی تحقیق نتیجه گرفته می‌شود که شرکت-های کوچک و متوسط با استفاده از گرایش کارآفرینانه به همراه دوسوتوانی سازمانی می‌توانند به نوآوری دست یابند و از این طریق موفقیت اقتصادی بیشتری برای شرکت‌ها ایجاد می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation of Organizational Ambidexterity Moderator Role in the Relationship between the Open Innovation and Entrepreneurial Orientation in Active Small & Medium Size Enterprises in (SME) Industrial Zone, Zahedan

نویسندگان [English]

  • Fateme Gomroki 1
  • Abdolmajid Imani 2
  • Mehdi Zivdar 2
1 Master student, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Assistant Professor, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
In today's world, countries try to develop themselves against other countries and communities. Accordingly, they utilize powerful motivators like the entrepreneurship. The countries with the high entrepreneurship orientation seem to be more successful than the other countries. In such an unstable situation, making use of the available techniques in the entrepreneurship approach will provide even better success opportunities for the countries. Besides, small and medium-sized enterprises not only should they focused on the entrepreneurship, but also they should be alerted about how to benefit from the available resources and techniques. Therefore, in this relationship, organizational ambidexterity can be considered as a moderator variable. The present research follows descriptive-survey methodology. In this research, 79 companies out of 99 small and medium companies operating in the industrial town of Zahedan have been studied as a sample. The reliability and validity of the questionnaire was checked through SPSS 16 and Smart PLS 2.  The results of the study show that entrepreneurial alignment is effective in open innovation. Therefore, the main hypothesis of the research is confirmed. Finally, after examining the four main hypotheses of the research, it is concluded that in small and medium-sized, entrepreneurial orientation has a positive and significant effect on open innovation due to the mediating role of organizational ambiguity.
Introduction
In today's societies, meet the changes in economic activities. One of these changes is the growth and expansion of countries' attention to the small and medium companies. For achieving a Production mutation, these companies need to move towards entrepreneurship in order to compete others in the market. Since these companies’ resources are limited, they are not able to manage some of their affairs alone, so they need to spend a lot of time and money. Therefore, in addition to keep pace with the rapid growth of the knowledge and the prosperity of technology, they must take actions towards open innovation. On the other hand, in addition to emphasizing innovative ideas and exploration, companies should be able to use the resources and knowledge available in the company in the best possible way. In such situations, managers need to use organizational ambidexterity. Organizational ambidexterity is the ability to use both hands with equal skill. Therefore, companies must use both exploitation and exploration activities simultaneously.
Case study
This research was conducted in the industrial town of Zahedan, which has 145 active units. These, 99 companies, according to the definition of the Ministry of Industry, Mines and Trade, have less than 50 employees, which are called small and medium companies. The sample size of this research through Cochran's formula is 79 units.
Theoretical framework
Open innovation is a management paradigm with the purpose of exploitation of knowledge inside and outside the company to create new products and services. Chesbrough )2006) defines open innovation as Goal-oriented use of internal and external knowledge to accelerate internal innovation and expand markets for external use of innovation. To achieve the operational concept of open innovation, three processes of internal-external, external-internal and a combination of both should be observed. Entrepreneurship as a driving force of economic and social development plays a key role in the development process of societies. Therefore, entrepreneurial trend is a general and sustainable orientation and represents the thoughts, tendencies and interests of companies towards entrepreneurship. The present study uses Lampkin and Des’ model in 1996, which is one of the most complete models that has investigated the dimensions of entrepreneurial orientation and includes five dimensions of risk-taking, innovation, aggressive competition, pioneering and independence. Due to economic and social conditions and rapid technological changes, organizations need to, in addition to using their existing capabilities, develop new and essential capabilities to compete in a dynamic environment. Therefore, we need to use a concept called organizational ambidextrousness. Duncan (1976), first, used the term organizational ambidexterity to describe the structural conflict between an organization's dual demands. Ambidexterity is an organizational capacity to the optimum achievement of two incompatible organizational goals. And the organization, while discovering new capabilities, make the most of existing capabilities at the same time. Therefore, two criteria of exploration and exploitation are used in this research. However, the research community is considered as small and medium companies. Because the government has always adopted special strategies and policies to promote small and medium industries in order to ensure competition in the free market and prevented members of the large companies to facilitate the entry of entrepreneurial companies into the field of economic.
Results and discussion
The results show that entrepreneurial orientation has a positive and significant effect on open innovation in small and medium companyies. Entrepreneurial orientation has five dimensions. The study of the effect of each of these dimensions on open innovation is presented in the form of secondary hypotheses. Among of all, the dimension of “pioneering” (with the coefficient of 0.28) and the dimension of “independence” (with the coefficient of 0.24) have the most impact on open innovation. The study of entrepreneurial orientation on organizational ambidexterity shows that “leadership” (with the coefficient of 0.24) and “aggressive competition” (with the coefficient of 0.29) have the greatest impact on organizational ambivalence. In addition, organizational dualism directly explains 78% of the changes in the open innovation variable. Also, entrepreneurial orientation using the role of dual power mediator of 0.95 is effective on changes in open innovation.
Conclusion
The results of the present research hypotheses examining the effect of the relationship between entrepreneurial orientation, open innovation and organizational ambiguity are positive and significant. Overall, the effect of the mediating role of ambidexterity on the relationship between entrepreneurial orientation and open innovation has been confirmed.
Therefore, the managerial actions towards the creation of entrepreneurial orientation in the organization are functionalized through conduction the ambidexterity. Consequently, organizations achieve greater consistency and permanency that eventually leads to new knowledge and ideas. This will provide the accumulative creation of new knowledge and ideas among the organizations. According to the results, implications are proposed as: developing the opportunities to conduct research and maximizing entrepreneurship among employees.
Negotiation of knowledge should be made for small companies in collaboration with large companies in order to take advantages of their modern technologies; managers should create the collaboration between the research department and the executive sections for identification of new knowledge and ideas and utilize the knowledge for setting their organizational goals reaching the optimum performance.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Ambidexterity
  • Open Innovation
  • Entrepreneurial Orientation
  • Small & Medium Size Enterprises
1-Ahari Lahegh, A. Badie Zadeh, A. Sahraie, j. (2019). Identifying and explaining innovation strategies in small and medium business information and banking technology. Journal of Management Improvement. 12(1). 77-102. (In Persian).
2-Alalawi, Gh.(2020). The Influence of Entrepreneurship Orientation on Omani SMEs’Performance. Doctor of philosophy, Plymouth Business School.
3-Arabiun, A. Mobini Dehkordi, A. Salajaghe, N. (2019). Conceptualization of entrepreneurial action. Entrepreneurship Development Quarterly.12(2).241-260. (In Persian)  
4-Askari, N. Kamani, M.H. Jajarmi zadeh, M. (2012). effect of organizational climate on dimensions of entrepreneurial orientation in small, medium and large enterprises in Shiraz large Industrial Estate. Thesis Submitted for the award of M.A in Public Management  Department of Management. Payam Noor University. (In Persian).
5-Babaee Farsani, M.  Dost, A. Alidadi, A. (2019). Designing Open Innovation Model in Active Small and Medium Sized Enterprises by Mix method. Quarterly Journal of Strategic Management of Organizational Knowledge of Imam Hossein University 1(2).95-136. (In Persian) .
6-Bogers, M. Chesbrough, H. (2014). Explain Open Innovation. in Chesbrough, H. Vanhaverbeke, W. West, J.:New horizons in open innovation. Akbari, M. Padash, H. Nikoo Nesbati, A. Tehran, university o Tehran Press. (In Persian)
7-Garcia Martinez, M. , Lazzarotti, V. and Manzini, R.( 2014). Open innovation strategies in the food and drink industry: determinants impact on innovation performance. Int. J. Technology Management, 66(2), 33-54.
8-Haghighi, M. Dehghani Soltani, M. Farsizadeh, H. (2017). Explaining the Role of Organizational Ambidexterity in the Impact of Pro-innovation Culture and Organizational Memory on New Product Development Performance. Public Management Researches, 10(38), pp. 197-223. (In Persian).
9-Karimi, F. Mahmoudzadeh, M. Naghizadeh, M. (2016). The Effect of Open Innovation and Entrepreneurial Orientation on Competitive advantage. Thesis Submitted in Partial Fulfilment of the Requirements for the Degree of master (M.A) in Public Administration. Allameh Tabataba'i University. (In Persian).
10-Khodadadi Taharam, S. Moradi, M. (2015). Offering a Framework for Measuring Organizational Ambidexterity and Its Relationship with Performance in Service Industries. The Thesis of M.Sc. in industrial Manigement. University of Guilan. (In Persian).
11-Koshki Jahromi, A. Hoseine Poor, D. (2015). The pattern of development of reciprocal learning in intellectual capital. Organizational Resource Management Research. 10(39). 54-58. (In Persian) .
12-Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (1996). Clarifying the Entrepreneurial Orientation Construct and Linking It to Performance. Academy of Management Review, 21, 135-172.
13-Lumpkin, G.T., & Dess, G.G. (2001). Linking Two Dimensions of Entrepreneurial Orientation to Firm Performance. Journal of Business Venturing, 16, 5, 429-451.
14-Marcello, R., Carroll, G., Gaurav Vadnerkar, & Volini, A. (2015). Executing an open
15-March, J.G.(1991). Exploration and exploitation in organtional learning. Set. 2(1), 71-87.
16-Miller, D. (1983). The Correlates of Entrepreneurship in the Three Types of Firm, Management Science, 29, 770-791.
17-Nobakht, M. Hejazi, S. Akbari, M. Sakhdari, K. (2019). A review of studies of organizational ambiguity and its relationship with organizational performance. Journal of Human Resource Management in the Oil Industry. 10(37). 36-65. (In Persian).  
18-Nonaka,A.(2014). Open innovation and knowledge management. in Chesbrough, H. Vanhaverbeke, W. West, J.:New horizons in open innovation. Akbari, M. Padash, H. Nikoo Nesbati, A. Tehran, university o Tehran Press. (In Persian).
19-Pourahangarian, Kh. Shirkhodaee, M. Movaghar, M. (2016). An Investigation the Effect of Entrepreneurial Orientation on the Firm Performance: The Moderating Role of Absorptive Capacity and Market Turbulence. Faculty of Economics and Administrative Science M.A Thesis. University of Mazandaran. (In Persian).
20-Safaee, M. Mohammadi, E. Veyseh, S. (2017). Exploring Impact of Congnitive Capability of Managerial on Organizational Ambidexterity in Small & Medium- Sized Enterprises.  Faculty Of Literature And Humanities M. A.Thesis, Ilam University. (In Persian)  
21-Saša, B. Jamie, W. Jason, C. (2016).  Leadership and organizational ambidexterity. Journal of Management Development, 35(6), 787-788.
22-Souzanchi_Kashani, E. Arjeini, A. Moghayyadnia, . M. (2019). Developing a Framework for Measuring Open Innovation in Defense Industries. Journal of Improvement Management. 12(4). 24-47. (In Persian) .
23-Tabatabaie, S. Farzanfar, H. (2015). Evaluation of organizational entrepreneurial orientation in Iran Khodro Company. International Conference on Business Development and Economics and Managemen. (In Persian).
24-Zehir, C., Can, E., & Karaboga, T. (2015). Linking Entrepreneurial Orientation to Firm Performance: The Role of Differentiation Strategy and Innovation Performance. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 210, 358-367.