طراحی الگوی اکوتوریسم گردشگری سلامت در استان خراسان جنوبی با رویکرد فراترکیب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت مالی و بازرگانی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان، ایران.

2 دانشجوی دکتری ، دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان ، ایران

چکیده

     گردشگری سلامت می­تواند به توسعه­ی پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک کند؛ زیرا این صنعت، راهبرد ملی در راستای افزایش درآمد کشور و نیز بازوی امنیت ملی است اما کم کم از سال 1383 به بعد توریسم سلامت به طور مستقل در ایران مورد توجه بیشتری قرار گرفت که متاسفانه هنوز هم رشد چشمگیری نداشته است. بنابراین هدف از پژوهش حاضر طراحی الگوی اکوتوریسم گردشگری سلامت می‌باشد. جامعه آماری 56 نفر از مدیران و کارشناسان در حوزه گردشگری سلامت خراسان جنوبی می‌باشند. به دلیل محدود بودن جامعه آماری، از سرشماری استفاده شد. پژوهش حاضر از نظر جهت‌گیری، یک تحقیق کاربردی است که به روش آمیخته (کیفی-کمی) و با استفاده از تکنیک فراترکیب انجام شد و از نظر استراتژی پژوهش، از نوع پیمایشی است. بدین منظور پس از تأیید روایی (روایی محتوایی و تاییدی) و پایایی (آلفای کرونباخ و پایایی مرکب)؛ و در قسمت دلفی (ضریب هماهنگی کندال، مقدار توافق کاپا) پرسشنامه بین جامعه هدف توزیع گردید. با توجه به یافته‌های پژوهش، مهم‌ترین تا کم اهمیت‌ترین مولفه‌ها در جذب گردشگران درمانی در خراسان جنوبی از نظر پاسخگویان: اعتبار بیمارستان، هزینه ها، کیفیت درمان، آموزش کادر درمان، فضای سیاسی، سیاست‌های نظارتی، زیرساخت‌ها و موقعیت بیمارستان و موقعیت اقتصادی بود. مهم‌ترین مشکل، فقدان مراحل درمانی شفاف و سیستم حمایتی بیان شد. در مطالعات مشابه، مهمترین انگیزه سفر درمانی را پایین بودن هزینه درمان در کشور مقصد شناسایی کرده‌اند و برای تصمیم‌گیری در خصوص مقصد نیز به شرایط سیاسی، اقتصادی، قوانین و استانداردها، همچنین اعتبار مراکز درمانی به عنوان عوامل اثر‌گذار اشاره شده است. این پژوهش ابعاد توسعه گردشگری درمانی در سطح کلان و خرد را، هم به جهت وضعیت کنونی و هم اولویت‌ها از دیدگاه فعالان گردشگری درمانی بررسی نمود. توسعه گردشگری درمانی نیازمند نگاهی جامع است که با هماهنگی میان سازمان‌های مرتبط و تدوین و اجرای راهبردهای کلان و خرد محقق خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing a Health Tourism Ecotourism Pattern in South Khorasan Province with a Mix Method Approach

نویسندگان [English]

  • Ali Asghar Tabavar 1
  • Malihe Omidvar 2
  • Mojde Mokhtari Masinaei 3
1 Assisstant Professor,Department of Financial Management, Faculty of Management and Economics, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
2 Ph.D. candidate, Faculty of Entrepreneurship, University of Tehran
3 Master of Management, University of Sistan and Baluchestan, Zahedan, Iran.
چکیده [English]

Extended Abstract
Abstract
Health tourism can contribute to the sustainable development and dynamism of the country's economy; Because this industry is a national strategy to increase the country's income and also an arm of national security, but little by little, since 2004, health tourism in Iran has received more attention, which unfortunately has not yet grown significantly, so the purpose of this study is to design The model of ecotourism is health tourism. The statistical population is 56 managers and experts in the field of health tourism in South Khorasan. Due to the limited statistical population, the census was used. In terms of orientation, the present study is an applied research that was conducted by mixed (qualitative-quantitative) method using metacombination technique and in terms of research strategy, it is a survey type. For this purpose, after validation (content and confirmation validity) and reliability (Cronbach's alpha and composite reliability); In the Delphi section (Kendall coordination coefficient, kappa agreement value), a questionnaire was distributed among the target population. According to the research findings, the most important to the least important components in attracting medical tourists in South Khorasan from the respondents: hospital credibility, costs, quality of treatment, training of medical staff, political atmosphere, regulatory policies, infrastructure and hospital location and economic status. The most important problem was the lack of transparent treatment steps and support system. In similar studies, the most important motivation for medical travel has been identified as the low cost of treatment in the destination country, and political, economic conditions, laws and standards, as well as the credibility of medical centers as influential factors have been mentioned to decide on the destination. This study examined the dimensions of the development of medical tourism at the macro and micro levels, both in terms of the current situation and priorities from the perspective of medical tourism activists. The development of medical tourism requires a comprehensive view that will be achieved through coordination between relevant organizations and the formulation and implementation of macro and micro strategies.
Introduction
Today, tourism and the tourism industry have become one of the most important sources of income for countries. As some experts have acknowledged, it has brought the highest amount of income to countries after the oil industry. Of course, this is not far from the mind, because today tourism and travel from a luxury product that is only available to a certain segment of society, has become a basic commodity for the people of the world. And travel is classified as one of the essential and basic needs of human beings. Today, tourism has become so important in the socio-economic development of countries that economists have called it invisible exports. Increasing international growth on the one hand and increasing interest in tourist destinations on the other hand has led to the emergence of more and more types of tourism such as cultural and educational tourism, religious, urban, rural, sports and health tourism. It is estimated that each health tourist earns three times as much as a regular tourist Evidence suggests that the tourism industry has a growth rate of 4.3%, while the growth rate for health tourism is around 11%. Each health tourism is worth 3 times as much as a regular tourist, and the revenue from medical tourism worldwide is estimated at $ 21 billion, and according to these estimates, in Asia alone, this amount will reach $ 90 billion in 2020. However, the announcement of regulations and rules for the establishment of medical tourism centers in the summer of 1392 shows that Iran has been late in this regard. Health tourism in Iran has a very short history. In fact, medical tourism in Iran in 2003 was first considered by the Ministry of Health. But fortunately, a type of this tourism is popular in Iran these days and attracts many tourists from countries in the region to benefit from medical services. Of course, the Ministry of Health focused more on this issue with the aim of creating employment for medical graduates, rather than on the prosperity of health tourism. But little by little, since 1983, right after the merger of the Cultural Heritage Organization and the Iran Tourism Organization, health tourism was created independently in Iran and received more attention, which unfortunately has not yet grown significantly. In South Khorasan, for several years now, due to the fact that Khavaran is bordered by Afghanistan, there has been talk of health tourism and the need for the province to enter this category. A look at the past and present of health tourism in the province can be useful in planning for the future. Therefore, the present study seeks to provide a model of health tourism ecotourism in South Khorasan province.
Case study
The study of this study is private and public hospitals, medical centers and medical services in South Khorasan province
Materials and Methods
The present study is an applied research according to the purpose, which will be done by mixed method (qualitative-quantitative) and using meta-combination technique. In terms of the nature and type of data collection, the research is descriptive-survey. A meta-combination similar to a meta-analysis is used to integrate several studies to create comprehensive and interpretive findings.
Discussion and Results
In this study, the views of treatment experts in hospitals and clinics of South Khorasan province about the factors of attracting medical tourists in hospitals of this province have been collected through a questionnaire. The aim was to investigate the current situation of medical tourism in Iran with respect to the effective factors in the development of this tourism industry at the macro level (destination selection) and micro (hospital selection from the perspective of medical activists. The situation of medical tourism in Iran in terms of destination characteristics and medical centers according to the studied indicators is as follows: In general, according to 70% of respondents, the situation of medical tourism in Iran is below average. Destination characteristics, in terms of four characteristics of economic and political status, regulatory policies and availability of infrastructure, economically, from the respondents' point of view, economic stability and transparency in treatment tariffs are most important in the development of medical tourism. With the help of the Ministry of Foreign Affairs, by introducing and promoting the country's potentials and facilitating the issuance of visas, providing a safe and stable image of Iran can be the basis for attracting medical tourists to the country. Area people Health Tourism 97.6% of the respondents believe that no significant action has been taken and most of the respondents believe that the implementation of laws and regulations can play an effective role in attracting health tourists.
Conclusion
According to the conditions of Iran, medical tourism is one of the types of tourism that can play an effective role in the development of Iran's tourism industry, so it is recommended to pay attention to various aspects of the industry and create comprehensive plans by creating an integrated relationship between influential factors. Organizations that are involved in the development of medical tourism, in cooperation and coordination with each other to provide the grounds for the development of medical tourism at the regional and international level.
In this regard, it is suggested that health policy makers pay special attention to the balanced allocation of funds to the health sector and the definition of practical indicators of access and fairness in service delivery. In this regard, it is necessary to pay attention to the fact that because the consequences of the health services trade depend on the context in one country, the import of remote health services in one country may be considered an opportunity and at the same time in another country Be considered a threat

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • health tourism
  • meta-composition
  • South Khorasan
1-Anvari, Sh. (2016). Investigating the effective factors on the tourism industry in Iran with emphasis on health tourism. Mashhad Ferdowsi University (In Persian).
2-Alipour, M (2014). The role of free zones in the development of medical tourism (Case study: Arvand Free Zone). University of Science and Culture.(In Persian).
3-Arabshahi Krizi, A; Arianfar, M. (2013). Health tourism and medical tourism capabilities of Iran. Tourism Space Quarterly, 3 (9): 133_153.(In Persian).
4-Büyük ̈ozkan, G , Mukula, E & Kongar, E. (2020). Socio-Economic Planning Sciences. journal homepage: http://www.elsevier.com/locate/seps.
5-Chanin, O., Khunchumnan, P., & Amphansookko, S., & Thongyai, K.,a & Rodneum, J., & Sriprasert, P. (2015). Guidelines on Health Tourism Management for Middle Eastern Tourists in Phuket Province. Procedia Computer Science 65, 1146 – 1153.
6-Dimon, A. (2013). Wellness travel: 10 trends for 2014 and beyond. Travelmarketreport.com. Retrieved 2013 – 12 – 01.
7-Farhadi, F (2011). Investigating the factors affecting the prosperity of the health tourism industry in Iran from the perspective of managers and health professionals in Tehran province. University of Esfahan.(In Persian).
8-Harandi, A; Mirzaeian Khamseh, l. (2017). Explain the model of attracting health tourists: Using the data theory strategy of the classical foundation. Urban Tourism, 4 (1): 98_87.(In Persian).
9-Horowitz, M. A., & Rosensweig, J., A & Jones, C., A. (2017). Medical Tourism: Globalization of the Healthcare Marketplace Retrieved from http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2234298/.
10-Han, Ji.-S., & Lee, T. J & Ryu, K. (2017). The promotion of health tourism products for domestic tourists. International Journal of Tourism Research, 20(2), 137–146.
11-Izadi M., Ayoobian A, Nasiri T., Joneidi N., Fazel M., Hosseinpourfard M. J.)2012). Situation of health tourism in Iran; opportunity or threat, Iranian Journal of Military Medicine 14(2) : 69-75. (In Persian).
12-Khaljian, H. (2016). Investigating the Factors Affecting the Development of Health Tourism (Case Study: Hamadan). West Ilam Higher Education Institute. (In Persian)
13-Lee, J., & Kim, H-b. (2015). Success factors of health tourism: cases of Asian tourism cities. International journal of tourism cities; 1(3):216-233.
14-Mohebbi, N. P. (2016). Investigating the role of price rationality moderator in the relationships between perceived quality, satisfaction, trust and customer return in the health tourism industry (Case study: health tourists of hospitals and medical centers in Mashhad). Ferdowsi University of Mashhad. (In Persian).
15-Ping A.L. (2015). Trends and structural shifts in health tourism: Evidence from seasonal time-series data on health-related travel spending by Canada during 1970–2010. Social Science & Medicine. 132: 173-180.
16-Ridderstaat, J & Singh, D & DeMicco, F. (2018). the impact of major tourist markets on health tourism spending in the United States. Journal of Destination Marketing & Management.
17-Sandelowski, M., & Barroso, J. (2003). Classifying the findings in qualitative studies. Qualitative Health Research, 13, 905-923.
18-Szymanska, E. (2015). Construction of the Model of Health Tourism Innovativeness. Procedia - Social and Behavioral Sciences 213 ( 2015 ) 1008 – 1014.
19-Sezari Hamankooh, T; Peykari, H.R; Talaei, H.R(2020). The effect of risk-taking on health tourism intention mediated by word of mouth and destination trust (Case study: Iraqi tourists). Quarterly Journal of Approach in Business Management, 2(7): 81-101. (In Persian)
20-Sakhdari J., Yadollahi Farsi Y., Jafarnejad M.(2012). Identify the role of individual factors affecting the identification of entrepreneurial opportunities in the field of health tourism. Journal of Social Studies in Tourism 1(2) :47-67.(In Persian).
21-Sadeghi.S.K., jahangiri.Kh. (2012). Estimating Health Tourists’ Willingness to Pay (Case of Sarein Springs’ Visitors), Tourism Management Studies Quarterly Journal of Management & Accounting School7(18):111-133. (In Persian).
22-Vaezi, R; Chegini, M; Asli Pour, H. (2018). Policy Challenges in the Field of Iran Mitani Health Tourism on the Theme Analysis Approach, 13 (41): 1-40. (In Persian).
23-Yang, J. y., & Paek, S., & Kim, T.o (Terry) & Lee, T. H. (2015). Health tourism Needs for healing experience and intentions for transformation in wellness resorts in Korea. International Journal of Contemporary Hospitality Management 27(8):1881-1904.
24-Zimmer, L. (2006). Qualitative meta-synthesis: a question of dialoguing with
texts, Journal of Advanced Nursing, 53(3): 311–318.
25-https://www.unwto.org.