ارائه الگوی تاب‌آوری سازمانی در شرکت‌های تولیدی با رویکرد داده بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت رفتاری، گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد

2 استاد گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

3 استادیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

4 دانشیار گروه مدیریت، دانشکده علوم اداری و اقتصادی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران

چکیده

پژوهش حاضر، با استفاده از رویکرد تفسیری و روش کیفی، الگویی از تاب‌آوری سازمانی را ارائه می‌دهد. استراتژی این تحقیق، داده بنیاد مبتنی بر رویکرد ظاهرشونده و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز بر اساس گام‌های کدگذاری گلیزر است. جامعه مورد مطالعه این پژوهش، شرکت‌های تولیدکننده محصولات صنعت ساختمان هستند که در استان مازندران فعالیت دارند. در این راستا، با مدیران، خبرگان و کارکنان مجرب و خبره که نسبت به فرآیندهای تاب‌آوری آگاهی کافی را داشته و آنرا ادراک کرده‌اند، مصاحبه‌های عمیقی صورت گرفت. به منظور ارائه الگو، باتوجه به نتایج مصاحبه‌ها و تحلیل‌های صورت گرفته، از خانواده «6سی گلیزر» استفاده شد. هرکدام از ابعادِ این خانواده، دارای مولفه‌هایی است. علل اصلی شامل پیش‌کنش‌گری، بهینه‌سازی، انعطاف‌پذیری، رقابت موفق و مدیریت محصول است. عوامل همبسته نیز شامل تلاش‌های نوآورانه، مدیریت دانش‌گرا، مدیریت صحیح مالی و تحکیم سرمایه اجتماعی؛ اقتضائات شامل بسترهای برون سازمانی، جو سازمانی، فرهنگ سازمانی، نگرش‌های شغلی و سازمانی و مدیریت صحیح نیروی انسانی؛ و شرایط میانجی شامل مزیت رقابتی و مسئولیت اجتماعی است. پیامدها، شامل حفظ توانایی‌های سازمان، استحکام‌بخشی نگرش‌ها و رفتارهای سازنده و ارزش‌آفرینی در سطح کلان جامعه است و زمینه محیطی که مرتبط با زمینه اجرای تحقیق است شامل محبط نامساعد فروش و محیط نامساعد حمایتی است. این الگو به سازمان‌ها کمک می‌کند تا راه‌های تاب‌آورشدن را بشناسند و با کمک آن به تاب‌آوری سازمانی دست یابند، پیامدها نیز مدیران را ترغیب می‌کند تا به سمت تاب‌آور شدن سازمان، تلاش کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Presentation of Organizational Resilience Pattern in Manufacturing Companies with Using the Grounded Theory Approach

نویسندگان [English]

  • Hamed Mohammadi Shahroodi 1
  • Fariborz Rahimnia 2
  • Gholamreza Malekzade 3
  • Alireza Khorakian 4
1 PhD student of behavioral management, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
2 Professor of Management Department, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran.(
3 Assistant Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
4 Associate Professor, Department of Management, Faculty of Administrative and Economic Sciences, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study provides a model of organizational resilience so that managers and organizations can be prepared for situations and environmental hazards.
Introduction
Organizations should enhance their ability to cope with adverse environmental conditions. Resilience means that organizations can survive against crises, have a good resistance and improve their performance during or after the crisis. But there are organizations that lack the ability to cope with these problems and will usually be closed. According to reports, 43% of companies affected by severe crises never reopen, and about 30% of them fail in two years (Cerullo and Cerullo, 2004: 70). While official statistics about the closure of organizations are not available to the public, according to the latest unofficial statistics, as of 2016, 60 percent of the Iranian manufacturing plants and more than 50 percent of construction products manufacturers have been closed or semi-closed. However, the rate of bankruptcy in resilient organizations is very low, because focusing on guiding material and immaterial forces and making optimal use of their technical and tactical abilities, they act corresponding to the level of tolerance in the face of challenging situations to enhance success and raise functional levels.
Theoretical framework
To cope with disorders requires organizational resilience. Organizational resilience is the capacity to resist and recover from accidents, shocks, or natural disasters that can affect an organization or a system internally or externally (Annarelli & Nonino, 2016: 6). In order to examine the resilience, the underlying causes of the resilience are important. Some of the causes mentioned in previous studies include agility, change and adaptability, coordination, common goal, evaluation, capacity building, leadership, interaction, knowledge sharing, the willingness to examine current knowledge and to accept new perspectives, etc. (Emmons,2013: 42-46).
Resilience in organizations and societies has different implications. Organizations, in turn, affect the resilience of other organizations. Personnel motivation, financial growth of organizations and the overall level of company activity are contributing factors in change and are among the potential consequences of resilience. Therefore, understanding the nature of organizational activity and evaluating the long-term resilience of industrial and ecological systems may be important (Whiteman et al., 2004: 373). This research has focused on the use of the concept of resilience in organizations and its organizational level.
Materials and Methods and Case Study
This research used interpretive philosophy, qualitative approach, and grounded strategy with the emerging approach. The Glaserian coding steps were used for analysis. The study population includes the construction industry companies that have been active in this industry for at least 10 years and are located in Mazandaran province. The qualitative repository of this research includes managers and experts from selected organizations who have theoretical and practical knowledge of the subject matter and have experienced organizational resilience when facing with problems. From the population and through theoretical sampling, interviews were conducted with 22 people who had at least eight years of related work experience and full knowledge of the processes of becoming resilient. Data were collected through semi-structured interviews.
Discussion and Results
After the axial coding, Glaser's six C's family was used in the theoretical coding in order to synthesis concepts and categories. The central issue in this research is the organizational resilience. The first C is Causes, which includes proactivity, optimization, flexibility, successful competition and product management. The second C is Covariance, which includes innovative efforts, knowledge-oriented management, proper financial management, and consolidation of social capital. The third C is Contingencies, which includes external contexts, organizational climate, organizational culture, occupational and organizational attitudes, and the proper management of human resources. The fourth C is Condition, which includes competitive advantage and social responsibility. The fifth C is Consequences, which involves maintaining organization abilities, strengthening attitudes and constructive behaviors and value creation at the macro level of society. The sixth C is Context, which includes an unfavorable sales environment and an unfavorable supportive environment.
Conclusion
Most researches emphasize resilience management before and after the crisis. This research divided the post-crisis phase into two categories: during the crisis and after the end of the crisis. This innovation became more complete by providing the requirements and conditions for mediation. On the other hand, some studies point to specific ways to become resilient (Grabowski & Roberts, 2016), while this research refers to several ways to achieve organizational resilience and its outcomes through the discovery of the causes of resilience. In previous studies, various components have been cited as the causes of resilience. Since resilience is posed as an "organizational position" for organizations, some scholars have considered many of the causes of resilience as organizational resilience components. In fact, they have considered the causes of resilience as part of the central issue of this research. This mistake was created because resilience was considered only as a position. In one of the most famous resilience studies, McManus et. al. (2008) also committed this mistake.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Resilience
  • Organizational Resilience Pattern
  • Causes
  • Core Category
  • Consequences
1-Annarelli, A., & Nonino, F. (2016). Strategic and operational management of organizational resilience: Current state of research and future directions. Omega, 62(3), 1-18.
2-Buzzanell, P. M. (2010). Resilience: Talking, resisting, and imagining new normalcies into being. Journal of Communication, 60(1), 1-14.
3-Cerullo, V., & Cerullo, M. J. (2004). Business Continuity Planning: A Comprehensive Approach. Information Systems Management, 21(3), 70-78.
4-Chaffin, B., & Scown, M. (2017). Social-ecological resilience and geomorphic systems. Geomorphology, 350, 221-230. Doi: 10.1016/j.geomorph.2017.09.038
5-Chopra, S., & Sodhi, M. S. (2004). Managing risk to avoid supply-chain breakdown. MIT Sloan management review, 46(1), 53-61.
6-Creswell, John W. (2011). Research project: Quantitative, qualitative and hybrid approaches, Translated by Danaeefard, H., Salehi, A., Mehraban book Publishing, First Edition.
7-Dalziell, E. P. & McManus, S. T. (2004). Resilience, vulnerability, and adaptive capacity: implications for system performance. https://ir.canterbury.ac.nz/handle/10092/2809
8-De Florio, V. (2017). Systems, resilience, and organization: Analogies and points of contact with hierarchy theory. Procedia Computer Science, 109(3), 935-942.
9-De Galizia, A., Simon, C., Weber, P., Iung, B., Duval, C., & Serdet, E. (2016). Markers and patterns of organizational resilience for risk analysis. IFAC Papers On Line, 49(19), 432-437.
10-Dorostkar A. N., Malek Akhlagh. A., Mehdi Zadeh, M. (2011). A Model for Explaining the Impact of Strategic Management of Resources on the Competitive Advantage of Housing Companies and Buildings in Gilan Province: A Study on the Role of the Mediator of Creativity and Innovation, Journal of Management Sciences of Iran, 9 (33), 69-96. (In Persian)
11-Emmons, C. B. (2013). Improving organizational performance: Building organizational resilience and sustainability through knowledge-sharing relationships, Doctoral dissertation, Walden University, USA.
12-Glaser, B. G. (1978). Theoretical sensitivity: Advances in the methodology of grounded theory: Sociology Press, Mill Valley, USA.
Glaser, B. G. (1998). Doing grounded theory: Issues and discussions. Sociology Press. Mill Valley, USA.
13-Glaser, B. G., & Hon. (2005). Staying open: the use of theoretical codes in grounded theory The Grounded Theory Review, 5(1), 1-20. http://groundedtheoryreview.com/2005/11/21/1487/.
14-Grabowski, M., & Roberts, K. H. (2016). Reliability seeking virtual organizations: Challenges for high reliability organizations and resilience engineering. Safety Science. In Press, Corrected Proof. doi:10.1016/j.ssci.2016.02.016
15-Hamshahrionline (2017, March 29). Bankruptcy 77% of construction industry, Access date: May 31, http://www.hamshahrionline.ir/details/365688/Economy/ House.
16-Jones, B. A. (2015). Benchmarking organizational resilience: A cross-sectional comparative research study. Doctoral dissertation. New Jersey, city University, USA.
17-Jones, C., & Asensio, M. (2001). Experiences of assessment: using phenomenography for evaluation. Journal of Computer Assisted Learning, 17(3), 321-314.
18-Kamalahmadi, M., & Parast, M. M. (2016). A review of the literature on the principles of enterprise and supply chain resilience: Major findings and directions for future research. International Journal of Production Economics, 171, 116-133. Doi: 10.1016/j.ijpe.2015.10.023
Kerr, H. (2016). Organizational Resilience. Quality, 55(7), 40.
19-Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic Inquiry. Sage Publication, London, England.
20-Linnenluecke, M. K., & Griffiths, A. (2012). Assessing organizational resilience to climate and weather extremes: complexities and methodological pathways. Climatic change, 113(3-4), 933-947.
21-Malekdar, M. (2017, May 9). The number of factories set up in the 11th state is 5 times higher than the factories closed, access date: 2018 May 10, http://www.irna.ir/fa/News/82523129. (In Persian)
22-McManus, S., Seville, E., Vargo, J., & Brunsdon, D. (2008). Facilitated process for improving organizational resilience. Natural Hazards Review, 9(2), 81-90.
23-Ostadi Iraj, M., Soleimanpour Omran, M. (2017). Organizational Resilience with Competitiveness and Sustainable Competitive Advantage (Case Study: Bojnourd Cement Company), Journal of Management for Future Studies, 28 (108), 103-125. (In Persian)
24-Patriarca, R., Di Gravio, G., Costantino, F., Falegnami, A., & Bilotta, F. (2017). An Analytic Framework to Assess Organizational Resilience. Safety and Health at Work. In Press, Corrected Proof. Doi: 10.1016/j.shaw.2017.10.005
25-Prajogo, D. I. (2016). The strategic fit between innovation strategies and business environment in delivering business performance. International Journal of Production Economics, 171(2), 241-249.
26-Sahebjamnia, N., Torabi, S. A., & Mansouri, S. A. (2015). Integrated business continuity and disaster recovery planning: Towards organizational resilience. European Journal of Operational Research, 242(1), 261-273.
27-Seville, E., Brunsdon, D., Dantas, A., Le Masurier, J., Wilkinson, S., & Vargo, J. (2008). Organizational Resilience: Researching the Reality of New Zealand Organizations. Journal of Business Continuity & Emergency Planning, 2(3), 258-266.
28-Shoaresal News site. (2017). Continued five-year recession building industry, access date: 2018 May 9, http://shoaresal.ir/fa/news/84872. (In Persian)
29-Whiteman, G., Forbes, B. C., Niemela, J., & Chapin III, F. S. (2004). Bringing feedback and resilience of high-latitude ecosystems into the corporate boardroom. AMBIO: A Journal of the Human Environment, 33(6), 371-376.
30-Wieland, A., & Wallenburg, C. M. (2013). The Influence of Relational Competencies on Supply Chain Resilience: A Relational View. International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 43(4), 300–320.
31-Woods, D. D. (2015). Four concepts for resilience and the implications for the future of resilience engineering. Reliability Engineering & System Safety, 141, 5-9. Doi: 10.1016/j.ress.2015.03.018.