تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

3 استاد دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران.

4 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

چکیده

امروزه افزایش شایستگی کارکنان برای  بهره‌وری منابع انسانی، به مهم‌ترین و اساسی‌ترین اهداف مدیران هر سازمان تبدیل شده است از این‌رو هدف پژوهش حاضر تعیین سهم عوامل سازمانی در افزایش شایستگی کارکنان شهرداری کرج می‌باشد. روش مورد استفاده در این پژوهش روش پیمایشی و همبستگی است. جامعة مورد پژوهش عبارت‌اند از کلیة کارکنان (زن و مرد) شاغل در شهرداری کرج در سال 1394. نمونة آماری شامل 300 نفر از کارکنان بود که با استفاده از روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌های پژوهش از پرسشنامه­های: 1.خلاقیت سازمانی  سلطانی 2.جوسازمانی هالپین و کرافت 3. ارزیابی شایستگی مدیران  و کارکنان مصلحی  4. توانمندسازی روان­شناختی اسپریتزر و میشرا 5. هوش هیجانی سالووی و مایر 6. انگیزش شغلی هاکمن و اولدهام  استفاده شد. نتایج آلفای کرونباخ حاکی از پایایی مناسب ابزار اندازه­گیری بود. (میزان آلفای کرونباخ  پرسشنامة خلاقیت برابر با0/81، جوسازمانی0/83، شایستگی0/93، توانمند‌سازی روان‌شناختی0/72، هوش هیجانی0/86 و انگیزش شغلی برابر با0/93 بدست آمد). نتایج نشان داد که بین توانمندسازی روان‌شناختی با شایستگی، و شایستگی با جوسازمانی و هوش هیجانی رابطة مثبت و معنی‌داری وجود دارد، ولی بین شایستگی با خلاقیت رابطة معنی‌داری یافت نشد. نتایج پژوهش همچنین نشان داد که از بین متغیرهای وارد شده به مدل (­هوش هیجانی، خلاقیت، انگیزش شغلی، توانمندسازی روان­شناختی و جوسازمانی) تنها متغیرهای توانمندسازی روان­شناختی، هوش هیجانی و جوسازمانی وارد مدل شده و توانستند به‌طور معنی‌داری تغییرات شایستگی را تبیین کنند. یکی از پیشنهادهای علمی به دست آمده از این تحقیق این است که مدیران شهرداری کرج می‌توانند براساس عوامل سازمانی به افزایش سطح شایستگی کارکنان خود دست یابند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Determining the contribution of organizational factors increasing the competence of Karaj municipality staff

نویسندگان [English]

  • Iraj Babaee 1
  • Abbas Abbaspour 2
  • Hassan Asadzadeh 2
  • Ali Delavar 3
  • Hussein Abdollahi 4
1 Ph.D. Student of Educational Management, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
2 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran
3 Full Professor of Research Method and Statistics, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
4 Associate Professor of Educational Management, Faculty of Psychology and Education, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

 
Abstract
The main aim of the present research was to determin the contribution of organizational factors in increasing the competence of Karaj municipality staff. The research population consisted of all staff (men and women) employed in the municipality of Karaj city in 1394. The sample comprised of 300 employees who were randomly selected by cluster sampling method. The research instruments were four questionnaires. The results showed that among the variables introduced into the model (emotional intelligence, creativity, job motivation, psychological empowerment and psychosocialization), only the variables of psychological empowerment, emotional intelligence and organizational climate entered into the model and were able to modify the competency explain the meaningfulness of merit changes. One of the scientific suggestions obtained from this research is that the managers of Karaj municipality can increase the level of competence of employees based on the contribution of organizational factors to the efficiency of their organization.
Introduction
Managers and managers of each organization always pay attention to this important issue of how to increase the productivity of human resources available in the organization. The time, cost, and facilities that organizations use in this way are indicative of the importance of developing human resources and enhancing the capabilities of the organization. On the other hand, the life and dynamism of each organization requires constant and permanent innovation and change. But it can not be ignored that all of the foregoing only takes into account the fact that the pre-eligibility is observed in it. Competency is one of the most important elements and factors of productivity of organizations in today's competitive world (Hajiha, 2005).
Case study
the population of the present study was all men and women employees of Karaj municipality in 1394. The research sample comprised of 300 employees who were randomly selected by cluster sampling method.
The municipality is considered to be the most complete public organization that adopts many city affairs by the City Council and provides significant municipal services to the citizens, since the efficiency of each organization depends on the level of employee productivity and function. It is an organizational feature that is dependent on it. Therefore, the necessity of this research can be considered in the share of each of the mentioned variables in increasing the competence of the employees of the municipality of Karaj. This research is based on the organizational competency model based on organizational factors to test the suitability of employees in a mammer.
Materials and Method
 The method used in this study is a survey and correlation method. For data analysis, statistical analysis, descriptive analysis of data and inferential analysis of data including correlation coefficients and structural equation modeling (path analysis) were used. One of the strongest methods of multivariate analysis. The main application of this is the simultaneous analysis of multi-variable jobs with several variables. In analyzing the data, the data were first extracted from the questionnaires and then adjusted in the general information table, and then all the data were collected using a computer and through a soft Tools (Spss 20.01 and Lisle 8.7) were analyzed in two sections of descriptive and inferential methods. The statistical population of this research was all employees (men and women) of the city of Karaj, who were working in 2015. The sampling method used in this research is random. In this method, each community has equal chances to be selected. In the sample selection, all municipalities in the province of Alborz were first randomly selected from the municipalities of Karaj, and then from all the municipalities of Karaj, the central municipality district and area one was randomly selected. In the next stage, the subjects were randomly selected from different job titles and rankings.
Discussion and conclusion
 The results of this study are based on the findings of an examination of each of the factors and factors affecting the competence of Karaj Municipality employees as follows:
The regression model designed for variables of gender, age, knowledge and experience could not significantly change the competency. The results of this study showed that among the variables (components) entered into the regression model (emotional intelligence, creativity, job motivation and psychological empowerment), only psychological empowerment and emotional intelligence variables entered into the model and were able to explain the merits variation
 The results also showed that the organizational climate has been able to explain the merits.
Concluusion
 However, due to the fact that several factors affect employee competence, the improvement of employees' competency requires the efforts and plans of the managers of the organizations. According to the results of the research, it is recommended to the managers of the municipality of Karaj:
City administrators should strengthen group morale, team-building within their organization, and allow them to create a space for expanding group activities, while allowing them to control their work environment in their policies and decisions for the development and development of the organization. Strategic planning for the fulfillment of competencies will improve communication skills, leadership skills and professional skills, and encourage employees through their own capabilities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competency
  • Personnel Competency
  • Organizational Factors. Efficiency
1-Abdulgader, A. & Ajogli, H. (2014). Identifying Effective Factors on staff merit. Shahroud University of Medical Sciences, International Conference on Management, Culture and Economic Development. (In Persian)
2-Akbari Emami, Sh., Mshabbaki, A., Hossaeini, S.H. & Kordnaich, A. (2016). Behavioral designing successful implementation of strategy. Journal of Management Researches in Iran, 20 (1): 103-127. (In Persian)
3-Abbaszadegan, M. & Mehrozan, A. (2004). Organizational behavior with contingency approach. Tehran: Allameh Tabataba'i University. (In Persian)
4-Abdollahy, B., Navhe Abrahim, A. (2006). Empowering the staff: the Golden Key of Human Resources Management.  Tehran: Virayesh. (In Persian)
5-Afrasiaby, R. & Rahimzadeh, A. (2013).  Organization Learning at Farhangian University. Second International Conference on Entrepreneurship Management and Economic Development. (In Persian)
6-Almasi, H. & Rezapour, H. (2015). Investigating the effective factors on empowering of the Tehran General Directorateof Technical and Vocational Education. International Congress on Economic Management and Business Development. (In Persian)
7-Biabangard, E. (2005). Research method in Psychology and Education.  Tehran: Doran.
8-Brush, D. & Pooyam, A. (2008). Individual Demographic Differences and Job Satisfaction. Journal of Occupational Behavior,12,139-155.
9-Chiang, C. (2002). A study on the relationship among organizational climate, organizational commitment and organizational citizenship behavior. Thesis for the degree of Master, Department of Human Resource Management, University of Michigan, (1-34).
10-Chiu, M. (2002). Work attitudes of the Kaohsiung harbor bureaus employees under organizational change. University of Michigan. Department of human resource management.
11-Cooper, S.H. (1998).  Changing nations of defense within psychoanalytic theory. Journal of personality, 66 (4): 947-964.
12-Dee, J.R., Henkin, B. & Deemer, L. (2003). Structural antecedents and psychological correlates of teacher empowerment. Journal of educational administration. 41 (30): 257-277.
13-Deemer, E.D. & HilL, C.L. (2011). Measuring students' perceptions of faculty competence in professional psychology: Development of the perceived Faculty competence Inventory. Training and Education in professional psychology, 5 (1): 38-42.
14-Gardner, H. (1983). Frames of mind: the theory of multiple intelligences. New York: Basic Books.
15-Ghanbari, H. (2007). Studying the factors influencing the human resources improvement in Golestan water Distribution Company. Guilan province governmental Management Education. Thesis for the degree of Master, Birjand University. (In Persian)
16-Gudarzvand Chgini, M. & Salehi Amin. A.R. (2016). The Effect of Human Resources on the Effectiveness of Nonprofit Schools. School Management Journal, 8 (3): 24-29. (In Persian)
17- Hackman, J.R. & Oldham, G.R. (1975). Development of the Job Diagnostic Survey. Journal of Applied Psychology, 60 (2): 159-170.
18-Haffman, B. & Spatariu, A. (2008). The influence of self-efficacy and metacognitive promoting on math problem solving efficiency. Contemporary Educational psychology, 33 (4): 875-893.
19-Hajiha, A. (2005). Explanation and introduction of the distance matrix sequential pattern by the approach of the employers' behavioral indicators comparison with the comparative indicators approach, PhD Thesis, Islamic Azad University, Science and Research Branch. (In Persian)
20-Halpin, A.W. & Croft, D.B. (1970). Organizational Climate Questionnaire. Chicago, IL: Chicago University Press. 
21-Hedaytzadeh, S.H., Rezaei Agdam, F. & Karamloo, N. (2014) Human resources are the basis for economic development. The first national conference on accounting, auditing, CAAMM, 1-166. (In Persian)
22-Horabadi Frahani, M. (2015). Relationship between Organizational Structure band Employee Empowerment. Master's Degree in Public Administration, Faculty of Management, University of Tehran.
23-Khalifhe Soltani, M. (2016). Studying the relationship between the exciting intelligence and organizational employment of employers in the youth and sport office in Sistan and Baluchestan. The first national symposium of the sport new achievements, 1-164 IUSPORT (In Persian)
24-Kord, B. (2012).  Investigating factors related to empowering employees in small and medium Business services. Public management research, 15 (3): 113-134. (In Persian)
25-Niromand, P. (2012). The conceptual framework of managers merits in the dimensions technology company. The indicators, 4(12): 145-161. (In Persian)
26-Moslehee, M. (2011). Managers Competence Assessment Questionnaire. Retrieved from: http://edu-admin.ir/
 27-Philpot, A. & et al. (2003). Leadership competency models. http:// www.longwoods.com
28-Rahi, F., Ahmadi, A. & Barzegar, M. (2015). Organizational Relationship with Mediating Role of Empowerment on Organizational Commitment of Fars Province Educational Staff Quarterly. Journal of Research in New Approaches in Educational Management, 2 (5): 20-45. (In Persian)
29-Rakhshani, J. (2015). Investigating the Relationship between Organizational Intelligence and Personnel Competence in Northwest Islamic Republic Offices. Second International Conference on Economics, a, Management Iranian Islamic culture. (In Persian)
30-Sholtani, I. (2007). Organizational Creativity Questionnaire, Retrieved from: http://porseshnameh.wordpressblog.ir
31-Sayyar, A. & Taheri, F. (2008).  Competency Position in Human Resources Management and Technology Management, Research and Development. The Sixth International Management Conference. (In Persian)
32-Sepahvand, S., Aref Nejad, M. & Shariat Nejad, A. (2017). Identification and prioritization of factors Causing Organizational Inertia Using Delphi Fuzzy Method. Modern Researches in Decision Making, 2(1): 90-120. (In Persian)
33-Shekari, H. (2014). Evaluation and Measurement of Four Dimensions of Emotional Intelligence among Yazd Province Water and Wastewater Company. International Conference on Accounting and Management. (In Persian)
34-Spritzer, G.M. & Mishra, A.  (1995). Psychological empowerment in work place, dimensions, measurement and validation, the academy management journal, 38 (5): 1442-1465
35-Witt, L.A, & Nye, L.G. (1992). Gender & the relationship between perceived fairness of pay or promotion & job satisfaction. Journal of applied psychiatry, 77 (3): 910-917.
36-Yaghoubi, M. & Yaghoubi, N.M. (2017). The Role of psychological empowerment components in predicting work attachment. Journal of researches in Iran, Journal of management researches in Iran. 21(3): 75-82. (In Persian)
37-Zyafaty Framarzy, M. & Ebrahimi, M. (2016). Emotional Intelligence and Its Role in Teacher's Teachings. The Second International Management Conference in the 21st Century. (In Persian)