تدوین و انتخاب استراتژی توسعه گردشگری منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه بر اساس تحلیل SWOT و ماتریس برنامه‌ریزی استراتژیک کمی (QSPM)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.ایران

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

3 دانشگاه آزاد واحد زاهدان،گروه مدیریت، زاهدان، ایران

چکیده

منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه یک منطقه در حال رشد است که دارای جاذبه­های طبیعی و خدادادی در درون، و جاذبه­های طبیعی و تاریخی منحصر بفرد در اطراف خود به­خصوص در مناطق تمین و لادیز می‌باشد. این منطقه ویژه اقتصادی با قوت­های فراوان خواهد توانست از فرصت­های پیش روی خود بیشترین استفاده را ببرد. هدف پژوهش حاضر شناسایی نقاط قوت و ضعف و فرصت­ها و تهدیدهای پیش روی توسعه گردشگری منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه و ارائه استراتژی‌های مناسب و کارآمد می­باشد. شناسایی و تحلیل نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها با استفاده از مدل SWOT انجام شده و برای انتخاب بهترین استراتژی جهت توسعه گردشگری، ماتریس برنامه­ریزی استراتژیک کمی (QSPM) بکار گرفته شده است. جهت تعیین وزن­های عوامل SWOT پرسشنامه‌ای بر اساس مقیاس لیکرت بصورت 5 گزینه­ای طراحی و توسط 20 نفر از کارشناسان و خبرگان گردشگری در سطح استان سیستان و بلوچستان تکمیل شده است. نتایج تحقیق نشان می­دهد استراتژی­های تهاجمی مناسب­ترین استراتژی­ها برای توسعه گردشگری منطقه ویژه اقتصادی میرجاوه می­باشند. استراتژی SO1 با میانگین 571/2 با تأکید بر توسعه اکوتوریسم (گردشگری طبیعی) در مراکز دارای جاذبه­های طبیعی به‌عنوان بهترین استراتژی پیشنهاد شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Special Economic Zone based on SWOT Analysis and Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)

نویسندگان [English]

  • Hamed Aramesh 1
  • Allah Yar Beigi Firuzi 2
  • Ali Reza Sargolzaiee 3
1 Assistant Professor and Faculty of Management and Economic, University of Sistan and Baluchestan.Zahedan, Iran
2 Assistant Professor and Faculty of Management Payame Noor University .Zahedan,Iran
3 Department of Management, Islamic Azad University, Zahedan, Iran
چکیده [English]

Abstract
Mirjaveh Special Economic Zone is a growing region that has a natural and God given attraction inside, and unique natural and historical attractions around it, especially in the Temin and Ladiz areas. This special economic area with many strengths will be able to take advantage of its opportuni
ty. The purpose of the present study was to identify the strengths and weaknesses and opportunities and threats in front of tourism development and the Mirjaveh special economic zone and provide the appropriate and efficient strategies. Identifying and analyzing strengths, weaknesses, opportunities and threats using the SWOT model, and quantitative strategy planning matrix (QSPM) has been used to select the best tourism development strategy. To determine the weight of SWOT factors, a questionnaire based on the Likert scale was designed as 5 items and completed by 20 tourism specialists and experts in the level of Sistan and Baluchestan province. The results of the research show that aggressive strategies are the most suitable strategies for the development of tourism in the special economic zone of Mirjaveh. The SO1 strategy, with an average of 2.571, with emphasis on the development of ecotourism (natural tourism), has been proposed at the natural absorption centers as the best suggestion.
Introduction
Statement of the problem
Economists consider the tourism industry as the third most dynamic and growing economic phenomenon in the aftermath of the oil and automobile industry (Nazari, 2001:5). Tourism as an economic tool (Liu et al., 2006: 159; Chen, 2015:225) has a significant effect on strengthening the economic foundations of societies (Kazemi, 2008:81). According to a vision document on the horizon of 1404 (2025), tourist attraction should be 1.5 percent and its income should grow by 2 percent and the admission of 20 million tourists with revenue of about 25 billion dollar, but according to available statistics, not only this part of the Fourth program has not been achieved, but it seems that the goals are ambitious in the 20-year perspective of Iran considering the conditions of tourism in this country (Gholizadeh, 2010:6). Therefore, the planning, guidance and development of Tourism industry is one of the most important sources of income and employment creation (Dwyer et al., 2004: 307), which also has great social, cultural and environmental impacts (Azam Et al., 2018:332) indicate as a necessary requirement, but it is possible to guide this process by identifying the capabilities and constraints in each region of the country. Sistan and Baluchestan province has considerable potential for attracting tourists due to its privileged tourism destinations such as Chabahar Sea, Taftan Volcanic Mountain, Sistan Chah-nime and old history and the unique cultural heritage that in general, it can have a significant impact on the economy of the region. However, evidence suggests that the tourism industry is not booming in the province. Especially existing programs haven’t succeeded in attracting tourists interested in nature and environment.
In this regard, the city of Mirjaveh with the advantages of being borderline and having a 220km common border with Pakistan, the market border, having metal and non-metallic mines and good climate for breeding camel is considered as one of the strategic cities of Sistan and Baluchestan province. This issue especially with the advent of the special economic zone of Mirjaveh and its implementation in 1397 found significant importance (Sistan and Baluchestan Province governor general[1], 2018). According to this, the present research aims to answer this fundamental question:
What are the strengths, weaknesses, threats and opportunities of tourism development in the special economic zone of Mirjaveh? What are the best strategies to develop the tourism industry in this region?
Case Study:
Special Economic Zone of Mirjaveh
Materials and methods
The city of Mirjaveh is located east of Sistan and Baluchestan province and is bordered by Pakistan over 350 km. The city is connected to Pakistan from the northeast, east and south east, and from north and west with Zahedan city and south and southwest with Khash city. The city is located at 29 degrees 1 minute and 4.9 second’s latitude and 61 degrees 27 minutes and 2.2 seconds longitude and 858 meters high above sea level. The distance of ​​the center of Mirjaveh city to the country is about 1900 km. The city’s total area is more than 6000 square kilometers and consists of three parts: Ladiz, Rig Malek and Central part, the city consists of seven districts, three of its rural districts in the Ladiz area (Ladiz, Junabad, Temin), two districts in the central part Suburbs and Andeh) and two villages located in the Rig Malek district (Rig Malek and Tahlab). The Ladiz section with an area of ​​more than 3500 square kilometers is the widest part of this city (Sistan and Baluchestan province governor general, 2018).
This research is an applied development research in terms of its purpose. The method of analysis in this research consists of three main stages: First, to identify the strengths, weaknesses, opportunities and threats ahead of the tourism of the special economic zone of Mirjaveh interviewed with a number of experts in the tourism sector of the Cultural and Tourism Heritage Organization of Sistan and Baluchestan, tourists, owners of province travel agencies, university professors, and experts in this issue in the governorate general of Sistan and Baluchestan and the Zahedan Chamber of Commerce. Then, according to expert opinions and specialists opinions, each factor is weighted. Finally, by defining internal and external strategic factors that provide the basis for strategies compilation, extracted SWOT matrix and based on this, determined the quantitative strategic planning matrices, appropriate strategies and priorities for tourism development in the special area Economic Mirjaveh and the approaches derived from these analysis are presented as solving strategies. The statistical population of this study consists of 20 experts and specialists related to tourism in the province. It should be noted that the data of this research were collected during the period of Ordibehesht to Khodad month in 2018.
Discussion and Results
The purpose of this study was to identify internal factors (strengths and weaknesses), external factors (opportunities and threats) and develop the tourism development strategy of the special economic zone of Mirjaveh. Using internal factor evaluation matrix and external factors assessment matrix, list strengths and weaknesses, opportunities and threats to the development of tourism in the special economic zone of Mirjaveh and weighted by each of these factors. Then, using the SWOT matrix of strengths points cross with opportunities and threats, as well as weaknesses with opportunities and threats, the development strategies of tourism in the special economic zone of Mirjaveh were categorized into four categories of SO, ST, WO, and WT strategies respectively. In the next step, using the internal and external factors assessment matrix (IE) determined the competitive position of the tourism area, the output of this matrix, SO strategies category (use of strengths and opportunities) suggested for the development of tourism in the special economic zone of Mirjaveh. In the final stage, the attractiveness of the SO group strategies was identified by summarizing the quantitative strategic planning matrix (external factors-internal factors) (Table 1).
 
Conclusion
Due to the close proximity of the special economic zone of Mirjaveh to the water-rich rivers of Sianjan (the bitter water), the Ladiz and Gazu rivers, it is possible to develop mankind natural landscapes, which will have a great impact on attracting domestic and foreign tourists interested in nature. Also in the vicinity of the city of Mirjaveh and the special economic zone; there are natural and God given attractions of Temin and Ladiz that have a cool and temperate climate in the warm seasons. The emphasis is on the attraction of sports tourists and the possibility of holding sports events such as tennis, motor riding, swimming, basketball, biking, etc. in the cold seasons that cannot be held in other provinces and regions of the country, can be held in the special economic zone. The holding of these events will require the provision of infrastructure such as organizing and identifying natural attractions adjacent to the special area, hotel and restaurant construction, Special health areas and large stores for households shopping’s. Therefore, it is suggested that the managers and policymakers of the special economic zone of Mirjaveh during the establishment of the special uses of the region will consider the important issue of nature and surrounding structures.


 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism Strategy
  • Mirjaveh SEZ
  • SWOT Matrix
  • Quantitative Strategic Planning Matrix (QSPM)
1-Amini, M.T. and Khabaz, Samad. (2009). Strategy formulation in Comprehensive framework method (case study: Sahand corporation of Tabriz), journal of business management, vol. 1, No. 2, pp: 17-32. (In Persian).
2-Arabi, M. (2010). The handbook of strategic planning, Tehran: Office of Cultural Research 4th edition. (in Persian).
3-Azam, M. and Hafeez, M. (2018). Effect of tourism on environmental pollution: Further evidence from Malaysia, Singapore and Thailand, Journal of Cleaner Production, vol. 190, pp: 330 – 338.
4-Bahrami, R. (2010). Review the capabilities and bottlenecks of rural tourism development in Kurdestan province, article collection of 4th Geographers’ International Congress of the Islamic World. (ICIWG, 2010), Iran- Zahedan. (in Persian).
5-Beigi Firoozi, A. (2016). A Performance Evaluation of Mehr Eghtesad Bank Branches Based on the Balanced Score Card (BSC) and Analytic Network Process (ANP) Combined Model, journal of general management researches, vol. 9, No. 34, pp: 179-202. (in Persian).
6- Buitargo, L. and Lesmes, D. (2010). Application of the Analytic Network Process (ANP) to select new foreign Markets to Export Software Services: Study of Colombia Firms, Vol.8, No.1, PP: 25-36. Available on knu.edu.tw.
7-Chen, j (2015). Tourism stakeholders attitudes toward sustainable development: A case in the Arctic, Journal of Retailing and Consumer Services, vol. 22, pp: 225 – 230.
8- Dimitrios, B. (2001). Tourism in Greece: Strategic Analysis and Challenges, Journal of Current Issues in Tourism, Vol.4, No.5, PP: 440 – 480.
9-Doswell, R. (2007). Tourism management: fundamentals, strategies and effects, translated by Arabi and Yazdi, Tehran: Office of Cultural Research 4th edition. (in Persian).
10-Dwyer, L. and Forsyth, P. and Spurr, R. (2004). Evaluating tourism's economic effects: new and old approaches, journal of Tourism Management, vol. 25, No. 3, pp: 307-317.
11- Eccles, G. and Costa, Jorqe. (1996). Perspective on tourism on tourism development, International Journal of Contemporary Hospitality Management, Vol.8, No.7, PP:44-51.
12-Feizi, D. (2010). Strategic management: Key to success in competitive markets, Semnan: Semnan university publishers, 1th edition. (In Persian).
13-Gottfried, O. and Clercq, D. (2018). SWOT-AHP-TOWS analysis of private investment behavior in the Chinese biogas sector, Journal of Cleaner Production, vol. 184, pp: 632-647.
14-Governer of Sistan and Baluchestan province, 2018. https://www.sbportal.ir. (In Persian).
15-Hill,T., Westbrook,R.(1997). SWOT analysis: it's time for a product recall. Long Range planning,vol. 30, No. 1, pp:46-52.
16- Hong, C.W. and Chan, N.W. (2010). Strength- Weakness-Oppurtunities- Threat Analysis of Penang National Park for Strategic Ecotourism Management, Journal of Special Issue of Tourism & Hospitality, Vol.10, No.10, PP: 136-145.
17-Ibrahimzadeh, E. and Aghasizadeh, A. (2009). Analysis of factors affecting the development of tourism in the Coastal region of Chabahar using SWOT strategic management model, journal of urban and regional studies and researches, Vol.1, No.1, pp: 107-128. (In Persian).
18-Ibrahimzadeh, E. and Aghasizadeh, A. (2011). The impact of Chabahar free Zone on tourism development using regression and T-test model, journal of Geography and development, vol. 21, pp: 5-21. (In Persian).
19-Ibrahimzadeh, E. and Kazemirad, S. and Eskandari, M. (2011). Strategic planning of tourism development with emphasizing on religious tourism: case study Qom quarterly journal of human Geography research, Vol. 43, No. 76, pp: 115-141. (In Persian).
20- Kazemi, M. (2008). Analysis of perceptions of citizens of Zahedan city in Chabahar tourism development, journal of geoghraphy and development, vol. 6,  No. 12, pp: 81-99. (In Persian).
21-Kazemi, M. and Beigi Firoozi, A. and Esmaeili, M. (2013). Strategy formulation of tourism industry development of Lorestan province based on SWOT analysis and quantity strategic planning matrix, vol. 11, No. 32, pp: 47-60. (In Persian).
22-Kurdnaeij, A. (2017). Strategic thinking and management, Tarbiat Modarres university publishers, 1th edition. (In Persian).
20- Liao, S-K. and Chen, Y-C. and Chang, K-L. and Tseng, T-W. (2011). Assessing the performance of Taiwanese tour guides, African Journal of Business Management, Vol.5, No.4, PP: 1325- 1333.
23-Lee, T.H. and Liu, R. T (2011). Strategy formulation for the recreational areas of Central Taiwan: An application of WOT (strengths, weaknesses, opportunities, threat) analysis Journal of Hospitality Management and Tourism,Vol.2, No.3.
24- Melon, M.G. and Navarro, T.G. and Dutra, S.A. (2009). An ANP Approach to assess the sustainability of tourist strategies for the Coastal Np of Venezuela, 5th International Vilnius Conference, September 30- October, Knowledge- Based Technologies and OR Methodilogies for Strategic decision of Sustainable Development.
25-Mohseni, A. (2009). Sustainable tourism, journal of Geographic space, Vol. 9, No. 28, Islamic Azad university of Ahar branch. (In Persian).
22- Narayan, P.K. (2000). Fiji’s Tourism Industry: a SWOT Analysis, Journal of Tourism Studies, Vol.11, No. 2, PP: 15 – 24.
26-Nazari, G. (2001). Tourism Guide of Lorestan province, Khorramabad: advertising and promotion Tourism Center, 1th edition. (In Persian).
24- Ostrega, A. and Felice, F.D. and Petrillo, A. (2011). ANP- SWOT Approach to minimize environmental impacts due mining activities, Proceedings of the International Symposium on the Analytical Hierarchy Process.
27-Qolizadeh, M. (2010). Provide an integrated assumption in order to segmenting the tourism market target using the A’WOT approach (case study: Gilan province), MSc Master's Degree, Business Administration, Azadi university of Rasht. (In Persian).
28- Pun, K.F. (2004). A Conceptual synergy model of strategy formulation for manufacturing, international journal of operation & production management, Vol.24, No.9, PP: 903-928.
29-Saghaei, M. (2006). Spatial separation of tourism in metropolises cities (case study: Mashahd metropolises), International Congress of Geography of the Islamic World, Isfahan. (In Persian).
30-Shrestha, R.K. and Alavalapati, J.R.R. and Kalmbacher, R (2004). Exploring the potential for silvopasture adoption in southcentral Florida: An application of SWOTAHP method. Agricultural Systems, vol. 81, No. 3.
31- Subramoniam, S. and Ali Naser, S. and Mohammed, A. (2010). SWOT Analysis on OmanTourism: A Case Study, Journal of Economic Development, Management, IT, Finanace and Marketing, Vol. 2, No. 2, PP: 1- 22.
32-Takano, S-ei. (2009). Application of Combined SWOT and Analytic Hierarchy Process (AHP) for Tourism Revival Strategic Marketing Planning: A Case of Sri Lanka Tourism, Journal of the Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol.8, No. 0, PP: 954- 969.
33-Taleai, M. and Mansouri, A. and Sharifi, A. (2009). Surveying general prospects and challenges of GIS implementation in developing countries: a SWOT- AHP approach, Journal of Geographical Systems, vol. 11, No. 1346.
34-Tehran Chamber of Commerce, Industries, Mines and Agriculture, 2017. www.tccim.ir.( In Persian).
35-Tohidy, F (2011). Economic Impact of Tourism Industry, International Journal of Business and Management, Vol. 6,.8.
36- Webster, A. and Fletcher, J. and Hardwick, P. and Morakabati, Y. (2007). Tourism and empirical applications of international trade theory: a multi- country analysis, Journal of Tourism Economics, Vol.13, No.4, PP: 657-674.
37-World Tourism Organization (2018). Tourism Highlight, www.unwto.org/facts.
38-World Travel Tourism Council. (2018). www.wttc.org.
39-wyer, L. and Forsyth, P. and Spurr, R. (2004). Evaluating tourism’s economic effects: new and old approaches, Journal of Tourism Management, Vol.25, No.3, PP: 307-317.
40-Yuksel, I. and Dagdeviren, M. (2007). Using the analytic network process (ANP) in a SWOT analysis – A case study for a textile firm, Journal of information sciences, Vol.177, No.16, PP: 3364–3382.