تاثیر نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری، رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت بازرگانی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 دانشیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت و اقتصاد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

3 استادیار مدیریت دولتی، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد اردبیل، دانشگاه آزاد اسلامی، اردبیل، ایران

چکیده

در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر نام گذاری تجاری
داخلی بر نگرش های حمایتی از نام تجاری، رضایت شغلی و تمایل به ماندن کارکنان
بررسی شود.
جامعه آماری شامل تمامی کارکنان دانشگاه محقق اردبیلی به
تعداد 330 نفر است. بر اساس جدول مورگان حجم نمونه 181 نفر به دست آمد؛ ولیکن با
توجه به استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری، حداقل تعداد 200 پرسشنامه بر
اساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای به صورت تکمیل شده از بین کارکنان شاغل در
معاونت ها و واحدهای اداری مختلف دانشگاه جمع آوری گردید. گردآوری داده های مورد
نیاز با پرسشنامه استاندارد انجام گرفت و روایی آن بر اساس روایی سازه، تشخیصی و
همگرا و پایایی آن با ضریب آلفای کرونباخ بررسی گردید.
به
منظور اندازه گیری
مولفه های نام گذاری تجاری داخلی شامل دو بعد فعالیت های
آموزش و توسعه مبتنی بر نام گذاری تجاری داخلی و ارتباطات نام گذاری تجاری داخلی از
پرسشنامه کااوسورین (2012) استفاده شد. همچنین سنجش شاخص های نگرش های حمایتی نام
تجاری شامل تعهد نام تجاری، شناسایی نام تجاری و وفاداری نام تجاری بر اساس پرسشنامه
پونجایسری و ویلسون (2012) انجام گردید. نهایتا پرسشنامه پریز و بندیکسن (2014)
برای اندازه گیری رضایت شغلی و قصد ماندن کارکنان مورد استفاده قرار گرفت. آزمون
مدل پژوهش بر اساس روش حداقل مجذورات جزئی و نرم‌افزار
SmartPLS انجام گرفت.نتایج
نشان داد که نام گذاری تجاری داخلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری و رضایت شغلی
تاثیر مثبت دارد. تاثیر رضایت شغلی بر نگرش های حمایتی نام تجاری و قصد ماندن مثبت
است. تاثیر مثبت نگرش های حمایتی نام تجاری بر قصد ماندن کارکنان نیز تایید شد.
همچنین رضایت شغلی در ارتباط بین نام گذاری تجاری داخلی و قصد ماندن و همچنین نگرش
های حمایتی نام تجاری در ارتباط بین نام گذاری تجاری داخلی و قصد ماندن از نقش
واسطه‏ا
ی
برخوردار بودند
.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effect of Internal Branding on Employees’ Brand Supportive Attitudes, Job Satisfaction and Intention to Stay at University of Mohaghegh Ardabili

نویسندگان [English]

  • Bagher Asgarnezhad Nouri 1
  • Habib Ebrahimpour 2
  • Mohammad Feizi 3
1 Assistant Professor of Business Administration, Department of Management and Economy, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Associate Professor of Public Administration, Department of Management and Economy, Faculty of Literature and Humanities, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
3 Assistant Professor of Public Administration, Department of Management, Faculty of Humanities, Islamic Azad University, Ardabil Branch, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Abstract
The present study aims to examine the impacts of internal branding on supportive attitudes over the brand, job satisfaction and intention to stay among the employees of the University of Mohaghegh Ardabili in Iran. The research population consists of the employees of the University of Mohaghegh Ardabili equal to 330 people. According to the Morgan table, the sample size was 181. However, according to the use of structural equation modeling, at least 200 questionnaires were completed between the staff working in the different units of the university on the basis of the stratified random sampling method. Data collection was conducted by standard questionnaire. The validity was measured based on construct, discriminant and convergent methods and the reliability was examined through Cronbach's alpha coefficient. The questionnaire of Kaewsurin (2012) was used to measure two dimensions of internal branding including brand-centred training and development activities and internal branding communications. Also, the indexes of brand supporting attitudes including brand commitment, brand identification and brand loyalty was measured with using questionnaire of Punjaisri and Wilson (2012). Lastly, the questionnaire of Preez and Bendixen (2014) was used to measure employees' job satisfaction and intention to stay. SmartPLS Software and partial least squares method were used to test the research model. The results show that internal branding has a positive significant impact on brand supportive attitudes and job satisfaction. The impact of job satisfaction also has a significant positive impact on brand supportive attitudes and the employees' intention to stay. Moreover, the significant positive impact of brand supportive attitudes on the employees' intention to stay is confirmed. Moreover, job satisfaction has a mediating role in the relationship between internal branding and brand supportive attitudes. Similarly, brand supportive attitude has a mediating role in the relationship between internal branding and the employees' intention to stay.
Introduction
The literature of marketing and human resource management indicate that the relations between an organizations and its staff are the bases for the relations between the organization and its customers. Accordingly, a major instrument for achieving such a situation is the emerging concept of internal branding (Herington, Johnson and Scott, 2006). Internal branding is the activities that an organization implements to ensure its managers that a brand promise is being implemented and the staff are appropriately connected to the customers (Yang, Wan and Wu, 2015). One possible outcome of internal branding in organizations is the making of brand behavior among the staff and, in addition, it can help improve employees’ job satisfaction and increase the possibility of keeping them in the organization (Burmann and Zeplin, 2005). There are two main objectives for the present study. The first purpose is to try to develop a model to explain the internal branding in the universities and the supportive behavior of the staff about the brand and the second objective is to evaluate the effect of branding on inner satisfaction the intention to stay of the employees.
Literature review and hypotheses development
Corporates develop an internal branding to persuade employees to support the company's brand. Employees often play an important role in the success of their company branding. As a result, it is said that the more internal branding is powerful in a company, the more is the probability that employees support the company’s brand (Punjaisri and Wilson, 2007). Internal branding can affect the relationship between employees and the brand, so that if employees recognize their relationship with the organization as positive, then their commitment to the organization increases (King and Grace, 2008). Internal branding can improve employees’ loyalty more through internal communications and training. When the management uses internal branding, employees’ job satisfaction and their engagement increase and the likelihood of their leaving the organization reduces (Peltier, Schibrowsky and Nill, 2013). Following are the research hypotheses according to the description provided above:
1. Internal branding affects the supporting attitudes of the employees towards the branding.
2. Internal branding has impacts on the employees’ job satisfaction.
3. Job satisfaction affects the supportive attitudes of the employees towards the branding.
4. Job satisfaction affects the employees’ intention to stay.
5. Supporting attitudes of the employees towards the branding affect employees’ intention to stay.
6. Job satisfaction plays a mediating role in the relationship between internal branding and supporting attitudes of the employees towards branding.
7. Job satisfaction plays a mediating role between the employees’ intention to stay and internal branding.
8. Support attitudes of the employees’ towards branding plays a mediating role between internal branding and employees’ intention to stay.
Case study
The research population is the whole staff of the University of Mohaghegh Ardabili (300 people). Data collection was conducted through questionnaire. The sample size was determined by 200 people.
Materials and Methods
The questionnaires were distributed among the employees of different section based on stratified random sampling method. The questionnaire was arranged in three parts: a companying letter, demographic information, and specific questions. Moreover, in order to assess the validity, there were used the three criteria of structure validity, discriminant validity and convergent validity. Reliability of the study was evaluated using Cronbach's alpha coefficient. In order to analyze the data and testing the research model, partial least squares method was used.
 
Discussion and Results
The results showed that internal branding can improve supportive attitudes towards branding and lead to the university employees’ job satisfaction. Moreover, the employees’ job satisfaction have positively affected their supportive attitudes towards internal branding of the university. In addition, expansion of supportive attitudes towards the brand can strengthen the university managers so as to help the employees’ intention to stay. It was furthermore understood that job satisfaction could develop intermediately the effects of internal branding on supportive attitudes towards the branding and, too, the effects of internal branding on the employees’ intention to stay. Finally, the establishment and development of the supportive attitudes towards branding cause the significant development of branding impacts on the university employees’ intention to stay.
Conclusion
Based on the findings, managers should use internal branding so as to attract the supporting attitudes of the employees towards the brand and their job satisfaction and intention to stay. Planning and implementation of training courses regularly are among the solutions to achieve these goals. In addition to training, managers also can use communication tools to boost internal branding. Replication of this study in other industries could be due to the implementation of inner properties and ultimately to reach a better understanding of the mechanisms causing internal branding. In addition to the marketing approach towards the two training activities and internal branding-based development and internal communications in internal branding, there can be used a norm-based approach to measure the internal branding. The present study was done only in the University of Mohaghegh Ardabili. Therefore, the generalizability of the results to other universities and organizations should be done cautiously. Another limitation of the present study is related to the intrinsic characteristics of the completed questionnaire such as the respondents’ insufficient accuracy.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Internal Branding
  • Brand Supportive Attitudes
  • job satisfaction
  • Intention to Stay
  • University of Mohaghegh Ardabili
1- Allen, D. (2000). The ACID TestTM – A communication tool for leadership teams who want to interact with the whole organization. Journal of Brand Management, 5 (4): 257-266.
2- Arnett, D. B., Laverie, D. A. and McLane, C. (2002). Using job satisfaction and pride as internal-marketing tools. Cornell Hotel and Restaurant Administration Quarterly, 43 (2): 87-96.
3- Atakan, M. and Eker, T. (2007). Corporate identity of a socially responsible university: a case from the Turkish higher education sector. Journal of Business Ethics, 76 (1): 55-68.
4- Boyacigiller, N. A. and Adler, N. J. (1991). The parochial dinosaur: Organizational science in a global context. Academy of Management Review, 16 (2): 262-290.
5- Bulotaite, N. (2003). University heritage: an institutional tool for branding and marketing. Higher Education in Europe, 15 (4): 449-54.
6- Burmann, C. and Zeplin, S. (2005). Building brand commitment: a behavioral approach to internal brand building. Journal of Brand Management, 12 (4): 279-300.
7- Celly, K.S. and Knepper, B. (2010). The California State University: A case on branding the largest public university system in the US. International Journal of Nonprofit & Voluntary Sector Marketing, 15 (2): 137-156.
8- Chang, A., Chiang, H.H., and Han, T.S. (2012). A multilevel investigation of relationships among brand-centered HRM, brand psychological ownership, brand citizenship behaviors, and customer satisfaction. European Journal of Marketing, 46(5): 626-662.
9- Chernatony, L. (2001). From Brand Vision to Brand Evaluation, Butterworth-Heinemann, Oxford.
10- Chernatony, L. and Segal-Horn, S. (2001). Building on services characteristics to develop successful services brands. Journal of Marketing Management, 17 (7/8): 645-669.
11- Davari, Ali; Reza Zadeh, Arash. (2013). PLS structural equation modeling software, SID publications, Tehran. (In Persian)
12- Firth, L., Mellor, D.J., Moore, K.A. and Loquet, C. (2004). How can managers reduce employee intention to quit. Journal of Managerial Psychology, 19 (1/2): 170-187.
13- Hankinson, P. (2002). The impact of brand orientation on managerial practice: a quantitative study of UK’s top 500 fundraising managers. International Journal of Nonprofit and Voluntary Sector Marketing, 7 (1): 30-44.
14- Herington, C., Johnson, L. W., and Scott, D. (2006). Internal relationships: Linking practitioner literature and relationship marketing theory. European Business Review, 18(5): 364–381.
15- Hulland, J. (1999). Use of partial least squares (PLS) in strategic management research: A review of four recent studies. Strategic management journal, 20(2), 195-204.
16- Istileulova, Y. (2010). Higher education of central Asia and Russia: Building corporate brand. Paper presented at the 9ation Branding in a Globalized World: An International Conference on the Economic, Political, and Cultural Dimensions of 9ation Branding.
17- Ivy, J. (2001). Higher education institution image: A correspondence analysis approach. The International of Journal Education Management, 15 (6): 276-282.
18- Jevons, C. (2006). Universities: A prime example of branding going wrong. Journal of Product & Brand Management, 15 (7): 466-467.
19- Judson, K.M., Aurand, T.W., Gorchels, L. and Gordon, G.L. (2009). Building a university brand from within: University administrators’ perspectives of internal branding. Services Marketing Quarterly, 30 (1): 54–68.
20- Kaewsurin, N. (2012). An investigation into the relationships between universities’ internal branding, employee brand support and the transformational leadership characteristics of immediate leaders: A study from the perspective of academic staff in Thai universities. PhD Thesis of Marketing, Brunel Business School, Brunel University London.
21- King, C. and Grace, D. (2008). Internal branding: Exploring the employee’s perspective. Journal of Brand Management, 15 (5): 358–372.
22- Mohammad Beighi, A., Mohammad Salehi, N., Gol, M. A. (2014). Validity and reliability of different measurement methods and instruments and their applications in applicable research in health. Journal of University of Medical Sciences, 13: 1170-1153. (In Persian)
23- Mosley, R. W. (2007). Customer experience, organizational culture and the employer brand. Journal of Brand Management, 15 (2): 123-134.
24- Özçelik, G., Fındıkli, M. A. (2014). The relationship between internal branding and organizational citizenship behaviour: The mediating role of person-organization fit. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 150: 1120 – 1128.
25- Papasolomou, I. and Vrontis, D. (2006a). Building corporate branding through internal marketing: The case of the UK retail bank industry. The Journal of Product and Brand Management, 15 (1): 37-47.
26- Peltier, J.W., Schibrowsky, J.A. and Nill, A. (2013). A hierarchical model of the internal relationship marketing approach to nurse satisfaction and loyalty. European Journal of Marketing, 47 (5): 899-916.
27- Preez, R.D. and Bendixen, M.T. (2014). The impact of internal brand management on employee job satisfaction, brand commitment and intention to stay. International Journal of Bank Marketing, 33 (1): 78-79.
28- Punjaisri, K. and Wilson, A. (2007). The role of internal branding in the delivery of employee brand promise. Journal of Brand Management, 15 (1): 57-70.
29- Punjaisri, K. and Wilson, A. (2012). Internal branding process: Key mechanisms, outcomes and moderating factors. European Journal of Marketing, 45 (9/10): 1521-1537.
30- Punjaisri, K., Evanschitzky, H. and Wilson, A. (2009). Internal branding: An enabler of employees’ brand-supporting behaviours. Journal of Service Management, 20 (2): 209-226.
31- Rivard, S., and Huff, S. L. (1988). Factors of success for end-user computing. Communications of the ACM, 31(5), 552-561.
32- Stensaker, B. (2005). Strategy, identity and branding: Re-inventing higher education institutions. Paper presented to the city higher education seminar series (CHESS), 7 December. London: City University.
33- Tosti, D.T. and Stotz, R.D. (2001). Brand: Building your brand from the inside out. Marketing Management, 10 (2): 28-33.
34- Whisman, R. (2009). Internal branding: A university’s most valuable intangible asset. Journal of Product & Brand Management, 18 (5): 367-370.
35- Yang, JJ.T. Wan, C.S. and Wu, C.W. (2015). Effect of internal branding on employee brand commitment and behavior in hospitality. Tourism and Hospitality Research, 0 (0): 1-14.