طراحی مدل سازمان معنویت گرا درآموزش عالی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2013.998

چکیده

       به نظر می­رسد در پارادایم­های جدید، سازمان­ها به جای تاکید بر شیوه­های سنتی و مکانیکی در جهت مفاهیمی همچون سازمان معنویت گرا، سازمان ایمان محور و یا سازمان اخلاق گرا متمایل شده­اند. تغییرات بنیادی در حال شکل­گیری در محیط کار است و معنویت یکی از موضوعات اساسی در این زمینه خواهد بود. هدف از انجام این تحقیق دست یابی به مدلی جامع برای آموزش عالی ایران با رویکرد سازمان معنویت­گرا است. در این مطالعه از روش تحقیق کیفی( دلفی ) وکسب نظر خبرگان مدیریت وسازمان برای دست­یابی به ابعاد ومولفه­های موثر بر ایجاد سازمان معنویت­گرا استفاده شده است. یافته­ها : این روش در چهار دور انجام شد.وحدود 96 مولفه شناسایی شدند که در ضمن فرایند دلفی پس از حذف مولفه­های با میانگین پایین، 13 بعد اصلی و 47 مولفه شامل: عوامل سازمانی،عوامل فردی ،عوامل محیطی از طریق فضای معنوی سازمان در ایجاد سازمان معنویت­گرا موثر بودند و فضای معنوی سازمان در ایجاد سازمان معنویت­گرا نیز موثر بود. که در نهایت مدل مفهومی سازمان معنویت­گرا طراحی گردیده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Designing the model of Spirituality Based Organization in Higher Education System of Iran

چکیده [English]

It seem that in new paradigms, organizations have emphasize on issues such as spirituality-based organization, faith based organization and morality based organization instead of mechanical and traditional methods. The work condition is basically changing and spirituality is one of the main elements in this regard. Purpose: current study is aimed to present and extensive spirituality based model for the higher education system of Iran .Method: in this study the qualitative research method was used and the skilled managers were intervened for recognizing the element and aspects having influence on the creating of spirituality based organization. Finding: this method was used four times and about 96 elements were recognized. After deleting poor scored elements 13 key aspect and 47elements were considered as the main ones. it becomes clear that element such as organizational factors and environmental factors have influence on the creation of spirituality based  organization. morever, spiritual space of the organization influences on the creation of spirituality based  organization.

کلیدواژه‌ها [English]

  • organization
  • Spirituality
  • spirituality-based organization
  • higher education system
منابع فارسی
1-الهی، بهرام،(1380)، مبانی معنویت فطری: نگرشی تازه به معنویت به عنوان یک علم تجربی مستقل، مترجمین: مایرن،ملیکا ، یمینی، فرزاد، تهران، انتشارات جیحون.
2-دیلمی، احمد و آذربایجانی، مسعود،(1387) اخلاق اسلامی، دفتر نشر معارف، چاپ پنجاه و نهم،.
3-طباطبایی ،سید حسین،(1387)،معنویت تشیع به ضمیمه چند مقاله دیگر،گردآوری، تحقیق و نگارش محمد بدیعی،قم،نشر تشیع
4-رستگار،عباس علی،(1389 )،معنویت در سازمان با رویکرد روانشناختی،قم دانشگاه ادیان ومذاهب
5-رودگر، محمدجواد، (1388)، معنویت گرایی در قرآن، فصلنامه علمی پژوهشی علوم اسلامی، سال چهارم-شماره 14.
6-سیدجوادین، سیدرضا، ناصرزاده، سید محمدرضا،( 1384)،بررسی تأثیر معنویت کارکنان بر رضایت شغلی آنها. مجموعه مقالات کنفرانس بین‌المللی تهران
7-عابدی جعفری، رستگار، عباس علی، (1386)، ظهور معنویت در سازمانها مفاهیم، تعاریف، پیش‌فرضها، مدل مفهومی، فصلنامه علوم مدیریت ایران، سال دوم، شماره 5).
8-کیوی،ریمون،کامپنهود، لوک وان، (1385)روش تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: نیک گهر، عبدالحسین، چاپ سوم تهران ، نشر توتیا.
9-نادی، محمد علی، محسن گل پرور،(1390)، روابط ساده و ترکیبی مؤلفه های معنویت با وفاداری در محیط کار، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم شماره 2
10-نصر، سیدحسین،(1387)، دلباخته‌ی معنویت، ترجمه: دین پرست، منوچهر، تهران، انتشارات کویر.                                                                                          
 
منابع انگلیسی
1-Baumard , P.(2007). “Organization id the  fog” in Moingeon B.Organizational Learning and Competitive Advantage , London,Sage
2-Buarque,C.(2004).”Global; University: peer Review,vol6, iss2” Brown  J. (1992). Corporation as community: A new image for a new era. In J.Renesch (Ed.), New traditions in business (pp. 123-139). San Francisco:Berrett-Koehler.
3-Benefiel, M. (2003). Mapping the terrain of spirituality in organizations of Organizational Change Management, 16(4), 367-377.
4-Brown, R. (2003) ‘Organizational Spirituality: The Sceptic’s Version’, Organization 10:393–400.
5-Campuzano, Lydia Guadalupe; Seteroff , Sviatoslav Steve; (2009);  A New Approach to a Spiritual Business Organization and Employee Satisfaction, Eastern Academy of Management.
6-Case,P, Gosling.J,(2010),The spiritual organization: critical reflections on the instrumentalityof workplace spirituality, Journal of Management, Spirituality & Religion Vol. 7, No. 4, December 2010, 257–282..
7- Dent, E. B., Higgins, M. E., & Wharff, D. M. (2005). Spirituality and leadership:An empirical review of definitions, distinctions, and embedded assumptions. The Leadership Quarterly, 16(5), 625-653.
8- Fernando,M(2007), Spiritual Leadership in the Entrepreneurial Business A Multifaith Study, Senior Lecturer, School of Management and Marketing,University of Wollongong, Australia,p.97-99.
9-Frank, M. S. (1993). The essence of leadership. Public Personnel Management, 22(3),381-389.
10- Fry, L. W. (2003). Toward a theory of spiritual leadership. The Leadership Quarterly, 14(6), 693-727.
11-Fry, L. W. (2005). Toward a theory of ethical and spiritual well-being and corporate social responsibility through spiritual leadership. In R. A.Giacalone & C. L. Jurkiewicz, (Eds.). Positive psychology in business ethicsand corporate reasonability (pp. 47-84). Greenwich, CT: formation Age.
12- Giacalone, R. A., & Jurkiewicz, C. L. (2003). Handbook of workplace pirituality and organizational performance. Armonk,NY7 M.E. Sharpe.
13- Gibbons, P. )2000( Spirituality at Work:Definitions, Measures, Assumptions, And Validity Claims. Proceedings of the Academyof Management, USA, 2000.
14-  Guillory, W. (1997). The living organization-Spirituality in the workplace. Salt Lake City, UT: Innovations International.
15- Gupta, U. G., & Clarke, R. E. (1996). Theory and application of the Delphi technique: Abibliography (1975–1994). Technological Forecasting and Social Change, 53(2), 185–211
16- Journal of Adult Development, (2001). Special issue on spirituality and adult development,part I, 8 (4).
17- Journal of Adult Development, (2002). Special issue on spirituality and adult development,parts II–III, 9 (1–2).
18- Journal of Management Inquiry, (2005). Special issue on spirituality and management,14 (3).
19- Journal of Organizational Change Management, (1999). Spirituality in organizations,parts I and II, 12 (3–4).
20- Journal of Organizational Change Management, (2003). The leading edge in research on spirituality in organizations, 16 (4).
21- Linstone.H.A.and M.Turoff,(1975),Introduction in .H.A. Liston  and M.Turoff (eds),The Delphi method  technique and applications.London:Addison Westey.
22- Lips-Wiersma, M., Lund Dean, K. and Fornaciari, C.J., (2009). Theorizing the dark side of the workplace spirituality movement. Journal of Management Inquiry, 18 (4),288–300.
23- Marques, J. F., Dhiman, S., & King, R. (2005). Spirituality in the workplace Developing an integral model and a comprehensive definition. Journal of American Academy of Business, 7(1), 81-91.
24- Macquarrie, J. (1972). Paths in spirituality. New York: Harper and Row.
25- Miller, L. (1998), ``After their checkup for the body, some get one for the soul'', The Wall Street Journal, 20 July, pp. A1, A6.
26- Milliman, J., Czaplewski, A., & Ferguson, J. (2003). Workplace spirituality and employee work attitudes: An exploratory empirical assessment. Journal of Organizational Change Management, 16(4), 426-447.
27- Oswick, C., (2009). Burgeoning workplace spirituality? A textual analysis of  omentum and directions. Journal of Management, Spirituality and Religion, 6 (1), 15–25.
28-Pacinelli,A(2010)Opinion convergence in location: A spatial version of the Delphi method, Technological Forecasting & Social Change xxx (2010) xxx–xxx
29- Robbins, L. (2003). From the academy of management’s August 5, 2003, management, spirituality, and religion interest group’s proposed minutes (pp. 5–39).
30- Rooprai. Y. K,(2010), A Model of Workplace Spirituality Leading Towards Spiritual Organization, AIMS International Conference on Value-based Management August 11-13, 2010,Business School of Delhi, Greater Noida
31- Shankar Pawar, B (2008) "Two approaches to workplace spirituality facilitation: a comparison and implications", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 29 Iss: 6, pp.544 – 567
32- Senge, P., (1990). Personal mastery. In: The fifth discipline: the art and practice of thelearning company. London: Random House, 139–173.
33- Swift, J. (2003). Spiritual prescriptions for organizations: New strategies for Unpublished doctoral dissertation, The Fielding Institute, Santa Barbara, CA.
34- Tourish, D , Tourish, N,(2010), Spirituality at Work, and its Implications for Leadership and Followership:A Post-structuralist Perspective , Vol 6(2):PP, 207–224
35- Wagner-Marsh, F., & Conley, J. (1999). The fourth wave: The spiritually-based firm.Journal of Organizational Change Management, 12(4), 292-301.
36- White, J., & Taft, S. (2004). Frameworks for teaching and learning business ethics within the global context: Background of ethical theories. Journal of Management Education, 28(4), 463-477.
37- Yang, T., & Hsieh, C. H. (2009). Six-sigma project selection using national qualityaward criteria and Delphi fuzzy multi criteria decision-making method. ExpertSystems with Applications, 36, 7594–7603