بهبود سنجش کارایی در مدل تحلیل پوششی داده ها با بهره گیری از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.684

چکیده

       سنجش کارایی سازمان­های تولیدی و صنعتی و مقایسه کارایی بین واحدهای آنها از جمله مسائل مهمی است که امروزه در حوزه صنعت مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله از تکنیک تحلیل رابطه خاکستری و تحلیل پوششی داده­ها بطور ترکیبی برای ارزیابی تأمین­کنندگان در شرکت فراگستر توس استفاده شده است. هدف اصلی این مقاله بررسی نقش شاخص­های نماینده (از میان نهاده­ها و ستاده­ها) برای کاربرد در مدل تحلیل پوششی داده­ها می­باشد. بر این اساس ابتدا تکنیک تحلیل رابطه خاکستری تشریح شده تا بعداً همراه با تکنیک تحلیل پوششی داده­ها مورد استفاده قرار بگیرد. در مرحله بعد با استفاده از داده­های جمع­آوری شده کارایی تأمین­کنندگان در قالب مدل تحلیل پوششی داده­ها محاسبه گردیده است . در پایان نیز به منظور تحلیل اثرات شاخص­های نماینده، با استفاده از مدل رابطه خاکستری ارتباط بین شاخص­ها (نهاده­ها و ستاده­ها) شناسایی شده و پس از تعیین شاخص­های نماینده، کارایی  تأمین­کنندگان مجدداً محاسبه شده تا اعداد کارایی در دو حالت مورد مقایسه قرار گیرند. نتایج نشان     می­دهد که در حالت اول 6 تأمین کننده و در حالت دوم تنها یک تأمین­کننده کارا بوده­اند. استفاده از دسته­بندی خاکستری توانسته است سنجش کارایی تأمین­کنندگان را با استفاده از تحلیل پوششی داده­ها دقیق­تر نمایند و بنابراین قدرت تفکیک واحد های تصمیم­گیری افزایش یابد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Improvement of Efficiency Measurement in DEA Model By Applying GRA Technique

چکیده [English]

Efficiency  measurement in industrial & manufactural organizations and comparing the efficiency of their units is one of the most important approaches in the industrial area. In this paper, GRA and DEA models have been come together to evaluate suppliers in a manufactural- industrial department. The main purpose of this article is finding the representative indicators for applying in DEA model. In first step the GRA technique has been described. In the next part, the suppliers efficiency has been calculated by DEA model. Finally, the relationship between indicators has been discovered by GRA model and with determining the representative indicators, evaluating and ranking the suppliers have been done again by DEA model. The results show that  in first state 6 suppliers determined as effective suppliers and in second state just one supplier determined as a effective supplier. Therefore, by using the GRA technique, suppliers efficiency scores have got better, so the isolation power of DMUs have been increased.

کلیدواژه‌ها [English]

  • grey relational analysis
  • Data Envelopment Analysis
  • efficiency
  • Suppliers
منابع فارسی
1- آذر، عادل، غلامرضایی، داود،(1385)، رتبه بندی استانهای کشور با رویکرد تحلیل پوششی داده­ها، فصلنامه پژوهش­های اقتصادی ایران، شماره27، سال هشتم،173-153.
2- اردکانی محمدی، مجید علی، میر غفوری، سید حبیب اله، میر فخرالدینی، سید حیدر، دامکی، علی محمد، مومنی، حجت اله، (1388)، ارزیابی کارایی نسبی بیمارستان های دولتی یزد با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی شهید صدوقی یزد، دوره هفدهم، شماره دوم،75-67 .
3- اصغرپور، محمدجواد،(1382)، تصمیم گیری با معیارهای چندگانه، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
4- رزمی، جعفر، بامداد، شهروز،(1383)، کاربرد روش DEA در ارزیابی تامین کنندگان، اولین کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین.
5- صالحی صادقیانی، جمشید، امیری، مقصود، تقوی فرد، محمد تقی، رضوی، سید حسین،(1387)، رتبه­بندی واحدهای کارا با ترکیب رویکرد تحلیل پوششی داده ها و فرایند تحلیل سلسله مراتبی در سازمان های بازرگانی استانی، دانش مدیریت، شماره81، سال21، 90-75 .
6-عالم تبریز، اکبر، رجبی پور میبدی، علیرضا، زارعیان، محمد(1388)، بررسی کاربرد تکنیک تاپسیس فازی در بهبود سنجش کارایی شعب بانکها با استفاده از تکنیکDEA، نشریه مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، دوره1، شماره سوم، 104-85 .
7- فتحی، سعید، نجفیان، مریم،(1386)، ارتقای کارایی بودجه ریزی عملیاتی با انتخاب نماینده معیارهای عملکردی: کاربرد نظریه مدلسازی رابطه خاکستری، دانشگاه اصفهان.
8- محمدی، علی،(1389)، ارزیابی عملکرد فروشندگان در مدیریت زنجیره تامین، کنفرانس ارزیابی عملکرد، جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران.
9- مهرگان، محمد رضا،(1383)، مدل‌های کمی در ارزیابی عملکرد سازمان‌ها ، تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
 
 
 
 
منابع انگلیسی
1-Deng, J.L.(1990), "Introduction To Grey system Theory", The Journal Of Grey System,Vol.1,No.1, PP.1-24.
2-Guo, H.(1985), "Identification coefficient of relational grade of grey systems", The Journal of Fuzzy Mathematics, vol. 3, PP.55-58.
3-Shu, Wang, Q. Mua.,Z, Guan.(2007), "Measuring Hospital Efficiency in China Using Grey Relational Analysis and Data Envelopment Analysis", International conference on grey system and Intelligent service, PP.135-139.
4-Deng,J,L,(1992),"Grey system Theory", Technical University, Wuchang, China.
5-Tseng, P.Y., Geng, Cheng, M.,Yu, L.F. (2003), "The analysis of human and vehicle factors for Taiwan freeway traffic accidents", Journal of Eastern Asia Society for Transportation Studies, Vol 5, PP.237-248.
6-Yiyo, K., Taho, Y., Guan, W.H.(2008), "The use of grey relational analysis in solving multiple attribute decision-making problems",  Computers & Industrial Engineering ,55, PP.80–93.