بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد شرکتهای صنعتی استان تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.675

چکیده

   هدف مقاله حاضر شناسایی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی ، مدیریت کیفیت جامع و عملکرد سازمانی شرکتهای صنعتی استان تهران می باشد. برای دست یابی به هدف فوق 16 شرکت صنعتی از چهار بخش خودرو ، مواد غذایی ، منسوجات و محصولات چوبی (8 شرکت دارای متدولوژی مدیریت کیفیت جامع  و 8 شرکت فاقد متدولوژی مدیریت کیفیت جامع ) به عنوان نمونه آماری انتخاب گردیده­اند. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی است و برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار AMOS   استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که رفتار شهروندی سازمانی تاثیر مستقیمی بر عملکرد سازمانی شرکتهای صنعتی استان تهران ندارد، بلکه از طریق بکارگیری یک روش مدیریتی مانند استقرار مدیریت کیفیت جامع است که رفتار شهروندی سازمانی با رضایت مشتریان و بهره وری به عنوان دو فاکتور مهم عملکرد سازمانی ارتباط پیدا  می کند. بنابراین مدیریت کیفیت جامع نقش مهمی در ارتباط بین رفتار شهروندی سازمانی و عملکرد شرکتهای صنعتی ایفا می­نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Survey on Relationship Between Organizational Citizenship Behavior, Total Quality Management and Performance in Industrial Firms in Tehran Province

چکیده [English]

The purpose of this paper is identifying relationship between organizational citizenship behavior, total quality management and performance in industrial firms in Tehran province.  For access to these aim 16 industrial firms from 4 sections of automobile, food material, textile and wood production (8 firms is used of TQM method and 8 firms is not used of TQM method) are selected as samples. The current study is descriptive and correlation study.  For Analysis of data is used of AMOS software. The result of this paper is indicated that organizational citizenship behavior have not direct impact on performance of industrial Firms in Tehran province but for complete its effect need to managerial methodology like total quality management. In the other hand organizational citizenship behavior in through of total quality management create connection with to customer satisfaction and productivity as two key factor of performance. So TQM has a main role to relationship between organizational citizenship behavior and industrial firm's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational Citizenship Behavior
  • total quality management
  • Organizational Performance
  • industrial firms
  • Tehran province
منابع فارسی
1-سیدجوادین، سید رضا ؛ رایج ، حمزه ؛ آقامیری ، سید علی؛ یزدانی ،حمید رضا ؛  بازاریابی درونی ، گامی در جهت بهبود رفتارهای شهروندی سازمانی و کیفیت خدمات : تحقیقی پیرامون شرکت گاز تهران بزرگ ، پژوهش های مدیریت در ایران – مدرس علوم انسانی ، دوره 14 ، شماره 2، تابستان 1389.
2-فتاحی ، مهدی ؛ اعظمی ، امیر ؛ رفتار شهروندی سازمانی : بیان تعریف ، عوامل ایجادکننده ، پیامدها و ارائه یک مدل اولیه ، اولین کنفراس ملی مدیریت رفتار شهروندی سازمانی ، تهران ، دانشکده مدیریت ؛ 1387.
3- قلی پور ، آرین ؛ طهماسبی ، رضا ؛ منوریان ، عباس ؛ بررسی تاثیر وفاداری حزبی بر رفتار شهروندی سازمانی در سازمانهای دولتی ، پژوهش های مدیریت در ایران – مدرس علوم انسانی ، دوره 14 ، شماره 2، تابستان 1389.
4-محقر ، علی ؛ معین نجف آبادی، فقیهه ؛ بیاضی طهرانبند، علی ؛ بررسی تأثیر فعالیتهای مدیریت کیفیت بر عملکرد سازمان­ها ؛ پژوهش­های مدیریت در ایران – مدرس علوم انسانی ، دوره 14 ، شماره 2، تابستان 1389.
5-مقبل با عرض ، عباس ؛ هادوی­نژاد ، مصطفی ؛ رابطه ادراک سیاست سازمانی و رفتار شهروندی سازمانی در دانشگاههای دولتی شهر تهران: تبیین نقش تعدیلگر معنویت سازمانی، پژوهش­های مدیریت در ایران– مدرس علوم انسانی ، دوره 15 شماره 2 ، تابستان 1390.
 
منابع انگلیسی
1-Abas, Z., Yaacob, Z., (2006). Exploring the relationships between total quality management (TQM), strategic control systems (SCS) and organizational performance (OP) using a SEM framework. The Journal of American Academy of Business, Cambridge, 9(2),161-166
2-Adam Jr., E.E., Corbett L.M., Flores B.E., Harrison N.J., Lee T.S., Rho B. H., Ribera J., Samson D., Westbrook R.; (1997), “An international study of quality improvement approach and firm performance” International Journal of Operations and Production Management; Vol.17, No.9,.
3-Anderson M., Sohal A.S. (1999); A study of the relationship between quality management practices and performance in small businesses; International Journal of Quality and Reliability Management; Vol.16, No.9.
4-Appe Appelbaum , Steven & Bartolomucci , Nicolas & Beaumier , Erika & Boulanger , Jonathan & Corrigan , Rodney & Dore , Isabelle & Girard , Chrystine & Serroni , Carlo (2004) , organizational citizenship behavior : a case study of culture , leadership and trust Vol.42 No.1 , pp.13-40
5-Arawati, A., (2005). The structural linkages between TQM, product quality performance, and business performance: Preliminary empirical study in electronics companies. Singapore Management Review, 27(1),87-105
6-Bienstock , C.Carol & Demoranville , W.Carol & Smith , K.Rachel (2003) , Organizational Citizenship behavior and service quality , journal of services marketing , Vol .17 No.4, pp. 357-378
7-Bolino, M., turnley, C., and William h. (2003). "Going the extra mile: cultivating and managing employee citizenship behavior". Academy of management executive.
8-Borman, W.C. and Motowildo, S.J., (1993). Expanding the criterion domain to include elements of contextual performance. Personnel Selection in Organizations. Jossey-Bass, San Francisco
9-Borman, walter. (2001), "the concept of organizationa citizenship", personal decisions research institutes, university of sout florida.
10-Boselie P., Van der Wiele T.; (2002), “Employee perceptions of HRM and TQM; and the effects on,.
11-Carter R.J., Narasimhan R.; (1994).“The role of purchasing and materials management in total quality management and customer satisfaction”; International Journal of Purchasing and Materials Management, Vol.30, No. 3.
12-Castro, Carmen. B & Armario, Enrique & Ruiz, David's. (2004),"The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty", international journal of Service industry management, Vol.15 No.1,pp 276-282.
13-Cohen , Aaron & kol ,Yardena ,(2004), Professionalism and Organizational Citizenship behavior , An empirical examination mong Israeli nurses , Journal of managerial psychology Vol.19  No.4  .
14-Das A., Handfield R., Calantone R., Ghosh S.;(2000) “ A contingency view of quality management—the impact of interna- tional competition on quality”; Decision Sciences, Vol.31, No.3, .
15-Flynn, B.B., Sakakibara, S., Schroeder, R.G., (1995). Relationship between JIT and TQM: Practices and performance. Academy of Management Journal. 38 (5) ,1325-1360
16-Grandzol J.R.;(1998), “A survey instrument for standardizing TQM modeling”; Research, International Journal of Quality Science, Vol.3, No.1.
17-Guimaraes T.(1996); “TQM’s impact on employee attitudes”; The TQM Magazine , Vol.8, No.1.
18-Hall, A. T., Zinko, R. P., Alexia A. F., and Gerald R. (2009). Organizational citizenship behavior and reputation: mediators in the relationships between accountability and Job performance and satisfaction", Journal of Leadership & Organizational Studies Volume 15 Number 4, pp 381-392.
19-Hansson J., Eriksson H.(2002); The impact of TQM on financial performance; Measuring Business Excellence, Vol.6, No.4.
20-Ho, D.C.K., Duffy, V.G., Shih, H.M., (2001). Total Quality Management and empirical test for mediation effect. International Journal of Production Research ,39(3),529-548
21-Huang Y.S., Lin B.M.T.(2002); “An empirical investigation of total quality management” A Taiwanese case. The TQM Magazine, Vol.14, No.3.
22-Juran J.M.(1992); Juran on quality by design: The new steps for planning quality intogoods and services; The Free Press, New York, NY.
23-Kanji G.K., Barker R.L, (1990); “Implementation of total quality management”; Total Quality Management, Vol.1, No.3,.
24-Korkmaz, T., and Arpacı.Ebru. (2009)."Relationship of organizational citizenship behavior with emotional intelligence", Procedia Social and Behavioral Sciences vol 1, pp 2432–2435.
25-Koys .D.J, (2001), The effects of employee satisfaction, organizational citizenship behavior , and turnover on organizational effectiveness:a unit-level ,longitudinal study .pers psycho, 54:101-14
26-Madu C.N., Kuei C.H.(1993); “Introducing strategic quality management”; Long Range Planning, Vol.26, No.6.
27-Mc Adam R., Bannister A.(2001); Business performance measurement and change management within a TQM framework; International Journal of Operations and Production Management, Vol.21, No.1/2,.
28-Motwani, J.G., Mahmoud, E., Rice, G., (1994). Quality practices of Indian organizations: An empirical analysis. International Journal of Quality and Reliability Management-11,38-52
29-Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Paine, J. B., Bacharach, D. G.(2000), Organizational citizenship behaviors: Acritical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, .26, No.3, pp.513.563.
30-Powell, T.C., (1995). Total quality management as competitive advantage: a review and empirical study. Strategic Management Journal, 16,15-37
31-Samson, D., Terziovski, M., (1999). The relationship between total quality management practices and operational performance. Journal of Operations Management 17,393-409
32-Saraph, J.V., Benson, P.G., Schroeder, R.G., (1989). An instrument for measuring the critical factors of quality management. Decision Sciences,20,810-829
33-Turnipseed, D.L., Rassuli, A., (2005). Performance perceptions of organizational citizenship behaviors at work: a bi-level study among managers and employees. British Journal of Management, 16, 231-244