بررسی تجربی ارتباط انتشار نوآوری با اعتماد سازمانی و تأثیر آنها بر پذیرش بانکداری سیار

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.674

چکیده

      پذیرش فناوری، خصوصاً در بانک­ها که فناوری محور به­شمار می­روند و فناوری نقش مهمی در رقابت­پذیری آنها دارد، عموماً، یکی از مهم­ترین اجزای موفقیت و جهت­گیری بانک­ها به شمار می­رود.. از سوی دیگر در صورت عدم­اعتماد در سازمان و همچنین عدم­اعتماد مشتریان به سازمان، پذیرش فناوری باروندی کند صورت می­پذیرد. لذا پژوهشگران به ارتباط میان پذیرش فناوری و اعتماد سازمانی و اثری که این ارتباط بر عملکرد سازمان­ها می­گذارد توجه نموده­اند. در این مقاله براساس داده­های پیمایشی و در چارچوب نظریه پذیرش فناوری راجرز و نظریه اعتماد سازمانی مایر به بررسی ارتباط میان این دو عامل و تأثیر آنها بر عملکرد پذیرش بانکداری همراه از سوی مشتریان پرداخته­شده است. برای بررسی رابطه بین متغیرهای مدل از رگرسیون استفاده شده است، که در این راستا از مدل معادلات ساختاری و به طور مشخص از مدل­های ساختاری تحلیل­مسیر استفاده شده است. لازم به ذکر است برای تأیید یا رد فرضیه­ها علاوه بر آماره آزمون و p-value متناظر با آن، از ضریب استاندارد استفاده و همچنین برای کلیه مسیرها ضریب اطمینان 95درصد و سطح خطای 5درصد می­باشد. نتایج حاصل نشان داده است که خصوصاً در مورد پذیرش خدمات بانکداری همراه، اعتماد از نقش بسیار مهمی برخوردار است که اگر این اعتماد براساس آگاهی نباشد، پذیرش بانکداری سیار به­کندی صورت می­پذیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Experimental Reviewing of the Relationship Between Innovation Distribution and Organizational Confidence and their Effects on Mobile Banking Acceptance

چکیده [English]

Technology acceptance especially in banks which are considered technology‏oriented and technology has an important role in their competitiveness, generally is one of the most important components of success and orientation in Banks, however On the other hand if there is Lack of trust and confidence in the organization's customers, Technology acceptance will be accomplished through a slow process. Hence Researchers have taken the relationship between technology acceptance and organizational trust and its impact on the performance of organizations into consideration. In this study, based on survey data and in the framework of Roger’s theory of technology acceptance and Mayer's theory of organizational trust, examining the relationship between these two factors And their impact on the performance of Mobile Banking From customers have been investigated. To examine the relationship between models variables, Regression is used which In this regard the structural equation model and specifically the structural models of Path analysis are utilized. It should be noted that to confirm or reject hypotheses, Standard coefficient is used in addition to the Test statistic and corresponding p-value. For all paths, Safety coefficient And the error level are 95% and5% respectively. The results Have shown that especially  About Acceptance of mobile banking services, Trust  is Of the very important role that If is not based on awareness, Acceptance of mobile banking would be Slowly accomplished.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Technology Acceptance
  • Organizational Trust
  • Knowledge based Trust
  • Mobile banking
  • Innovation diffusion
منابع فارسی
1-ابراهیمی، ابوالقاسم(1387)، " معیارهای کلیدی جذب مشتریان در بانکداری الکترونیکی" ، مجموعه مقالات همایش نوآوری در خدمات بانکی، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، صص. 228-208
2- پناهی، بلال(1387)،" اعتماد و اعتمادسازی در سازمان" پیک­نور، شماره چهارم، سال هفتم، 88- 103
3- پانی، بهناز(1387)،" شناسایی عوامل موثر برپذیرش خدمات بانکداری­اینترنتی توسط مشتریان(مورد پژوهش بانک سامان در شهرتهران)"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت­بازرگانی، دانشگاه الزهرا
4- حسینی­خواه، علی(1386)،" بررسی نظریه انتشارنوآوری در حوزه آموزش" فصلنامه نوآوری­های آموزشی، شماره 26، سال هفتم
5- خنیفر، حسین و  زروندی، نفیسه(1389)،"بازکاوی مفهوم اعتماد در سازمان"، تهران،  انتشارات بعثت، چاپ اول
6- داوری، محمدرضا و اکبری، فرشاد و اسفیدانی، محمدرحیم( 1386)،" بانکداری سیار در ایران، چالشها و موانع، ارائه راهکارها براساس مدل پذیرش­فناوری(TAM) "، تهران، چهارمین همایش ملی تجارت­الکترونیکی
7- رنجبر، داود(1390)،"مرجع کامل علوم بانکداری الکترونیکی"،تهران، انتشارات آذرخش، چاپ اول
8- ضیائی­پرور، حمید(1390)،" ضریب نفوذ تلفن همراه در ایران"، مجله همشهری، کد مطلب، 146580
9- فاطمی شریعت­پناهی، هاجر(1387)،" ارائه مدلی از تأثیر عوامل پاسخ به تغییر پذیرش­فناوری اطلاعات (با استفاده از مدلTAM )"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد مدیریت­فناوری­اطلاعات
10- کشه­فراهانی، سمیه(1386)،" بررسی و ارزیابی رویکردهای انتقال از بانکداری سنتی به بانکداری الکترونیک در ایران و ارائه یک رویکرد مناسب (مطالعه موردی : بانک پارسیان )"، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تهران
11- کلانتری، فاطمه(1387)،" پذیرش خدمات­بانکداری­الکترونیکی از دیدگاه مشتریان براساس مدل تجزیه رفتار برنامه‏ریزی شده در بانک­های دولتی و خصوصی شهرتهران"، پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه الزهرا
12-کوارویی، مهدی، "عوامل موثر برپذیرش بانکداری الکترونیکی درمیان مشتریان بانک پارسیان" مجموعه مقالات همایش نوآوری در خدمات بانکی، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، صص. 136- 154
13- کاظمی، مسلم(1389)،" بررسی و تعیین موانع استفاده از موبایل بانک: مطالعه موردی بانک ملی شیراز" پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه پیام­نور مرکز گرمسار
14- معین­زاده میرحسینی، شمیم السادات(1391)،" ارائه چارچوبی برای سنجش بانکداری­سیار به کمک فاکتورهای موثر" پایان­نامه کارشناسی­ارشد در رشته فناوری­اطلاعات، دانشگاه پیام­نور مرکز تهران
15- مرثا، مصفا(1389)،"شناسایی عوامل حیاتی موفقیت توسعه بانکداری الکترونیک در ایران(مطالعه موردی بانک صادرات ایران)"،پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه شهید بهشتی
16- محامدپور، مریم و مطمئن­فعال و زهره، فسنقری، مهدی(1389)،" بررسی عوامل موثر برپذیرش خدمات همراه بااستفاده از روش تحلیل مسیر"، مدیریت فناوری اطلاعات، دوره2، شماره 5، صص. 109- 126
17- یغما، سمیه(1388)،" تعیین میزان تأثیر عوامل موثر برپذیرش بانکداری الکترونیک" پایان­نامه کارشناسی­ارشد، دانشگاه فردوسی مشهد
18- یعقوبی، نورمحمد و شاکری، رویا(1387)،" مقایسه تحلیلی مدل­های پذیرش فناوری با تأکید برپذیرش بانکداری اینترنتی"، فصلنامه علوم مدیریت ایران، شماره11، سال سوم ،صص. 21- 44
19- یزدانی فرد، شمسی(1384)، "بررسی عوامل موثر بر قصد استفاده مشتریان از خدمات بانکداری الکترونیک در ایران "،دانشگاه تهران ،پایان نامه کارشناسی ارشد
 
منابع انگلیسی
1-Ainin Sulaiman and Noor Ismawati Jaafar and Suhana Mohezar(2007),“ An overview of mobile banking adoption among the urban community”,Int.J.Mobile Communications,Vol.5, No.2.pp. 157-168
2-Asosheh abbos and Bagherpour sanaz and Yahyapour nima(2008),“Extended acceptance models for recommender system adaption, case of retail and banking service in iran”,Wseas transactions on business and economics, ISSN 1109-9526, ISSUe 5, Vol 5, PP.189-200
3-Aboul Reza Beiginia and Ali Soleimani Besheli and Mahmoud Esfandiari Soluklu(2011),“Assessing the mobile banking adoptionbased on the decomposed theory of planned behavior” European journal of Economics, Finance and administrative sciences, ISSN 1450-2275 .ISSUE (28)
4- Ching Mun Cheah and Aik Chuan Teo, Jia Jia Sim(2011),“Factors Affecting Malaysian Mobile Banking Adoption: An Empirical Analysis”,Internationaljournal of network and mobile technologies, Vol.2, ISSUE.3,pp. 149- 160
5- Hsiu- Fen Lin(2011),“An empirical investigation of mobile banking adoption: The effect of innovation attributes and knowledge- based trust” international journal of information management, 31,pp. 252-260
6-Malcolm Wright and Don Charlett(1995),“ New Product Diffusion Models in Marketing: An Assessment of two Approaches”,Marketing Bulletin,6,PP.32-41,Article4, PP.32-41
7- Moghadam and Akram Hadizadeh and Parisa Assar (2008), “ The relationship between national culture and e-adoption: a case study of Iran”, American journal of applied sciences, ISSN 1546, Volume: 5, ISSUE: 4
8-Rogers, E.M.(1995 ),“ The Diffusion of Innovations”, 4th Edition, Free Prees, New York, NY
9- Ritu, Agarwal and Manju, Ahuja and Pamela, E.carter and Mitch, Gans(1998),“ Eany and late adopters of IT innovation: Extensions to innovation diffusion theory” Florida State University
10- Xin Luo and Han Li and Jie Zhang and J.P.Shim(2010),“Examining multi-dimensional trust and multi-faceted risk in initial acceptance of emerging technologies: An empirical study of mobile banking services ”, Decision support systems,49,pp. 222-234
11-Xianfeng Zhang and Qin Zhang(2005),“ Online Trust Forming Mechanism: Approaches  And An Integrated Model”, ICEC, 05, PP, 201-209