بررسی نقش رهبری معنوی در هویت‌یابی سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.673

چکیده

     رهبران با استفاده از شاخص‌های معنویت در سازمان یا گروه، هم یک نوع انگیزش درونی برای خود و هم زمینه­ای برای انگیزش بیرونی پیروانشان فراهم می­کنند. رهبران معنوی و ارزش­مدار به کارها و فعالیت­های پیروان در سازمان یا گروه، به وسیله متصل کردن آنها به ارزش­های عمیق درونی­شان معنی می­دهند. با توجه به اینکه هویت­یابی سازمانی تأثیر عمده­ای بر رفتار اعضای سازمان و در نتیجه عملکرد و دستیابی به اهداف دارد، در این مقاله تلاش شده است نقش رهبری معنوی بر هویت­یابی سازمانی مورد بررسی قرار بگیرد. جامعه آماری این پژوهش کارکنان نواحی چهارگانه ادارات آموزش و پرورش استان قم می­باشند. تعداد افراد نمونه آماری 232 نفر می­باشد. ابزار جمع­آوری اطلاعات پرسشنامه رهبری معنوی فرای و همکارانش (2005) و پرسشنامه هویت­­یابی سازمانی میلر و همکارانش (2000) می­باشد. نتایج بدست آمده از آزمون فرضیه­های تحقیق نشان داده است که کلیه ابعاد رهبری معنوی بر هویت­یابی سازمانی تأثیرگذار می­باشند. همچنین در بررسی وضعیت ابعاد رهبری معنوی و هویت­یابی سازمانی در آموزش و پرورش استان قم این نتیجه بدست آمد که رهبری معنوی و هویت­یابی سازمانی از وضعیت مطلوبی برخوردار می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Spiritual Leadership in Organizational Identification

چکیده [English]

By using spiritual indicators in organization or group, leaders create an internal motivation for themselves and an external motivation for their followers. Spiritual and value – oriented leaders give meaning to the acts and operations of their followers in an organization or group by linking them to their profound internal values. Since finding the organizational identification impacts on the behavior of the organizational members and, as a result, on the performance and achieving the aims. Present paper attempts to study the role of spiritual organizational identification. Statistical population consists of employees of four boroughs in Qom Pedagogy (232 subjects). Data collection method is spiritual leadership questionnaire devised by Fry et al (2005) as well as organizational identification questioner provided by Miller et al (2000). The results of testing research hypotheses indicate that all aspects of spiritual leadership impact on organizational identification. Likewise, studying the status of spiritual leadership aspects organizational identification in Qom Pedagogy indicate that both spiritual leadership and organizational identification enjoy favorable status.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership
  • Spirituality
  • spirituality in workplace
  • Spiritual Leadership
  • organizational identification
منابع فارسی  
1-اولیاء ، محمد صالح و دهستان، فهیمه ، « بررسی نقش نظام پیشنهادات در مدیریت کیفیت جامع و تأثیر آن بر افزایش بهره وری سازمان »، روش، سال نوزدهم، شماره 124، 1385، صص 27-25.
2-باقری، مسلم و تولایی ، روح الله ،« بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها »، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 30، 1389، صص 96-73 .
3-برزنونی ، محمد علی، « معنویت؛ نیاز پایای انسان و رمز ماندگاری جوامع انسانی »، معنویت در مکتب امیرالمؤمنین، مجموعه مصاحبه ها ، سخنرانی ها و مقالات ، تهران، مرکز آموزش و پژوهش علوم اسلامی، حوزه نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه امام حسین (ع)، 1379 .
4-رودگر، محمد جواد ، « تجدید دین به معنویت در جریانهای معنوی نوپدید »، کتاب نقد ، شماره 46 ، 1387 .
5-رودگر، محمد جواد، « نقش اخلاق و معنویت در کارآمدی نظام اسلامی»، فصلنامه حکومت اسلامی، سال دوازدهم، شماره 44، 1386 ، صص 66-41.
6-ضیائی، محمد صادق و نرگسیان، عباس و آیباغی اصفهانی، سعید، « نقش رهبری معنوی در توانمندسازی کارکنان دانشگاه تهران »، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 1، 1388، صص 86-67.
7-لواسانی، مسعود و کیوان زده، محمد و ارجمند، ندا، « معنویت، استرس شغلی، تعهد سازمانی و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران»، روان شناسی معاصر، دوره سوم، شماره 2، 1387، صص 73-61.
8-مرادی، مسعود و موسوی حجازی، بهار ، « نقش طراحان در روند خلق هویت سازمانی »، ماهنامه تدبیر، شماره 194، 1387، صص 24-19 .
9-مشبکی، اصغر ؛ باشکوه، محمد؛ علیپور، وحیده، « معنویت و رهبری»، دو فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی، سال پنجم، شماره 14، 1385 ، صص 200-177 .
10-موغلی، علیرضا و حسن پور، اکبر و حسن پور، محمد ، « بررسی ارتباط بین توانمندسازی و تعهد سازمانی کارکنان در مناطق نوزده گانه سازمان آموزش و پرورش شهر تهران »، نشریه مدیریت دولتی، دوره 1، شماره 2، 1388، صص 132-119 .
11-نادری، ناهید و رجایی پور، سعید، « مدیریت با رویکرد معنوی ( شاخص های ارزیابی تحقق معنویت در سازمان ) »، مطالعات اسلامی در علوم انسانی، سال اول، شماره اول، 1389 ، صص 138-119 .
12-نرگسیان، عباس، « رهبری معنوی در سازمان های معاصر»، ماهنامه تدبیر، شماره 189، 1386، صص 32-29 .
13-نورعلیزاده، رحمان، « رهبری معنوی ( الگوی جدید رهبری در هزاره سوم ) »، دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 16، 1387 ، صص 111-101 .
 
منابع انگلیسی
1-Al Arkoubi, Khadija, "Spiritual leadership and identity in Moroccan business: an ethnographic study of  YNNA holding", New Mexico State university, A dissertation submitted to the Graduate School in partial fulfillment of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in Business Administration Specialization in Human Resources Management,  2008.
2-Albert, Stuart. & Ashforth, Blake E. & Dutton, Janet E., “Organizational identity and identification: charting new waters and building new bridges”, Academy of Management Review, VOL. 25, NO.1, 2000, PP.13-17.
3-Ashforth, Blake E. & Fred, Mael. , “Social identity theory and the organization”, Academy of Management Review, VOL. 14,         NO.1 , 1989, PP. 20-39.
4-Aydin, Bulent & Ceylan, Adnan, " The effect of spiritual leadership on organizational learning capacity", African Journal of Business Management, vol.3, NO.5, 2009, pp. 184-190.
5-Blackaby, H. & Blackaby, R., " Spiritual leadership", Nashville, TN:Broadman & Holman, 2001.
6-Crossman, Joanna, " Conceptualising spiritual leadership in secular organizational contexts and its relation to transformational, servant and environmental leadership", Leadership & Organization Development Journal, vol.31, No.7, 2010, pp.596-608.
7-Daniel, Jose Luis ," The effect of workplace spirituality on team effectiveness", Journal of Management Development.Vol. 29, No. 5,  2010, pp. 442-456.
8-Dent, Eric B. & Higgins, M. Eileen & Wharff, Deborah M., " Spirituality and leadership: An empirical review of definitions, distinctions, and embedded assumptions ", The Leadership Quarterly, 16, 2005, PP.625-653 .
9-Dutton, Jane E. & Duckerich, Janet M. & Harquail, Celia V. , “Organizational images and member identification”,  Administrative Science Quarterly, VOL. 39, NO.2 , 1994, PP. 239-263.
10-Ferguson, Jeffery & Milliman, John, " Creating Effective Core Organizational Values: A Spiritual Leadership Approach", International Journal of Public Administration, vol.31, NO. 4, 2008, pp. 439 - 459.
11-Fernando, Mario & Beale, Frederick & Geroy, Gery D., " The spiritual dimension in leadership at Dilmah Tea", Organization Development Journal, vol.30, No.6, 2009, pp.522-539.
12-Fry, Louis W. & Hannah, Sean t. & Noel, Michael & Walumbwa, Fred O., " Impact of spiritual leadership on unit performance ",The Leadership Quarterly, 2011, pp.1-12.
13-Fry, Louis W. & Matherly, Laura L. & Ouimet, J-Robert, " The Spiritual Leadership Balanced Scorecard Business Model: the case of the Cordon Bleu-Tomasso Corporation", Journal of Management, Spirituality & Religion, vol.7, NO.4, 2010, pp. 283-314.
14-Fry, Louis W. & Vitucci, Steve & Cedillo, Marie, " Spiritual leadership and army transformation: Theory,measurement, and establishing a baseline", The Leadership Quarterly, 16, 2005, pp.835-862.
15-Fry, Louis W., " Toward a theory of spiritual leadership", The Leadership Quarterly, 14, 2003, PP. 693-727.
16-Geijsel,  Sleegers  p. & Leithwood,k. & Jantzi,D, "Transformational leadership effect on  teacher,sCommitment and effort toward school reform", Journal of Educational Administration,Vol.4, No.3, 2003, pp.228-256
17-Hatch, Mary Jo. & Schultz, Majken J., “Scaling the tower of Babel: relational differences between identity, image and culture in organizations”, The expressive organization, New York: Oxford University Press., 2000, PP. 11-35.
18-King, David Brian , “Rethinking Claims of Spiritual Intelligence: a Definition, Model and Measure”, Applications of Modeling in the Natural and Social Sciences Program, Trent University, Canada, 2008.
19-Lee, Sang M. , “An empirical analysis of organizational identification”, Academy of Management Journal, VOL. 14, NO.2, 1971, PP. 213-226.
20-Miller, Vernon D. & Allen, Mike & Casey, Mary K. & Johnson, John R., "Reconsidering the organizational identification questionaire", Management Communication Quarterly, vol.13 , No.4 , 2000, pp. 626-658.
21-Ngunjiri, Faith Wambura, " Lessons in spiritual leadership from Kenyan women", Journal of Educational Administration, vol.48, No.6, 2010, pp.755-768.
22-Ouchi, W.G. , "Markets, Bureacracies, and Clans", Administrative Science Quarterly, vol. 25, 1980, pp.129–141.
23-Patchen, Martin. , " Participation, achievement, and involvement on the job", New Jersey: Prentice- Hall, 1970.
24-Pfeffer, J., " Business and the spirit: Management practices that sustain values", In R. A. Giacalone, & C. L. Jurkiewicz (Eds.), Handbook of workplace spirituality and organizational performance , New York: M. E. Sharp, 2003, pp. 29-45.
25-Prati, Melita L. & McMillan-Capehart, Amy & Karriker , Joy H., " Affecting organizational identity: a manager's influence.: An article from: Journal of Leadership & Organizational Studies", Journal of Leadership & Organizational Studies, VOL.15, NO. 4, 2009, PP. 404 - 415 .
26-Pratt, Michael G. , “To be or not to be: central questions in organizational identification”, Identity in organization, Thousand Oaks: Sage, 1998, PP.71-207.
27-Reave, Laura, " Spiritual values and practices related to leadership effectiveness", The Leadership Quarterly, 16, 2005, pp.655-687.