طراحی و تبیین مدل تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی بر بازارگرایی عملکرد سازمانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.656

چکیده

     وظایف مدیریت منابع انسانی به دلیل تأثیرگذاری بر مهمترین سرمایه سازمان عاملی حیاتی در سازمان­ها به شمار می­آیند. از طرفی بازارگرایی رویه­ای فرهنگی در سازمان است که ارکان سازمان را بر روی نیازها و خواسته­های بازار متمرکز می­نماید. هدف این پژوهش ارائه مدلی در راستای تعیین تأثیرگذاری وظایف مدیریت منابع انسانی به طور جداگانه و یکپارچه بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی می­باشد. جامعه آماری مطالعه متشکل از مدیران ارشد شرکت های صنعتی واقع در شهرک صنعتی بوعلی شهر همدان بود که با استناد بر فرمول کوکران 82 نفر به عنوان نمونه تصادفی مطالعه در تحقیق مشارکت داشته­اند. داده­های به دست آمده بوسیله پرسشنامه­های توزیع شده از طریق معادلات ساختاری و روش حداقل  مربعات جزیی به کمک نرم­افزار نرم افزار Pls مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از پردازش داده­ها نشان داد که اولاً مدل به کار گرفته شده، مدل نظری قوی برای پیش بینی عملکرد سازمانی از طریق وظایف مدیریت منابع انسانی و بازارگرایی بوده است، ثانیاً همه­ی روابط مستقیم بین متغیرهای مدل، معنادار بوده­اند. ثالثا با اجرای مناسب وظایف مدیریت منابع انسانی می­توان عملکرد سازمان را از طریق بازارگرایی بهبود بخشید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Design and Explain Model of The Impact of Human Resource Management Functions on The Market Orientation and Organizational Performance

چکیده [English]

Human resource management functions because influence on the most important capital of organization are considered as crucial factor to the organization. On the other hand Market orientation is cultural practices in the organization to focused elements of organization on the needs and demands of the market.This study presents a model of human resource management functions separately and integrated in order to determine the effectiveness on market orientation and organizational performance. strategic managers of industrial companies of Hamadan Boali industrial zone were determined as statistical population and 82 were determined as a the sample using random sampling through cocran formol. Method of data collection went through a standard questionnaire. In this study, structural equation and partial least squares method were used for analyzing data and testing hypotheses using smart PLS. Results of research indicate that the model used in this research, is a strong theoretical model to predict organizational performance through human resource management functions and orientation secondly, all the direct relationship between the variables, were significant. Thirdly, the study emphasize that paying attention to human resources management practices can improved organizational performance through market orientation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • human resource management functions
  • market orientation
  • Organizational Performance
  • partial least squares approach
منابع فارسی
1-ابزاری، مهدی، رنجبریان، بهرام، فتحی، سعید و قربانی، حسن، (1388). تأثیر بازاریابی داخلی بر بازارگرایی و عملکرد سازمانی در صنعت هتلداری، چشم اندازمدیریت، شماره 31، 42-25.
2-دسلر، گری، (1381)، مبانی مدیریت منابع انسانی، (ترجمه پارسائیان، علی و اعرابی، سید محمد)، چاپ دوم، تهران، دفتر پژوهش­های فرهنگی.
3-هومن، حیدر علی، (1387)، مدل یابی معادلات ساختاری با کاربرد نرم افزار لیزرل، چاپ دوم، تهران، انتشارات سمت.
 
منابع انگلیسی
1-Albert, M, and Nora, l. (2008). Market Orientation and Business Economic Performance a Mediated Model, Department of Psychology, University of Barcelona, Barcelona, 14 (3), 284-299.
2-Anderson, E. W. & Sullivan, M. W. (1993). The antecedents and consequences of customer satisfaction for firms. Journal of  Marketing Science,12(2), 25– 43.
3-Barney, J. B. (2001). Is the resource based view a useful perspective for strategic management research? Yes. Academy of Management Review,26(1), 41 –58.
4-Barrett, A, & O’Connell, P. J. (2001). Does training generally work? The returns to incompany training. Industrial and Labor Relations Review, 54, 647-662.
5-Beverland, M. B., & Lindgreen, A. (2007). Implementing market orientation in industrial firms: A multiple case study, Industrial Marketing Management, 33,  430-442.
6-Chang, E. (2005). Employee’s overall perception of HRM effectiveness. Human Relations, 58(4), 523-544
7-Chen, C. J., & Huang, J. W. (2009). Strategic human resource practices and innovation performance - The mediating role of knowledge management capacity. J  of Business Research, 62  104–114.
8-Chen, S., & Quester, P. G. (2009). A value-based perspective of market orientation and customer service. A value-based perspective of market orientation and customer service. Journal of Business Research ,16, 197-206.
9-Ching Lin, T. Chih Huang, C. (2009). Understanding social loafing in knowledge contribution from the perspectives of justice and trust, Expert Systems with Applications, 36, 6156–6163.
10-Collins, C. J., & Clark, K. D. (2006). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage. Acad Manage J. 46(6):74–51.
11-Czaplewski,A.,& Ferguson, J., & Milliman, J. (2001). Southwest Airlines: How Internal Marketing Pilots Success. Marketing Management, 10, 14-17.
12-Day, G.S. (1994), The Capabilities of Market-driven Organizations, Journal of Marketing, 58 (4), 37-52.
13-Denison, D. R. (1990). Corporate culture and organizational effectiveness. New York: Wiley.
14-Fornell, C., & Larcker, D., Structural equation models with unobservable variables and measurement error, Journal of Marketing Research, 18(1), (1981), 39-50.
15-Gary, F. T., & Terry, A. B., (2003),  Determinants of the relative advantage of a structured SDM during the adoption stage of implementation, Information Technology and Management, 20, 409–428.
16-Glynn, M. A. (1996). Innovative genius: a framework for relating individual and organizational intelligences to innovation. Acad Manage J . 21(4): 108–111.
17-Guchait, P. (2007). Human resource management practices and organizational commitment and intention to leave: The mediating role of perceived organizational support and psychological contracts (dissertation). Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses database. (UMI No.  1459323)
18-Hair, J. F., Anderson, R. E., Tatham, R. L., & Black, W. C. (1998). Multivariate Data Analysis. Upper Saddle River: Prentice Hall.
19-Harris, L. C, & Piercy, N. F. (1997). Market orientation is free: the real costs of becoming market-led. Manage Decis, 35(1):33 - 79.
20-Harris, L. C. & Ogbonna, E. (2001). Strategic human resource management, market orientation, and organizational performance, 51: 157– 166.
21-Harris, S. O. & Mossholder, K. W. (1996). The Affective Implications of Perceived Congruence With Culture Dimensions During Organizational Transformation, Journal of Management, 22(4), 27-47.
22-Hooley, G. I., Greenley, G. E., Cadogan, J. W. & Fahy, J. (2005). The performance impact of marketing resources, Journal of Business Research, 58, 58-17.
23-Hulland, J. (1999). Use of partial least square (PLS) in strategic management research: a review of four recent studies. Strateg Manage, 20, 195–204.
24-Hurley, R. F., & Hult, G. M.(1998).  Innovation,market orientation, and organizational learning: an integration and empirical examination. J Mark . 62(3):42–54.
25-Huselid, M. A. (1995). The impact of human resource management practices on turnover, productivity, and corporate financial performance. Academy of Management Journal, 38, 635-672.
26-Jaworski, B. J. & Kohli, A. K. (1993), Marketing orientation: antecedents and consequences, Journal of Marketing, 57, 53-70.
27-Jiménez-Jiménez, D., & Sanz-Valle, R. (2005). Innovation and human resource management  fit: an empirical study. Int J Manpow . 26(4): 64–81.
28-Korhonen, S. S.(2009). Micro-foundations of market orientation: Influencing non-marketing managers customer information processing. Harvard Business Review, 11, 21– 39.
29-Kotter, J. P. (2001). What leaders really do. Harvard Business Review,79(11):85–96.
30-Lauria, E. J. M., & Duchessi, P. J. (2007). A methodology for developing Bayesian networks: An application to information technology (IT) implementation. European Journal of Operational Research, 179(1), 234–252.
31-Laursen, K., & Foss, N. J.(2003). New human resource management practices, complementarities, and the impact on innovation performance. Camb J Econ . 27(2): 43–63.
32-Liljander, V., Polsa, P., & van Riel, A. (2009). Modelling consumer responses to an apparel store brand: Store image as a risk reducer, Journal of Retailing and Consumer Services, 16, 281–290.
33-MacDuffie, J. P.(1995).  Human resource bundles and manufacturing performance: Organizational logic and flexible production systems in the world auto industry. Ind Labor Relat Rev, 48(2):197–221.
34-Madsen, A. S, & Ulhøi, J. (2005). Technology innovation, human resources and dysfunctional integration. Int J Manpow. 26(6):488–501.
35-Mumford, M. D. (2000). Managing creative people: strategies and tactics for innovation. Hum Resour Manage Rev . 10(3):31–51.
36-Noe, R. A., Hollenbeck, J. R. Gerhart, B., & Wright, P. M. (2000). Human Resource Management: Gaining a Competitive Advantage. Boston: Mc Graw Hill.
37-Samad, S. (2006). Predicting turnover intentions: The case of Malaysian government doctors. Journal of American Academy of Business, Cambridge, 8(2), 113-119.
38-Schuler, R. S., Jackson, S. E. (1987). Linking competitive strategy with human resource management practices. Acad Manage Exec, 1(3):207- 190.
39-Slater, S. & Narver, J. (2001). Market Orientation at the Beginning of a New Millennium, Managing Service Quality, 11(4): 230-232.
40-Wen, W. S. (2010). Linking Bayesian networks and PLS path modeling for causal analysis. Expert Systems with Applications, 37: 134–139.
41-Wixom, B. H., & Watson, H. J. (2001). An empirical investigation of the factors affecting data warehousing success. MIS Quarterly, 25(1), 17–41.