تأملی بر ارتقاء تسهیم دانش در پرتو رفتار شهروندی سازمانی(مورد مطالعه: وزارتخانه مسکن و شهرسازی و وزارتخانه راه و ترابری)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2012.655

چکیده

     این مطالعه رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش در سازمان­های دولتی را در دو وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی مورد بررسی قرار می­دهد. جامعه آماری این تحقیق شامل 662 نفر از کارکنان رسمی ستادی در دو سطح مدیریت و کارشناس در وزارتخانه های مذکور می­باشد. حداقل اندازه نمونه مورد مطالعه در این تحقیق 248 نفر است که محقق برای تعمیم پذیری نتایج، 15% با آن افزود. برای جمع آوری داده­های این تحقیق از دو پرسشنامه به ترتیب پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی ارگان و پرسشنامه تسهیم دانش برگرفته از پژوهش دکتر موسی خانی استفاده شده است. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمونهای همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی و آزمون T-test مستقل مورد تحلیل قرار گرفت. نتایج حاصل از آزمونهای همبستگی نشان داد که بین رفتار شهروندی سازمانی و ابعاد آن(بجز جوانمردی) و تسهیم دانش در سطح اطمینان 99 % همبستگی مثبت وجود دارد. نتایج حاصل از رگرسیون نشان ­داد که متغیر مستقل( رفتار شهروندی سازمانی) 4/18% پیش بینی کننده واریانس تسهیم دانش   می­باشد. همچنین مشخص گردید که اختلاف معنی­داری در دو وزارتخانه مورد مطالعه از نظر رفتار شهروندی سازمانی و تسهیم دانش وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reflecting the Promotion of Knowledge Sharing in Light of Organizational Citizenship Behavior

چکیده [English]

This article has surveyed the relationship between organizational citizenship behavior and knowledge sharing in public organization and has chosen transportation and urban ministries for testing. So, it has been specified 248 staff as a sample from 662 people in management and expert level as statistical society.
For this purpose the researchers have used two questionnaires, organizational citizenship behavior test from Organ’s and knowledge sharing test by referred to Doctor Mousa Khani’s.
All data have been analyzed Pierson coefficient and line regression and T-test one sample and has been added 15%  because of generalization. The results have been shown that there were positive correlation between organizational citizenship behavior and knowledge sharing by 99% trust level, except sportsmanship and there has been observed that OCB as independent variable has affected on knowledge sharing by 18/4% and has been no meaningful difference between the two ministries through the two mentioned variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • post role behavior
  • Organizational Citizenship Behavior
  • Knowledge Management
  • Knowledge Sharing
منابع فارسی
1-ابطحی، سید حسین و صلواتی، عادل. (1385). مدیریت دانش در سازمان، انتشارات پیوند نو، چاپ اول
2-پروست.گیلبرت، روب. استفان، رومهارت. کای(1385)، مدیریت دانش،مترجم علی حسینی خواه، تهران، نشر یسطرون، چاپ اول
3-قلی پور ، آرین ، حسنی کاخکی ، احمد ، رفتار شهروندی سازمانی : گامی دیگر در جهت بهبود عملکرد سازمان در قبال مشتری ، فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی ، شماره 45 ، ص 115-145
4-منوریان، عباس. عسگری، ناصر. آشنا، مصطفی.(1386). ابعاد ساختاری و محتوایی سازمان­های دانش محور، اولین کنفرانس ملی مدیریت دانش
 
منابع انگلیسی
1-Ackfeldt , Anna-Lena & Coote .V. Leonard ,(2005)," A study of organizational citizenship behavior in a retail setting" ,Journal of Business Research 58 ,pp.151-159
2-Alavi, M. and Leidner, D.E. (2001), "Review: Knowledge management and knowledge management systems: conceptual foundations and research issues", MS Quarterly, Vol. 25 No. 1, pp. 107-32
3-Bartol, K.& Sirvastave. A(2002). Encouraging knowledge sharing: the role of organizational reward system. Journal of leadership& organization studies, vil.9.N.9,PP.64-76.
4-Bock, G.W.& Kim, Y.G. (2002). Breaking the myths of reward: an exploratory study of attitude about Knowledge sharing. Information resource management journal. Vol 25, No2, pp 14-21.
5-Bolino Mark & Turnley William & Niehoff Brian(2004),"The other side of the story: Reexamining prevailing assumptions about organizational citizenship behavior",Human Resource Management Review14(2004)229-246
6-C.H.Law.chuk and W.T.Ngai,Eric.(2008).An empirical study of the effect of knowledge sharing and learning behaviors on firm performance,Expert ststem with applications 34,pp2342-2349.
7-Castro Carmen Barroso , Armario Enrique Martin & Ruiz David Martin ,(2004) ," The influence of employee organizational citizenship behavior on customer loyalty " International Journal of Service Industry Management ,Vol. 15 , No1,pp.27-53
8-Dyer, J. H. & Nobeoka, K. (2000) Creating and managing a high-performance knowledge-sharing network: The Toyota case. Strategic Management Journal, 21, 345-367
9-Farh, J. L., Zhong, C. B., & Organ, D. W. (2004).” Organizational citizenship behavior in the People’s Republic of China.” Orga- nization Science, 15(2), 241–253.
10-Hsieh, H,J. (2007). Organizational characteristics. Knoeledg management strstegy. Enables, and process capability: knowledge management performance in U.S. software.
11-Law, C. & Ngai, E. (2008). An empirical study of the effect of knowledge sharing and learning on farm performance. Expert system with application. Vol 34, pp 2342-2349. 
12-Lee,J.N.(2001). The impact of knowledge sharing. Organizational capability and partnership quality on is outsourcing success. Information and management. Vol.38.No.5.PP.5323-35.
13-Lin, H, F. & Lee.GG (2006).Effect of socio-technical factors on organization intention to encourage knowledge sharing. Management decision, Vol, 44, No, 1, pp 74-88.
15-McDermott, R. (1999), "Why information technology inspired but cannot deliver knowledge management", California Management Review, Vol. 41 No. 4, pp. 103-17.
16-Nahapiet, J. and Ghoshal, S. (1998), "Social capital, intellectual capital, and the organizational advantage", Academy of Management Review, Vol. 23 No. 2, pp. 242-66.
17-Nonaka, I. and Takeuchi, H. (1995), The Knowledge-Creating Company, Oxford University Press, Oxford.
18-Palanisamy, R.(2008). Organizational culture and knowledge management in ERP implemention : an empirical study . journal of computer information system . vol, 48. No, 2,pp.100-120.
19-Podsakoff & Makenzie & Paine and hoi(1993),”organizational citizenship behaviors: a critical review or the theorical and empirical literature and suggestions for future research”, Journal of Management, vol,26,pp.513-563
20-Senge, P (1990), The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization, Currency/Doubleday, New York, NY. Sons, Chichester.
21-Teece, D.J. (1998), "Capturing value from knowledge assets", California Management
22-Wasko, M. M., & Teigland, R. (2004).” Public goods or virtual commons? Applying theories of public goods, social dilemmas, and collective action to electronic networks of practice.” Journal of Information Technology Theory and Application, 6(1), 25–41.