تحلیل نقش دینداری در تعالی معنویت در محیط کاری کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار مدیریت دانشگاه محقق اردبیلی

2 مربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

بهره‌وری، نوآوری و کسب مزیت رقابتی در محیط پرتلاطم امروزی هدف اصلی سازمان‌ها بوده و این کار از طریق ارتقای کیفیت ارتباطات بین کارکنان تحقق می‌پذیرد. از این‌رو پژوهش حاضر برای بررسی کیفیت ارتباط دو مفهوم کلیدی دینداری و معنویت کارکنان در محیط کار برای مطالعه انتخاب شده است. روش تحقیق توصیفی - همبستگی است. جامعه آماری کارکنان دانشگاه پیام‌نور استان اردبیل، به تعداد 274 بوده و حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 160 برآورد شد. برای تعیین نمونه از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد دینداری سراج‌زاده (1392) و پرسشنامه استاندارد معنویت در محیط کار میلیمن[1] و همکاران (2003) بوده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل دادها نشان داد که دینداری بر معنویت در محیط کار کارکنان تاثیر مثبت معنی‌داری دارد. همچنین ضریب بتا نشان داد بعد تجربه‌ای 30/0، بعد مناسکی 28/0 و دینداری 16/0 از تغییرات مربوط به معنویت در محیط کار کارکنان را پیش‌بینی می‌کند. بنابراین مدیران بایستی در ایجاد فضای معنوی در سازمان تلاش کنند. این فضای معنوی در سازمان به ایجاد محیطی با تعاملات عالی بین کارکنان و از طریق آن کسب مزیت رقابتی برای سازمان کمک خواهد کرد.


 


 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Religiosity in Boosting Spirituality Excellence in the Employee’s Workplace

نویسندگان [English]

  • Habib Ebrahimpour 1
  • Vali Nemati 2
چکیده [English]

Productivity, innovation and competitive advantage are an organization's main goal in today’s dynamic environment. It is attained through improving the quality of communication between employees. In this study, therefore, to check the quality of the relationship between religiosity and spirituality being two key factors in the workplace have been selected for the study. The research was descriptive-correlational. The population included 274 employees in Payam -Noor University of Ardebil province, and the sample size was estimated to be 160 using Morgan table. Random sampling was used to determine the sample. To collect data, Serajzadeh religiosity questionnaire (1377) and Mylyman spirituality in the workplace questionnaire (2003) were employed. The results of the analysis of the data showed that religiosity has a significant effect on spirituality of the staff in their workplace. The beta coefficient showed that experience factor accounted for 30%, ritual factor 28%, and the religious factor predicted 16% of the spirituality in the workplace. So, managers should create a spiritual atmosphere in the organization. The spiritual atmosphere in the organization to create an environment with great interaction between employees and the organization will help gain a competitive advantage.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Religiosity
  • Spirituality
  • University
1-فشانی، سید علیرضا، عسگری ندوشن، عباس، حیدری، محمد، نوریان نجف آبادی، محمد. (1390). رابطه دینداری با سرمایه اجتماعی در شهر نجف آباد، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال دوازدهم، شماره 44، صص 259-284.
2-خسروانیان، حمیدرضا، شفیعی رودپشتی، میثم، توکلی، مهناز، 1392. بررسی رابطه دینداری و عمل به باورهای دینی با رضایت شغلی کارکنان سازمان بهزیستی استان یزد، دو فصلنامه مدیریت اسلامی، شماره 1، صص 127-146.
3-دعایی، حبیب‌اله، عزیزی، مرتضی. (1391). بررسی تاثیر معنویت در کار بر رفتار شهروندی سازمانی با تاکید بر نقش واسط تعهد سازمانی، پژوهشنامه مدیریت تحول، سال چهارم، شماره 8، صص 29-51.
4-رازی، سمیرا، اکبری، مرتضی، شکیبا، حجت، مرزبان، شیرمراد، (1394). رابطه معنویت در کار و سلامت سازمانی با کارآفرینی سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال 10 شماره 2، صص، 109–118.
5-سراج زاده، حسین و همکاران (1392). دین و سلامت: ازمون اثر دینداری بر سلامت در میان نمونه‌ای از دانشجویان، جامعه شناسی کاربردی، سال 24، شماره 49 صص 55 - 77.
6-صنوبر، ناصر، رحیمی‌اقدم، صمد، (1393). رابطه معنویت محیط کار با رضایت مشتریان، فصلنامه راهبرد فرهنگ، شماره 26، صص 179-207.
7-غلامعلی لواسانی، مسعود، کیوان زاده، محمد، ارجمند، ندا. (1387). معنویت، استرس شغلی، تعهد سازمانی، و رضایت شغلی در پرستاران شهر تهران، مجله روانشناسی معاصر، دوره 3 شماره 2، صص 61-73.
8- قاسمی، محمد، فردین، مرضیه، جودزاده، مهتا، (1393). بررسی تاثیر رهبری معنوی بر سلامت سازمانی (مطالعه‌ای در بینکارکنان سازمان تامین اجتماعی زاهدان)، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره 26، صص، 135-156.
9-کامفیروزی، محمدحسن، بنیادی نائینی، علی، مهری، رضا، (1394). بررسی تاثیر معنویت بر ابعاد مختلف فردی در سازمان مبتنی بر نظریات شهید مطهری، فصلنامه مدیریت اسلامی، سال 23، شماره 2، صص، 67-81.
10-کرد تمینی، بهمن، نیک منش، زهرا، قنبرپور، مریم، (1393). بررسی رابطه معنویت سازمانی با فرسودگی شغلی در بین پرستاران بیمارستان‌های دولتی زاهدان، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال هفتم، شماره 24، صص، 141-152.
11-کریمی مونقی، حسین، گازرانی، اکرم، واقعی، سعید، غلامی، حسن، صالح مقدم، امیررضا، آشوری، احمد، (1390). رابطه هوش معنوی و صلاحیت بالینی پرستاران، مجله دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار، دوره 18، شماره 2، صص. 132-139.
12-کهربایی، سارا، مرتضوی، سعید، (1394) بررسی اثر رهبری معنوی بر عدالت سازمانی از طریق نقش واسط سلامت معنوی، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال هشتم، شماره 27، صص، 5-22.
13-معافی مدنی، سیده خدیجه، صالحی عمران، ابراهیم، عنایتی، ترانه، یوسفی سعیدآبادی، رضا، (1394). تحلیل معنویت حرفه‌ای، بعنوان یک بعد اخلاقی، برپایه مولفه‌های معنویت سازمانی، فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال دهم، شماره 2، صص، 21-28.
14-مهاجران، بهناز، شهودی، مریم، (1393). مدل‌یابی ارتباط بین اخلاق حرفه‌ای و معنویت در کار با مسئولیت اجتماعی در میان پرستاران بیمارستان‌های دولتی شهر کرمانشاه، فصلنامه مدیریت پرستاری، سال سوم، شماره 2، صص 20-29.
15-نجفیان خضرلو، میثم، شریفیان ثانی، مریم، حبیب پور گتابی، کرم. (1393). رابطه دینداری و شادکامی در معلوملین جسمی حرکتی آسایشگاه‌های شهر تهران، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال پانزدهم، شماره 58، صص 219-235.
16-نقوی، سید علی، اسعدی، میرمحمد، میرغفوری، سیدحبیب‌اله، (1393). بررسی و شناسایی عوامل موثر بر معنویت سازمانی در بیمارستان شهید صدوقی یزد: رویکرد اسلامی، فصلنامه اخلا ق پزشکی، سال هشتم، شماره 30، صص، 155-182.
17-Badrinarayanan, V. & Madhavaram, S. (2008). Workplace spirituality and the selling organization: A Conceptual Framework and Research Propositions. Journal of Personal Selling & Sales Management, 28(4), 421–434.
18-Cornish, M. & Wade, N. (2010). Spirituality and religion in group counseling: A literature review with practice guidelines. Professional Psychology: Research and Practice, Vol. 41. No 5. PP, 398-404.
19-Hodge, D. R. & Derezotes, D. S. (2008). Postmodernism and spirituality: Some pedagogical implications for teaching content on spirituality. Journal of Social Work Education, 44 (1), 103-123.
20-Issa, T., & Pick, D. (2012). Ethical mindsets, spirituality and aesthetics in an Australian business context. Journal of Human Values, 16(1), 37-47.
21-Levin, J., Chatters, L. M., & Joseph, R. (2011). Theory in religion, aging, and health: An overview. Journal of Religion and Health, 50, 389-406.
22-Masters, K. S. & Hooker, S. A. (2013). Religion, spirituality, and health. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2nd ed., pp. 519-539). New York: Guilford.
23-McGhee, P. Grant, P. (2008). Spirituality and Ethical Behavior in the Workplace: Wishful Thinking or Authentic Reality, Journal of Business Ethics and Organization Studies, Vol. 13, No. 2. Pp. 61-69.
24-McGhee, P. Grant, P. (2015). The influence of managers’ spiritual mindfulness on ethical behavior in organizations, Journal of Spirituality, Leadership and Management, Vol. 8, No. 1, pp. 12-33.
25-Oman, D. (2013). Religious and spirituality: Evolving meanings. In R. F. Paloutzian & C. L. Park (Eds.), Handbook of the psychology of religion and spirituality (2nd ed., pp. 23-47). New York: Guilford.
26-Pawar, B. S. (2009). Individual spirituality, workplace spirituality and work attitudes: An empirical test of direct and interaction effects. Leadership & Organization Development Journal, 30(8), 759-777.
27-Reave, L. (2005). Spiritual values and practices related to leadership effectiveness. The Leadership Quarterly, 16(5), 655-687.
28-Rodica, M. Z. Laura, R. B. (2013). The Psychology Behind Religion: how is it to work for a Muslim Company? Procedia – Social and Behavioral Sciences 84, 553-557.
29-Sendjaya, S., & Pekerti, A. (2010). Servant leadership as antecedent of trust in organizations. Leadership & Organization Development Journal, 31(7), 643-663.