حمایت سازمانی و ارتباط آن با کیفیت زندگی کاری کارکنان اداره برق شهرستان زابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

       پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین حمایت سازمانی با کیفیت زندگی کاری کارکنان انجام شده است. این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و مشارکت کنندگان پژوهش شامل 110 نفر از کارکنان اداره برق شهرستان زابل بودند که 86  نفر از آنان براساس جدول مورگان و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه کیفیت زندگی کاری والتون (1973) و پرسشنامه حمایت سازمانی اداراک شده آیزنبرگر و همکاران (1986) استفاده شد که در پژوهش حاضر پایایی آنها بترتیب برابر با 97/0 و 98/0 برآورد گردید. اطلاعات بدست آمده با روش آزمون t تک گروهی، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان مورد سنجش قرار گرفت. یافته های پژوهش نشان داد که وضعیت حمایت سازمانی و کیفیت زندگی کاری در بین کارکنان بالاتر از حد متوسط می باشند. همچنین نتایج ضریب همبستگی پیرسون نیز نشان داد که رابطه مثبت و معناداری بین حمایت سازمانی با کیفیت زندگی کاری و ابعاد آن وجود دارد. نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نیز بیانگر آن بود که متغیر حمایت سازمانی قادر به پیش بینی کیفیت زندگی کاری کارکنان می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Organizational Support and its Relationship with Quality of Working Life of Power Department Staff in Zabol City

نویسندگان [English]

  • Abdolvahab Pourghaz 1
  • Saeedeh Salehi 2
چکیده [English]

This study was conducted with the aim of examining the relationship between organizational support with quality of working life of power department stuff in Zabol city. The research method in this study is a correlation type of descriptive method, and the study population included all 110 electricity department stuff in Zabol, out of which 86 employee were selected  by random sampling method. Two questionnaire, organizational support by Eisenberger and et.al(1986) and quality working life by Walton (1973) were employed to collect required data, and Alfa reliability of the questionnaires were .97 and .98 respectively .    Their reliability were estimated using Cronbach's alpha coefficient, respectively, 0.86 and 0.94. To analyze data, the mean, standard deviation, Pearson correlation and regression were used. The Results indicated that organizational support and quality of working life from power department stuff point of view were desirable. Moreover, there was positive and significant relationship between organizational support and quality of working life and its dimensions. Findings revealed that organizational support could predict quality of working life

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational support
  • Quality of working life
  • power department stuff
1-ایرجی نقندر، رامین؛ حمیدی، مهرزاد. (1392). ارتباط درک حمایت سازمانی با رفتار شهروندی سازمانی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران. مطالعات مدیریت ورزشی، 21 : 96-81.
2-بزاز جزایری، سید احمد؛ پرداختچی، محمد حسن. (1386). تدوین مدل ارزیابی کیفیت زندگی کاری کارکنان در سازمان­ها. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 2(5): 123-151.
3-پورسلطانی زرندی، حسین؛ ایرجی نقندر، رامین. (1391). ارتباط درک حمایت سازمانی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان مازندران در سال 1390. مجله مدیریت و رفتار سازمانی در ورزش، 1(1): 66-55.
4-حاجی کریمی، عباسعلی؛ رضائیان، علی؛ عالم تبریز، اکبر؛ سلطانی، مرتضی. (1391). مدل میان سطحی برای تبیین ارتباط ادراک از حمایت سازمانی، ادراک لز احترام سازمانی و مشارکت در تصمیم­گیری با تعهد سازمانی؛ مطالعه موردی: اعضای هیات علمی دانشگاه­های تهران. اندیشه مدیریت راهبردی، 6(2): 200-177.
5-حسینیان، شهامت؛ مجیدی، عبدالله؛ مختاررضایی، رجبعلی. (1388). عوامل سازمانی موثر بر عملکرد کارکنان مبارزه با قاچاق کالای فرماندهی انتظامی استان هرمزگان. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 4(1): 72-52.
6-دارمی، زینب؛ نوری، ابوالقاسم؛ مولوی، حسین. (1391). رابطه ی بین حمایت سازمانی ادراک شده و فرهنگ مشارکتی با تعهد سازمانی در میان پرستاران بیمارستان های خصوصی و دولتی شهر اصفهان. مدیریت اطلاعات سلامت، 9(6): 918-908.
7-دعایی، حبیب اله؛ برجعلی لو، شهلا. (1389). بررسی رابطه حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی و قصد ترک خدمت. چشم انداز مدیریت دولتی، 1(3): 77-63.
8-دولان، شیمون ال؛ شولر، راندال اس. (1381). مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. ترجمه محمدعلی طوسی و محمد صایبی، تهران: مؤسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی.
9-زکی، محمد علی. (1385). بررسی و سنجش حمایت سازمانی. مجله دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان، 18(3): 123-103.
10-سلمانی، داوود. (1384). کیفیت زندگی کاری و بهبود رفتار سازمانی. تهران: انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
11-شاکری نیا، ایرج؛ نبوی، سید صادق. (1389). رابطه رضایت شغلی و حمایت سازمانی ادراک شده با تعهد سازمانی در کارکنان پلیس راه و پلیس راهور استان گیلان. فصلنامه مطالعات مدیریت انتظامی، 5(4): 626-608.
12-طالقانی، غلامرضا؛ دیواندری، علی؛ شیرمحمدی، ملیکا. (1388). تاثیر حمایت ادراک شده از سوی سازمان بر تعهد کارکنان و عملکرد سازمانی: مطالعه ای در شعب بانک ملت شهر تهران. فصلنامه علوم مدیریت ایران، 4(16): 25-1.
13-عریضی، حمیدرضا؛ گل پرور، محسن. (1389). الگوی مسیر روابط حمایت سازمانی ادراک شده با متغیرهای شغلی، حرفه­ای و سازمانی. پژوهش­های مدیریت در ایران،15 (4): 173-148.
14-عسگری، بهمن؛ پورسلطانی زرندی، حسین؛ آقایی، نجف؛ فتاحی، جمال. (1392). بررسی ارتباط حمایت سازمانی ادراک شده با عملکرد شغلی کارکنان ادارات ورزش و جوانان استان های غربی ایران. نشریه مدیریت و فیزیولوژی ورزشی شمال، 1: 28-19.
15-کافی، مهدی امیر؛ هاشمی نسب، فخرالسادات. (1392). تاثر عدالت سازمانی، حمایت سازمانی ادراک شده و اعتماد سازمانی بر تعهد سازمانی. مسائل اجتماعی ایران،14(1): 62-33.
16-ماندگار، محسن. (1391). کیفیت زندگی کاری و نقش پیش بینی کننده آن در تبیین سلامت روان کارکنان دانشگاه بیرجند. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه بیرجند.
17-مهدی­زاده اشرفی، علی؛ ایلکا، حسین علی. (1389). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و عملکرد کارکنان دانشگاه آزاد اسلامی واحد فیروزکوه براساس مدل والتون. فصلنامه مدیریت، 7(20): 8-1.
18-نرگسیان، عباس. (1386). رهبری معنوی در سازمان­های معاصر. ماهنامه تدبیر، 18(189): 32-29.
19-نعیمی، گیتا؛ نظری، علی محمد؛ ثنایی ذاکر، باقر. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و تعارض کار  خانواده با عملکرد شغلی کارکنان مرد متاهل. مشاوره شغلی و سازمانی. 14(10): 72-57.
20-Allen, D. G., Shore, L. M., & Griffeth, R. W. (2003). The role of perceived organizational support and supportive human resource practices in the turnover process. Journal of Management, 29,  pp.99-118.
21-Akdere, M. (2006). Improving quality if worklife implications for human resources. Business Review, 1, pp. 173.
22-Bumin G, Gunal A, Tukel S.(2008). Anxiety, depression and quality of life in mothers of disabled children. SDU Tip Fak Derg 2008; 15 (1), pp. 6–11.
23-Carrie, P., Dollery, B. (2006). Organizational commitment and perceived organizational support in the NSW police. International Journal of Police Strategies & Management. 29(4), pp.741-756.
24-Casio L.(1998). Personal, human resource and management. New York: McGraw Hill; pp. 225
25-Chang, L.C., Liu, C.H. (2010). Employee empowerment, innovative behavior and job productivity of public health nurses: A cross-sectional questionnaire survey”. Int. J. Nurs. Stud. 45(10),pp.1442-1448.
26-Chiang, C.F., & Hsieh, T.S. (2012). The impacts of perceived organizational support and psychological empowerment on job performance:The mediating effects of organizational­ citizenship behavior. International Journal of Hospitality Management,31,pp.180-190.
27-Cropanzano, R., Howes, J. C., Grandey, A. A. & Toth, P. (1997.(The relationship of organizational politics and support to work behaviors, attitudes, and stress. Journal of Organizational Behavior,18, pp. 159-180.
28-Eisenberger, R., Huntington, R., Hutchinson, S., & Sowa, D. (1986). Perceived organizational support. Journal of Applied Psychology, 71, pp. 500-507.
29-Eisenberger, R., Stinglehamber, F., Vandenberghe, C., Sucharski, I. L., & Rhoades, L. (2002). Perceived supervisor support: Contributions to perceived organizational support and employee retention. Journal of Applied Psychology, 87,pp. 565-573.
30-Gelbard, R., & Carmeli, A. (2009). The interactive effect of team dynamics and organizational support on ICT project success, International Journal of Project Management, 27, pp. 464-470.
31-Hochwarter, W.A., Kacmar, C., Perrew, P.L., & Johnson, D. (2003). Perceived organizational support as a mediator of the relationship between politics perceptions and work outcomes. Journal of Vocational Behavior, 63, pp. 438-456.
32-Jawahar, I. M., & Hemmasi, P. (2006). Perceived organizational support for women's advancement and turnover intentions the mediating role of job and employer satisfaction. Women in Management Review, 21(8),pp. 643-661
33-Lee, j. & Feccei, R (2007). perceived Organizational support and effective commitment: the mediating role of organizational-based self esteem in the context of job in security. Journal of organizational behavior, 28, pp.661
34-Maertz Jr., C. P., Griffeth, R. W., Campbell, N. S., & Allen D. G.(2007). The effects of perceived organizational support and perceived supervisor support on employee turnover. Journal of Organizational Behavior, 28, pp. 1059-1075.
35-Mustapha, B., Bolaji, B.Y., (2014).The Roles of Organizational Support in Quality of Work Life in The Banking Industry (The Case of Nigeria). International Conference on Science, Technology, Education, Arts, Management and Social Sciences iSTEAMS Research Nexus Conference, Afe Babalola University, Ado-Ekiti, Nigeria.
36- Nye, L. G., & Witt, L. A. (1993). Dimentionality and construct validity of perceptions of politics scale (POPS). Educational and Psychological Measurement, 35, pp. 821-829.
37-Randall, M. L., Cropanzano, R., Bormann C. A., & Birjulin A.(1999).Organizational politics and organizational support as predictors of work attitudes, job performance, and organizational citizenship behavior. Journal of Organizational Behavior, 20, pp. 159-174.
38-Rhoades, L. & Eisenberger, R. (2002). Perceived organizational support: a review of the literature. Journal of Applied Psychology, 87, pp. 698-714.
39-Riggle, R.J., Edmondson, D.R., & Hansen, J.D. (2009). A meta-analysis of the relationship between perceived organizational support and job outcomes: 20 years of research. Journal of Business Research, 62, pp. 1027-1030.
40-Rose, R.C., & Beh, L., S. & Uli, J., & Idris, KH., (2006). Quality Of Work Life: Implications Of Career Dimension, Journal Of Social Sciences, 2(2), pp. 61-67.
41-Rozaini, R., Norailis,A.W., & Aida, B.,(2015). Roles of Organizational Support in Quality of Work Life in Insurance Industry. Journal of Economics, Business and Management, 3(8), pp. 753- 756.
42-Silong, D., Samah, Abu. (2008). The relationship between leader-member exchange, organizational inflexibility, perceived organizational support, interactional justice and organizational citizenship behavior. Journal of Business Management, 2(8), pp.138-145.
43-Watt, J.D., & Hargis, M.B. (2010). Boredom Proneness: Its Relationship with Subjective Underemployment, Perceived Organizational Support, and Job Performance. J Bus Psychology, 25, pp.163-174.