بررسی تأثیر نگرش کارکنان بر استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

2 استاد مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

3 دانشیار مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور

4 دانشجوی دوره دکتری دانشگاه پیام نور

چکیده

رشد فزاینده فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات، این فرصت را فراهم نموده تا  ‌دولت‌ها با تغییرات بنیادی در ساختار خود، زمینه را برای ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان فراهم سازند. در واقع، اثربخشی فناوری اطلاعات و ارتباطات از این واقعیت ناشی می‌شود که امروزه فناوری‌های مذکور، این قدرت را دارند که فاصله زمانی و مکانی را از بین برده و در نتیجه کارآیی دولت را چند برابر کنند. برای دستیابی به مزایای بالقوه دولت الکترونیک ، پذیرش آن از طرف کارکنان باید مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد. در این پژوهش تأثیر نگرش کارکنان نسبت به استفاده و پذیرش دولت الکترونیک باعوامل اعتماد ، سهولت و سودمندی استفاده از دولت الکترونیک در سازمان امور مالیاتی کشور مورد بررسی قرارگرفته است. جامعه آماری پژوهش کلیه کارکنان عملیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در فرآیند تشخیص، تعیین و وصول انواع مالیات‌ها و به تعداد 14884 نفر در سراسر کشور مشغول فعالیت بوده و نمونه­ای به تعداد 465 نفر به روش تصادفی انتخاب شده است . تحلیل داده­ها با استفاده از روش تحلیل عاملی تأییدی و مدل­یابی معادلات ساختاری انجام گرفته است. یافته های پژوهش نشان می­دهد که متغیرهای اعتماد، سهولت استفاده و سودمندی استفاده از دولت الکترونیک از طریق تآثیر بر نگرش کارکنان سازمان امور مالیاتی جهت پذیرش و استفاده از دولت الکترونیک دارای اثر مثبت و معنی­دار می­باشد.  

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Impact of Staff Attitude on the use of e-government in the Iranian National Tax Administration (INTA)

نویسندگان [English]

  • Reza Najari 1
  • Mohammad Ali Sarlak 2
  • Mohammad Javad Hozouri 3
  • Jafar Ahangari 4
چکیده [English]

The increasing growth of information and communication technologies,  to put forward states the opportunity to fundamental changes in its structure, to improve areas for providing better services to citizens .Effectiveness of Information and Communication Technology from the fact that today these technologies, has the power to eliminate the time and place distance and therefore multiply the efficiency of government. To achieve the potential benefits of e-government consideration of its acceptance by the employees is necessary.
In this paper, the impact of e-government attitude toward the use of factors of trust, ease and usefulness of e-government in the State Tax Organization investigated. The study population for all operational staff State Tax Organization in the process of identifying, defining and collection of taxes across the country are working and the sample included an unprecedented number of 465 people was randomly selected. Data analysis using confirmatory factor analysis and structural equation modeling was conducted.
The results show that the variables of trust; ease and profitable use of e-government through the impact on the tax affairs staff to use e-government attitude has a positive effect and is statistically significant.
Also confirmed the direct effect of trust and ease use of e-government; the reception of e-government by the staff.

کلیدواژه‌ها [English]

  • trust
  • ease of use
  • usefulness
  • attitude
  • E-government
1- الهی ، شعبان عبدی ، بهنام و دانایی فرد ،حسن  (1389) «مدیریت الکترونیک در ایران ، تبیین نقش متغیر های فردی ، سازمانی و اجتماعی مطرح در پذیرش فن آوری»، تهران ،چشم انداز مدیریت دولتی ، دوره 1 شماره 1 ،1389،صفحه 67-41
2-امانی ساری بگلو جواد،غلامعلی لواسانی مسعود.، اژه­ای جواد و خضری آذر  هیمن(1390)، «رابطه ارزش های فرهنگی و متغیرهای فردی با میزان استفاده از رایانه در دانشجویان» ، مجله علوم رفتاری دوره 5 شماره 1،1390، صفحه 10-1.
3- امیرخانی، امیر حسین و عاصی ، مهرداد(1392) « سنجش و اندازه گیری عوامل موءثر بر کیفیت خدمات الکترونیک در بازار سرمایه » فصلنامه بورس اوراق بهادار، دوره 6 شماره 24، صفحه 138-121.
4- بهراد آرمان (1394) « بررسی عوامل موءثر بر پذیرش مالیات الکترونیکی بر مبنای ادغام مدل تئوری پذیرش و تئوری رفتار برنامه ریزی شده » فصلنامه پژوهشنامه مالیات ،شماره 27، پائیز 1394 ، صفحه 193-167.
5- تقی پور ، عبدا...، (1390)، «مجموعه مباحث پایه ای دولت الکترونیک» تهران ، انتشارات مبنای خرد. چاپ اول.
6- حسن زاده علیرضا و همکاران (1392) « ارزیابی عوامل موءثر بر پذیرش سیستم های یادگیری مبتنی بر وب توسط اساتید دانشگاه با استفاده از یک مدل ترکیبی» ، فصلنامه پژوهش های مدیریت در ایران، دوره 17 شماره 1، صفحه 72-41.
7- جعفری حمیدرضا و همکاران(1393) «بررسی تآثیر کیفیت خدمات الکترونیک قضایی بر رضایت مندی شهروندان» فصلنامه پژوهش های مدیریت عمومی، سال هفتم شماره 24 تابستان 1393،صفحه 174-153.
8- حقیقی نسب منیژه ،جانفشان شیفته (1387) ارزیابی موفقیت دفاتر خدمات دولت الکترونیک از دیدگاه شهروندان در شهر تهران، سومین کنفرانس بین المللی  بازاریابی
9- دنهارت ،رابرت بی (1382)،«تئوری سازمان دولتی »، ترجمه: الوانی، سید مهدی و همکاران ، تهران ، انتشارات صفار،چاپ دوم.
10-رضایی، مسعود(1388)،«نظریه­های رایج در باره پذیرش فن­آوری اطلاعات و ارتباطات» ، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی،شماره 60 صفحه  69- 63
11- زاهدی شمس السادات ، جمشیدی محمد جواد و محمود صالحی مهدی(1393) «بررسی تأثیر عوامل شناختی و اجتماعی بر بهره­برداری از سیستم­های اطلاعاتی و عملکرد کاربران: مطالعه خودروسازی ایران» پژوهش­های مدیریت عمومی، سال هفتم ، شماره 24، صفحه 46-25
12- شیخ شعاعی فاطمه و علومی طاهره،(1386) «بررسی عوامل موءثر بر پذیرش فناوری اطلاعات توسط کتابداران کتابخانه­های دانشکده­های فنی دانشگاههای شهر تهران» فصلنامه کتابداری و اطلاع رسانی  ، شماره 39، صفحه 34-9.
13- فقیهی مهدی و معمارزاده طهران غلامرضا(1393) « دولت الکترونیک به مثابه نظام فنی_اجتماعی: دسته­بندی الگوهای پیاده­سازی » فصلنامه سیاست علم و فن آوری شماره 4 پائیز و زمستان 1393 صفحه 32-21.
14- کریمی محمد رضا ، سپندارند صادق ، حق شناس فرزانه (1391)«بررسی تأثیر ادراک مشتریان از امنیت و اعتماد بر استفاده از سیستم­های پرداخت الکترونیکی شعب بانک کشاورزی شهر تهران» فصلنامه مدیریت فن­آوری اطلاعات دوره 4 شماره 11، تابستان 1391، صفحه 154-135.
15- محقر ، علی و شیر محمدی ، مهدی (1383) ،« توسعه مدل پذیرش فن آوری در وزارت کشور»  دانش مدیریت، شماره 67 ، صفحه 131-113
16- یعقوبی ، نور محمد و شاکری،رؤیا (1387) «مقایسه تحلیلی مدل­های پذیرش فن­آوری با تأکید بر پذیرش بانکداری اینترنتی »، فصلنامه علوم مدیریت ،سال 11 شماره 3 صفحه 44-21.
17-Accenture ,(2002), “E-Government vision”, the government execlutive series, Accender Inc ,April2002,Usa.
18-Adams,D.A.,Nelson,R.R&Todd,P.A(1992)”perceived usefulness ease of use and usage of information technology Areplication”,MIS Quarterly,16(2),224-237
19-Amoako –Gyampah,k.&Salam,A.F(2003).”An extension of the technology acceptance model in an ERP. Implementation environment” Information management,41(6),p.p(731-745).
20- Ajzen , I (1991) “The theory of planned Behavior”, Organizational Behavior and Human Decision processes,vol:50,179-212.
21-Brown,M.,and Garson,G.(2013)”Public Information management and E- Government policy and Issues”,Idea Group Inc(IGI).
22-Carter,L &Belanger,F(2005)”Citizen adoption of electronic government initiatives”procceding of the 37th Hawaii International Conference on System Sciences,(2005)
23-Chen,L.,Gillenson,M.L.,&Sherrell,D.L.(2002)”Enticing online consumers:An extended technology acceptance perspective” . Information and management,39,p.p(705-719).
24-Davis,F.D. Bagozzi,R.p. & Warshaw,P.R(1989).”User acceptance of computer technology: A Comparison of two theoretical models” . management Science,35(8), p.p(982-1003).
25- DeLone .,W,  McLean,.E “ Information systems success: the quest for the dependent variable”, Information Systems Research 3(1), 1992, pp. 60-95
26-Dillon,A.&Morris,M.G(1996)"User Acceptance of  Information technology:theoris and models.In.M.E .Willians(Ed),Annual Review of information Science and technology(ARIS),Vol.31(p.p3-20)
27-Erumban,A & Jong,S.B(2006) "Cross Country difference in ICT adoption, a Conseqence of Culture Journal  of world business,41,301-314
28-Fishbein , M.& Ajzen , I.(1975). Belief , Attitude , Intention and Behavior :An Introduction theory and research . Reading , MA: Addison Wesley.
29-Goodhue, D. L., & Thompson, R. L. (1995).” Task-technology fit and individual performance”. MIS Quarterly , 19, 213–236.
30-Han,k.,Mithas,s.,(2013)”Information technology outsourcing and non-IT operating costs:An empirical Investigation”,MIS quarterly, 37(1),pp,315-331.
31-Harrison,D.A.,Mykytyn,p.p.,&Riemenscheider , C.K.(1997) “Executive decision a bout adoption of information technology in small businesses: theory and empirical test”. Information systems Research,8(2),p.p(171-195).
32-Karahana,E.,Straub,D.W., & Cherrany,N.L.(1999).”Information technology adoption across time:Across-sectional comparison of pre-adoption and post-adoption beliefs” .MIS Quarterly ,23(2),p.p(183-213).
33-Klopping ,I.M.,& Mckinney, E(2004).”Extending The Technology acceptance model to consumer E commerce”. Information technology, Learning and performance Journal,22(1),p.p(35-48).
34-Lahtiranta ,k., and Kimppa,j.(2006),elderly people and emerging threats of the Internet and new media.IFIP,226,p.p(13-21).
35-lederer, A.L., Maupin, D.J., Sena,M.P.,Zhaung,Y.(2000). The technology acceptance model and the world wide web .Decision Support Systems,29(3),269-282.
36-Liker , J.K.,&Sindi,A.A.(1997)."User acceptance of expert Systems:A test of the theory  of reasoned action".journal of Engineering and technology management ,14(2),p.p(147-173).
37-Lu,y.,Zhou,T.,& Wang , B(2009) , "Exploring Chiness  Users’Acceptance of Instant messaging Using the theory of planned behavior  ,the Technology Acceptance Model and the flow Theory", Computers in Human Behavior ,25,29-39
38-Mark Horst,Jan M. Gutteling,(2007)"Perceived usefulness, personal experiences, risk perception and trust as determinants of adoption of E-governmentservices in the Netherlands",Computer in Human Behavior, vol.23,p.p(1838-1852).
39- Nasri,Lanouar& Char feddine(2013),”Factors affecting the adoption of Internet banking in Tunisia, Journal of high Technology Management Research,23,p.p(1-14).
40-Teo,S.H.,Lin,S & Lai,K.H.(2008)."Adopters Non_Adopters of E_ precurment in Sinapore:An Empirical Study".Retrieved from omega, doi,10,p.p(100_116).
41-Tisknakis,M.&Kouroubali,A.(2009)"Organizational Factors Affecting successful Adoption of Innovative E-healthservices: Acase study Employing the FITT framework".Int.j. medical Informatics, 78, p.p(39-52).
42-Torres,L.,Pina,V , and Royo,s(2005),”E-Government and the Transformation of public Administration in Eu countries Beyond NPM or just a second War of Reforms” Online Information Review,29(5),p.p(531-553).