بررسی اثر مشارکت در تصمیم گیری گروهی بر سازمان شاد با فرض متغیر میانجی اعتماد سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه پیام نور استان خوزستان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشگاه پیام نور

چکیده

       شادی یک عامل مهم برای سازمان و ذی‏نفعان آن و یکی از بنیادی‏ترین مفاهیم روانشناسی مثبت‏گرا بشمار می‏رود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر مشارکت در تصمیم­گیری گروهی بر سازمان شاد با فرض متغیر میانجی اعتماد سازمانی است. روش این پژوهش پیمایشی با استفاده از پرسشنامه استاندارد است. روایی ابزار تحقیق با استفاده از نظر متخصصان و اساتید و نیز تحلیل عاملی و پایایی آنها به روش آلفای کرونباخ تعیین شده است. جامعه آماری 710 نفری این تحقیق کارکنان دانشگاه پیام نور استان خوزستان می­باشند و نمونه‏گیری به شیوه تصادفی طبقه­ای صورت پذیرفته و حجم نمونه 264 نفر است. در این پژوهش تحلیل داده­ها با استفاده از نرم افزارهای LISREL، SPSS و Minitab انجام شده است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد مشارکت در تصمیم­گیری گروهی به طور مستقیم و غیر مستقیم از طریق متغیر میانجی اعتماد سازمانی بر سازمان شاد تأثیر مثبت و معنادار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the Effect of Involvement in Decision Making on a Happy Organization with a Mediator Variable of Organizational Confidence (A case Study: Payam-e-Noor University in Khuzestan Province)

نویسندگان [English]

  • reza najari
  • fateme Maarefi
چکیده [English]

 Happiness in a workplace promotes a good attitude toward organizations, leading to higher efficiency and achievement of goals. It is an utmost benefit that an organization can gain. This research aimed to investigate the effect of involvement in decision making on a happy organization with a mediator variable of organizational confidence. The components of a happy organization were identified by a separate research using Delphi technique. The methodology of this research is survey one administrated by a standard questionnaire. The validity of tool was determined by using experts view and factor analysis and the reliability determined by Cronbach alpha. The population was consisted of the whole stuff employed in Payam-e-Noor University (PNU) who were selected through random stratified sampling. The data was analyzed by SPSS and LISREL software. The results showed that involvement in decision making has a positive and significant impact on happy organization mediated by organizational confidence both directly and indirectly.

کلیدواژه‌ها [English]

  • involvement in decision making
  • happy organization
  • organizational confidence
1-آذر، عادل و خدیور، آمنه، (1393)، کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت، انتشارات نگاه دانش، چاپ اول.
2-امام قلی زاده، سعید، برقعی، سیدرضا و زارعی متین، حسن، (1388)، بررسی رابطه بین میزان مشارکت کارکنان در تصمیم­های سازمانی و توانمندسازی آنان در شرکت مخابرات استان مازندران، فرهنگ مدیریت، سال هفتم، شماره نوزدهم، صص 37-58.
3-امامی، مصطفی، (1387)، تعهد سازمانی و عوامل مؤثر بر آن، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پرتال جامع علوم انسانی.
4-حبیبی، آرش، (1393)، آموزش کاربردی نرم افزار لیزرل، مدل یابی معادلات ساختاری و تحلیل عاملی، کتاب الکترونیک، www.parsmodir.com
5-حمیدی، مهرزاد و آصفی، احمدعلی، (1389)، بررسی جو سازمانی و مشارکت در تصمیم­گیری اعضای هیأت علمی دانشکدۀ تربیت بدنی دانشگاه تهران، مدیریت ورزشی، شمارۀ 4، صص 118- 99.
6-رضائیان، علی، (1386)، تیم سازی در قرن بیست و یکم- مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
7-مؤمنی، منصور و فعال قیومی، علی، (1391)، تحلیل های آماری با استفاده از spss، نوبت چاپ: هفتم، چاپ گنج شایگان،
8-همسات، دیو و لزکی، پرکس، (1387)، 301  راه برای داشتن محیط کاری شاد و با نشاط، مترجم: امیرعباس معصومی، نوبت چاپ: اول، انتشارات علی.
9-Abdullah, A. & Ramay, M. I., (2011). Antecedents of organizational commitment of banking sector employees in Pakistan, Serbian Journal of Management 7 (1) 89 – 102.
10-Baron, R. M., & Kenny, D. A. (1986), The moderator-mediator variable distinction in social psychological research: conceptual, strategic, and statistical considerations, Journal of Personality and Social Psychology, 51( 6) 1173-1182.
11-Chawsithiwong, B., (2007). Happy Workplace, Journal of Social Development, 9 (2) 61-93.
12-Cheremnykh, O. (2013). How to become the best of the best, a practical guide to maximizing your Corporate performance, Copyright holder is licensing this e-book under the Creative Commons License, Attribution 2.5. , http://creativecommons.org.
13-Chou, Y. M., Polansky, A. M. & Mason, R.l., (1998), Transforming non-normal data to normality in statistical process control,  Journal of Quality Technology, 30 (2) 133-141.
14-Cohen, D. (2003). The happy organization, Workplace News, Strategic Action Group, www.sagltd.com.
15-Compton. C. (2005). Introduction to positive psychology, Copyright Wadsworth, a division of Thomson Learning, Inc.
16-Fisher, C., D. (2010). Happiness at work, International Journal of Management Review, 12 (4) 384-412.
17-Fisher, C. D. (2013). Conceptualizing and Measuring Wellbeing at Work, works.bepress.com/cynthia_fisher/38/.
18-Kemakorn. C., Orapin, S. (2011). Happiness at Work of Employees in Small and Medium- sized Enterprises, Thailand International Conference on Asia Pacific Business Innovation & Technology Management, Available online at www.sciencedirect.com
19-Laka-Mathebula, M. R. (2004). Modelling the relationship between organizational commitment, leadership style, Human Resources Management Practices and Organizational Trust, University of Pretoria.
20-Mishra A. K, (2012), Organizational Responses to Crisis: The Centrality of Trust, www.trustiseverything.com/wp-content/.../Trust-Book-hapter1.pdf
21-Muindi, K. (2011). The Relationship between Participation in Decision Making and Job Satisfaction among Academic Staff in the School of Business, University of Nairobi, Journal of Human Resources Management Research, Article ID 246460, DOI: 10.5171/2011.246460.
22-Nyhan, R. C. & Marlowe, H. A. (1997). Development and psycholometric properties of the Organizational trust inventory Evaluation Review. 21 (5), 614- 635.
23-Pinks G. J. (1992). Facilitating Organizational Commitment Through Human Resource Practices, Queen’s University Industrial Relations Centre, ©  Industrial Relations Centre.
24-Siegel. A. L. & Ruh. R. A. (1973). job involvement, participation in decision making, personal background and job behavior. Organizatyonal behavior and human performance, 9, 318-327.