تبیین رابطه فلات‌زدگی شغلی با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل خروج از خدمت کارکنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

2 دانشیار دانشگاه علامه طباطبائی، دانشکده مدیریت و حسابداری، تهران، ایران

چکیده

       هدف این مقاله بررسی پدیده فلات‌زدگی شغلی و رابطه آن با بی‌تفاوتی سازمانی و تمایل به خروج از خدمت کارکنان شرکت بیمه ایران است. روش تحقیق این پژوهش مبتنی بر مطالعات کمی و از نوع پیمایش است. پرسشنامه‌های استاندارد فلات‏زدگی شغلی، تمایل به خروج از خدمت کارکنان و بی‌تفاوتی سازمانی میان ۳۵۵ نفر از کارشناسان شرکت بیمه ایران توزیع شد. به جهت گستردگی زیاد جامعه اماری و تجمع کارشناسان بیمه در دفتر مرکزی پرسشنامه در ستاد مرکزی شرکت که در تهران مستقر است توزیع شد. داده‌ها جمع‌آوری و با رگرسیون و ANOVA تحلیل گردید. برای اعتبار سازه از آزمون تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد، شاخص کفایت نمونه پرسشنامه (KMO) برای مؤلفه‏ی فلات زدگی شغلی، مقدار 786/0 بوده است که نشان‌دهنده اعتبار سازه‌ای مناسبی است. برای بررسی پایایی پرسشنامه‌ها از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج به ترتیب 88%، 85 %  و79% برای فلات زدگی شغلی، تمایل خروج از خدمت و بی تفاوتی بوده است. نتایج این پژوهش وجود فلات‌زدگی شغلی در میان کارکنان شرکت بیمه ایران را نشان می‌دهد، اما برخلاف انتظار این پدیده رابطه زیادی با تمایل خروج از خدمت کارکنان نداشته، اما با متغیر "بی‌تفاوتی سازمانی" رابطه قوی را نشان می‏دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Career Plateau and it’s Relation on the Desire to Organizational Leave and Organizational Apathy

نویسندگان [English]

  • Abbas Saleh Ardestani 1
  • Mirali Seyednaghavi 2
چکیده [English]

This paper examines the phenomenon of career plateau and its relation on organizational apathy and the desire to organizational leave in Iran Insurance Company. The research method is based on quantitative studies and the survey using standard questionnaires career plateau, the desire to organizational leave and organizational apathy that was distributed among 355 experts of the Iran insurance company and data were analyzed by regression and ANOVA.because of various department and distribution in all over the country; this research sample was limited to central department in Tehran. The results confirmed existence of career plateau among employees of the insurance company, surprise, this phenomenon has no effect on the willingness of staff leaving the organization, but the variable "organizational apathy" has been effective.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Career Plateau
  • Organizational Apathy
  • Organizational Leave
1-Allen, T.D., Poteet, M.L., and Russel, J.E.A (1998). Attitude of managers who are more or less career plateaued. The career Development Quarterly, 47 (2), 159-171.
2-Bardwick, J.M. (1986). The plateauing trap. Toronto: Bantam Books.
3-Bluedorn, A.C. (1982). A Unified model of turnover from organizations. Human Relations, 35(2).135-153.
4-Burke, R.I., and Mikkelsen, A (2006). Examining the career plateau among police officers. International Journal of police strategy and management, 29 (4). 691-703.
5-Danaee fard, H; Eslami. A; (2010). Discovering Theory of Organizational Indifference: A Grounded Theory strategy, European Journal of Scientific, 40 (3), 450-460.
6-Ference, T.P, Stoner, J.A., and Warren, E.K. (1977). Managing the Career Plateau. Academy of Management Review, 2, 602-612.
7-Foster P.B., Shastri, T., and Withane, S. (2004). The impact of mentoringon Career plateau and turnover intentions of management accountings. Journal of Applied Business Research, 20(4), 33-42.
8-Heilmann, S.G., Hol, D.T., and Rilovick, C.Y (2008). Effect of career plateauing on turnover: a test of a model. Journal of leadership and organizational studies, 15, 59-68.
9-Jung, J., and Tak, J. (2008). The effects of perceived career plateau on employee's attitudes moderating effects of career motivation and perceived supervisor support with Korean employees. Journal of career Development, 35 (2), 187-201.
10-Kim, S.W., Price, J.L., Muller, C.W., and Watson, T.W. (1996). The determinants of Career intent among physicians at A.U.S. air force hospital. Human Relation, 49(7), 947-976.
11-Klehe, U., Zikic, J., Van  Vianen, A.E.M., and De Pater, I.E. (2011). Career adaptability, turnover, and loyalty during organizational downsizing. Journal of Vocational Behavior, 79, 217-229.
12-Miles, S., Gordon, J., and Storlie, C. (2013). Job Satisfaction, percieived career plateau, and the perception of promotability a correlational study. The Journal of International Management Studies, 8(1), 1-9.
13-Millman, J.F (1992). Causes, consequences and moderating Factors of Career plateauing. University of Southern California.
14-Ongori, H. and Agolla, J.E. (2009). Paradigm shift in managing career plateau in organization: the best strategy to minimize employee intention to quit. African journal of business management, 3(6), 268-271.
15-Palmero, s., Royer, A. and Ttremlag, M. (2001). Work satisfaction and Career plateau of part-time workers. EGOS 17 th, Lgon.
16-Price, J.L., and Muller, C.W. (1981). A Causal model of Turnover for nurses, Academy of Management Journal, 24(3), 543-565