شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر نهادینه سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی (مطالعه ی شرکت کرمان موتورخودروسازی شهرستان بم(

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشیار گروه مدیریت دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

       هدف این پژوهش شناسایی و اولویت­بندی عوامل موثر بر نهادینه­سازی ابعاد اجرایی کارآفرینی سازمانی در شرکت کرمان موتور خودروسازی شهرستان بم است. این مطالعه در محدوده بهمن93 تا خرداد94 انجام شده است و از نظر هدف کاربردی است. جامعه آماری مورد مطالعه در این پژوهش شامل مدیران و متخصصان شرکت کرمان موتور می‏باشدکه با توجه به محدود بودن جامعه با استفاده از روش سرشماری تعداد چهل پرسش‏نامه توزیع شد که از این تعداد پنج پرسش‏نامه بازگردانده نشد. در مرحله آزمون مدل پرسش‏نامه­ای به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP طراحی شده است؛ در مرحله بعد با استفاده از نرم­افزار Expert Choice، تجزیه و تحلیل داده­های جمع‏آوری شده صورت گرفته است. پس از مقایسه زوجی و محاسبه وزن­های نسبی از بین عوامل شناسایی شده عامل آموزش کارآفرینی بالاترین رتبه را کسب کرده است و رتبه‏بندی بقیه عوامل بدین ترتیب می­باشد: فعالیت­های تحقیق و توسعه، شبکه­های ارتباطی، منابع انسانی کارآفرین، حمایت مدیریت عالی، تشویق رفتارهای کارآفرینانه، پویایی محیط کسب وکار، فرهنگ سازمانی کارآفرینانه، ساختار سازمانی کارآفرینانه، برنامه­ریزی استراتژیک کارآفرینانه، پیچیدگی روابط کار در زنجیره ارزش، بخشندگی محیط کسب وکار.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Identifying and Prioritizing the Affective Factors of Institutionalizations Dimensions executive Organizational Entrepreneurship (A study: The city of Bam automobiles Factory Kerman motor company)

نویسندگان [English]

  • abdolmajid imani 1
  • habibollah salarzehi 2
  • farzaneh Sayedi 3
چکیده [English]

At the present time, organizations must provide conditions that all employees benefit from the entrepreneurial spirit and be able to easily and individually or collectively, to implement their entrepreneurial activities. This requires the institutionalization of corporate entrepreneurship. The aim of this study is to identify and prioritize the factors affecting the performance of institutionalization of corporate entrepreneurship is the city of Bam in Kerman automobile engine. . This study was conducted within the Persian date Brahman 93 to Persian date Chorded 94 and the target application. The main objective of this study is to identify and prioritize the factors affecting the performance of the institutionalization of entrepreneurship in Kerman Motor Company, manufacturer of Bam city with the approach of hierarchical analysis. Research in terms of research purpose and in terms of subject matter and questions, descriptive - survey research is. Experts’ questionnaire was used to collect data. The study population includes managers and professionals whose Kerman engine due to the limitation of using census questionnaire 40 questionnaires were distributed, of which 5 were not returned  Studies show that top the rankings of entrepreneurship education, and so is the rest of factors: research and development, networking, human resources entrepreneurs, top management support, encourage entrepreneurial behavior, a dynamic business environment , entrepreneurial corporate culture, organizational structure of entrepreneurial, strategic planning, entrepreneurial, the complexity of labor relations in the value chain.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship
  • Institutionalizations
  • Organizational Entrepreneurship
  • Automobile Industry
1-ابراهیمی نژاد، مهدی، زینلی، سینا، قادری، شوکت (1392) تاثیر ابعاد برنامه­ریزی استراتژیک کارآفرینانه بر عملکرد سازمانی و بررسی نقش تعدیل­گر عدم اطمینان محیطی )مطالعه موردی: صنایع غذایی شهر شیراز)، دهمین کنفرانس بین­المللی مدیریت استراتژیک، تهران، انجمن مدیریت راهبردی ایران.
2-بهشتی، محمدباقر؛ خیرآور، محمدحسن؛ قزوینیان، محمدحسن (1388) بررسی رابطه علی بین بیکاری و کارآفرینی­سازمانی در صنعت" فصلنامه فراسوی مدیریت،شماره11
3-ذبیحی، محمدرضا؛ مقدسی، علیرضا؛ (1385) کارآفرینی از تئوری تا عمل، مشهد، انتشارات فردا.
4-سکاران. اوما،(1385) روش­های تحقیق در مدیریت؛ ترجمه محمود صائبی و محمود شیرازی؛ تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه­ریزی، چاپ چهارم.
5-صمدآقایی، جلیل (1385) "سازمان­های کارآفرین"، ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی، نوبت چاپ: اول.
6-قلی پور، آرین (1384) اکولوژی نهادی سازمان­ها، تهران: انتشارات سمت.
7-کمالیان، ا­مین الله، یعقوبی، نورمحمد (1389) مطالعه عوامل موثر بر کارآفرینی سازمانی و نقش آن در پیاده­سازی استراتژی کارآفرینی، نشریه راهبردی یاس، شماره 202-184.
8-مقیمی، سیدمحمد­ (1384) کارآفرینی در سازمان­های دولتی، چاپ دوم، تهران، انتشارات فراندیش
9-مهرعلی زاده، یدالله، سجادی، سید حسن (1388) "شناسایی عوامل مرتبط با میزان موفقیت کارآفرینان شرکت­های کوچک صنعتی" ، دانشور رفتار،شماره 35.
10-هادی زاده مقدم، ا؛ رحیمی فیل آبادی، ف، (1384)" کارآفرینی سازمانی" چاپ اول، تهران: نشر جانان.
11-Druker, P. (1995), Innovation and entrepreneurship New York: Harper and row.
12-Hough, J. & Scheepers, R. (2008). “Creating corporate entrepreneurship through strategic leadership”. Journal of Global Strategic Management, 3 (1), 17- 25.
13-Johnson, D., Craig Justin, B.L. & Hildebrand, R. (2002). Entrepreneurship   education: towards a discipline-based framework.  Journal of Management Development, 25(1), 40-54.
14-Kuratko, D. and Montage. (1989). Entrepreneurship: a contemporary approach. New York: U.S.A.: MY, free pres.
15-Kuratko, D. F. (2002). Entrepreneurship: Developing innovation in the corporation.  Advances in Global High Technology Management: High Technology Venturing 3, pp. 3-14.
16-Kuratko, D. K., Montagno, R. V. (1989). Developing an intrapreneurial. Assessment instrument for effective corporate entrepreneurial environment. Strategic   Management Journal, Summer Special Issue, 11, 1-3.
17-Leif ,D.N., et  all.,  ,(2012), Support the role of senior managers in corporate entrepreneurship: Suggested Research Directions, Entrepreneurship theory and practice,23,3,85_10
18-Lumpkin. G. T. & Dess. G. G. (2005). Linking two dimensions of entrepreneurial  orientation to firm performance: the moderating role of environment and industry life cycle. Journal of Business Venturing. Vol 16. No5. pp 429-451.
19-Mazzarol, Tim and Reboud, Soplie (2006), The Strategic Decision Making of Entrepreneurs withinSmall High Innovator Firms, IntEntrep Management Journal, 2:261–280.
20-Montoro-Sanchez, A., Soriano, D, (2011), “Human resource management and corporate entrepreneurship”, International Journal of Manpower.
21-Putnam. R, D.  (2002). democracies in flux. The   evolution of social capital in contemporary society.  Oxford   university press.
22-Siegel.Donald.s.wright,mike & locket,Andy (2007)”the rise of  entrepreneurial  activity at universities: organizational and  societal  innplicalions”.industrial  and corporate change.c,vol.16,No.4,pp.489.
23-Singa, P. Wittel, M, (2013) perceptions about ethics institution and quality of work life:thai versus American marketing managers,jurnal of business research 66(2013)381-389.
24-Soriano, D .Sunches ,H. ,(2011) The relationship between corporate entrepreneurship and human resource management, nternational Small Business Journal, 197_212.
25-Stevenson, H., & et   all (1985). "The Heart of Entrepreneurship", Harvard Business Review, Vol. 63, Issue 2, pp. 85-94.
26-Tang, Jintong. (2008). Environmental munificence for entrepreneurs: Entrepreneurial alertness and commitment. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14(3). 128-151.
27-Tang, Jintong. (2008). Environmental munificence for entrepreneurs: Entrepreneurial alertness and commitment. International Journal of Entrepreneurial Behaviour & Research, 14(3). 128-151.
28-Wikland.  J.   (1999). The sustainability of the entrepreneurial orientation-performance.
29-Wiklund, J. & et all. (2005), “Entrepreneurial Orientation and small firm performance”, Journal of Business Venturng, Vol. 20, NO. 1, PP.71-91.
30-Zahra, S.  A. Kuratko, D.  F., & Jennings, D. F. (1995). Entrepreneurship and the acquisition of dynamic organizational capabilities.  Entr epr eneur ship Theor ya nd Pr a ctice J our an l, 23(3), 5-10.
31-Zahra, S.A. (1993). A conceptual model of entrepreneurship as firm behavior: a critique and extension, Entrepreneurship: Theory & Practice, 17 (4): 5-21.
32-Zahra, S.A., Jennings, D.F., &Kuratko, D.F. (1999). The antecedents and consequences of firm-level entrepreneurship: the state of the field, Entrepreneurship: Theory & Practice, 24(2): 45-64.