بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدل سازمان تحول‌گرا در سازمان آموزش ‌و پرورش(مطالعه ی آموزش ‌و پرورش استان فارس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد تمام دانشگاه پیام نور شیراز، گروه مدیریت دولتی، شیراز، ایران

2 دانشیار دانشگاه پیام نور،مدیر گروه مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور،تهران، ایران

3 دانشیار دانشگاه پیام نور شیراز، گروه آمار، شیراز، ایران

4 دانشجوی دکتری مدیریت دولتی دانشگاه پیام نور، مرکزتحصیلات تکمیلی،تهران،ایران

چکیده

       موفقیت سازمان‌ها در محیط‌های جهانی شده، درگرو حرکت به سمت چهره‌های جدید سازمانی است، یکی از این چهرها سازمان تحول‌گرا است. هدف از انجام این پژوهش، بررسی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر مدل سازمان تحول‌گرا در سازمان آموزش‌وپرورش فارس است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی بوده و از حیث ماهیت اکتشافی است که با رویکرد کمی به تحلیل و بررسی فرضیات می‌پردازد. جامعه آماری این پژوهش تمامی کارکنان اداره کل آموزش‌وپرورش استان فارس است. تعداد جامعه مورد نظر 416 نفر و نمونه آماری با استفاده از جدول مورگان و استفاده از نمونه‌گیری طبقه­ای یا گروهی 218  نفر است .در این پژوهش ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق ساخته است که روایی و پایایی آن به تائید رسیده است. نتایج پژوهش حکایت از آن دارد مدل نهایی تحقیق مشتمل بر ابعاد هشت‌گانه، راهبرد روابط انسانی، راهبرد تحول در طراحی سازمان، راهبرد تحول در نظریه سازمان، گسترش فرایندهای فردی، گسترش  فرایند گروهی و اجتماعی سازمان، گسترش فرایندهای سازمانی، ارزش‌های محیطی و فرهنگ تحول‌پذیری، با توجه به مقدار معنی‌داری و قابل‌قبول شاخص‌ها تائید می‌شود. از میان عناصر، فرهنگ تحول‌پذیری بالاترین تأثیر در مدل را دارد ،همچنین تمامی فرضیات تائید شدند. ضمناً  در این پژوهش از آزمون‌های تحلیل عاملی، تحلیل مسیر و معادلات ساختاری به کمک نرم‌افزارهای SPSS و لیزرل استفاده ‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study and Ranking the Factors Influencing on Transformational Organization Model In Fars Education Organization(Case Study: Fars province education organization)

نویسندگان [English]

  • alireza Moghali 1
  • hassan darvish 2
  • nargws abbasi 3
  • farhang mohammadi 4
چکیده [English]

Organizational success in the globalized environment Involves the organization's move toward new faces ,One of the These Faces of the transformational organization. The aim of this study is to survay and ranking the factors influencing on transformational organization model in Fars Ministry of Education. This research is practical in purpose rand exploatory in nature that analyze the hypotheses by quantitative approach. Participants of this study are all employees of Fars Ministry of education. The study includes 416 participants and the statistical sample is comprised of 218 individuals by using Morgan Table and stratified sampling. The instrument is a questionnaire made by the researcher that it’s reliability and validity have been proved. The results of the study show that the last model of the research including octoploid dimension, human relations strategy, Evolution strategy in organization designing, Evolution strategy in organization theory. Development of individuals, group and social organizational, Accept Transformation Culture and Enviroment Values processes is confirmed regarding to the amount of meaningfulness and acceptability of indexes, The between of factors, Accept Transformation Culture has the highest priority in formation of transformational organization model and all hypotites confirm. In addition, in this research factor analysis tests, process analysis and structural equation by using SPSS and Lisrel have been used.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Organizational success in the globalized environment Involves the organization's move toward new faces
1-اندام ، رضا و همکاران (1393)."عواملمؤثربرمدیریتتغییردردانشکده‌هایتربیت‌بدنی"، فصلنامهمدیریتسازمان‌هایدولتی؛سالدوم،شماره10
2-جهانیان، رمضان (1393)."راه‌های ایجاد و تقویت مشارکت مردم در آموزش پرورش"، فصلنامه اندیشه‌های تازه در علوم تربیتی، شماره3
3- رحمان سرشت، حسین, مقدم علیرضا (1386). "نقش مدل‌های ذهنی در فرایند تغییر سازمانی (مطالعه موردی یکی از شرکت‌های تولیدکننده کاغذ تیشو)".‎ مجله مدیریت دانش،شماره78،24-63
5- سرلک ، محمدعلی (1391)." طراحی مدل سازمان معنویت‌گرا در آموزش عالی ایران"، پژوهش‌های مدیریت عمومی، سال پنجم ، شماره هجدهم ، 24-5
6-سرلک، محمدعلی (1390)."چهره‌های نوظهور سازمان در قرن بیست و یکم" ، جلد اول ، تهران:انتشارات مرجع دانش.
7-شاهباز، رضا (1386)." طراحی مدل تحول سازمانی در مدیریت هزینه مورد زنجیره تأمین گروه صنعتی ایران‌خودرو"، پژوهش‌های مدیریت در ایران، 13، 159-181.‎
 8-طاهری، فاطمه،نیاکان لاهیجی نازیلا(1389)."ماهیت هولوگرافیکی تحول در سازمان های عصر اطلاعات"،مجلهمدیریت فرهنگ سازمانی ،شماره21،85-63  
9-فضلی، رخساره، امجدیان کیومرث (1390)."سند برنامه راهبردی معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش پرورش"، رشت، نشر بلور
10-کرلینجر، فرد، ان (1382)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند،  تهران: انتشارات آوای نور ،چاپ سوم.
11-موغلی، علیرضا (1383)."طراحی الگوی رهبری تحول‌آفرین در سازمان‌های اداری ایران"،فصلنامه مدیریت دانش،پاییز ،شماره062.
12-میر کمالی،.زینلی پور، محمد، حسین(1388)."طراحی الگوی تغییر سازمانی در دانشگاه‌های جامع دولتی از طریق تحلیل عامل".مجله علوم تربیتی و روانشناسی 5(3) ص:164-139.
13- یعقوبی،  نور محمد ،(1388)."بررسی رابطه بین هوش عاطفی و سبک رهبری تحول‌آفرین" ، پژوهشنامه مدیریت اجرایی، سال نهم ، شماره1
14-هومن، حیدر علی (1384). "شناخت روش علمی در علوم رفتاری " تهران: نشر پارسا
18- Abrell-Vogel, C., & Rowold, J. (2014). Leaders’ commitment to change and their effectiveness in change–a multilevel investigation. Journal of organizational change management, 27(6), 900-921.
19-Barbaroux, P. (2011). A design-oriented approach to organizational change: insights from a military case study. Journal of Organizational Change Management, 24(5), 626-639.
20- Judge, W., & Douglas, T. (2015). Organizational change capacity: the systematic development of a scale. Journal of Organizational Change Management, 22(6), 635-649.
21-Koskinen, K. U. (2015). Identity change in organizations: a philosophical exposition. International Journal of Organizational Analysis, 23(4), 621-636.
22-Klarner, P., Probst, G. (2014). Organizational change capacity in public services.
23-Lawler, E., & Worley, C. (2013). Built to Change: How to Achieve Sustained Organizational Effectiveness. San Francisco, CA: Jossey- Bass.pp.88
24-Malone, S. A. (2009). Creating Organizational Capacity for Continuous and Adaptive Change. Academy of Management Conference Proceeding, Chicago, Illinois
25-Miller, C., & Stensaker, I. (2012). Developing Capacity for Change. Journal of Change Management, 6, pp. 217-229.
Neves, P. (2009). Readiness for change: Contributions for employee's level of individual change and turnover intentions. Journal of Change Management,9(2), 215-231
26-Richard, G. (2011). Managing organizational change: A multiple perspectivesapproach. New York: McGraw-Hill Irwin. The case of the World Health Organization. Journal of Change Management, 8(1), 16-32
27-Sullivan, R., J. Rothwell, W., & Jane B. Balasi, M. (2016). Organization development (OD) and change management (CM): whole system transformation. Development and Learning in Organizations, 27(6), 18-23.
28-Yeo, R. K., & Marquardt, M. J. (2015). Think before you act: organizing structures of action in technology-induced change.Journalof organizationalChangeManagement,28(4),511-528.