کاربرد روش کیو در شناخت الگوهای ذهنی: ارزش گذاری عوامل بهره‏وری منابع انسانی از دیدگاه اعضای هیات علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد r-nia@um.ac.ir

3 استاد دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه فردوسی مشهد

4 دانشیار دانشکده اقتصاد و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

       در سال‏های اخیر فضای کسب و کار و تلاش برای بهبود بهره‏وری آن، مورد توجه سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان کشور واقع شده است. توجه ناکافی به سرمایه انسانی و بکارگیری نامناسب نیروی کار متخصص چالش‏های عمده‏ای را در حوزه بهره‏وری منابع انسانی سازمان‏های دولتی به وجود آورده است. در اسناد راهبردی و بالادستی کشور و نیز در سند جامع علمی، ارتقای بهره‏وری منابع انسانی مورد تاکید قرار گرفته و بر نقش حیاتی اعضای هیات علمی در حل مسائل و رفع نیازهای دستگاه‏های اجرایی توجه شده است. لذا در پژوهش حاضر، عقاید و دیدگاه‏های اعضای هیات علمی دانشگاه‏های تهران درباره عوامل اثرگذار در بهره‏وری منابع انسانی دستگاه‏های اجرایی تبیین و تفسیر شده، و با استفاده از روش کیو تعداد 7 الگوی ذهنی شناسایی، و با توجه به نحوه ارزش گذاری‏ها کارت‏های کیو، دسته بندی شده‏اند و در قالب عامل‏های اثرگذار و غالب در بهره‏وری منابع انسانی مورد تفسیر و تحلیل قرار گرفته اند. همچنین در انتها، نقش‏های جدید از طریق اعضای هیات علمی دانشگاه‏های تهران برای ارتقای بهره‏وری منابع انسانی دستگاه‏های اجرایی ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Application Q Methodology to Configuration the Subjective Patterns:Valueing of productivity of human resources from the perspective of faculty members

نویسندگان [English]

  • samaneh Lajevardi 1
  • fariborz rahimnia 2
  • saeed mortazavi 3
  • asadollah Kordnaeij 4
چکیده [English]

In recent years the business environment and efforts to improve its efficiency, the attention of policy-makers and decision-makers in the country is located. Inadequate attention to the human capital and skilled labor to inappropriate handling major challenges in the field of human resource efficiency of government agencies has created. Strategic documents and upstream countries as well as in scientific comprehensive document, improving of productivity of human resources is emphasized. The critical role of faculty in solving problems and meeting the needs of executive agencies has been noted. Therefore, in this study, faculty members of Tehran opinions on the factors affecting of productivity of human resources executive is explained and interpreted. And using the Q identification number 7 is the paradigm and with regard to the Value of Q cards, have been classified and in a dominant factor affecting of productivity and human resources have been interpreted. In the end, the new role of the faculty members of Tehran University human resources executive to improve of productivity is presented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Subjective Patterns
  • Beliefs and Views
  • faculty
  • Human Resources
  • Q-methodology
1-دارابیان، فائزه (1391). بررسی تاثیر متغیرهای میانی بر افزایش بهره‏وری حاصل از سرمایه گذاری در IT در مراکز تحقیقاتی، مورد کاوی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، رشته مهندسی صنایع، مدیریت سیستم و بهره‏وری دانشگاه مالک اشتر. 
2-دانایی فرد، حسن؛ حسینی، سید یعقوب؛ شیخها، روزبه (1392). روش شناسی کیو، شالوده‏های نظری و چارچوب انجام پژوهش، تهران، انتشارات صفار.
3-صداقت، مائده (1390) بررسی چگونگی ارتقای وضعیت بهره‏وری در سه حوزه منابع انسانی، مالی، و عملکرد مدیریت در بانک‏های دولتی و نیمه خصوصی و خصوصی استان مازندران با استفاده از تکنیک (AHP) فازی، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد، استاد راهنما دکتر عبد الحمید صفایی قادیکلایی، گروه مدیریت اجرایی دانشگاه پیام نور استان مازندران.
4-فعال نظری، سید علیرضا (1391) شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر بر اشتغال پایدار در شرکت‏های تعاونی کوچک و متوسط استان تهران، پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد استاد راهنما، دکتر علیرضا موتمنی، دانشکده مدیریت دانشگاه سمنان.
5-قلی پور، آرین، محمد اسمائیلی، ندا (139۳). استانداردهای ۳۴۰۰۰ تعالی منابع انسانی، چاپ دوم، نشر موسسه کتاب مهربان. 
6-گزارش اقتصادی (1393) نظارت بر عملکرد سه ساله اول برنامه چهارم توسعه، حوزه‏های فرابخشی، جلد اول، تهران، انتشارات معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور (سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور).
7-محمدی، رزگار؛ هنری، حبیب؛ کشکر، سارا (1390) بررسی بررسی رابطه ی زیرسیستم‏های مدیریت دانش در سازمان یادگیرنده و بهره‏وری منابع انسانی در فدراسیون‏های ورزشی منتخب مدیریت ورزشی، فصلنامه علمی پژوهشی مدیریت ورزشی، دوره ششم، شماره 1، صفحه 57 تا 74.
8-Akhtar-Danesh, N., Baumann, A. & Cordingley, L. (2008). Q-Methodology in Nursing Research. Western journal of nursing research, 30 (6),p:759.
9-Brooks, K. & Nafukho, F. M. (2006). Human resource development, social capital, emotional intelligence: Any link to productivity? , Journal of European Industrial Training, 30 (2), p:117 – 128.
10- Brown, S. R. (1997). The History and Principles of Q Methodology inPsychology and the Social Sciences, Red at the British Psychological Society Symposium on, A Quest for a Science of Subjectivity: The Lifework of William Stephenson, University of London.
11-Brown, S.R.; Durning, D.W. & Selden, S.C.(2008). Q Methodology, Chapter 37, PUBLIC ADMINISTRATION AND PUBLIC POLICY, Handbook of Research Methods in Public Administration, Second Edition, edited by Gerald J. Miller and Kaifeng Yang Auerbach Publications, Taylor & Francis Group, London New York.
12-Cheung, M. F. (2013) "The mediating role of perceived organizational support in the effects of interpersonal and informational justice on organizational citizenship behaviors", Leadership & Organization Development Journal, Vol. 34 Iss: 6, p:551 – 572.
13-Chinnis, A.S., Summers, D.E., Doerr, C., Paulson, D.J., Davis, S.M., (2001). Q methodology a new way of assessing employee satisfaction. J. Nurs. Adm. 31 (5),p:252–259.
15-Johnson, O. (2007). Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come, Educational Researcher, Vol. 33, No. 7.
16-Jones D C, Kalmi P, Kauhanen A (2006). Human resource management policies and productivity: new evidence from an econometric case study, Oxford Review of Economic Policy, 22 (4), p:526-538.
17-Kamuzora, F. (2006). Enhancing Human Resource Productivity Using Information and Communication Technologies: Opportunities and Challenges for Tanzania, Mzumbe University, Tanzania aper presented at Mzumbe University - CAFRAD Regional Conference, Arusha, Tanzania.
18-Kudyba, S. (2003). Knowledge management: the art of enhancing productivity and innovation with the human resource in your organization. DM Review, april.
19-Maresova, L. et al. (2010) New applications of pHluorin--measuring intracellular pH of prototrophic yeasts and determining changes in the buffering capacity of strains with affected potassium homeostasis. Yeast 27(6), p:317-325.
20-Mills, JR., G. (2008). An Exploration of  Factors that Influence The Use of Information Technology for Institutional  Effectiveness in Terms of  the Research and  Learning Productivity of a College or University ,A Dissertation submitted to the Department of Educational Leadership and Policy Studies in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy,Florida State University,College of Education.
21-Rao, Y. P. (2006). Professional practice motivation model for improving human resource productivity in a manufacturing unit–a success story. International Journal of Productivity and PerformanceManagement, 55 (5),p: 430-436.
22-Santarcángelo, J.E. (2010). Growth, employment and labor productivity: A long run analysis for the case of Argentina, Submitted to the New School for Social Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, Dr. Anwar Shaikh (advisor), ProQuest. 
23-Seonghee, C., & Harton. (2006). Measuring the impact of human resource management practices on hospitality firm’s performance. International Hospitality Management, elsevier ltd.
24-Sexton, J.J. (2012). Trends in Output, Employment and Productivity in Ireland,www.forfas.ie/ media/productivity_chapter1.pdf .
25-Sickler, J., J. Fraser, T. Webler, D. Reiss, P. Boyle, H. Lyn, K. Lemcke, and S. Gruber. 2006. Social narratives surrounding dolphins: A Q method study. Society and Animals14(4):p: 351-382.
26-Soekiman, A. et al. (2011). Factors Relating to Labor Productivity Affecting the Project Schedule Performance in Indonesia, Procedia Engineering 14 (2011) 865–873.
27-Tielen, M., et al. (2008).Q-methodology to identify young adult renal transplant recipients at risk for nonadherence. Transplantation, 85 (5),p:700.
28-Tuler, S. & et al. (2005b). Selecting The Right Tool for Evaluations: Guidance for Community Involvement Practitioners, EPA’s Public Involvement Policy is Available at:www.epa.gov/public involvement/ pdf/ Policy 2003.pdf.
29-Wacker, J.G., Yang, C.L., & Sheu, C. (2006). Productivity of production labour, non-production labour, and capital: an international study,International Journal of Production Economics, 103, p: 863–872.
30-Watts, S. and P. Stenner (2012). Doing Q Methodology: Theory, Method and Interpretation; Qualitative Research in Psychology, 2, p:67-91.
31-Wayne, R.J. (2013). Exploring Increased Productivity Through Employee Engagement, Doctoral Study Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Business Administration, Walden University.
32-West. J. (2014). 5 Key Factors That Affect Your Employees’ Productivity, National Business Research Institute, http://blog.doostang.com.
33-Wright, P. M. 1990a. Operationalization of goal difficulty as a moderator of the goal difficulty-performance relationship. Journal of Applied Psychology, 75, p: 227–234.
34-Wright, P.; Perrell., & Gloet, M. (2008). Cultural values, workplace behavior and productivity in China: a conceptual framework for practicing managers.Management Decision. 46(5),p:797-812.