نقش اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش بینی دگرگون سازی شغلی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

10.22111/jmr.2015.2066

چکیده

       هدف پژوهش حاضر تعیین نقش اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی در پیش­بینی دگرگون­سازی شغلی بود. روش پژوهش از نوع همبستگی و نمونه­ی پژوهش شامل 157 نفر از کارکنان شرکت نورد و لوله اهواز بود که به روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجش متغیرهای مورد مطالعه از مقیاس اشتیاق شغلی (اسکاوفلی و همکاران، 2002)، مقیاس کنترل شغلی (جکسون و همکاران، 1993)، پرسشنامه­ی رفتارهای کاری نوآورانه (کراس، 2004)، پرسشنامه­ی سبک‌ رهبری چند عاملی (باس، 1985)،و پرسشنامه­ی دگرگون­سازی شغلی (لاورنس، 2010) استفاده شد. اطلاعات جمع­آوری شده با آزمون­های آماری توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون) تجزیه و تحلیل شدند. نتایج نشان داد که بین اشتیاق شغلی،‏کنترل شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی با دگرگون­سازی شغلی رابطه­ی مثبت و معنا­داری وجود دارد. علاوه­­براین، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که از بین متغیرهای پیش­بین، اشتیاق شغلی، رفتارهای نوآورانه و رهبری تحولی از نقش   عمده­ای در تبیین واریانس دگرگون­سازی شغلی برخوردار می­باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Role of Work Engagement, Job Control, Innovative Behavior, and Transformational Leadership in Prediction of Job Crafting

چکیده [English]

The purpose of this research was determining the roles of work engagement, job control, innovative behavior, and transformational leadership in prediction of job crafting. The research design was correlation and The sample consisted of 150 employees of Ahwaz Rolling and Pipe Mills Company who were selected by convenience sampling method. The instruments which used in this study were work engagement scale (Schaufeli, et al., 2002), job control scale (Jackson, et al., 1993), innovative work behavior questionnaire (Krause, 2004), multifactor leadership questionnaire (Bass, 1985), and job crafting questionnaire (Laurence, 2010). The collected data were analyzed using descriptive statistics tests (mean and standard deviation) and inferential statistics (pearson correlation coefficient and multiple regression analysis). The results showed that there are positive and significance relationship between work engagement, job control, innovative behavior, and transformational leadership and job crafting. In addition, the results of multiple regression showed that among the investigated variables, work engagement, innovative behavior and transformational leadership had a significant role in explaining the variance in job crafting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • work engagement
  • job crafting
  • innovative behavior
  • Transformational Leadership
  • job control